4/10/17

Ο Γέροντας Γρηγόριος Δοχειαρίου για τον νέο νόμο αλλαγής φύλου: «Η Ελλάδα θα γίνει κρανίου τόπος»

Το αξιοπρεπές παραμέρισμα
Ὡς ἄνθρωπος τῆς ὑπαίθρου καὶ τῶν θαλασσοδαρμένων νησιῶν, ἔπρεπε νὰ σπουδάσω τοὺς καιρούς, ὄχι ἁπλὰ νὰ τοὺς μάθω. Ἡ κυβέρνησή σου ταξίδεψε μὲ μπάτη. Σιγά-σιγὰ ὅμως ἔγινε μαϊστράλι καὶ τώρα μαΐστρος μὲ τὰ μάγγανα, ποὺ ξερριζώνει τὰ κλαδιὰ καὶ ἐκσφενδονίζει πέτρες, καὶ ἀπὸ τὴν στεριὰ καὶ ἀπὸ τὴν θάλασσα.
Τὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ὁ ραγιᾶς τραγουδοῦσε: «Μέριασε, βράχε, νὰ διαβῶ». Μὲ αὐτὸ τὸ μικρὸ τραγουδάκι, ποὺ τὸ ἔλεγε ἄλλοτε ψιθυριστὰ καὶ ἄλλοτε δυνατά, ἀναγνώριζε ὅτι οἱ κρατοῦντες ἦταν βράχος. Ἀλλὰ κι ἐγώ, ὁ ραγιᾶς, εἶμαι φουρνέλο, κι ἂς μὴ φαίνωμαι. Αἰσθάνομαι κι ἐγὼ τὴν ρώμη τῶν δυνάμεών μου. Δὲν μπορῶ νὰ σὲ ἀφανίσω, ἀλλὰ μπορῶ νὰ σὲ μεριάσω, γι᾽ αὐτὸ σοῦ λέω «μέριασε», δὲν σοῦ λέω «ἐξαφανίσου». Δὲν σοῦ συνιστῶ, λοιπόν, οὔτε νὰ πέσης οὔτε νὰ παραιτηθῆς, ἀλλὰ νὰ παραμερίσης μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ τιμή.
Ἀνέβηκες σὲ μιὰ πίστα καὶ χορεύεις, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν μπορεῖς νὰ παρακολουθήσης τὰ ὄργανα καὶ μπερδεύονται τὰ βήματά σου. Δὲν μπορεῖς νὰ ἀκούσης τὴν θλιμμένη σήμερα φωνὴ τοῦ κότσυφα, ποὺ λέγει: «Θέλω τὸν Σταυρὸ στοὺς τρούλλους, στὰ καμπαναριὰ τῶν ἐκκλησιῶν, στὰ ἱστία τῶν καραβιῶν καὶ στὸν ἱστὸ τῆς σημαίας. Τὴν μπάλα ποὺ μοῦ ἔβαλες δὲν μπορῶ νὰ τὴν σιγουρευτῶ, ἐνῶ τὰ σκέλη τοῦ σταυροῦ χρόνια τὰ ἔχω βῆμα καὶ τραγουδῶ καὶ ἀνακοινώνω τῆς ἄνοιξης τὶς ὀμορφιὲς καὶ τοῦ χειμῶνα τὶς κακοκαιριές». Ὅποιος τόλμησε στὴν ἱστορία νὰ ρίξη τὸν Σταυρό, τοῦ ᾽ρθε ἡ μπάλα στὸ κεφάλι. Ὄχι τὰ σύμβολα τῆς πίστεως καὶ τοῦ Γένους μας ἀφανισμένα καὶ ἀλογάριαστα ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες. Ὄχι οἱ ἀνακοινώσεις τῆς λατρείας ἀπὸ τοὺς κράχτες τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν παρηγορήτρα καμπάνα. (Βρέθηκα σὲ νοσηλευτήριο τοῦ Βερολίνου. Ἡ μόνη μου παρηγοριὰ ἤτανε κάθε βράδυ ὁ ἦχος μιᾶς καμπάνας, ἴσως ἀπὸ κάποιο μοναστήρι.) Κυριολεκτικὰ δαπανᾶσθε νὰ ὑψώσετε μιναρέδες σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο τὸν ἅγιο καὶ ἀφήνετε τὰ μνημεῖα τοῦ Ἔθνους, τοῦ Γένους καὶ τῆς Ἐκκλησίας νὰ γκρεμίζωνται.

Ἀπόσυρε τὰ θρησκευτικὰ ποὺ διδάσκονται σήμερα τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα. Δὲν μιλᾶνε αὐτὰ γιὰ τὸν Θεό, ἀλλὰ γιὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν. Ἀναπιάνεται τὸ προζύμι χωρὶς νερό; Στὰ χέρια κολλᾶ καὶ τὸ δέρμα βγάζει. Νυμφεύσου στὴν ἐκκλησία, ὅπως καὶ οἱ πρόγονοί σου. Βάπτισε τὰ παιδιά σου, ὅπως βαπτίστηκες κι ἐσύ. Συμμάζεψε κάθε ὑβριστὴ τῆς πίστεως. Ἡ Ἑλλάδα θεμελιώθηκε πάνω στὴν ἀρχὴ τῆς θεοκρατίας. Πρέπει κάθε μέρα νὰ ἀναπλάθεται καὶ νὰ φρεσκάρεται τὸ φύραμά της. Ἂν εἶσαι χριστιανὸς καὶ παρασύρθηκες σὲ ὅσα ἔπραξες μέχρι τώρα, μετανόησε. Ἂν συνειδητὰ δὲν πιστεύεις, παραμέρισε.

Δὲν σὲ γνωρίζω, οὔτε τὸ κάλλος τοῦ προσώπου σου εἶδα ποτέ. Καὶ δὲν θέλω νὰ συναντηθοῦμε, γιατὶ δὲν εἶμαι ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος νὰ σοῦ ἀλλάξω πορεία. Σὲ βλέπω ποὺ τρέχεις σὰν τὸν εἰδωλολάτρη παπᾶ ποὺ ξυλοκόπησε τὸν μοναχό, καὶ τὰ χρόνια τῆς κυβέρνησής σου στριφογυρίζεις τὸ ραβδί σου στὸν ἀέρα. Οὔτε τὸ ραβδί σου θέλω νὰ πάρω οὔτε ἐσένα νὰ πιάσω. Ἀλλὰ ἡ ὀρθόδοξη Ἑλλάδα δὲν διαθέτει τέτοιον ἄνεμο, νὰ ἀνεμίζη ὁ κάθε ἄπιστος καὶ εἰδωλολάτρης τὴν βέργα ποὺ κρατάει στὰ χέρια του. Θέλεις νὰ ἔρθης καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ στριφογυρίσης τὸ ραβδί σου. Ἀλλὰ θὰ περπατήσης τόσο μόνος, ὅσο ἡ ἐλαφίνα στ᾽ ἀπόσκια τῶν βουνῶν. Ὁ τόπος θὰ σὲ δεχθῆ; Ἀλλὰ οἱ μοναχοί, μόλις σὲ δοῦνε, θὰ σὲ πάρουνε γιὰ παγωμένο μαΐστρο καὶ θ᾽ ἀρχίσουν νὰ φτερνίζωνται.

Ἀπόσυρε τοὺς νόμους ποὺ κατέβασαν τὸν Σταυρό, ποὺ σταμάτησαν τὶς προσευχὲς στὰ σχολεῖα. Ὁ Τοῦρκος, μὲ τὸν ὁποῖο καυκαλίζεσαι, τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα γονατίζει στὸν θεό του, καὶ τὸ ὀρθόδοξο σχολειὸ θὰ συνάγεται στὶς αἴθουσες ὅπως τὰ μοσχάρια στὰ βοσκοτόπια; Ὅσο ὁ Τοῦρκος μᾶς βάζει χέρι, τόσο ἐμεῖς πρέπει νὰ τοῦ πατᾶμε πόδι. Δὲν μπορεῖς; Μέριασε. Μόνος σου ὡδήγησες τὸν ἑαυτό σου στὸ φρύδι τοῦ βουνοῦ. Προτοῦ πέσης, μέριασε.

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἀναπνέη Χριστὸ καὶ ὄχι τὴν μπόχα τῆς βενζίνης καὶ τοῦ καμένου λαδιοῦ. Ὁ Θεὸς σ᾽ αὐτὴν τὴν χώρα ἔδωσε πλούσια τὰ ἀγαθὰ γιὰ τὰ δῶρα τῆς λατρείας· τὸ σιτάρι, τὸ λάδι καὶ τὸ κρασί. Δὲν μᾶς τά ᾽δωσε γιὰ νὰ τὰ τρῶμε στὰ μπαράκια καὶ νὰ τὰ ρουφοῦμε στὰ ποτήρια, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἱερουργοῦμε τὸ ἱλαστήριο μυστήριο.

Μὴ καταργῆς τὴν Κυριακή. Πολλοὶ ἔδωσαν τὸ αἷμα τους, γιὰ νὰ μείνη αὐτὴ ἡ ἡμέρα «τοῦ Κυρίου». Καὶ μὴ φέρνης στὸ προσκήνιο τὸ Σάββατο. Μὴν ἀμνηστεύης τὴν μοιχεία καὶ ὅλες τὶς ἄλλες παραμέτρους τῆς ἁμαρτίας αὐτῆς. Μὴ θεσπίζης τὰ ζευγαρώματα ποὺ δὲν κάνουν οὔτε τὰ ζῶα, γιατὶ ὁ Θεὸς τὰ κατέκαυσε. Ἄναψες φωτιὲς ποὺ καῖνε ὄχι μόνον τὰ ξερά, ἀλλὰ καὶ τὰ χλωρά. Μὲ αὐτοὺς τοὺς νόμους σάρωσες τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ κοινωνία. Δὲν σὲ θεωρῶ κούσουλο, γιὰ νὰ σὲ φυσήξω νὰ παραμερίσης, ἀλλὰ ἄνδρα σπουδαῖο, μὲ δυνάμεις ὅμως καταστρεπτικές. Πληροφοροῦμαι ὅτι δόγμα θὰ ἐξέλθη ἀπὸ τὴν βουλή σας, ποὺ θὰ δηλώνη ὁ ἄνθρωπος τὸ φύλο του στὰ δεκαπέντε του χρόνια. Δηλαδή, μέχρι δεκαπέντε ἐτῶν θὰ ψάχνωμαι, γιὰ νὰ προσδιορίσω τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς ποὺ λέγεται «ἐπιθυμητικόν».

Αὐτὸ εἶναι ἐπέμβαση τοῦ ἀνθρώπου στὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Θεὸς δὲν θὰ ὑπνώση· θὰ ἐξεγερθῆ καὶ δὲν θὰ βρεθῆ ὁ οἶκος σου εἰς τὸν αἰῶνα.

Μετὰ ἀπὸ ἕνα τέτοιο νόμο, ἡ Ἑλλάδα θὰ γίνη κρανίου τόπος. Μὴ παλεύης τὸν Ἰσραήλ, μὴ τὰ βάζης μὲ τὸν Ἰσχυρό, μὴ καθυβρίζης τὸν Δημιουργό. Ἐμεῖς ποὺ ἐμακρύναμε ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ φυγαδευθήκαμε στὶς ἐρήμους, ζοῦμε μέσα στὸν κόσμο περισσότερο ἀπὸ σένα ποὺ ζῆς στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. Βδελυκτὰ καὶ παράνομα πράγματα κατεργάζεσαι. Ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐλευθερία του, κι ἐσὺ νομοθέτησες τὴν σκλαβιὰ στὴν ζωή του. Ὁ σκλαβωμένος στὰ πάθη του δὲν εἶναι ἐλεύθερος. Συλλογίσου τα αὐτὰ καὶ παραμέρισε.

Ἄφησε τὶς τόλμες τὶς ἄτολμες. Ἄφησε τοὺς ἀνδρισμούς, ἀφοῦ ἔγινες γυναίκα. Εἴτε πιστεύεις εἴτε δὲν πιστεύεις, εἶσαι ἀπόγονος τοῦ Ἀδάμ, καὶ ἐσὺ καὶ τὸ σινάφι σου, καὶ ὑπάρχει κρίση καὶ ἀνταπόδοση. Φρενάρισε, γιατὶ σκούνταψες καὶ δὲν ὑπάρχει κανένας νὰ σοῦ φέξη, σὲ λίγο θὰ στερῆσαι καὶ δὲν θὰ ἔχης τὸν ἐλεοῦντα. Μὲ αὐτὸν τὸν νόμο κορυφώνεις τὸ κακό, σταματᾶς τὰ καυχήματα τῶν γονιῶν, τοὺς βάζεις στὴν ἀμφισβήτηση ἂν ἀναθρέφουν ἄνδρα ἢ γυναίκα, σταματᾶς τὸ νανούρισμα τῆς μάννας. Τί θὰ λέη ὅταν κουνάη τὸ παιδί της; «Παιδούλα μου» ἢ «Ἀγόρι μου»; Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις κλίνει πρὸς τὸ κακό. Ἂν τὸ κατοχυρώσης καὶ μὲ νόμο, τότε ἦρθε ἡ ἐποχὴ νὰ ψάχνουμε «ὁ διάβολος θηλυκὸς εἶναι ἢ ἀρσενικός;» Ἡ ἱστορία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων τέτοια φοβερὴ ἀπόκλιση δὲν εἶχε ποτέ. Ὄχι τὸ Ὄρος δὲν πρέπει νὰ σὲ δέχεται, ἀλλ᾽ οὔτε ἡ μάννα ποὺ σὲ γέννησε. Ἡ φουρτούνα ποὺ σήκωσες αὐτὴ θὰ σὲ πνίξη. Μέριασε.

Χριστιανοί, μὴ θροῆσθε. Δὲν θὰ μείνουμε μόνοι μας. Θὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν σκιὰ τοῦ θανάτου καὶ θὰ κοιτασθοῦμε κάτω ἀπὸ εὐσκιόφυλλα δένδρα. Ἐμεῖς, οἱ βαπτισθέντες καὶ Θεὸν ὁμολογοῦντες, λέμε:

Ἐξεγέρθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ σῶσον πάντας ἡμᾶς ἀπὸ τὰ ἔθνη τὰ φρυαττόμενα. Κύριε τῶν δυνάμεων, τὸ παρασόλι σου ζητοῦμε, τὸ ἀλεξίβροχό σου. Οὔτε σταγόνα βροχῆς νὰ μὴ μᾶς εὕρη ἀπὸ τὴν καταιγίδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἄστραψε καὶ βρόντηξε καὶ σκόρπισε τὰ φρυάγματα τῶν ἐθνῶν καὶ διάλυσε τὶς βουλὲς τῶν ἀσεβῶν.

Συντηρητικοὺς μᾶς λέτε. Τὸ Ὄρος εἶναι συντηρητικό, ἀλλὰ μὲ διάκριση. Οὔτε νεοζηλωτὲς εἴμαστε οὔτε φανατικοὶ φονταμενταλιστές. Ἁπλῶς διακρίνουμε ποιὰ πράγματα χρειάζονται συντήρηση καὶ ποιὰ πέταμα. Ἐσεῖς βάζετε τὰ σάπια πράγματα στὴν συντήρηση; Ἐμεῖς τὰ θεωροῦμε θανατικὰ καὶ γιὰ τὰ ζῶα μας ἀκόμη καὶ λέμε «θάψτε τα· ἂν τὰ φᾶνε, θὰ ψοφήσουν». Θαφτῆτε μόνοι σας, γιατὶ βρωμᾶτε πτωμαΐνη. Ἡ μοσχοβολιὰ τοῦ φθινοπώρου δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερνικήση τὴν δυσοσμία σας. Σὲ τοποθέτησαν νὰ ἀροτριᾶς τὴν γῆ καὶ ὄχι νὰ τὴν καταστρέφης. Παραμέρισε.

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

5 σχόλια:

 1. μπράβο και στο συντάκτη και στον αναδημοσιεύσαντα, εύγε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 • ΤΕΥΧΟΣ 115

  «... καί τό αἷμα ἐκ χειρός τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω»

  Aκούγαμε στό ραδιόφωνο αὐτές τίς
  ἡμέρες ὅτι τό Ὑπουργεῖο Οἰκονο-
  μικῶν, γιά νά προωθήσει τίς συναλλαγές
  μέ πλαστικό χρῆμα (φαίνεται ὅτι ὁ κόσμος
  δέν ἀνταποκρίνεται στό βαθμό, πού πε-
  ρίμεναν), θά ὀργανώνει «λοταρίες» (ἔτσι
  ἀκριβῶς τίς ὀνόμαζε τό Δελτίο Τύπου),
  στίς ὁποῖες ἀπό τό σύνολο τῶν συναλ-
  λασσομένων μέ κάρτες θά ἐπιλέγονται διά
  κληρώσεως χίλιοι κάθε φορά, οἱ ὁποῖοι
  θά κερδίζουν ἀπό χίλια εὐρώ ἕκαστος!
  Ἔχουμε λοιπόν ἕνα κράτος πού ἐκ-
  πίπτει σέ καζίνο. Καί μάλιστα μέ κυβέρ-
  νηση «τῆς γιά πρώτη φορά ἀριστερᾶς».
  Μπροστά στό ἀπίστευτο κατάντημα πού
  βιώνουμε ὡς κοινωνία καί τή σχεδιασμένη
  ἐκθεμελίωση τῶν πάντων, διερωτᾶται κά-
  θε πιστός: Τί σκέπτεται ἡ Διοίκηση τῆς
  Ἐκκλησίας καί παραμένει νωθρή, ἀπαθής
  καί ἄβουλη; Μήπως ἔτσι διευκολύνει τήν
  κατεδάφιση;
  Τί νά πεῖ κανείς γιά τή διαφήμιση,
  παραδείγματος χάριν, τῆς ὁμοφυλοφιλίας
  στά σχολεῖα μέσῳ τοῦ προγράμματος τῶν
  «ἔμφυλων ταυτοτήτων»;
  Τί νά πεῖ γιά τήν προδοσία πού συνε-
  τελέσθη στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;
  Τί νά πεῖ γιά τήν οὐσιαστική κατάρ-
  γηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν,
  γιά τή μή ἀπόδοση τιμῆς στή σημαία καί
  ἄλλα πρόσφατα κατορθώματα τῶν «ἐκ-
  συγχρονιστῶν», πού μᾶς κυβερνοῦν μέ τά
  χρώματα τοῦ οὐράνιου τόξου τῆς «Νέας
  Ἐποχῆς»; (βλ. Διαμαρτυρία τῶν Χριστια-
  νικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης στίς
  σσ. 11-12 τῆς Παρακαταθήκης).
  Τί νά πεῖ γιά τήν κατάργηση τοῦ θε-
  σμοῦ τῆς Κυριακῆς ἀργίας στά καταστή-
  ματα, θεσμοῦ πού σεβάσθηκαν οἱ αἰῶνες;
  Τί νά πεῖ γιά τή δρομολογημένη ἀλλα-
  γή τοῦ Συντάγματος, γιά νά ἀπαλείψουν
  ἀπό αὐτό κάθε ἀναφορά στόν Χριστό καί
  τήν Ὀρθοδοξία;
  Τί νά πεῖ γιά νομοθετήματα παλαιότε-
  ρα καί νεότερα, ὅπως ὁ λεγόμενος ἀντιρα-
  τσιστικός νόμος, ὁ ὁποῖος –σχεδιασμένος
  εἰς βάρος τῶν δικαιωμάτων τῶν γηγενῶν
  Ἑλλήνων– προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει ποινές
  σέ ὅσους ἀντιδροῦν;
  Τί νά πεῖ γιά τό τελευταῖο τερατῶδες
  νομοθέτημα, ὅπου μέ μία ἁπλῆ δήλωση
  θά μπορεῖ κάποιος νά ἀλλάζει φύλο, καί
  –ἄν τό μετανιώσει– νά ἐπανέλθει στό προ-
  ηγούμενο, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἐάν εἶναι
  ἔγγαμος ἤ ἔχει καί παιδιά!
  Σωστό τρελλοκομεῖο πᾶνε νά κάνουν
  τήν κοινωνία!
  Τί νά πεῖ, κυρίως, γιά τήν ἅλωση τῆς
  πατρίδος μας ἀπό ἀλλόφυλους καί ἀλλό-
  θρησκους μέσῳ τῆς ἀθρόας λαθρομετανά-
  στευσης, χωρίς νά πέσει οὔτε μιά ντουφεκιά!
  Τί νά πεῖ; Τί νά πεῖ; Τί νά πεῖ;
  Ὁ κατάλογος εἶναι ἀτέλειωτος...
  Καί ὅλα αὐτά γίνονται μέ πρόγραμμα
  καί στρατηγικό σχεδιασμό. Ἐκπονοῦνται
  τά σχέδια ἀπό γνωστούς «φιλέλληνες» τύ-
  που Κίσσινγκερ, Ρότσιλντ, Σόρος κ.ἄ. καί
  ὑλοποιοῦνται ἀπό τούς ἐδῶ «Ἕλληνες»
  συνεργάτες τῶν ξένων.
  Διερωτᾶται κανείς: Οἱ πολιτικάντηδες,
  πού μᾶς κατέστρεψαν, εἶναι δυνατόν νά
  πιστεύουμε ὅτι μποροῦν τώρα νά μᾶς
  σώσουν;
  Ποῦ εἶναι ὅμως ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἡ
  Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας; 83 Ἀρχιερεῖς,
  τόσες ἑκατοντάδες Ἱεροκήρυκες, Καθη-
  γούμενοι Ἱερῶν Μονῶν, ἐντός καί ἐκτός
  Ἁγίου Ὄρους, καί χιλιάδες κληρικοί;
  Ποιός θά δώσει φωνή σ᾽ αὐτόν τόν
  λαό, πού τόν ἐξαθλίωσαν οἰκονομικά γιά νά
  τόν προδώσουν ἐθνικά; Ποιός θά μιλήσει;
  Ποῦ εἶναι τά λεγόμενα Ἀνώτατα Πνευ-
  ματικά Ἱδρύματα, τά Πανεπιστήμια, ἡ
  Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἡ Στρατιωτική Ἡγε-
  σία, ἡ ὁποία κατ᾽ ἐπιταγήν τῶν πολιτι-
  κάντηδων, κατασκεύαζε μέχρι πρό τινος
  «Κέντρα Φιλοξενίας» (ἑλληνιστί Hot Spots)
  διευκολύνοντας –καί ὄχι ἐμποδίζοντας–
  τήν εἰρηνική (!) κατάληψη τῆς Ἑλλάδος
  ἀπό πλήθη ἀλλοφύλων καί ἀλλοθρήσκων,
  στούς ὁποίους ἤδη παρέχεται στέγη, τρο-
  φή, ὑγειονομική περίθαλψη καί μεθαύριο
  ὑπηκοότητα, τζαμιά καί ὅ,τι ἄλλο;
  Ποιός θά μιλήσει γιά τή δημογραφική
  κατάρρευση; Τά Ἑλληνόπουλα εἴτε δέν
  παντρεύονται ἤ, ἄν καταλήξουν σέ γάμο,

  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΥΝΕΧΕΙΑ

  ἀποκτοῦν τό πολύ ἕνα ἤ δύο παιδιά, ἐνῶ
  οἱ φανατικοί σουνίτες εἰσβολεῖς γεννοῦν
  πέντε καί δέκα παιδιά. Σβήνουμε ὡς ἔθνος.
  Ἡ πολυτεκνία τιμωρεῖται φορολογικά, ἐνῶ
  καλύπτονται τά ἔξοδα δολοφονίας κατ᾽ ἔτος
  στά νοσοκομεῖα καί τίς κλινικές τριακοσί-
  ων καί πλέον χιλιάδων ἀνυπεράσπιστων
  Ἑλληνόπουλων, πρίν ἀκόμη γεννηθοῦν.
  Ποῦ πηγαίνουμε; Παραφρονήσαμε;
  Συγχρόνως ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκου-
  μενισμοῦ καλπάζει. Ἡ πλειονοψηφία
  τῶν ἐπισκόπων δέν συμφωνεῖ μέν μέ ὅλα
  αὐτά τά ἐπικίνδυνα –ὅπως φαίνεται σέ
  κατ᾽ ἰδίαν συζητήσεις– ἀλλά καί ἐλάχιστοι
  ἀντιδροῦν.
  Τί φοβοῦνται;
  Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, θερμά σᾶς παρακαλοῦ-
  με: ἀφῆστε τίς προκλητικές καί πολυέξο-
  δες «φιέστες», μέ ἀφορμή ὀνομαστήρια καί
  πανηγύρεις, καί ἀφουγκρασθῆτε τή φωνή
  τοῦ ἐξαθλιωμένου καί προδομένου ἑλληνι-
  κοῦ λαοῦ, πού εἶναι καί τό ποίμνιό σας.
  Ἄς μᾶς ἀφυπνήσει ἡ συγκλονιστική
  προειδοποίηση τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ
  ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη: «καί ὁ σκο-
  πός, ἐάν ἴδῃ τήν ρομφαίαν ἐρχομένην καί
  μή σημάνῃ τῇ σάλπιγγι, καί ὁ λαός μή
  φυλάξηται, καί ἐλθοῦσα ἡ ρομφαία λά-
  βῃ ἐξ αὐτῶν ψυχήν, αὕτη διά τήν αὐτῆς
  ἀνομίαν ἐλήφθη, καί τό αἷμα ἐκ χει-
  ρός τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω» (Ἰεζεκιήλ,
  23, 6). Μέ ἄλλα λόγια: Οἱ ψυχές, ὅσων
  χάνονται, θά ζητηθοῦν ἀπό αὐτούς,
  πού δέν ἔκαναν καλά τή δουλειά
  τους ὡς φύλακες τοῦ ποιμνίου τους.

  Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  http://orthodoxnet.gr/pdf/par%20115.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.