30/9/11

Μηχανισμός στήριξης: Αχρείαστος να 'ναι

Με τη διαδικασία του επείγοντος, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε κατά πλειοψηφία (με μίαν αποχή από το Κίνημα Οικολόγων - Περιβαλλοντιστών) το κυβερνητικό νομοσχέδιο για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, με την έκφραση τόσο από βουλευτές όσο και από τον Πρόεδρο του νομοθετικού σώματος, Γιαννάκη Ομήρου, της ευχής να μη χρειασθεί η Κύπρος τη στήριξη αυτού του Μηχανισμού.

Η Συμφωνία, όπως αναφέρθηκε αρμοδίως στη Βουλή, ενδέχεται να δημιουργήσει υποχρέωση για παροχή εγγυήσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία ύψους μέχρι και 2,029 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το νομοσχέδιο εξετάσθηκε αυθημερόν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, αφού κηρύχθηκε ως επείγον και στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθη και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Χρίστος Πατσαλίδης.

Με τον ψηφισθέντα νόμο επικυρώνεται η Συμφωνία για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, με βάση τις διατάξεις του νόμου περί της διαχείρισης των εσόδων και δαπανών και του λογιστικού της Δημοκρατίας καθώς και για άλλα συναφή θέματα.

Υπάρχουν επίσης πρόνοιες για κατάργηση του νόμου, ο οποίος είχε ψηφισθεί εντός του 2010 και που ρύθμιζε τη συμμετοχή της Κύπρου στο Μηχανισμό αυτόν.

Η Συμφωνία αυτή έχει συναφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της ζώνης του ευρώ και το Μηχανισμό ΕΔΧΣ, με σκοπό την έκδοση χρεωγράφων και την παροχή δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων, εγγυημένων από τα κράτη - μέλη της ζώνης του ευρώ, με βάση τη συνεισφορά τους στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η Βουλή ενημερώθηκε επίσης ότι στη σύνοδο των αρχηγών κρατών της ευρωζώνης, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2010, είχε ληφθεί απόφαση για δημιουργία ενός τέτοιου ευρωπαϊκού μηχανισμού, με απώτερο στόχο τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη, λαμβανομένων υπ' όψη των ιδιαιτέρων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Μηχανισμός παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη στα κράτη - μέλη της ευρωζώνης για την αντιμετώπιση δυσκολιών που δυνατόν να προκύψουν υπό εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες δεν μπορεί να προβλεφθούν από τα κράτη - μέλη.

Από τον Μηχανισμό έχουν δοθεί μέχρι στιγμής δάνεια στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία.
Ο Μηχανισμός ΕΔΧΣ έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιολόγηση από τους οίκους αξιολόγησης (ΑΑΑ) και συνακόλουθα να εξασφαλίζει δάνεια με πιο χαμηλό κόστος, γεγονός που της παρέχει την ευχέρεια να δανείζει στα κράτη - μέλη με πιο ευνοϊκούς όρους.

Με βάση όμως τις σχετικές τεχνικές πρόνοιες, μειώνεται σημαντικά η πραγματική δυνατότητα δανεισμού της ΕΔΧΣ από 440 δισεκατομμύρια ευρώ σε περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ και, για το λόγο αυτόν, στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 11 Μαρτίου 2011, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες αλλαγές, οι οποίες αυξάνουν την πραγματική δυνατότητα δανεισμού στα 440 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμφωνήθηκε επίσης όπως μειωθεί το κόστος δανεισμού της ΕΔΧΣ προς τα κράτη - μέλη της ευρωζώνης, αφού θεωρήθηκε ότι ήταν αρκετά υψηλό.

Η Συμφωνία προβλέπει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η ΕΔΧΣ θα μπορεί να αγοράζει στην πρωτογενή αγορά ομόλογα χωρών που θα αποτείνονται σε αυτή για στήριξη.

Τα κράτη - μέλη της ευρωζώνης καλούνται συνεπώς να εγγυηθούν το ποσό του δανείου προς τις χώρες αυτές, καθώς και τους τόκους που θα προκύψουν.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία, η μέγιστη συνολική εγγύηση που της αντιστοιχεί θα αυξηθεί στα 2,029 δισεκατομμύρια ευρώ από 863 εκατομμύρια ευρώ προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων.

Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας του Μηχανισμού, συμφώνησε την 21η Ιουλίου 2011 για την επιμήκυνση της προθεσμίας λήξεως των μελλοντικών δανείων της ΕΔΧΣ προς την Ελλάδα από τα ισχύοντα 7,5 έτη σε τουλάχιστον 15 έτη και σε 30 έτη κατ’ ανώτατο όριο, με περίοδο χάριτος 10 ετών.

Η παροχή δανείων μέσω της ΕΔΧΣ θα γίνεται με επιτόκια δανεισμού ισοδύναμα με τα επιτόκια του μηχανισμού για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών (περίπου 3,5%), πλησιάζοντας το κόστος χρηματοδότησης της ΕΔΧΣ.

Προβλέπεται επίσης από τη Συμφωνία η δυνατότητα παροχής στήριξης στη βάση ενός προληπτικού προγράμματος και η δυνατότητα χρηματοδότησης για ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω της χορήγησης δανείων σε κυβερνήσεις, περιλαμβανομένων και χωρών που δεν υπάγονται σε πρόγραμμα. Υπάρχει ακόμα η συμφωνία για τη δυνατότητα παρέμβασης σε δευτερογενείς αγορές κρατικών ομολόγων.http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/financials/423543

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.