30/10/10

Οι απόρρητες εκθέσεις Παπάγου προς Μεταξά λίγο πριν το «ΟΧΙ»

Ο αιφνιδιασμός της κυβέρνησης Μεταξά από την ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 1940 είναι ένας από εκείνους τους μύθους που η ιστορική έρευνα σταδιακά διαλύει.

Είναι προφανές, για όποιον ερευνά τις διπλωματικές και στρατιωτικές κινήσεις του Μεταξά κατά τα δύο τελευταία χρόνια του μεσοπολέμου, πως η επίσημη στάση ουδετερότητας της Ελλάδας απέναντι στον Αξονα και τη Μ. Βρετανία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια επίσημη κάλυψη για την προετοιμασία της Ελλάδας ενόψει της συμμετοχής της στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων.

Η βιβλιογραφία έχει αρχίσει ήδη να ξεκαθαρίζει το κρίσιμο αυτό σημείο, κυρίως με βάση τα τεκμήρια που προκύπτουν από το διπλωματικό οργασμό εκείνων των ημερών (1). Ο Μεταξάς, παρά την ιδεολογική του συγγένεια με το φασιστικό καθεστώς Μουσολίνι στην Ιταλία, παρά την απογοήτευσή του από την επιθετικότητα της «φίλης» Ιταλίας, εν τούτοις κινήθηκε με ταχύτητα και μάλλον αποφασιστικά για την πρόσδεση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο συμμαχικό άρμα.

Τρεις απόρρητες εκθέσεις του στρατηγού Αλέξανδρου Παπάγου προς τον πρωθυπουργό, τις οποίες παραθέτουμε εν συνεχεία, δείχνουν ακριβώς αυτό: την προσπάθεια δημιουργίας βαλκανικού συμμαχικού μετώπου και την πλήρη αποδοχή της πιθανότητας επίθεσης του Αξονα στα Βαλκάνια.

* Η πρώτη έκθεση, με ημερομηνία 29 Αυγούστου 1939, αναφέρεται στις συνομιλίες του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου με τον ιταλό στρατιωτικό ακόλουθο, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες της ιταλικής κυβέρνησης για τις φιλοβρετανικές κινήσεις του Μεταξά. Φυσικά ο Παπάγος χειρίστηκε διπλωματικά το ζήτημα, προσπαθώντας να καθησυχάσει τον ιταλό στρατιωτικό ακόλουθο.

* Η δεύτερη έκθεση, με ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 1939, αναφέρεται στις συνομιλίες του Παπάγου με τον αρχιστράτηγο των αγγλογαλλικών δυνάμεων στρατηγό Γκέιμελιν (Gamelin) και στη διερεύνηση των συμμαχικών εγγυήσεων έναντι της επερχόμενης επίθεσης. Ο Παπάγος εδώ σχεδόν προεξοφλεί την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, αν και δεν θεωρεί πιθανή την ιταλική επίθεση όσο τη γερμανική και τη βουλγαρική.

* Και η τρίτη, η οποία υποβάλλεται στις 13 Μαρτίου 1940, συνιστά μια τελική έκθεση των στρατιωτικών κινήσεων. Ολα αυτά σχεδόν ένα χρόνο πριν από την ιταλική εισβολή και εν τω μέσω μιας διπλωματικής έξαρσης για την υπογραφή του ελληνοϊταλικού συμφώνου περί μη επιθέσεως.

Περί αυτού ακριβώς του συμφώνου γίνεται εμφανές πως η πολιτική των Αγγλων δεν ενέκρινε μια ευθεία απόρριψη από τον Μεταξά των προτάσεων Μουσολίνι, αλλά ούτε και την πλήρη αποδοχή τους. Η πρώτη θα επιτάχυνε ενδεχομένως την ιταλική επιθετικότητα και θα έθετε τέρμα στην ουδετερότητα, η οποία εκείνη τη στιγμή ευνοούσε την αγγλική διπλωματία, καθώς άφηνε περιθώρια κινήσεων για τους Αγγλους στη Βαλκανική. Και η δεύτερη θα καθιστούσε αμέσως την Ελλάδα δορυφόρο της Ιταλίας. Ο Μεταξάς ελίχθηκε απέναντι στις προτάσεις Μουσολίνι με επιτυχία, δεχόμενος μια κατ' αρχήν συμφωνία (General terms agreement) (2). Διότι έπρεπε να κερδίσει χρόνο, ενόψει της ιταλικής επιθετικότητας.

1 Ετσι, από την πρώτη έκθεση του Παπάγου προς τον Μεταξά, στις 29 Αυγούστου 1939, διαβάζουμε:

«Με επεσκέφθη σήμερον, κατόπιν αιτήσεώς του, ο άρτι εξ Ιταλίας επανελθών Στρατιωτικός αυτής Ακόλουθος, όστις με ηρώτησεν αν αληθεύη ότι αι μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου ενισχύθησαν εσχάτως δι' ατομικών προσκλήσεων. Απήντησα ότι όντως αληθεύει τούτο και ότι το μέτρον οφείλεται εις το γεγονός ότι κατά τα τελευταία μεγάλα γυμνάσια των Ιταλών εις την Αλβανίαν συνεκεντρώθη το σύνολον σχεδόν του εν Αλβανία ιταλικού στρατού, πλην μιας μεραρχίας, εγγύς των συνόρων μας. Προσέθεσα ότι η ενίσχυσις ημών αύτη ουδένα άλλον έχει σκοπόν ή να καθησυχάσει τους πληθυσμούς τους ανησυχήσαντας εκ των σοβαρών ιταλικών συγκεντρώσεων. Μοι είπε τότε ο ιταλός στρατιωτικός ακόλουθος ότι η Ιταλία έχει δώση εγγυήσεις ότι θα σεβασθή την ακεραιότητά μας, συνεπώς δεν δύναται αυτός να εξηγήση γιατί ελάβομεν το ανωτέρω μέτρον... Απήντησα εις τον ιταλόν αξιωματικόν ότι λίαν ευχαρίστως δέχομαι την ως άνω διαβεβαίωσιν του Υπουργού του και ότι ημείς οι Ελληνες δεν ζητούμεν άλλο παρά να έχωμεν τας φιλικωτέρας σχέσεις με τους Ιταλούς... Φοβούνται όμως εν Ιταλία ότι η Ελλάς θα παράσχη ναυτικάς βάσεις εις την Αγγλίαν. Τω απήντησα ότι τούτο δεν πρέπει να το φοβήται η Ιταλία, ότι η Ελλάς επιθυμεί να παραμείνει έξω των διενέξεων των Μεγάλων Δυνάμεων και ότι, εν πάση περιπτώσει, αν η Ελλάς έπραττεν όντως τοιούτον τι, συμφωνώ ότι θα ήτο εχθρική πράξις εναντίον της Ιταλίας. Ολα τα μέτρα, επανέλαβον, τα οποία ελάβομεν μέχρι σήμερον είναι αντίμετρα, ούτως ειπείν, τα οποία η Ελληνική Κυβέρνησις έκρινε σκόπιμον να λάβη κατόπιν των τελευταίων στρατιωτικών μέτρων της Ιταλίας εν Αλβανία, καθόσον, καίτοι η πολιτική της είναι να τηρήση την Ελλάδα αμέτοχον των ως άνω διενέξεων, εν τούτοις είναι αποφασισμένη να υπερασπίση δι' όλων των μέσων άτινα διαθέτει την ανεξαρτησίαν της χώρας και την ακεραιότητα αυτής».

Από την απάντηση του στρατηγού Παπάγου προς τον ιταλό ακόλουθο, γίνεται σαφές πως η ελληνική κυβέρνηση εκινείτο, λίγο πριν την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με τρόπο ιδιαίτερα προσεκτικό απέναντι στην Ιταλία και σαφώς παραπλανητικό: ενώ την ίδια στιγμή διαβεβαίωνε την κυβέρνηση Μουσολίνι πως η Ελλάδα θα παρέμενε ουδέτερη, ταυτόχρονα, όπως θα φανεί από τις επόμενες εκθέσεις του Παπάγου προς τον Μεταξά, βρισκόνταν σε συνεννοήσεις με τους Αγγλο-γάλλους, για παροχή διευκολύνσεων, αλλά και για κάτι ακόμη πιο ριζικό, την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, στο πλευρό των συμμάχων.

Ετσι, από την πρώτη αυτή έκθεση του Παπάγου βλέπουμε τη συστηματική προετοιμασία του ελληνικού στρατού, ενόψει μιας πιθανής ιταλικής επίθεσης από την Αλβανία, μια επίθεση που ο Παπάγος προφανώς θεωρούσε πιθανότατη και πάντως δεν είχε καμία πρόθεση να αγνοήσει, πόσω μάλλον που είχε να αντιμετωπίσει έντονες ιταλικές στρατιωτικές κινήσεις στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Η Ελλάδα καθιστούσε επιπλέον σαφές προς τους Ιταλούς, πως δεν επρόκειτο να δεχθεί καμία αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας, και επομένως, από την έκθεση αυτή του Παπάγου γινόταν σαφές πως η κυβέρνηση Μεταξά γνώριζε τα επιθετικά ιταλικά σχέδια και είχε προ πολλού αποφασίσει, πολύ πριν από την 28η Οκτωβρίου 1940, να αρνηθεί τα ιταλικά τελεσίγραφα.

2 Οι επαφές του Παπάγου και του Μεταξά με τους συμμάχους εντάθηκαν, καθώς απ' όλες τις πλευρές έρχονταν πληροφορίες για τις ιταλικές στρατιωτικές προετοιμασίες, που είχαν ως στόχο την Ελλάδα. Από την δεύτερη απόρρητη έκθεση Παπάγου προς τον Μεταξά, στις 27-12-1939, διαβάζουμε:

«...Ο Στρατηγός Gamelin με επεφόρτισε να σας γνωρίσω ότι η κατόπιν των δοθεισών εγγυήσεων Αγγλίας και Γαλλίας βοήθεια προς την Ελλάδα θέλει παρασχεθή πλήρης όση και οπόταν η Ελληνική Κυβέρνησις ήθελε κρίνει ταύτην ως επιβαλλομένην εκ των περιστάσεων... Θα επεθύμει, επαναλαμβάνω, ο στρατηγός Gamelin να έχη τας αντιλήψεις σας σχετικώς με την γενικήν κατάστασιν η οποία θα ηδύνατο να διαμορφωθεί εις τα Βαλκάνια, περί του πώς θέτετε υμείς το ζήτημα της Συμμαχικής προς την Ελλάδα βοηθείας και κατά τινα τρόπον, ουδενός διεγείροντα υποψίας, θα ηδύνατο να προπαρασκευασθή η βοήθεια αύτη ώστε να δύναται να παρασχεθή αμέσως ευθύς ως ήθελε ζητήσει ταύτην η Ελλάς... Απήντησα ως εξής: Νομίζω δεν αποκλείεται να επεκταθή ο πόλεμος εις τα Βαλκάνια καίτοι επί του παρόντος ουδέν σχετικόν τεκμήριον έχομεν. Εν τοιαύτη περιπτώσει δεν αποκλείεται να ευρεθή και η Ελλάς αναμεμειγμένη εις τον εν τη Βαλκανική Χερσονήσω πόλεμον είτε αυτομάτως, αμυνομένη της ανεξαρτησίας της, είτε εκπληρούσα συμμαχικάς της υποχρεώσεις, είτε εάν θα έκρινεν τούτο σκόπιμον η Ελληνική Κυβέρνησις... Πάντως ήδη διαφαίνεται ότι η συνεπεία της ιταλικής ενεργείας επέκτασις του πολέμου εις τα Βαλκάνια φαίνεται πολύ περισσότερον απίθανος από την συνεπεία ρωσικής, ρωσσογερμανικής ή και γερμανικής ενεργείας τοιαύτην, εις ην θα μετείχον πιθανώς και έτερα κράτη, ως η Ουγγαρία, εκούσα-άκουσα, ιδίως δε η Βουλγαρία» (3).

Ο Παπάγος δίνει, μετά ταύτα, έναν κατ' αρχήν κατάλογο απαραίτητων συμμαχικών στρατιωτικών εγγυήσεων, από τον οποίο προκύπτει σαφώς η αποδοχή της ισχυρής πιθανότητας επεκτάσεως του πολέμου προς το βαλκανικό χώρο, συνυπολογίζοντας εν προκειμένω και την ιταλική επίθεση, που μόλις λίγο πριν είχε χαρακτηρίσει μάλλον απίθανη.

«...Πρώτον. Η αποτελεσματική βοήθεια ήτις πρέπει να μας παρασχεθή είναι η... ενίσχυσις δι' οργανωμένων αεροπορικών δυνάμεων και αντιαεροπορικών τοιούτων... Δεύτερον. Παροχή ναυτικής βοηθείας προς εξασφάλισιν τών διά θαλάσσης μεταφορών μας (περίπτωσις ιταλικής εισβολής). Τρίτον. Εξασφαλιζομένης της επιστρατεύσεως και συγκεντρώσεώς του ο ελληνικός στρατός θα παρέξη όλον τον απαιτούμενον χρόνον διά την προς ενίσχυσίν του αποβίβασιν συμμαχικών δυνάμεων...».

Εν συνεχεία ο Παπάγος τοποθετείται στο κρίσιμο διπλωματικό ζήτημα, αυτό που ήδη εν συντομία θέσαμε προηγουμένως. Οτι δηλαδή η ελληνική ουδετερότητα και το σύμφωνο ελληνοϊταλικής φιλίας δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια προσπάθεια προετοιμασίας εξόδου στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Η αποκαλυπτική έκθεση του Παπάγου δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. Διαβάζουμε:

«...Πάντως προκειμένου περί των ζητημάτων μελετών και προπαρασκευής τής εν γένει Συμμαχικής βοηθείας πρέπει να σας καταστήσω γνωστόν ότι η Ελλάς μέχρι της αναμίξεώς της εις τον πόλεμον θα ακολουθεί πολιτικήν ουδετερότητος και επομένως θα ήτο σκόπιμον όπως αι συνεννοήσεις και προπαρασκευαί γίνωσι κατά τρόπον και εις έκτασιν τοιαύτην ώστε να μη εγερθώσιν υπόνοιαι ούτε παρά τοις φίλοις ούτε παρά τοις πιθανοίς εχθροίς της Ελλάδος. Διά τούτο, ως ήρχισαν αύται διά της επαφής τών ενταύθα Ακολούθων Αγγλίας και Γαλλίας μετ' εμού και της σήμερον τοιαύτης μεθ' υμών ως αντιπροσώπου της Συμμαχικής Ανωτάτης Διοικήσεως, είναι ο καλλίτερος τρόπος ο εξασφαλίζων τον προαναφερθέντα σκοπόν. Εξ' άλλου ο από τούδε πληρέστερος εξοπλισμός της Ελλάδος, η οποία αν θα πολεμήση θα πολεμήση εις το πλευρό των συμμάχων, διά παροχής υλικών επί πιστώσει, διά της αποδόσεως των αεροπλάνων της κ.λπ., είναι μία από τας καλλιτέρας βοηθείας εκ μέρους των Συμμάχων καθ' όσον πάσα πίστωσις χρόνου, ήτις εν τω μεταξύ θα παρέχηται, θα χρησιμοποιήται διά την καλλιτέραν οργάνωσιν και καλλιτέραν εν δεδομένη στιγμή χρησιμοποίησιν τούτων».

3 Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος ήταν προ των πυλών, πράγμα που όπως φαίνεται ήταν απολύτως εντός των σχεδιασμών της κυβέρνησης Μεταξά. Κλείνουμε με απόσπασμα από την απόρρητη στρατιωτική αναφορά του Παπάγου προς τον πρωθυπουργό στις 13 Μαρτίου του '40, μια αναφορά που αποδεικνύει την πλήρη ετοιμότητα του ελληνικού στρατού στις κρίσιμες εκείνες για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο ημέρες:

«...Εάν η Ιταλία παραμένη υπόπτως ουδετέρα θα είμεθα υποχρεωμένοι αφ' ενός μεν να αφήσωμεν έναντι της Αλβανίας τας διά την επιτήρησιν των εν ταύτη ιταλικών δυνάμεων αναγκαιούσας δυνάμεις, αφ' ετέρου δε να διαφυλάξωμεν δυνατότητας αποστολής των απαιτουμένων ενισχύσεων, όταν παραστή ανάγκη.

»Εάν η Ιταλία είναι αντίπαλος ημών η κατάληψις της Αλβανίας φαίνεται αναγκαία διότι. α) Η θέσις της Αλβανίας ασκεί απειλήν άμεσον επί των κατά ξηράν συγκοινωνιών μας ου μόνον από αέρος αλλά και δι' επιγείων δυνάμεων. β) Είναι ωφέλιμον να εκκαθαρίσωμεν το ταχύτερον μιαν εχθρικήν εστίαν εν τω εσωτερικώ της Βαλκανικής ήτις θα ηδύνατο συν τη προόδω των επιχειρήσεων να μας δημιουργήση δυσκολίας, να μας απορροφήση δυνάμεις κ.λπ. γ) Απαλλασσόμενοι της Αλβανίας θα επανακτήσωμεν μέγα μέρος των προς ταύτην διατιθεμένων δυνάμεων διά να τας διαθέσωμεν αλλαχού. Οι ανωτέρω λόγοι δικαιολογούσι την κατ' Αλβανίας αποφασιστικήν επέμβασιν επί τοσούτον περισσότερον όταν πρόκειται περί της συνεργασίας της Βουλγαρίας μετά των αντιπάλων μας. Είναι απαραίτητον και ενταύθα όπως, ίνα μη προκαταληφθώμεν υπό του αντιπάλου, αρχίσωμεν εγκαίρως (άμα τη ενάρξει λήψεως μέτρων εν Αλβανία υπό του αντιπάλου) από κοινού την λήψιν μέτρων (επιστράτευσις, συγκέντρωσις, πρόσκλησις Αγγλογάλλων, εκκαθάρισις της Βουλγαρίας) ως ταύτα καθωρίσθησαν εις την παράγραφον 12γ διά την περίπτωσιν αντιμετωπίσεως των από βορρά εισβολέων» (3).

Η απόρριψη του ιταλικού τελεσιγράφου ήταν μια αναγκαία επιλογή μετά τις φιλοβρετανικές κινήσεις του Μεταξά. Ωστόσο δύσκολα θα μπορούσε να αντιληφθεί κανείς την φιλοβρετανική επιλογή του, εάν προηγουμένως δεν λάβει σοβαρά υπόψη του τη σχέση αυτής της επιλογής με την ανάγκη υπεράσπισης του μεταξικού εθνικιστικού ιδεώδους.

1. Heinz Richter, Η ιταλογερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος, Γκοβόστης, Αθήνα 1988, σσ. 17-33.

2. John Koliopoulos, Greece and the British Connection 1935-1941, Oxford Clarendon Press, Λονδίνο 1977, σσ. 114-120.

3. Για τις απόρρητες εκθέσεις του Παπάγου, την έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι και το τηλεγράφημα του ελληνικού προξενείου στην Τεργέστη, βλ. Ιστορικό Αρχείο ΥΠΕΞ, φάκελος Ελληνοϊταλικές σχέσεις.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ιστορικός, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

17 σχόλια:

 1. Ο Μεταξάς, ολίγο πριν από την 28η Οκτωβρίου 1940, δεν αποδέχθηκε την εισήγηση του Παπάγου να κηρύξει γενική επιστράτευση. Σύμφωνα με αφήγηση του στρατηγού Γεωργούλη στον αδελφό μου Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας, αντιπρότεινε ο Μεταξάς μερική, αόρατη επιστράτευση: να μην απολυθούν οι κανονικά στρατευμένοι που η θητεία τους έληγε, να επιστρατευθούν με ατομικές προσκλήσεις η 8η μεραρχία Ιωαννίνων και η 9η μεραρχία Κοζάνης και η Φρουρά Κερκύρας ή και μια Ταξιαρχία Ευζώνων και ως προς τα περαιτέρω εμπιστευόταν ο Μεταξάς το άριστο σχέδιο επιστρατεύσεως. Και αυτά για να παραπλανηθεί ο Μουσολίνι ως προς τον όγκο του ελληνικού στρατού αντίκρι στην επικείμενη επίθεση του ιταλικού στρατού. Ο Μουσολίνι φέρεται να είπε: «Ο πονηρός γέρων με εξηπάτησε».

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος και ο Ιωάννης Μεταξάς
  Του Κ. Ι. Δεσποτοπουλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Μεταξάς εγνώριζε για την επιθέση των Ιταλών, από τους Άγγλους.
  Την ανέμενε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Μεταξάς αναμφισβήτητα υπήρξε δικτάτωρ και φιλοφασίστας, όπως επίσης και μεγάλος ηγέτης για το έθνος μας, η σταδιοδρομία του έχει συνδεθεί πρωτίστως με εθνικές επιτυχίες και μόνο, είναι αυτός που εκτός των άλλων με επιστολή του, είχε προειδοποιείσει το Βενιζέλο από το 1916 για τη βέβαιη αποτυχία ενδεχόμενης μικρασιατικής εκστρατείας!
  Εμείς λοιπόν οι νεοέλληνες επιμένουμε ακόμα και σήμερα να του αρνούμαστε το ΟΧΙ, λέγοντας ότι το είπε ο ΛΑΟΣ, τόσο μικρόψυχοι ήμαστε δυστυχώς και αγνώμωνες συνάμα.
  Η ιστορία όμως θα γράψει κάποτε την αλήθεια και για εκείνον και για εμάς, ο καθένας θα πάει στη θέση του και σίγουρα εμείς εκεί που μας αρμόζει (στην χλεύη των παιδιών μας).

  ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. O Μεταξας ΗΓΕΤΗΣ ΘΑ ΓΕΛΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΓΓΕΣ ..... ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΠΡΙΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΙΣ ΙΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ "βασιλεια " ΤΟΥΣ ΝΑΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΕΖΟΥΣ ΚΑΙ Ο "ηγετης" σας ΝΑΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ....... ΚΑΙ ΠΑΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ..... ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΙΣ Μ@@@@@ΙΣ ΤΟΥΣ >>>> ΑΡΚΕΤΑ >>>> καλησας ΝΥΧΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ο ίδιος ο Μεταξάς στις 30 Οκτωβρίου, όταν διακήρυσσε ότι «δεν πολεμά διά την νίκην. Πολεμά διά την Δόξαν και την τιμήν»! ΑΥΤΟ ΑΛΗΘΕΙΑ ....ΣΥΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΠΕ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΕΕΕ ..............?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συγκατοικε,
  Ο Μεταξας ηταν αναμφισβητητα δικτατωρ,αλλα οχι αναμφισβητητα φιλοφασιστας.Ηταν απολυταρχικος βασιλοφρων και ως τετοιος πολιτευτηκε παντοτε-στην πραγ ματικοτητα ηταν κατ'επιφαση φιλοφασιστας,καθ'οσον θεωρουσε οτι ωφειλε να αποκοιμησει τον Μουσσολινι.Ως προς την ''προφητεια''του σχετικα με την Μ.Ασια,θα σου υπενθυμησω οτι το1916 ο Μεταξας υποστηριζε λυσσωδως την πολιτικη ουδετεροτητος του Κωνσταντινου,και δεν διστασε να επιδοκιμασει ακομη και την παραδοση οχυρων και Σωματων Στρατου στους Γερμανοβουλγαρους.Ο Μεταξας δεν υπηρξε πατριωτης με την ευρεια και ασυμβιβαστη εννοια,υπηρξε ανακτορικος ανευ ενδοιασμων και φραγμων.Οταν το συμφερον του θρονου το επεβαλλε,εστελνε την Ελλαδα οχι μονο στον πολεμο, αλλα και στην καταστροφη.Οταν τον νοεμβριο του 1920 η ''Ηνωμενη Αντιπολιτευση''ανελαβε την διακυβερνηση της Χωρας,ο Μεταξας παρεμεινε αμμετοχος αναμενοντας την Καταστροφη,δηλαδη καιροσκοπωντας, και στο ιδιο προετρεψε και τον Ν.Στρατο.Επειδη παντως στην Ελλαδα δεν ειναι ολα ασπρα η μαυρα,παρα την μονομανια του Λαου μας,θεωρω οτι οφειλω να επισημανω και την ποιοτητα των αποκαλουμενων ''Δημοκρατικων'':καποιος Τσιριμωκος,καποιου δημοκρατικου κομματιδιου που κανενας δεν θυμαται πλεον το ονομα,ειχε πει για τον Μεταξα:ο μονος Ελληνας που θα μπορουσε να πει ΝΑΙ, αλλα ειπε ΟΧΙ.Και μπορουσε παντως να βασιστει σε εναν Λαο που ειχε μαθει να αγωνιζεται-και να θυσιαζεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΧΕΡΩΝ
  Τι περίμενες να κάνει το 1920; να αναλάβει τις ευθύνες ενός εγχειρήματος που από το 1916 είχε προβλέψει ότι θα είναι καταστροφικό;
  Γιατί να το κάνει, για να το φορτωθεί εξ ολοκλήρου αυτός, να πάει στο ΓΟΥΔΙ όπως πήγαν οι έξ και να γράφει η ιστορία στο εξής για τον μεγάλο προδότη;
  Εδώ μας οδήγησε στη ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ και τη ΝΙΚΗ το 40 και δεν του το αναγνωρίζουμε, θα του συγχωρούσαμε ποτέ μία πραγματική ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ;
  Ο άνθρωπος ήταν ΗΓΕΤΗΣ (οδηγός του λαού) και σίγουρα όχι βλάξ, χώνεψέτο λοιπόν,όσο και αν αυτό σου είναι δύσκολο, θα σε απαλάξει εν μέρει από την ανθρώπινη μικρότητα, που λίγο εως πολύ όλοι διαθέτουμε!

  ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΘΙΑΣΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ... ΟΜΩΣ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ "ΟΧΙ" ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΧΥΡΑ.
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!
  ΑΝ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ "ΝΑΙ" ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΥΠΟ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ...
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΘΑ ΕΚΑΝΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΙΔΙΟ...
  ΒΓΑΛΤΕ ΤΙΣ ΙΔΕΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ...
  ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΘΙΑΣΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ... ΟΜΩΣ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ "ΟΧΙ" ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΧΥΡΑ.
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!
  ΑΝ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ "ΝΑΙ" ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΥΠΟ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ...
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΘΑ ΕΚΑΝΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΙΔΙΟ...
  ΒΓΑΛΤΕ ΤΙΣ ΙΔΕΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ...
  ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. H γενική πολιτική άποψη και οι κρίσεις για τον Ι. Μεταξά, είναι δυστυχώς τελείως λανθασμένες.

  Δεν ήταν ο Μεταξάς ο δικτάτωρ αλλά ο Γεώργιος ο Β΄.

  Ναι μεν τον έφερε πίσω ο Στρατηγός Κονδύλης, αλλά αυτός αγνόησε αυτούς που τον έφεραν πίσω και επέλεξε τον Ι. Μεταξά διότι, αφ' ενός μεν διότι ήταν απόλυτα πιστός εκ πεποιθήσεως στο Παλάτι, εφ' ετέρου επειδή ήταν εξαιρετικά ικανός επιτελικός αξιωματικός και είχε τεράστια γενική μόρφωση!!!

  Ο Γεώργιος Β΄ ήταν φερέφωνο της Αγγλικής πολιτικής στην Ελλάδα, δέσμιος των Βρετανικών αποφάσεων. Ο Μεταξάς ακολούθησε πιστά τα κελεύσματα του Γεωργίου και των Άγγλων. Φρόντισε όμως όσο μπορούσε και τα Ελληνικά συμφέροντα γι’ αυτό ως φαίνεται , αν δεν τον δολοφόνησαν οι Άγγλοι, τουλάχιστον τον «βοήθησαν» να πεθάνει ….!

  Εκείνη την εποχή η δημοκρατίες ήσαν σαν την σημερινή δική μας, ανίκανες, τελείως διεφθαρμένες και καταστρεπτικές για τις Ευρωπαϊκές χώρες.

  Η κατεστραμμένη από τον Α΄ Π.Π. Γερμανία είχε επιτελέσει τότε σπουδαία για την εποχή επιτεύγματα, γι' αυτό και την επέλεξε ως το πιο επιτυχημένο μοντέλο οργάνωσης του κράτους της εποχής του.

  Βέβαια η συγκυρία του Έπους του 1940-1941 και η σπουδαία προπαρασκευή του Ελληνικού Κράτους, με Ελληνικές μόνο Δυνάμεις – σε εποχή που η Άγγλοι είχαν «χρυσώσει» δωρεάν τους τουρκαλάδες – τον ανέδειξε.

  Κακώς κάκιστα τον βρίζετε και τον μισείτε. Ίσως επειδή δεν έχετε καθίσει ναμελετήσετε τι έγινε κατά την διακυβέρνηση της χώρας – θετικό – στην Ελλάδα.

  Παραμένετε όλοι σας προκατειλημμένοι. Κρίμα!
  Ευμένης ο Καρδιανός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. H γενική πολιτική άποψη και οι κρίσεις για τον Ι. Μεταξά, είναι δυστυχώς τελείως λανθασμένες.

  Δεν ήταν ο Μεταξάς ο δικτάτωρ αλλά ο Γεώργιος ο Β΄.

  Ναι μεν τον έφερε πίσω ο Στρατηγός Κονδύλης, αλλά αυτός αγνόησε αυτούς που τον έφεραν πίσω και επέλεξε τον Ι. Μεταξά διότι, αφ' ενός μεν διότι ήταν απόλυτα πιστός εκ πεποιθήσεως στο Παλάτι, εφ' ετέρου επειδή ήταν εξαιρετικά ικανός επιτελικός αξιωματικός και είχε τεράστια γενική μόρφωση!!!

  Ο Γεώργιος Β΄ ήταν φερέφωνο της Αγγλικής πολιτικής στην Ελλάδα, δέσμιος των Βρετανικών αποφάσεων. Ο Μεταξάς ακολούθησε πιστά τα κελεύσματα του Γεωργίου και των Άγγλων. Φρόντισε όμως όσο μπορούσε και τα Ελληνικά συμφέροντα γι’ αυτό ως φαίνεται , αν δεν τον δολοφόνησαν οι Άγγλοι, τουλάχιστον τον «βοήθησαν» να πεθάνει ….!

  Εκείνη την εποχή η δημοκρατίες ήσαν σαν την σημερινή δική μας, ανίκανες, τελείως διεφθαρμένες και καταστρεπτικές για τις Ευρωπαϊκές χώρες.
  (Συνέχεια)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. (Συνέχεια)
  Η κατεστραμμένη από τον Α΄ Π.Π. Γερμανία είχε επιτελέσει τότε σπουδαία για την εποχή επιτεύγματα, γι' αυτό και την επέλεξε ως το πιο επιτυχημένο μοντέλο οργάνωσης του κράτους της εποχής.

  Βέβαια η συγκυρία του Έπους του 1940-1941 και η σπουδαία προπαρασκευή του Ελληνικού Κράτους, με Ελληνικές μόνο Δυνάμεις – σε εποχή που η Άγγλοι είχαν «χρυσώσει» δωρεάν τους τουρκαλάδες – τον ανέδειξε.

  Κακώς κάκιστα τον βρίζετε και τον μισείτε. Ίσως επειδή δεν έχετε καθίσει ναμελετήσετε τι έγινε κατά την διακυβέρνηση της χώρας – θετικό – στην Ελλάδα.

  Παραμένετε όλοι σας προκατειλημμένοι. Κρίμα!

  Ευμένης ο Καρδιανός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1940.
  ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΗΤΑΝ ΦΑΣΙΣΤΑΣ, ΗΤΑΝ ΦΙΛΟΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ.
  ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
  ΑΝΕΒΗΚΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΑΝ ΘΑ ΤΟΝ ΕΡΙΧΝΑΝ.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ.
  ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΟΤΑΝ ΕΙΔΑΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΝ "ΚΟΛΗΣΕΙ" ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ.
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Συγκατοικε 31/10 9.34
  Ευχαριστω για τις ψυχοσωτηριες συμβουλες σου,αλλα θα σε πρρακαλουσα να εστιασεις στο θεμα.Οσο για το αλαθητο ενστικτο του Μεταξα ως στρατιωτικου,θα σου θυνησω επειδη μαλλον σου διαφευγει,οτι το 1914 ο Μεταξας ειχε καταστρωσει επιτελικα σχεδια για την καταληψη των στενων του Ελλησποντου.Αυτο ομως,ασχετως αν ηταν εξισου φιλοδοξο με την Μ.Ασιατικη Εκστρατεια η λιγοτερο,θα ειχε και παλι ως αποτελεσμα την συγκρουση με την Οθωμανικη αυτοκρατορια και πιθανον υπο δυσχερεστερες για την Ελλαδα ισορροπιες.Και θετω το ερωτημα:ειχε τοτε ο Μεταξας περισσοτερη αισιοδοξια,η κατεστρωσε τα σχεδια παρα πεποιθησιν;Και μια που ανοιξαμε συζητηση,θα σου επισημανω οτι σε καμμια κριση μου δεν χαρακτηρισα τον Μεταξα βλακα.Αυτο που το ειδες;
  Επισης,σε οτι αφορα την βιωσιμοτητα της Μ.Ασιατικης Εκστρατειας,θα μου επιτρεψεις να μην δεσμευομαι απο την κριση-υστεροβουλη η ανυστεροβουλη-του Μεταξα.Προς τεκμηριωση δε,δεν θα σου κανω υποδειξη,αλλα ερωτηση:γιατι η Ελληνικη νικη του 1940 θεωρειται ''θαυμα'';επειδη μηπως ηταν κοντρα στις προβλεψεις και την δυναμη των αριθμων;Ο ιδιος ο Μεταξας το παραδεχτηκε οτι δεν πολεμουσε για την νικη το 1940,γιατι να μην κανει την ιδια παραδοχη και το 1920;Για να μην μακρυγορουμε,σταθηκα και στην ποιοτητα των ''Δημοκρατικων''της εποχης του Μεταξα αναφερομενος στον Τσιριμωκο και στην τοποθετηση του επι της στασεως του Μεταξα το 1940:ο μονος Ελληνας που θα μπορουσε να πει ΝΑΙ αλλα ειπε ΟΧΙ.Τελειωνοντας,θα σε συμβουλευα φιλικα να υπερβεις την ταση αγιοποιησεως των ''δικων σου'',δεν υπαρχουν στην πολιτικη αγγελοι.Αυριο-μεθαυριο θα μας αγιοποιησουν και τον ΓΑΠ,αν το δουμε και αυτο ,θα το δεχτεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΓΙΑ ΜΕΝΑ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΣΟΤΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ PUN.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΑΧΕΡΩΝ
  Για το σχέδιο κατάληψης των στενών, ασφαλώς και γνωρίζω, έχω δε να σου πώ ότι ήταν κάτι άλλο (Στρατηγικά-χρονικά-εδαφικά) σε σχέση με την μικρασιατική εκστρατεία και θέλει πολύ χρόνο για ανάλυση, πάντως κάθε πράγμα στον καιρό του έχει αξία, άλλες συνθήκες το 1914, άλλες συνθήκες το 1919.
  Το ''βλάξ'' για το ΜΕΤΑΞΑ είναι δική μου πεποίθηση.
  Αν ο ΜΕΤΑΞΑΣ είπε, δεν πολεμούμε για τη νίκη, δεν το γνωρίζω.
  Το ότι ο μόνος που θα μπορούσε να πεί ΝΑΙ, είπε ΟΧΙ τι είναι τελικά για εκείνον, θετικό ή αρνητικό; εγώ νομίζω θετικό!
  Όσο για τον ΓΑΠ, ακόμα γελάω!!!

  ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Συγκατοικε31/10 10.16
  Πολυ φοβαμαι οτι ο ΓΑΠ θα γελασει καλυτερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.