29/7/15

Διερεύνηση δυνατότητας εγγραφής προσφύγων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με Απόφαση του Πρύτανη, Καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη, κατόπιν εισήγησης του πρώην Πρύτανη κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με σκοπό τη διερεύνηση των προϋποθέσεων εγγραφής σε Τμήματα του Ιδρύματος των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας (προσώπων που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 της Συνθήκης της Γενεύης του 1951), ομόφωνα αποφάσισε σειρά ενεργειών με στόχο νομοθετική πρόβλεψη για κατ’ εξαίρεση εισαγωγή προσφύγων φοιτητών και φοιτητριών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε:
•    Τη σύνταξη επιστολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με το  θέμα της εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συριακής ή άλλης υπηκοότητας προσφύγων, αιτούντων άσυλο στις ελληνικές αρχές, επισημαίνοντας εμφατικά τη σπουδαιότητα του θέματος με αναφορά και στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, με έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα και με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τις θεμελιώδεις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση,  

•    Τη σύνταξη επιστολής προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή προσφύγων ως φοιτητών και φοιτητριών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πέραν του ποσοστού που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εισαγωγή των αλλοδαπών-αλλογενών φοιτητών και φοιτητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας, με απλούστευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής σε ΑΕΙ, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών εκπατρισμού τους,
•    Την κοινοποίηση της παραπάνω επιστολής στο Υπουργείο  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από την ίδρυσή του το 1984 μέχρι σήμερα, με Πανεπιστημιακές Μονάδες σε έξι νησιά, αποτελεί σταθερό πυλώνα εκπαίδευσης και βασικό παράγοντα κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης του αιγαιοπελαγίτικου χώρου. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γεωπολιτική του θέση δίνει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς ο χώρος του Αιγαίου αποτελεί διαχρονικά ένα όριο τομής και σύζευξης ταυτόχρονα, ανάμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, επιτρέποντάς του να παρακολουθεί στενά τις μεταβολές και τις εξελίξεις στις γείτονες περιοχές.
Σταθερός στόχος του Ιδρύματος, διαχρονικά, παραμένει η ενίσχυση της διεθνοποίησης της δράσης και της εξωστρέφειάς του. Με ειδικότερη δε αναφορά στο θέμα των σπουδών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει, δύναται να αποτελέσει φορέα εκπαίδευσης που θα απευθύνεται σε όλη τη γειτονική ανατολική και μεσογειακή κοινότητα, υποδεχόμενο φοιτητές και φοιτήτριες από τις περιοχές αυτές, με πολλαπλά και μείζονα οφέλη για την περιοχή του Αιγαίου, για τις κοινωνίες προέλευσης των φοιτητών και φοιτητριών, για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό.
Με δεδομένα τα παραπάνω, αλλά και την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο , εν δυνάμει προσφύγων από τη Συρία, στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και την μακρά εμπειρία του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τη λειτουργία του σε περιοχή σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να στηρίξει κοινωνικούς μηχανισμούς που θα συμβάλλουν στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων για την ευνοϊκότερη υποδοχή, αποδοχή, συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των παραπάνω ομάδων πληθυσμού με την ελληνική κοινωνία, παρέχοντας παράλληλα σημαντικό ανθρωπιστικό έργο. Παράλληλα, θεωρεί ότι οι ενέργειες και δράσεις που θα αναπτυχθούν στο προεκτεθέν πλαίσιο, δύνανται να αποτελέσουν την αφετηρία μιας νέας συνιστώσας της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής για τη χώρα, με πολιτικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη. Σημειώνεται δε, ότι η παροχή ανθρωπιστικής στήριξης προς όσους και όσες καταφεύγουν στη χώρα μας αναζητώντας σωτηρία από πολέμους και εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στα εδάφη τους, συνάδει με τις ανθρωπιστικές αρχές του παγκόσμιου πολιτισμού, συμβάλλει στην αμοιβαία γνώση και κατανόηση των πολιτισμών σε ένα περιβάλλον διαπολιτισμικό, ενισχύει την πολιτιστική και κοινωνική αειφορία όχι μόνο των νησιών του Αιγαίου, αλλά και της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με Απόφαση του Πρύτανη, Καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη, κατόπιν εισήγησης του πρώην Πρύτανη κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με σκοπό τη διερεύνηση των προϋποθέσεων εγγραφής σε Τμήματα του Ιδρύματος των αιτούντων άσυλο στη χώρα μας (προσώπων που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 της Συνθήκης της Γενεύης του 1951), ομόφωνα αποφάσισε σειρά ενεργειών με στόχο νομοθετική πρόβλεψη για κατ’ εξαίρεση εισαγωγή προσφύγων φοιτητών και φοιτητριών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε:
•    Τη σύνταξη επιστολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με το  θέμα της εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συριακής ή άλλης υπηκοότητας προσφύγων, αιτούντων άσυλο στις ελληνικές αρχές, επισημαίνοντας εμφατικά τη σπουδαιότητα του θέματος με αναφορά και στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, με έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα και με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τις θεμελιώδεις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση,  
•    Τη σύνταξη επιστολής προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή προσφύγων ως φοιτητών και φοιτητριών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πέραν του ποσοστού που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εισαγωγή των αλλοδαπών-αλλογενών φοιτητών και φοιτητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας, με απλούστευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής σε ΑΕΙ, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών εκπατρισμού τους,
•    Την κοινοποίηση της παραπάνω επιστολής στο Υπουργείο  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

2 σχόλια:

 1. Κανένας ὅμως δὲν ρώτησε τοὺς δυστυχεῖς ἰθαγενεῖς ἄν θέλουν τὴν κοινωνικὴ ἔνταξι καὶ ἐνσωμάτωσι τῆς σάρας μάρας καὶ τοῦ κακοῦ συναπαντήματος ποὺ παραβιάζει τὰ σύνορά μας καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι πρόσφυγας.
  Κάπως ἔτσι θὰ κατοικηθῆ τὸ Αἰγαῖο ἀπὸ κάθε καρυδιᾶς καρύδι, γιὰ νὰ χαθῆ πιὸ εὔκολα ,καὶ ἀπολεσθέντος τοῦ Αἰγαίου,χάθηκε ὅλη ἡ χώρα.
  Διότι Ἑλλάδα εἶναι τὸ Αἰγαῖο.

  Ἀλήθεια αὐτὸ στὴν πράξι πῶς γίνεται;
  Γνωρίζουν τὴν Ἑλληνικὴ; Ἤ θὰ φέρουν καθηγητὲς ἀλλοδαποὺς;
  Οἱ "πρόσφυγες"φεύγοντας πῆραν μαζί τους καὶ τὰ ἀποδεικτικὰ ὅτι τελείωσαν Λύκειο ἤ τέλος πάντων ὅπως ὀνομάζεται στὴν πατρίδα τους.

  Τελικὰ λέμε:Ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει...λίγη ἀκόμα προσπάθεια καὶ τὰ καταφέραμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δηλαδή πέρα από την οικονομική επιβάρυνση του κράτους για να σιτίζει τους λαθρομετανάστες, τώρα θα έχουμε ως κράτος και την οικονομική επιβάρυνση για την εκπαίδευση τους...Με λίγα λόγια άλλοι πληρώνουν φόρους και άλλοι χαίρονται τα αποτελέσματα αυτών των φόρων...

  Χώρια που έχουν δίκιο όσοι λένε ότι η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ανθρώπων με τελείως διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, είναι πολύ δύσκολη και πλέον δεν την θέλει ούτε ο ντόπιος πληθυσμός των νήσων του Αιγαίου λόγο μεγάλου αριθμού των λαθρομεταναστών...

  Νομίζω ότι όλη αυτή η σαχλαμάρα είναι μία κίνηση από το πανεπιστήμιο Αιγαίου για να διεκδικήσει περισσότερα κονδύλια (τα οποία δίνονται και με βάση τον αριθμό των φοιτητών πέρα άλλων παραμέτρων) αφού τα τελευταία πέντε χρόνια οι φοιτητές του λιγόστεψαν και έκλεισαν/συγχωνεύτηκαν τμήματα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.