25/5/17

Έλληνες φιλόλογοι: «Χαριστική βολή» στην Ιστορία - Σε μία μόνο τάξη θα διδάσκονται 3.500 χρόνια Ελληνισμού!

Υποβαθμίζεται το μορφωτικό επίπεδο των Ελλήνων
Ισμήνη Χαραλαμποπούλου
Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Εχει σωρευθεῖ στὴν ὕλη μιᾶς μόνον Τάξης ἡ διδασκαλία τοῦ κύριου κορμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας (Προϊστορία, Ἀρχαία, Ρωμαϊκὴ καὶ Μεσαιωνική), διάρκειας 3.500 ἐτῶν, ποὺ μέχρι τώρα διδασκόταν στὴ Δ΄ καὶ Ε΄ Δημοτικοῦ 
Καταπέλτης στις προωθούμενες αλλαγές στην Ιστορία είναι η Εταιρία Ελλήνων Φιλολόγων σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τις αλλαγές ως χαριστική βολή στο μορφωτικό υπόβαθρο των Ελλήνων και τονίζει «Ελλιπέστατη καὶ ἀποσπασματικὴ γνώση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ μονομερῆ προσέγγιση μόνοκάποιων κοινωνικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἐξελίξεων τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, κατὰ τὴν ἰδεοληπτικὴ ἐπιλογὴ τῶν προτεινόντων».
Οι φιλόλογοι ανεβάζοντας τους τόνους υπογραμμίζουν: «Μετὰ τὴν ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας στὸ Λύκειο, ὅπου διδάσκονται συνοπτικὰ καὶ ἐπιφανειακὰ σημαντικότατα κεφάλαια, ὅπως ὁ Κυκλαδικός, Μινωικὸς καὶ Μυκηναϊκὸς Πολιτισμός, ὁ Α΄ καὶ Β΄ Ἀποικισμός, ἡ σημασία τῶν Περσικῶν Πολέμων, ὁ Πελοποννησιακὸς Πόλεμος, ὁ Φίλιππος Β΄ καὶ τὸ οἰκουμενικὸ κράτος τοῦΜ. Ἀλεξάνδρου, οἱ προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ συνέστησε τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας,

Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων γιὰ τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας στὴν Ὑποχρεωτικὴ
Ἐκπαίδευση, ἂν τελικὰ ἐφαρμοσθοῦν, θὰ ἐπιφέρουν τὴ χαριστικὴ βολὴ στὸ μορφωτικὸ
ὑπόβαθρο τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν”
Οι φιλόλογοι υπογραμμίζουν: Μὲ τὴν ἀντίληψη ὅτι πρέπει νὰ ἀρθῆ «ἡ πρωτοκαθεδρία τῆς πολιτικῆς ἱστορίας» καὶ ἡ διδασκαλία νὰ στραφῆ ἀποκλειστικὰ στὴν κοινωνική, οἰκονομική, στὴν ἱστορία τοῦ
περιβάλλοντος καὶ τοῦ κλίματος, στὴν τοπικὴ ἱστορία καὶ στὴ μουσειακὴ ἐκπαίδευση,
ὑποβαθμίζεται ἡ διάκριση στὶς βασικὲς χρονικὲς περιόδους τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ
προκαλεῖται σύγχυση καὶ ἀδυναμία στοὺς μαθητὲς νὰ ἐντάξουν τὰ γεγονότα καὶ ὅλες
τὶς ἐξελίξεις στὸν χρόνο. Παραβλέπεται ὅμως ὅτι ἡ διδασκαλία τῶν κοινωνικῶν,
οἰκονομικῶν, πνευματικῶν καὶ ἐν γένει τῶν πολιτισμικῶν ἐξελίξεων διευκολύνεται
οὐσιαστικὰ μὲ τὴν σαφῆ ἔνταξή τους στὶς βασικὲς χρονικὲς περιόδους καὶ σὲ συνάφεια
μὲ τὰ πολιτικὰ γεγονότα ποὺ διαδραματίζονται σὲ αὐτές.

Συγκεκριμένα:


Γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Μυθολογίας στὴν Γ΄ Δημοτικοῦ ἡ Ἐπιτροπὴ προτείνει ἡ
διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν μύθων νὰ γίνεται μὲ ἀναφορὲς στοὺς μύθους ἄλλων λαῶν
χωρὶς μνεία τῶν πολιτικῶν, ἰδεολογικῶν καὶ πολιτισμικῶν διαδικασιῶν τῶν
προϊστορικῶν κοινωνιῶν. Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ εἶναι ἄκρως ἀντιπαιδαγωγική, δεδομένου
ὅτι χωρὶς ἐπαρκῆ γνώση τῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας αὐτῆς καθ’ ἑαυτὴν ὁ μαθητὴς τῶν
8 ἐτῶν δὲν ἔχει τὴν ἀντιληπτικὴ δυνατότητα νὰ προχωρῆ σὲ διαπολιτισμικοὺς
συσχετισμούς. Ἔτσι τὸ μόνο ποὺ ἐπιτυγχάνει ἡ πρόταση αὐτὴ εἶναι νὰ προκαλῆ τὴν
ἀπέχθεια τῶν μικρῶν μαθητῶν γιὰ ἕνα τόσο εὐχάριστο καὶ γιὰ τὴν ἡλικία τους
πρόσφορο μάθημα, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία. Τὸ ἴδιο ἀρνητικὸ συναίσθημα
θὰ τοὺς προκληθῆ καὶ γιὰ τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας καὶ στὶς ἄλλες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ,
ἂν ἐφαρμοσθοῦν οἱ σχετικὲς προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπως θὰ δειχθῆ παρακάτω.
Διαπιστώνουμε μὲ κατάπληξη καὶ μεγάλη ἀνησυχία ὅτι στὴν Δ΄ Δημοτικοῦ
ἀντικαθίσταται ἡ μέχρι σήμερα διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας καὶ Ρωμαϊκῆς Ἱστορίας, ἡ
ὁποία ἀποτελοῦσε τὴν ὁμαλὴ καὶ λογικὴ συνέχεια τῆς ὕλης τῆς Γ΄ Δημοτικοῦ
(Μυθολογία), μὲ τὴν «διδασκαλία τῆς οἰκογενειακῆς, προφορικῆς καὶ τοπικῆς ἱστορίας»
(!). Προτείνονται μάλιστα καινοφανεῖς καὶ μικρῆς σημασίας διδακτικὲς προσεγγίσεις,
ὅπως «ἱστορικοποίηση τοῦ περιβάλλοντος χώρου», «δημιουργία οἰκογενειακῶν
δένδρων», «συνεντεύξεις μεταξὺ τῶν μαθητῶν» κ.ἄ. Χαρακτηριστικὸ τῆς
προχειρότητας τῆς πρότασης εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι, χωρὶς καμία γνώση τῶν κύριων
ἱστορικῶν περιόδων, ζητεῖται ἀπὸ τοὺς μαθητὲς νὰ μελετήσουν τὴν ζωὴ φημισμένων
προσωπικοτήτων τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, γεγονότων τοῦ παρελθόντος καθὼς καὶ νὰ
ἐξοικειωθοῦν μὲ τὰ ἐργαλεῖα τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης (!).

Τὸ μόνο ποὺ ἐπιτυγχάνει ἡ πρόταση διδασκαλίας μιᾶς τέτοιας ὕλης εἶναι ἡ σύγχυση
καὶ ἡ ἀποδιοργάνωση τῆς μαθησιακῆς διαδικασίας χωρὶς τὴν γνώση μιᾶς κύριας
περιόδου τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, ὅπως εἶναι ἡ Ἱστορία τῆς Ἑλληνορωμαϊκῆς
Ἀρχαιότητας, ἡ ὁποία κανονικὰ διδάσκεται σήμερα.

Μετὰ τὴν ἀσύνδετη αὐτὴ παρεμβολὴ ὕλης γιὰ ἕνα ὁλόκληρο σχολικὸ ἔτος, προτείνεται
στὴν Ε΄ Δημοτικοῦ νὰ διδαχθῆ «ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξη ἀπὸ τὴν προϊστορία ἕως τὴν
ὀθωμανικὴ κατάκτηση (!, σχόλιο δικό μας) καὶ λόγω τοῦ μεγάλου χρονικοῦ εὔρους ἡ
ἔμφαση τοῦ μαθήματος νὰ δίνεται στὶς σημαντικὲς κοινωνικὲς καὶ πολιτισμικὲς ἀλλαγὲς»
καὶ λιγότερο στὰ γεγονότα καὶ στὰ πρόσωπα ! Δηλαδή, ἔχει σωρευθεῖ στὴν ὕλη μιᾶς
μόνον Τάξης ἡ διδασκαλία τοῦ κύριου κορμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας (Προϊστορία,
Ἀρχαία, Ρωμαϊκὴ καὶ Μεσαιωνική), διάρκειας 3.500 ἐτῶν, ποὺ μέχρι τώρα διδασκόταν
στὴ Δ΄ καὶ Ε΄ Δημοτικοῦ. Ἀκολουθεῖται καὶ ἐδῶ ἡ ἴδια ἀντιεπιστημονικὴ καὶ
ἀντιπαιδαγωγικὴ ἀντίληψη νὰ μὴν ἐπιχειρεῖται ἐπικέντρωση στὰ γεγονότα καὶ στὰ
πρόσωπα, ἀλλὰ ἐπιλεκτικὴ καὶ ἐπιφανειακὴ προσέγγιση κοινωνικῶν ἐξελίξεων κατὰ
τὴν ἄδηλη καὶ πιθανὸν ἰδεοληπτικὴ κρίση τῶν προτεινόντων. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς
ἀντιπαιδαγωγικῆς συσσώρευσης μιᾶς τόσον ἐκτενοῦς ὕλης ἀναμφισβήτητα θὰ εἶναι: ἡ
πλήρης σύγχυση, ἡ ἀδυναμία στοιχειώδους ἀφομοίωσης καὶ τῶν κεντρικότερων ἀκόμη
περιόδων τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας (ὅπως ἡ δημιουργία τοῦ δημοκρατικοῦ
πολιτεύματος, ὁ ἑλληνορωμαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ Βυζαντίου στὸν
νεώτερο ἑλληνικὸ καὶ εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ) καὶ τελικὰ ἡ ἀποστροφὴ τῶν μαθητῶν
πρὸς τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας.

Στὴν ΣΤ΄ Δημοτικοῦ προτείνεται ἡ μέχρι σήμερα διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπανάστασης σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις της νὰ ἀντικατασταθῆ μὲ τὴν διδασκαλία τῆς
ἱστορικῆς ἐξέλιξης «ἀπὸ τὸν 15ο αἰώνα ἕως σήμερα μὲ ἔμφαση κυρίως στὶς κοινωνικὲς
καὶ πολιτισμικὲς ἀλλαγὲς καὶ λιγότερο στὴν ἐξέταση συγκεκριμένων προσώπων καὶ
γεγονότων». Μὲ τὸ τουλάχιστον παράδοξο αὐτὸ σκεπτικὸ ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπανάστασης, ποὺ γέννησε τὸ νεώτερο ἑλληνικὸ κράτος, ὑποβαθμίζεται οὐσιαστικά.

Τονίζουμε μάλιστα ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης ἔχει δραματικὰ
συρρικνωθῆ καὶ ἁπλῶς συγκαταλέγεται ὡς ὑποκεφάλαιο σὲ μία ἀπὸ τὶς 5 διδακτικὲς
ἑνότητες μὲ τίτλο «Ἡ ἐποχὴ τῶν ἐθνικῶν κρατῶν» καὶ σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς 10 θεματικοὺς
φακέλους μὲ τίτλο «Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐπανάστασης καὶ οἱ ἄνθρωποι στὴν
Ἐπανάσταση». Ἐπιπλέον, προτείνεται οἱ ἐκπαιδευτικοὶ νὰ «ἐπιλέγουν ὁρισμένους ἀπὸ
τοὺς φακέλους αὐτοὺς γιὰ νὰ τοὺς μελετήσουν μὲ τοὺς μαθητές τους». Μὲ ἄλλα λόγια,
θὰ μποροῦν, ἂν ἐπιθυμοῦν, νὰ παραλείπουν ἐντελῶς τὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπανάστασης ! Σημειώνουμε ἐπίσης ὅτι στὶς διδακτικὲς ἑνότητες καὶ στοὺς θεματικοὺς
φακέλους τοῦ μαθήματος οὐδεμία μνεία γίνεται (τυχαῖα ἆραγε;) στὸ Ἔπος 1940-41.
Ἐξ ἄλλου, τὸ εὖρος τῆς προτεινόμενης ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ διδακτέας ὕλης «ἀπὸ τὸν 15ο
αἰώνα ἕως σήμερα» δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀφομοιωθῆ ἀπὸ μαθητὲς 11 ἕως 12 ἐτῶν, καὶ
μάλιστα μὲ μία νεφελώδη προσέγγιση «κοινωνικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἀλλαγῶν» (π.χ.
τὰ παιδιὰ τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ «νὰ ἐξηγήσουν τὰ αἴτια καὶ τὴν ἔκταση τῶν συγκρούσεων»
τῶν δύο Παγκοσμίων Πολέμων). Μόνο ἀποτέλεσμα κι ἐδῶ θὰ εἶναι ἡ σύγχυση καὶ ἡ
ἀποστροφὴ πρὸς τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας.

Συμπερασματικά, στὸ Δημοτικὸ ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία στὴ διαχρονία της ὑποβαθμίζεται,
δὲν διδάσκεται συστηματικὰ μὲ ἔνταξη στὶς θεμελιώδεις περιόδους της, ἀλλὰ μὲ
ἐπιλεκτικὴ προσέγγιση τῶν κοινωνικῶν, ἰδεολογικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἐξελίξεων. Ἡ
καλλιέργεια τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας ὁριοθετεῖται μόνο στὸ πλαίσιο μιᾶς
«πλουραλιστικῆς καὶ ἀνεκτικῆς» ταυτότητας καθὼς καὶ σὲ περιβάλλον
πολυπολιτισμικότητας. Ἡ καλλιέργεια τῶν ἀξιῶν, στὴν ὁποίαν δίδεται ἔμφαση,
ἀποκόπτεται συνειδητὰ ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες τοῦ ἑλληνοκεντρικοῦ
ἀνθρωπισμοῦ.

Στὸ πρόγραμμα τοῦ Γυμνασίου (Α΄ – Γ΄ Γυμνασίου) καὶ στὴν Α΄ Λυκείου, ἂν καὶ
γίνεται ἀναφορὰ στὶς χρονικὲς περιόδους τῆς Ἀρχαιότητας, τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς
Νεότερης καὶ Σύγχρονης Ἱστορίας, τὸ κέντρο βάρους δίδεται στὴν Εὐρωπαϊκὴ καὶ
Παγκόσμια Ἱστορία, ἐνῶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία συρρικνώνεται καὶ περιθωριοποιεῖται.
Αὐτὸς ἄλλωστε εἶναι καὶ ὁ στόχος τῆς πρότασης, ὅπως ἀπερίφραστα τονίζεται στὸ
κείμενο: «νὰ ἐνταχθεῖ ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία στὸ πλαίσιο τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ παγκόσμιας
καὶ νὰ προσεγγιστεῖ ὡς τμῆμα εὐρύτερων καὶ πολυπλοκότερων ἱστορικῶν συνθηκῶν καὶ
διαδικασιῶν …» καί, ἐπιπλέον, «νὰ δοθεῖ ἔμφαση στὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτισμικὴ
ἱστορία (ἱστορία τῆς ἐργασίας, ἱστορία τοῦ φύλου, ἱστορία τῆς παιδικῆς ἡλικίας κ.τ.λ.)».

Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ δὲν ἀποτελεῖ ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ Γ’ Γυμνασίου ἡ
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ἰσοπεδώνεται διδακτικὰ ἀνάμεσα στὶς ἄλλες ἐπαναστάσεις τοῦ
18ου-19ου αἰώνα. Ἡ μόνη εἰδικὴ μνεία γιὰ τὴν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 στοὺς
«Θεματικοὺς φακέλους» ἀφορᾶ τὶς πολιορκίες τῆς Τριπολιτσᾶς καὶ τοῦ Μεσολογγίου.
Εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας γίνεται βορᾶ στὸν βωμὸ μιᾶς
κακῶς ἐννοούμενης παγκοσμιοποίησης ἢ καὶ θύμα ἰδεοληψιῶν. Ἀντιθέτως, χάριν τῆς
στοχοθεσίας αὐτῆς, δὲν ἀναφέρεται ἡ οὐσιαστικὴ ἐπίδραση ποὺ ἄσκησε ἡ Ἑλληνικὴ
Ἱστορία καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς στὴ διαμόρφωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ.
Μὲ βάση ὅλες τὶς παραπάνω παρατηρήσεις θεωροῦμε ὅτι οἱ προτάσεις αὐτὲς δὲν πρέπει
νὰ ἐφαρμοσθοῦν, διότι θὰ προσφέρουν στοὺς μαθητὲς ἐλλιπέστατη καὶ
ἀποσπασματικὴ γνώση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ μονομερῆ προσέγγιση μόνο
κάποιων κοινωνικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἐξελίξεων τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, κατὰ τὴν
ἰδεοληπτικὴ ἐπιλογὴ τῶν προτεινόντων.»

Πρώτο Θέμα

4 σχόλια:

 1. Ἀξιότιμοι κύριοι καί κυρίες φιλόλογοι, ἔχετε ὑπ’ ὄψη σας, ὅτι ἀπευθύνεσθε σέ ἀνθρώπους «ἐπιπέδου καφενείου» καί ἀκαλλιέργητους. Διότι, δέν παρέχει καλλιέργεια ἕνα πτυχίο πού ἐπιτυγχάνεται γιά μιά καλλίτερη οἰκονομική ἀποκατάσταση καί μόνον. Οὔτε ἡ μακρά θητεία σέ «ἀγῶνες» ὑποτίθεται τοῦ λαοῦ. Μιλᾶτε σέ «ἀγράμματους», τόσο «ἀγράμματους», ὥστε δέν τό καταλαβαίνουν κάν.
  Ἐξηγῶ τό «ἀγράμματους» καί «ἐπιπέδου καφενείου»: Γι' αὐτούς γιά τούς ὁποίους μετράει μόνο τό ὄνειρο τῆς "ἐπανάστασης" (ὅποια μορφή κι ἄν ἔχῃ προσλάβῃ αὐτό στό θυμικό τους), ὁ δημόσιος λόγος φαντάζει ὑποκρισία, ἡ λῆψις ἀποφάσεων ἀπό τούς "ἐκπροσώπους τοῦ κεφαλαίου" φαντάζει κοροϊδία, καί ἡ πραγματική παιδεία, τρόπος χειραγωγήσεως! -ἐννοεῖται: χειραγωγήσεως τοῦ λαοῦ, ὤστε νά μήν... ἐπαναστατήσῃ! (ὅπως τάχα θά ἦταν τό φυσικό).
  Ἐπί χρόνια, λοιπόν, ἔβλεπαν αὐτούς πού ἀσκοῦσαν ἐξουσία μέ καχυποψία (παρά τό ὅτι ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν τῶν ἀσκούντων ἐξουσία, εἶχαν πραγματική παιδεία καί καλές προθέσεις).

  Ἀπευθύνεσθε λοιπόν περί μαθήματος τῆς ἱστορίας ἀλλά καί γιά ὅ,τι τό τῆς παιδείας χρήσιμον, εἰς κυριολεκτικῶς ἀσχέτους, ψυχολογικῶς ἀσχέτους.
  Ἄν θέλετε νά σᾶς καταλάβουν, χρησιμοποιήστε ὅρους ἐπαναστάσεως, ἀνατροπῆς, χαβαλέ. Ἔχουν οἱ προτάσεις σας τέτοιες προοπτικές; Ἀναπτύσσουν τήν ἐπιθετικότητα τῶν νέων; Ἐπιθετικότητα, ὄχι κατά τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἔθνους ἀλλά κατά τοῦ ὑπόλοιπου λαοῦ!
  Ἐχθρός τους, δέν εἶναι τό ἀλλότριον, ἀλλά τό οἰκεῖον, τό προσφιλές εἰς τούς ἔχοντας διαφορετικήν τῆς ἰδικῆς τους κοσμοθεωρίαν...καί, ὦ τοῦ σκανδάλου , ἐντός τῆς αὐτῆς κοινωνίας! Διότι αὐτοί (δηλαδή ἐμεῖς οἱ ἀληθινοί πολίτες) συγκροτοῦν κατά τήν ἄποψή τους τήν ..."ἀντίδραση". Ναί, μέ ὅρους μαρξισμοῦ τοῦ 19ου αἰῶνος μπορεῖτε νά τούς καταλάβετε.
  Καί λόγῳ τῆς ριζοσπαστικῆς παλινδρομήσεώς τους καί τοῦ ἰδεολογικοῦ ἐγκλωβισμοῦ τους εἰς τό παρελθόν, γέμουν ἐπιθυμιῶν γιά "προοδευτικά" σχέδια γιά τήν παιδεία-χειραγώγηση.
  Ἀπευθυνθεῖτε στό θυμικό τους λίγο, διότι ἀπευθυνόμενοι στήν λογική τους, δέν θά ἐπιτύχετε πολλά πράγματα. Ὑποσχεθεῖτε τους ... ριζοσπαστικοποιήσεις νέων, ....ἀνατροπές θεσμῶν, ...τό νέον καί διαφορετικόν, ....τό διεθνές καί ἀλλότριον, ...τό ἀδοκίμαστον καί άνανεωτικόν, ....τό ἀντιχριστιανικόν καί ἀποχριστιανιστικόν, καί τότε θά εἶσθε καί σεῖς "προοδευτικοί".
  Περί ἱστορίας γεγονότων καί προσώπων, ὑπάρχει γι' αὐτούς τίποτα ἄλλο ἀπό τούς ἥρωες, προδρόμους καί προφῆτες, τῆς μαρξιστικῆς ἀνατροπῆς τῶν ὅρων τῆς καπιταλιστικῆς παραγωγῆς; αὐτοῦ τοῦ κατ' αὐτούς "ἀναγκαίου κακοῦ" πού πρόθυμα ὑπηρετοῦν γιά νά μένουν στήν ἐξουσία; .....
  Ξέρετε τί εἶναι ἄλλο νά νομίζῃς ὅτι εἶσαι, και ἄλλο νά ὑπηρετῆς; ...νά μήν μπορεῖς νά προωθήσῃς τά δόγματα τοῦ μαρξισμοῦ καί τῆς «ἐπανάστασης», ὅπως θά ἤθελες, διότι ἄλλους ὑπηρετεῖς; Ἀφοῦ δέν τούς παρέχεται ἡ ἐξουσία γιά νά κάνουν γῆς Μαδιάμ ἀλά Μάη τοῦ 68 ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἐλπίζουν τουλάχιστον, καταστρέφοντας τήν ἱστορική ἀντίληψη τῶν μαθητῶν, ὅτι κάτι ἐπαναστατικό ἑτοιμάζουν! Ὥστε καί ἀφοῦ φύγουν ἀπό τήν ἐξουσία, νά ἔχουν προκαλέσῃ τίς προϋποθέσεις γιά νά ξαναέλθουν, ἰδεολογικά ἰσχυρότεροι στήν κοινωνία! Ἐσεῖς θά τούς ἐμποδίσετε; -οἱ..."ἀντιδραστικοί";
  Δέν καταλάβατε ὅτι ἀντιτασσόμενοι στήν λωβοτομή τῆς ἱστορικῆς μας συνειδήσεως, ἀντιτίθεσθε στήν... «διαρκῆ ἐπανάσταση»;
  - τήν τόσο προσοδοφόρο διεθνιστική καί μεταμοντέρνα ἐπένδυση τους γιά τό μέλλον αὐτῶν καί τῶν παιδιῶν τους, ὡς συνεπῶν καί ἀναγκαστικά μεταλλαγμένων μαρξιστῶν;
  Ἀνάθεμα τά κόμματα ὅταν δέν λειτουργοῦν δημοκρατικά ὅπως ἐπιτάσσει τό Σύνταγμά μας, ἀλλά ἀντιδημοκρατικά καταργοῦν τήν ἱστορική αὐτοσυνειδησία μας, γιά νά μᾶς κάνουν κομμάτια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευριπίδης Μπίλλης
  Τι περιμένατε απο τους εθνομηδενιστές φανερούς (οι Συριζαίοι και οι οι λοιποί "αριστεροί" ) και τους κρυφούς της ΝΔ (8-2-2005 ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ σε ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, http://www.youtube.com/watch?v=qRNHI7uw9o0) και:

  Ο Νίκος Γιαννής υποψήφιος Βουλευτής ΝΔ Περιφέρειας Αττικής θα είναι σήμερα 28/9/2009
  http://www.nicosyannis.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=6

  «Η λύση είναι η οριστική απώλεια της εθνικής κυριαρχίας για όλα τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον ως προς τη ζώνη Ευρώ και η αναβάθμιση της σε μια νέα ευρωπαϊκή κυριαρχία ενός ευρωπαϊκού λαού. Η στενή ερμηνεία της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι η λύση, είναι το πρόβλημα, όχι μόνον όσον αφορά την οικονομία, αλλά τελικώς για την ανανέωση του δυναμισμού και την επίτευξη της συμπληρωματικότητας των ευρωπαϊκών εθνών στο απαιτητικό και πολύπλοκο νέο πλανητικό περιβάλλον. Η ελληνικότητα κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τη διάλυση της Ευρώπης παρά από την εμβάθυνση της ενοποίησης της. Η ελλαδικότητα κινδυνεύει, τρέμει από την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και αυτό δεν με στεναχωρεί.»

  Όλοι οι μνημονιακοίίδιοι είναι. Δείτε
  Χρήστου Γιανναρά, Oκτώ κόμματα, μία ιδεολογία
  http://www.kathimerini.gr/879408/opinion/epikairothta/politikh/oktw-kommata-mia-ideologia

  Και Στυγνή απειλή ο οικονομισμός
  http://www.kathimerini.gr/908362/opinion/epikairothta/politikh/stygnh-apeilh-o-oikonomismos
  Ο Χρήστος Γιανναράς για τους «πνευματικούς» «Έλληνες» και άλλα (απόσπασμα).
  Φταίει άραγε ο τόπος μας, «κλειστός, όλο βουνά», που γεννάει τόση μειονεξία φτώχειας, ανασφάλεια και αρνησιπατρία; Γιατί η διανόηση στην κρατική μας Ελλάδα να στρατεύεται με τόσην ευκολία στο ξενικό, στο εισαγόμενο;


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάνατε πολύ καλά που στείλατε το λινκ με αυτές τις απαράδεκτες και βλακώδεις κατ'ουσίαν δηλώσεις του πολιτευτή της ΝΔ. Για να καταλάβουν και οι αφελείς εθελοτυφλούντες 'δεξιοί' ποιό κόμμα υποστηρίζουν. Κόμμα που στην πραγματικότητα έχει τις ίδιες ή και χειρότερες απόψεις με τους ανεκδιήγητους συριζαίους.

   Διαγραφή
 3. Η Ελληνικη ιστορια αρχιζει από το 2015,ολα τα αλλα πιο μπροστα είναι φασιστικες προπαγάνδες του ντοπιου και ξενου κεφαλαιου.
  Π.Σ. (προ συριζα) - Μ.Σ. (μετα συριζα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.