28/2/12

Τασκ Φορς: «Σχιζοφρενική κατάσταση» η δομή του ελληνικού κράτους

Μετά από μια σε βάθος μελέτη του ελληνικού δημοσίου, οι εμπειρογνώμονες της Τασκ Φορς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η δομή του ελληνικού κράτους συνιστά μια σχιζοφρενική κατάσταση. Επιπλέον, προτείνουν σχέδιο για την αναδιάρθρωσή του, όχι με απλές αλλαγές, αλλά με σύσταση των υπηρεσιών του κράτους από το μηδέν. 

Μεταξύ άλλων, προτείνεται κατάργηση ειδικών γραμματειών και οργανισμών των υπουργείων, αξιολόγηση προσωπικού και ανακατανομή αρμοδιοτήτων, εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και μεταφορά τομέων σε ιδιώτες. 

Σύμφωνα με το σχέδιο της Τασκ Φορς, που δημοσιεύει η εφημερίδα Το Βήμα, την Κυριακή, κάθε υπουργείο: • Θα έχει μία γενική γραμματεία
 • Οι γενικές διευθύνσεις σε κάθε γενική γραμματεία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις τρεις
 • Οι διευθύνσεις κάθε γενικής διεύθυνσης θα είναι ως επτά
 • Επτά θα είναι και τα τμήματα κάθε διεύθυνσης
Στο νέο σχήμα θα ενταχθούν και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σήμερα στις ειδικές γραμματείες και στα αυτοτελή γραφεία. 
Το σχήμα θα οδηγήσει σε ευρείες ανακατατάξεις, όπως για παράδειγμα στο υπουργείο Μεταφορών στο οποίο καταγράφηκαν 45 διευθύνσεις που εποπτεύονται από 13 γενικές διευθύνσεις.

Η κυβέρνηση ταυτόχρονα με την αναδιάρθρωση των δομών, όπως προκύπτει από την πρόταση της Task Force, θα προχωρήσει και σε ριζική ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των υπουργείων.

Τούτο διότι, σύμφωνα με τα ευρήματα σχετικής έρευνας, οι επιτελικές αρμοδιότητες δεν ασκούνται σήμερα από τα υπουργεία αλλά από νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με στόχο την εξυπηρέτηση κυρίως πελατειακών σχέσεων.

Ενδεικτικό είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αρμοδιοτήτων (περίπου το 37%) έχουν εκχωρηθεί με νομοθετικές πράξεις ή υπουργικές αποφάσεις, χωρίς δηλαδή να υποστούν τον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, γεγονός που όπως αναφέρεται«προκαλεί προβληματισμό τόσο για τη νομική όσο και, κυρίως, για την οργανωτική και διοικητική του ορθότητα και ποιότητα».
Ήδη έχουν καταμετρηθεί 27.995 αρμοδιότητες μόνο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης των «27» όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων οι 10.765 είναι επιτελικές, αν και δεν ασκούνται από τα υπουργεία, αλλά κυρίως από νομικά πρόσωπα των υπουργείων, οι 9.816 είναι υποστηρικτικές, οι 998 παροχικές και οι 1.563 ελεγκτικές.

Εκτός τούτου, έχουν καταμετρηθεί 1.563 διαδικασίες αυτοψιών και ελέγχων που συνοδεύουν τις χορηγήσεις αδειών σε επιχειρήσεις και πολίτες. Οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν μία παράλληλη γραφειοκρατία «που χαρακτηρίζεται από συγχύσεις, περιττά διοικητικά βάρη και έλλειψη επιχειρησιακής λογικής, αφού οι περισσότερες από αυτές περιορίζονται στον έλεγχο νομιμότητας και δεν υπεισέρχονται στον απολύτως αναγκαίο έλεγχο της ποιότητας των αποτελεσμάτων».
Κόστους 10 δισ. ευρώ η γραφειοκρατία
Από την άλλη πλευρά, έχει εκτιμηθεί ότι η γραφειοκρατία προκαλεί επιβάρυνση ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό και η μείωσή της κατά 25% μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση πόρων αξίας 1 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ.
Η γραφειοκρατία είναι πράγματι ένα «τέρας» που περιορίζει κατά περίπου 7% το ΑΕΠ και θέτει φραγμούς στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην προσέλκυση επενδύσεων. Αν η κυβέρνηση είχε καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία δεν θα χρειαζόταν να προχωρήσει σε μειώσεις των κατώτατων μισθών και σε περικοπή των συντάξεων.
Οι εμπειρογνώμονες της Task Force προτείνουν, κατ' αρχάς, ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, που θα παραμείνουν στην κεντρική διοίκηση και δεν θα εκχωρηθούν στους δήμους, στις περιφέρειες και στους ιδιώτες, μέσω των νέων οργανισμών των υπουργείων.

Παράλληλα, για να απλοποιηθεί το πολυδαίδαλο διοικητικό σύστημα εξετάζεται και η κωδικοποίηση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του «ποιος κάνει τι σε κάθε υπουργείο».
Εκτιμάται πάντως ότι η δημοσιονομική κρίση μπορεί να συμβάλει θετικά σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς οδηγεί στη λήψη μέτρων μείωσης του διοικητικού κόστους. Ετσι σχεδόν όλες οι εκτελεστικές και παροχικές αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από τα υπουργεία και αφορούν αδειοδοτήσεις και εν γένει την εξυπηρέτηση των πολιτών θα μεταφερθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ μία σειρά τομείς του Δημοσίου, όπως η καθαριότητα και οι υπηρεσίες προμηθειών, θα εκχωρηθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου, θα καταβληθεί προσπάθεια να συνοδευτεί και με απλοποίηση των διαδικασιών.

Αξιολόγηση υπαλλήλων

Σε μαζικές μετακινήσεις και απολύσεις μέσω του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας, που θα προσλάβει μόνιμο χαρακτήρα ώστε να επιτευχθεί η απαίτηση της τρόικας για 150.000 αποχωρήσεις υπαλλήλων ως το 2015, θα οδηγήσει η αξιολόγηση του προσωπικού του Δημοσίου.

Η διαδικασία της αξιολόγησης αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπουργείων, από την οποία θα προκύψει σαφής εικόνα για τις ανάγκες στελέχωσης των νέων υπηρεσιών και κυρίως για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των νέων θέσεων που θα προκύψουν.

Γεγονός είναι πάντως ότι η αλλαγή του ρόλου των υπουργείων, που καλούνται πλέον να επιτελούν επιτελικές κυρίως λειτουργίες, απαιτεί τη στελέχωσή τους με προσωπικό υψηλής κατά κανόνα κατάρτισης. Αυτό θα είναι και το πρώτο κριτήριο για την αξιολόγηση του προσωπικού ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον το φαινόμενο κρίσιμοι τομείς του κράτους να στελεχώνονται με υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει σήμερα.

Έτσι, το ποσοστό των υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - καλύπτουν σήμερα το 32% των θέσεων των υπουργείων - θα μειωθεί δραστικά με την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές τις θέσεις είτε θα μετακινηθούν είτε θα πάρουν τον δρόμο της απόλυσης.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει και σε κατάργηση των 1.347 ξεχωριστών κλάδων που υπάρχουν σήμερα στη Δημόσια Διοίκηση και να συστήσει διυπουργικούς κλάδους. Σε αυτούς ύστερα από αξιολόγηση θα εντάσσονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίοι θα μπορούν εν συνεχεία να υπηρετούν σε όποιον φορέα της διοίκησης προκύπτει ανάγκη στελέχωσης.
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων, από την άλλη πλευρά, δεν θα γίνει με βάση τα υφιστάμενα καθηκοντολόγια και προσοντολόγια. Ούτε βεβαίως μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα, όπως είναι ο χρόνος υπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση κ.ά., που αναγράφονται στους ατομικούς φακέλους τους.

Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης θα είναι αν οι υπάλληλοι μπορούν να ανταποκριθούν στα περιγράμματα θέσης που θα δημιουργηθούν σε κάθε υπουργείο. Τα περιγράμματα θέσης συνδυάζουν δύο κυρίως χαρακτηριστικά:
 • Περιγράφεται λεπτομερώς τι καλείται να κάνει ο υπάλληλος που θα καλύψει τη συγκεκριμένη θέση.
 • Αποτυπώνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα τα οποία οφείλει να έχει.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι, με άλλα λόγια, θα αξιολογηθούν ως προς την καταλληλότητά τους να υπηρετήσουν σε μια θέση όχι μόνο βάσει των τυπικών προσόντων τους.

5 σχόλια:

 1. Όλα τα παραπάνω είναι ψέματα.
  Αυτό που θέλει το Task Force είναι:
  α) εξοικονόμηση χρημάτων, για να πληρωθούν οι τοκογλύφοι
  β) καλύτερο κρατικό εισπρακτικό μηχανισμό, για να πληρωθούν οι τοκογλύφοι
  γ) ευκολότερη πώληση και εκμετάλλευση κρατικής περιουσίας, για να πληρωθούν οι τοκογλύφοι

  Οι συνέπειες θα είναι η μετατροπή του κράτους, των δήμων κτλ. σε καθαρά γραφειοκρατικές υπηρεσίες. Δηλαδή ο καθένας θα πρέπει να πάει μόνος του τα σκουπίδια στην χωματερή, αφού πάρει άδεια από τον δήμο και ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ!

  Εχθροί μας δεν είναι οι Γερμανοί αλλά η ΗΠΑ. Εφαρμόζεται καθαρά το κρατικό μοντέλο που θέλουν οι ΗΠΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλα τα παραπάνω είναι ψέματα.
  Αυτό που θέλει το Task Force είναι:
  α) εξοικονόμηση χρημάτων, για να πληρωθούν οι τοκογλύφοι
  β) καλύτερο κρατικό εισπρακτικό μηχανισμό, για να πληρωθούν οι τοκογλύφοι
  γ) ευκολότερη πώληση και εκμετάλλευση κρατικής περιουσίας, για να πληρωθούν οι τοκογλύφοι

  Οι συνέπειες θα είναι η μετατροπή του κράτους, των δήμων κτλ. σε καθαρά γραφειοκρατικές υπηρεσίες. Δηλαδή ο καθένας θα πρέπει να πάει μόνος του τα σκουπίδια στην χωματερή, αφού πάρει άδεια από τον δήμο και ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ!

  Εχθροί μας δεν είναι οι Γερμανοί αλλά η ΗΠΑ. Εφαρμόζεται καθαρά το κρατικό μοντέλο που θέλουν οι ΗΠΑ. Όλα τα ΜΜΕ λένε φταίει η Γερμανία, το Ιράν, η Συρία... οι ΗΠΑ που προκάλεσαν την κρίση δεν φταίνε για τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στην διαπιστωση περι "σχιζοφρενικου ελληνικου κρατους" προσθετω και κατι ιστοριες με εμπλεκομενη την τοτε βασιλισσα Φριδερικη για να δουμε οτι η κατασταση αυτη εχει ...ψυχιατρικες ριζες βαθειες...

  Σχέδιο Γλυξμπουργκ: Η ελλάδα ορμητήριο για τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο!
  ...ζητά με μανία από τον στρατηγό Μάρσαλ -σε εμπιστευτική επιστολή- να ξεκινήσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος από την Eλλάδα(!), έτσι ώστε η Eλλάδα να καταστεί πυρηνικό παρανάλωμα του πυρός μετά από τη σαρωτική αντεπίθεση της Ρωσίας ή/και της Κίνας. ...
  ....φορτικότητα και η εξαλλοσύνη της «φιλοπόλεμης βασίλισσας» όπως την αποκαλούσαν επίσημοι Αμερικανοί, ...Αυτά συνέβαιναν το καλοκαίρι του –1950-, στις αρχές του πολέμου στην Κορέα...
  Αποκαλύπτονται τώρα από τον Αμερικανό συγγραφέα Λίοναρντ Μόσλυ στο βιβλίο του για τον στρατηγό Τζώρτζ Μάρσαλ, που κυκλοφόρησε κατ’ αυτάς στις Ην. Πολιτείες και στο οποίο περιέχεται μέρος της αποκαλυπτικής αλληλογραφίας της Φρειδερίκης με το στρατηγό. Η Φρειδερίκη, που γνωρίστηκε με τον στρατηγό Μάρσαλ το 1947-στο Λονδίνο, διατηρούσε εμπιστευτική αλληλογραφία και στενές σχέσεις με τον στρατηγό, κατά 40-χρόνια μεγαλύτερο της ως το θάνατο του το 1959-.Η αλληλογραφία Φρειδερίκης με τον Μάρσαλ αποκαλύπτει και τους τρυφερούς, συναισθηματικούς δεσμούς που αναπτύχθηκαν ανάμεσα τους.....
  οι επιστολές της Φρειδερίκης στο στρατηγό Μάρσαλ βρέθηκαν με το θάνατο του στρατηγού, το 1959-, στο προσωπικό του αρχείο που βεβαίως ήταν υπό τον έλεγχο και τη φύλαξη της CIA.οι αρμόδιοι στην Ουάσιγκτον, λίγους μήνες μετά το θάνατο του στρατηγού, ειδοποίησαν τη Φρειδερίκη να τις παραλάβει αν ήθελε. Μάλιστα τις έγραψε και σχετική επιστολή ο τότε αρχηγός του Επιτελείου στρατηγός Ομάρ Μπράντλευ». Για κάποιο λόγο, ανεξήγητο στους Αμερικανούς ως σήμερα, η Φρειδερίκη δεν απάντησε ποτέ, και αργότερα, τόσο ο Κωνσταντίνος όσο και η Σοφία «αμέλησαν» να τις παραλάβουν. Κατοπιν τούτου, η CIA, αφού βεβαίως έκανε την απαραίτητη διαλογή, έστειλε τις επιστολές της Φρειδερίκης στα αρχεία του κράτους και αντίγραφα, στη λεγόμενη «Βιβλιοθήκη Μάρσαλ».
  ...τεκμήριο για να πιστοποιηθεί η δουλικότητα του στέμματος και ο ρόλος του πράκτορα των Ην. Πολιτειών στην Ελλάδα που έπαιξε η Φρειδερίκη
  «δεν θα ήταν καλή ιδέα ν’ αρχίσετε αμέσως επίθεση σε άλλο μέτωπο; Η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν αυτό το μέτωπο. Θα μπορούσε από τώρα, κιόλας, να προετοιμάζεται το έδαφος για να χρησιμοποιηθεί από τις Ην. Πολιτείες. Όλο το πολεμικό υλικό που χρειάζεται για τον οποιονδήποτε αριθμό δυνάμεων που θα απαιτηθούν για την επίθεση, πρέπει να συγκεντρωθεί εδώ και να κατανεμηθεί σε διάφορα μέρη της χώρας. Έτσι, εκείνο που θα χρειαστεί θα είναι απλώς να έρθουν αεροπορικώς και να αποβιβαστούν τα στρατεύματα μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα. Θα βρουν επί τόπου το βαρύ πολεμικό υλικό…ίσως υποστηριχθεί ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να το πληροφορηθεί η Ρωσία…επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά-η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο για δράση οπισθοφυλακής. Πρέπει να αναπτυχθεί σε χώρο εξορμήσεως.. αντί οπισθοχωρήσεως στην Αφρική και αναμονής ένα ή δύο χρόνια ώσπου να ανακαταλάβουμε την Ευρώπη. »
  Στις-6-Μαρτίου 1950-ο Ντην Άτσεσον, υπουργός Εξωτερικών τότε, στέλνει στον στρατηγό Μάρσαλ ένα προσωπικό σημείωμα, υποδεικνύοντας του, με όλο το σεβασμό και την κατανόηση, να συστήσει στη Φρειδερίκη περισσότερη σωφροσύνη και λιγότερες παρεμβάσεις στην πολιτική.Και σαν έμπειρος διπλωμάτης ο Άτσεσον προειδοποιεί και προμαντεύει: θα ήταν δυστύχημα για την Ελλάδα!
  Αναρτήθηκε από Ανδρομέδιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. O πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών: “Η Ελλάδα είναι μια χώρα με 3 επίπεδα”
  Ο Χανς –Πέτερ Κάιτελ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών BDI, επισήμανε σε συνέντευξή του σε γερμανική εφημερίδα ότι το δεύτερο πακέτο βοήθειας είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα.Εξηγεί στους Γερμανούς ότι η Ελλάδα δομείται σε 3 επίπεδα:
  Το πρώτο επίπεδο είναι οι απλοί Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι φιλικοί, εργατικοί και οικονόμοι όπως οι Γερμανοί, αλλά αντιθέτως πολύ γενναιόδωροι, κάτι που τους καθιστά πραγματικά υπέροχους και θαυμαστούς ανθρώπους.
  Στο δεύτερο επίπεδο κατατάσσει την τάξη των πολιτικών, οι οποίοι λειτουργούν με κλίκες και χρησιμοποιούν τη φορολογία των απλών Ελλήνων για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κλίκας τους. Θεωρούνται πλήρως αναξιόπιστοι.
  Στο τρίτο επίπεδο ανήκουν οι Έλληνες επιχειρηματίες και επενδυτές, η ελληνική ελίτ, που συμπεριφέρεται μη πατριωτικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αποστράγγιση της Ελλάδας από κεφάλαια που διέφυγαν στο εξωτερικό με το που άρχισε η κρίση. Τονίζει, δε, ότι ξένοι επενδυτές και σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα δε θα έρθουν, εάν οι εγχώριοι επενδυτές συνεχίζουν να βγάζουν μαζικά στο εξωτερικό τα χρήματά τους και να εγκαταλείπουν τη χώρα.
  Ο Χ.Π. Κάιτελ γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα καθώς ήταν επικεφαλής της Hochtief που κατασκεύασε το αεροδρόμιο στα Σπάτα. Δήλωσε, επίσης, ότι του πήρε 4 χρόνια και πολύ επιμονή και υπομονή για να καταφέρει να ξεκινήσει να φτιάχνει το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα…
  Θεωρεί ότι αυτή η δανειακή σύμβαση είναι η τελευταία ευκαιρία για την ελληνική πολιτική και επιχειρηματική τάξη και σ’ αυτήν απευθύνεται. Ο απλός Έλληνας πολίτης είναι δυστυχώς αναγκασμένος να ζει κάτω από τις κατευθύνσεις που καθορίζουν αυτές οι δύο τάξεις.
  Der Tagesspiegel
  http://papaioannou.wordpress.com/2012/02/28/o-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B2%CE%B9/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Για την ιστορία, επιστολή της βασίλισσας Αμαλίας προς τον πατέρα της, αναφέρει.
  "Η Αντιβασιλεία μας υποχρέωσε..Ξόδεψε όλα τα χρήματα για να δημιουργήσει ένα γραφειοκρατικό σύστημα δημόσιας διοίκησης, και ούτε πεντάρα δεν περίσσεψε για τις υποδομές της χώρας.."
  Η γραφειοκρατούμενη διοίκηση, είναι μοντέλο γερμανικής κατασκευής. Αλλά θα μου πείτε, κι΄εμείς τόσα χρόνια τώρα, γιατί το διατηρούσαμε έτσι;
  Η απάντηση είναι μάλλον ότι βόλευε πολλους να συντηρείται το πρόβλημα.
  Ελίνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.