29/3/11

Η διαφθορά - της διαφθοράς - τη διαφθορά - την διαφθορά - ώ διαφθορά!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Θέμα: Αποτελέσματα Έρευνας για τη διαφθορά στην Ελλάδα σήμερα
Η δειγματοληπτική ερευνά για τη Διαφθορά στην Ελλάδα αποτελεί εφαρμοσμένη έρευνα για το υπ΄ αριθμό ένα πρόβλημα της χώρας.
Η έρευνα καλύπτει τις δυο μεγαλύτερες πληθυσμιακές περιφέρειες της χώρας την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.
Το πρώτο βασικό ερώτημα στο οποίο επικεντρώθηκε η έρευνα ήταν :
Τι μπορούμε να μάθουμε ρωτώντας τους πολίτες για τη διαφθορά;
Αφενός, οι έρευνες της διαφθοράς ασχολούνται κυρίως με τις αντιλήψεις και τις αξιολογήσεις των πολιτών που συμμετέχουν σε μια δημοσκοπική  έρευνα.
Η πληροφόρηση που δίνεται σχετικά με την αντίληψη για τη διαφθορά αποτελεί σημαντική παράμετρο γι’ αυτούς που επιδιώκουν πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η αντίληψη για την διαφθορά επηρεάζει τη συμπεριφορά των πολιτών, με θετικά και αρνητικά αποτελέσματα για το κοινωνικό γίγνεσθαι. Για το λόγο αυτό η αντίληψη για το φαινόμενο της διαφθοράς αποτελεί σημαντική παράμετρο ένδειξης ύπαρξης της διαφθοράς, εξίσου αξιόλογη με την καλύτερη μέτρηση της πραγματικής διαφθοράς.
Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στην αντίληψη της διαφθοράς από τους Έλληνες πολίτες. Η δημοσκοπική έρευνα δίνει δεδομένα που αφορούν όχι μόνο στην αντίληψη των πολιτών για τη διαφθορά, αλλά επίσης στα πιο κάτω:

·        Ποιες είναι οι συμπεριφορές διαφθοράς
·        Ποιες είναι οι πρακτικές διαφθοράς
·        Ποια είναι η εκτίμηση των πολιτών για τη διάδοση της διαφθοράς
·        Ποια είναι η αποδοτικότητα των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ελληνική κοινωνία
·        Ποιες είναι οι προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς
·        Ποιες είναι οι προσδοκίες των πολιτών για το φαινόμενο της  διαφθοράς.
Κύρια συμπεράσματα έρευνας

·        Η διαφθορά θεωρείται το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας και στην Αττική (33,5%) και στην Κεντρική Μακεδονία (36,3%).
·        Σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι όταν σκέφτονται τη λέξη διαφθορά τα τελευταία χρόνια τους έρχονται αυτόματα στο νου υποθέσεις όπως το Βατοπαίδι, η Ζήμενς και το Χρηματιστήριο.
·        Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες της Αττικής, ενώ σχεδόν 9 στους 10 ερωτηθέντες της Κ. Μακεδονίας, δεν πιστεύουν ότι τελικά θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα σκάνδαλα.
·        Ως «ανεπίσημο» τρόπο επίλυσης προβλημάτων σε σχέση με το δημόσιο τομέα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται τις χάρες και τα ρουσφέτια.
·        Το 53% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν είναι ηθικά λάθος να δίνει κάποιος χρήματα ή δώρα σε δημόσιους λειτουργούς προκειμένου να καταφέρει να βρει το δίκιο του, εάν είναι αυτός ο μόνος τρόπος να πετύχει αυτό που θέλει.
·        Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν χρήματα σε δημόσια υπηρεσία προκειμένου να προχωρήσουν οι υποθέσεις τους.
·        Το 49% των ερωτηθέντων στην Αττική και το 47% στην Κεντρική Μακεδονία, πιστεύει ότι ένας δημόσιος υπάλληλος, στον οποίο θα προσφέρονταν ένα χρηματικό ποσό προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα κάποιου πολίτη, θα το έπαιρνε επειδή «όλοι αυτό κάνουν». Στην Αττική, το 17% του δείγματος θεωρεί ότι ο υπάλληλος θα είχε ενδοιασμούς, ενώ για την Κεντρική Μακεδονία το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 19%.
·        Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να προσφέρεις επιπλέον χρήματα για να προχωρήσουν οι υποθέσεις σου στο δημόσιο.
·        Υπεύθυνοι για τη διαφθορά στην Ελλάδα είναι κυρίως εξίσου η Κυβέρνηση μαζί με τους πολίτες.
·        Σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες της Αττικής, ενώ περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες της Κ. Μακεδονίας, πιστεύουν ότι το φαινόμενο της διαφθοράς στους βουλευτές είναι διαδεδομένο.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
19,8
16,5
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
20,4
16,3
ΜΜΕ
21,2
18,1
ΕΦΟΡΙΕΣ
23,4
20,9
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
24,8
20,4
ΔΗΜΟΙ Ν0ΜΑΡΧΙΕΣ
28,5
24,2
ΓΙΑΤΡΟΙ
28,5
25,4
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
35,4
34,0
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
36,5
36,1
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
38,1
38,7
Σημείωση: Ο δείκτης κινείται μεταξύ του 0 και του 100. Τιμή του δείκτη κοντά στο 0 υποδεικνύει ότι οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η διαφθορά είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, ενώ τιμή κοντά στο 100 δείχνει ότι οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η διαφθορά δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

·        Το 44% - 45% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι μόνος σίγουρος τρόπος να διευθετήσει θέματα σε σχέση με το κράτος είναι να πληρώσει κάποια επιπλέον χρήματα.
·        Σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες της Αττικής, ενώ περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες της Κ. Μακεδονίας, θεωρούν ότι οι βαρύτερες ποινές στους διεφθαρμένους υπαλλήλους θα ήταν ένα αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της διαφθοράς .
·        Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι ο έλεγχος στους δημόσιους λειτουργούς θα ήταν ένα αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της διαφθοράς
·        Το 42% των ερωτηθέντων της Αττικής και το 39% της Κ. Μακεδονίας, θεωρεί ότι η βελτίωση των αποδοχών των υπαλλήλων θα ήταν ένα αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της διαφθοράς.
·        Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι η διαφημιστική εκστρατεία στα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα ήταν ένα αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της διαφθοράς.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΣΟ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
79,7
83,6
ΒΑΡΥΤΕΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
76,4
81,2
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
57,2
57,1
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
53,5
52,0
Σημείωση: Ο δείκτης κινείται μεταξύ του 0 και του 100. Τιμή του δείκτη κοντά στο 0 υποδεικνύει ότι οι ερωτηθέντες δεν θεωρούν ότι το μέτρο αυτό θα ήταν αποτελεσματικό, ενώ τιμή κοντά στο 100 δείχνει ότι οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το μέτρο θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό.

·        Σχεδόν 6 στους 10 ερωτηθέντες της Αττικής, ενώ περισσότεροι από 6 στους 10 ερωτηθέντες της Κ. Μακεδονίας, δεν πιστεύουν ότι η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να πολεμήσει το πρόβλημα της διαφθοράς .
·        Περισσότεροι από 7 στους 10 ερωτηθέντες αισθάνονται ότι το πρόβλημα της διαφθοράς επηρεάζει τη ζωή τους.
·        Το 46% του δείγματος θεωρεί ότι το επίπεδο της διαφθοράς στην Ελλάδα θα μειωθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 35% θεωρεί ότι θα παραμείνει το ίδιο.
Με τιμή,
Επαμεινώνδας Ε. Πανάς
Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής
Στοιχεία  Επικοινωνίας :
Τηλ: 2108203585
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) : pj@aueb.gr

23 σχόλια:

 1. Η διαφθορά θα μειωθεί μόνο αν μειωθεί η γραφειοκρατία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η διαφορα της Ελλαδας απτις αλλες χωρες ειναι οτι η διαφθορα ειναι διαχυτη, οριζοντια και καθετως.
  Δηλαδη στην Ελλαδα εχουμε πραγματικη δημοκρατια και στην διαφθορα.
  Ενω στις υπολοιπες χωρες η διαφθορα ειναι καλα κρυμμενη στα εξουσιαστιακα,επιχειρηματικα και τραπεζικα-χρηματοπιστωτικα στρωματα...
  Το προβλημα ειναι οτι στην Ελλαδα εμφανιζονται ορισμενοι ηλιθιοι(ή το παιζουν ηλιθιοι) που νομιζουν οτι ολοι οι αλλοι ειναι διαφθαρμενοι μονο στην Ελλαδα και οτι ολοι εκτος της Ελλαδας ειναι τιμιοι.
  Αυτοι οι ηλιθιοι(που βεβαια εχουν το αλλοθι του τιμιου και εγκυρου) παιζουν το παιχνιδι των πονηρων,οπως ειναι ο giorgos και το Δ.Ν.Τ.
  Και το παιχνιδι ειναι να ξεπουληθουν οι χωρες στο εμετικο και μεσαιωνικο Διεθνες τραπεζικο συστημα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κανένα ερωτηματολόγιο για να συμπληρωθεί σε κάποιο διπλανό τμήμα του ίδιου Παν/μίου; Στην ΕΡΤ;

  Ο Φρουρός της Πρεσβείας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @ East

  Το βασίλειο της Πρωσίας ήταν γνωστό τόσο για την γραφειοκρατία του, όσο και για την εντιμότητα των υπαλλήλων του. Όχι, η διαφθορά δεν είναι αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η λυση ειναι γνωστη και μονο ΜΙΑ=ανοιγμα ολων των τραπεζικων κλπ
  λογαριασμων,ποθεν εσχες καιταχυτατα
  δημευση μαυρου χρηματος υπερ του Δημοσιου.Αλλα ποιοι θα μεινουν απο εξω?Να ειναι ενα 5% εκ πεποιθησεως
  εντιμοι και αλλο ενα 5% που δεν προλαβαν να κλεψουν?το 90% ποιες φυλακες θα το αντεξουν?Επομενως ο ελεγχος που γινεται δηθεν τυχαια στην πραγματικοτητα ητε γινεται κατευθυνομενος για να "ψαρωσει" ομαδες πληθυσμου ητε γινεται δειγματοληπτικα για να καταστειλει την οργη αδικημενων τιμιων,αδικημενων που δεν προλαβαν η δεν τους δοθηκε η ευκαιρια να κλεψουν και αυτων που κλεψανε λιγο αλλα τιμωρηθηκαν δυσαναλογα γιατι δεν ειχανε μπαρμπα στην Κορωνη.
  Αυτοι ειναι και οι "επαναστατες" με γιαουρτια η χωρις.Για να εισαι τιμιος πρωτα πρεπει να το λεει η ψυχη και η καρδια σου γιατι εχει το κοστος του στην ζωη σου.Μετα πρεπει να το λεει η κολτουρα σου και η αξιοπρεπεια σου.Και τελος η ματια των παιδιων σου επανω σου για το που τα βρηκες.Και ας μη νομιζουμε οτι τα παιδια μας θα μας απαλλαξουν μεσα τους.Θα μας τα παρουν τα κλεμμενα και θα μας πεταξουν στα σκουπιδια εμας τους κλεφτες για τιμωρια.Γιαυτο δεν θα αλλαξει τιποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αλλά και πάνω απ΄ όλα πηγάζει από εκστασιακή ηδονή των πολιτικοεραστών που νομοθετούν για τη διαιώνιση της νομιμοποίηση των διαχρονικών ανομημάτων των προπατόρων τους.

  Η ΒΟΥΛΗ! ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ?
  http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/2008/06/blog-post.html

  ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙ!!!
  http://diaploki-diafthora.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @ Aρχέλαο

  >δημευση μαυρου χρηματος υπερ του Δημοσιου<

  Θα τα φάνε πάλι! :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @ 29 Μαρτίου 2011 8:10 μ.μ.
  Μη του τους κύκλους τάρατε!
  Όταν κάνει αναλύσεις βάθους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η διαφθορα θα αρχισει να φευγει απ την Ελλαδα οταν πεθανει ο Μητσοτακης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. 30 Μαρτίου 2011 6:58 π.μ.

  καλα τα λες ...καπελη!Να το τηρεις και ο ιδιος για να ξεστραβωνεσαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Από τή μελέτη τής αρχαίας Ελληνικής γραμματείας βγάζουμε θαυμάσια διδάγματα τά οποία κατά σειρά είναι:
  τό ηθικό κουράγιο
  η αξιοκρατία
  η αίσθηση (τραγική)τής ζωής καί τού κόσμου
  ο δ ι α ρ κ ή ς αγώνας σέ όλα(ιδέες,πρόσωπα,καταστάσεις,αθλητισμός,θέατρο).
  Πρέπει στά αυτιά μας νά αντηχεί ο λόγος τού Σολωμού από τόν Διάλογο:"μήγαρις έχω τίποτις άλλο στό νού μου πάρεξ ελευθερία καί γλώσσα;"
  Διδάσκονται οι νέοι μας τίς Αρετές;
  "Ών γάρ αι πράξεις μεγάλαι,καί τόν περί αυτών έπρεπε λόγον εοικέναι ταίς πράξεσιν".Μαρκελλίνος,Βίος Θουκυδίδου,20
  {"όσων ανθρώπων είναι μεγάλες οι πράξεις,θά ταίριαζε νά είναι καί ο λόγος περί αυτών όμοιος μέ τίς πράξεις τους"}
  Οι Πνευματικοί Έλληνες,επετέλεσαν τό χρέος τους;
  Δίδαξαν τούς νέους νά βλέπουν καθαρά,αληθνινά καί νά είναι "οξυδερκείς;",δηλαδή νά έχουν μάτια διαπεραστικά καί άγρυπνη συνείδηση;
  Πώς φθάσαμε στό βάραθρο;
  Δέν τό έβλεπε κανείς;
  Δέν θέλω νά πιστέψω στά λόγια:
  "Τήν Πολιτεία δυό Λάμιες τή ρημάζουνε:η λύσσα τού καλόγερου ,τού δασκάλου η μανία"
  Λόγια...λόγια...λόγια...καί κάτι στρακατρούκες...γιά νά φοβόμαστε εμείς οι μ@κάκες Πολίτες!
  Αντί τά Πανεπιστήμια νά βγάζουν ανθρώπους πού νάχουνε φωνή!
  "Ευξύνετος οξυδερκείη".
  Έστω καί τώρα νά βγούν μπροστά άνθρωποι τής Γνώσης,γιά νά ξεκολλήσουμε ως κοινωνία!
  Τόν Όμηρο δέν τόν σκότωσε κανείς,απλώς κάποιοι τόν κακοποιούν διδακτικώς καί τόν μειώνουν συγγραφικά.
  Μάς έχουν ζαλίσει οι Ιθύνοντες εδώ κάι σαράντα σχεδόν χρόνια μέ τίς "αγορές"(λές καί είναι απρόσωπες),καί τοποθέτησαν σέ δεύτερη μοίρα τόν αθρώπινο παράγοντα καί τίς αξίες, μέσα σέ μιά κοινωνία!
  "Ο πλούτος καί οι αριθμοί(αφθονία),πρέπει νά υποτάσσονται στήν Αρετή"Πλάτων.

  Πολύβιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. καλα τα λες ...καπελη!Να το τηρεις και ο ιδιος για να ξεστραβωνεσαι.

  30 Μαρτίου 2011 8:49 π.μ.
  -------------------

  Ρε έρωτα με τον Απελλή που έχεις!!
  Δεν ήταν δικό μου το σχόλιο.

  Πάλι λαλάκης πιάστηκες!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΑΠΕΛΛΗ πάλι με το Χρυσοκάνθαρο (καινούργιο ονοματάκι) τάχεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΑΠΕΛΛΗ πάλι με το Χρυσοκάνθαρο (καινούργιο ονοματάκι) τάχεις;
  30 Μαρτίου 2011 11:15 π.μ.

  Ποιος μιλησε για εμενα ,ακουστηκε το ονομα μου.
  Χρυσοκανθαρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @ 31 Μαρτίου 2011 8:58 π.μ.
  Δεν ήξερες δε ρώταγες;
  Έτσι ξεβρακωτος στο μποστάνι με τ' αγγούρια;
  Είναι και Καλυβιώτικα που σημαίνει ότι πρέπει να τα ισιώσεις.

  Ό Φρουρός της ισραελο-Πρεσβείας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Είναι και Καλυβιώτικα που σημαίνει ότι πρέπει να τα ισιώσεις.

  Ό Φρουρός της ισραελο-Πρεσβείας

  31 Μαρτίου 2011 3:30 μ.μ.


  Βλεπω οτι εχεις μεγαλη εμπειρια ...γεωπονικη στο ισιωμα των αγγουριων.Περαστικα σου.Εμενα μου αρεσουν οι ντοματες και τα γιαουρτια,εισαι για παιχνιδι?
  Χρυσοκανθαρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ό Φρουρός της ισραελο-Πρεσβείας

  Ρε βλημα δεν κανεις ουτε για καθαρηστρια αυτης της Πρεσβειας.Φρουρους εσωτερικους εχουν πρωην κομμαντος αρχιδ...ς και οχι κρυψορχεις σαν του λογου σου μου.ι.Κοιτα μη θυμωσει κανενας απο αυτους και θα ορκιζεσαι μετα οτι δεν εισαι εσυ που εισαι.Κρατα λιγο μαλακα.Μη το συνεχιζεις ουτε για πλακα γιατι θα σε βρουνε και ειναι πολυ ευκολο.Παρε αλλο νικ ομως Μαριανθη,Καλλιοπη που σου παει ,Αντουαννετα και αλλα πολλα,ασε τα καρβουνα απο τα δακτυλα σου,θα μεινεις χωρις δακτυλα στο τελος.Συμβουλη ητανε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. @ 31 Μαρτίου 2011 11:35 μ.μ.

  Τζάμπα ασχολείσαι: του δίνεις και αξία.


  @ Χρύσανθος

  Κάποιον καλύτερο προβοκάτορα από τον "Ό Φρουρός της ισραελο-Πρεσβείας" δεν είχες να στείλεις;

  Να μου πεις, ποιός σοβαρός άνθρωπος να έκανε τις μικρότητες που του λες...

  Ξέρεις πόσο κοστίζει η ώρα πτήσης κάθε ελικοπτέρου; Ξέρεις πόσος κοσμάκης θα είχε ψωμάκι στο τραπέζι του εάν δεν υπήρχαν τύποι σαν και σένα που καταχράζονται πόρους για να κάνουν καραγκιοζιλίκια σε πατριώτες μόνο και μόνο για να φυλάξουν την πάρτη τους; Δεν ντρέπεσαι καθόλου;

  Ο Φρουρός της Πρεσβείας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Το σχολιο αυτο διεγραφει απο εναν διαχειριστη του ιστολογιου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ο Φρουρός της Πρεσβείας
  1 Απριλίου 2011 1:12 μ.μ.

  Ψυχραιμια θα εχουμε πολυ δουλεια με αυτους και πολυ λαντσα για αυτο ψυχραιμια.Εχουν μπει καιρο τωρα μεχρι τα αυτια στο σκατο και ενα λουτρο νομιζω δεν φτανει.
  Φορεσε γαντια,μασκα,πλαστικη ποδια νεκροτομου και οπλισου με ενα υπομειδιαμα...μεστο νοηματος πριν πιασεις νυστερι,ψαλιδα και πριονι και αρχισεις την νεκροτομη του πτωματος.Εσυ αρπαζεσαι λες και εχεις να κανεις με ζωντανους.Καταλαβε οτι ειναι ψοφιμια και συμπεριφερσου αναλογως.Καλα δεν σε κτυπαει η αναδυομενη μποχα μολις τους πλησιασεις για να δεις ..."σχολιο"??? τους.Αυτοι επικοινωνουν με ειδικο κωδικα αποτελουμενο απο αντε 100 βρισιες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μην ξεχάσεις να φορέσεις τις δερμάτινες μπότες σου ένα γυαλιστερό σουτιέν με τρύπες στο κέντρο για εύκολο άρμεγμα να κρατάς μαστίγιο και φέρε και τον σκούφο σου μαζί.
  Εγώ θα σου στείλω 2-3 φίλους του μακαρίτη του Σεργιανόπουλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. 1 Απριλίου 2011 9:37 μ.μ.

  Με τετοιες τσοντες ανατραφηκες σε κλειστο δωματιο και ολομοναχος στις φαντασιωσεις σου και τωρα την πληρωνει ο ingognomon.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Και η τσοντοβιομηχανία εβραίϊκια είναι.
  Εβραιόσκυλε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.