11/9/19

Επιβεβλημένες οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία


Για μια χώρα που βρίσκεται σε μια «δύσκολη γειτονιά», οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα «εργαλεία» αντιμετώπισης απειλών και διαχείρισης κρίσεων.

Με αφορμή τις πρόσφατες προτάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο σημαντικό, για πολλούς λόγους, ζήτημα της στρατιωτικής θητείας, θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στα βασικά σημεία μιας σχετικά πρόσφατης μελέτης του ΕΛΙΑΜΕΠ (Μάνος Ηλιάδης και Θάνος Ντόκος, Στρατιωτική Θητεία και Άμυνα, Ιανουάριος 2019, http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/01/Policy-Paper-No-27-1-convertedFINAL.pdf), λόγω της σημαντικής -αν και όχι πλήρους- σύγκλισης των δύο ομάδων προτάσεων.

Για μια χώρα που βρίσκεται σε μια «δύσκολη γειτονιά», οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα «εργαλεία» αντιμετώπισης απειλών και διαχείρισης κρίσεων. Επειδή στην περίπτωση της χώρας μας οι λόγοι διατήρησης ισχυρών Ε.Δ. δυστυχώς δεν έχουν ακόμη εκλείψει, είναι σαφής η ανάγκη χάραξης μιας νέας αμυντικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη το νέο παγκόσμιο και περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας, τις τεχνολογικές εξελίξεις, οργανωτικές δομές και μοντέλα εκπαίδευσης, αλλά και τα νέα εσωτερικά οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα. Στόχο θα πρέπει να αποτελέσει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και η διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, στοιχείο που θα βελτιώσει επιπροσθέτως και τη διαπραγματευτική μας ισχύ και περιφερειακό ρόλο.

Αυτό μπορεί να προκύψει μόνο από μια ουσιαστική αναθεώρηση της αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως άλλωστε πράττουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας. Η προτεινόμενη διαδικασία αμυντικής αναθεώρησης θα πρέπει να εξετάσει μια σειρά βασικών ερωτημάτων (εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον, εκτίμηση απειλής, συνεργατική αξιοποίηση υπόλοιπων συντελεστών εθνικής ισχύος, ρόλος και αποστολές Ε.Δ., ζητήματα δομής, εκπαίδευσης, στελέχωσης και εξοπλισμών και αμυντικής βιομηχανίας) και να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και τη διατήρηση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη πολιτική και οικονομική συγκυρία.

Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο αυτής της επιβεβλημένης δημόσιας συζήτησης είναι και η στρατιωτική θητεία. Υπάρχει εδώ και τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες μια ευρύτερη συναίνεση στην ελληνική κοινωνία σχετικά με την ύπαρξη εξωτερικής απειλής για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Η απειλή αυτή προέρχεται από την Τουρκία. Ιστορικά οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΕΔ) βασίζονται στη στράτευση των αρρένων πολιτών για την εθνική άμυνα της χώρας και αυτό δεν προβλέπεται να αλλάξει στο ορατό μέλλον τόσο λόγω οικονομικών και δημογραφικών περιορισμών, όσο και διότι αυτό προϋποθέτει η ιδιότητα του πολίτη σε ένα δημοκρατικό καθεστώς όταν υπάρχει αίσθηση εξωτερικής απειλής.

Το σύστημα της στρατιωτικής θητείας λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια χωρίς εκτενείς αλλαγές, πέραν της χρονικής διάρκειας της θητείας (όπου υπήρξαν διαδοχικές μειώσεις). Αν και οι βασικές ανάγκες των ΕΕΔ σε γενικές γραμμές καλύπτονταν, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους σοβαρά προβλήματα, καθώς λόγω δημογραφικού προβλήματος, αλλά και του συστήματος αναβολών παρατηρείται αυξανόμενη έλλειψη προσωπικού, ιδιαίτερα στο Στρατό Ξηράς. Ως αποτέλεσμα αυτού, υπάρχει διαρκής προβληματισμός στα Γενικά Επιτελεία σχετικά με το αν η σημερινή διάρκεια της θητείας είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών της εθνικής άμυνας.

Επίσης, το περιεχόμενο της θητείας είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, καθώς αντιμετωπίζεται από την πλειοψηφία των στρατευσίμων στην καλύτερη περίπτωση ως ένα ″αναγκαίο κακό” και στη χειρότερη ως ένα εντελώς άσκοπο ″χάσιμο χρόνου” σε μια παραγωγική ηλικία. Υπάρχει δυνατότητα να συνδυαστεί η στρατιωτική εκπαίδευση και η κάλυψη των υφιστάμενων στρατιωτικών αναγκών με την απόκτηση δεξιοτήτων; Ποια θα είναι τα οφέλη και ποιο το κόστος; Είναι συμβατή μια τέτοια αλλαγή με τη σημερινή διάρκεια της θητείας; Και ποιες θα είναι οι αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές στη σχετική δομή των ΕΕΔ, καθώς και στην εκπαίδευση των ”εκπαιδευτών”;

Η μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα αν πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο θεσμός της στρατιωτικής θητείας για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε δύο μεγάλες προκλήσεις: Πρώτον, και σημαντικότερο, την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού στρατευσίμων με στόχο την κάλυψη των αναγκών εθνικής άμυνας και δεύτερον, την αλλαγή αντίληψης των στρατευσίμων περί χαμένου χρόνου μέσω της προσφοράς δεξιοτήτων.

Το θέμα της θητείας των στρατεύσιμων οπλιτών που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος εξετάζεται εδώ στο γενικότερο πλαίσιο του αμυντικού μηχανισμού της χώρας, του οποίου αποτελεί βασικό του τμήμα. Και τούτο για τον ευνόητο λόγο ότι η θητεία, ως μέσον εξασφαλίσεως στρατιωτικού προσωπικού για τις ανάγκες της άμυνας της χώρας, είναι εκ των βασικότερων συντελεστών στρατιωτικής ισχύος (τουλάχιστον για όσο διάστημα στηριζόμαστε στο υπάρχον σύστημα της θητείας και την υφιστάμενη δομή δυνάμεων). Έτσι, η κατανόηση του συγκεκριμένου θέματος είναι δυνατή μόνο στο γενικό πλαίσιο του αμυντικού μηχανισμού της χώρας και της εν γένει καταστάσεώς του.

Αναφέρουμε με συνοπτικό τρόπο τις προτάσεις της μελέτης σχετικά με τη θητεία. Η βασική πρόταση (Πρόταση 1) προέβλεπε:

(α) διεύρυνση της στρατολογικής βάσης μέσω της υποχρεωτικής στράτευσης στα 18-19 (με κατοχύρωση θέσης στα ΑΕΙ)

(β) ουσιαστική αύξηση μηνιαίας αποζημίωσης για στρατευσίμους

(γ) διερεύνηση της δυνατότητας παροχής πρόσθετων δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της θητείας. Εφόσον αυτά τα μέτρα δεν έφερναν τα επιθυμητά αποτελέσματα, τόσο θα μπορούσε να εξεταστεί η αύξηση διάρκειας θητείας κατά 3 μήνες (Πρόταση 2, συμπληρωματική της Πρότασης 1). Τέλος, αν και πάλι δεν επιτευχθούν οι στόχοι, θα μπορούσε να εξεταστεί η στράτευση γυναικών, μικρότερης διάρκειας και κυρίως –αλλά όχι αποκλειστικά- σε διοικητικά καθήκοντα Πρόταση 3 (συμπληρωματική των Προτάσεων 1 & 2).

Πέραν της προτεινόμενης αύξησης του μισθού, υπάρχουν ενδεχομένως και άλλοι τρόποι αλλαγής αυτής της νοοτροπίας. Έχει διατυπωθεί η σκέψη ότι πέραν των αμιγώς στρατιωτικών καθηκόντων, οι στρατεύσιμοι θα μπορούσαν κατά τη διάρκεια της θητείας να αποκτούν και πρόσθετες δεξιότητες. Στόχος θα ήταν η αύξηση της ελκυστικότητας της θητείας, αλλά, κυρίως, η απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων για την προσωπική και συλλογική ευημερία, αλλά και την εθνική ασφάλεια με την ευρεία έννοια του όρου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πρώτες βοήθειες, η αυτοάμυνα, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων, καθώς και η ενδεχόμενη επέκταση (στο μέτρο του δυνατού) των επαγγελματικών γνώσεων που ήδη προσφέρονται σε περιορισμένο αριθμό στρατευσίμων (οδηγοί, ηλεκτρολόγοι, κλπ.). Αν και ο ανωτέρω κατάλογος είναι κάθε άλλο παρά εξαντλητικός και είναι βέβαιο ότι μπορεί να επεκταθεί, η παροχή δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς όπως η χρήση Η/Υ (αν και εδώ υπάρχουν κάποιες πιθανές επιλογές), η καλύτερη γνώση αγγλικών κ.λπ. είναι δουλειά του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ πιθανότατα δεν θα ήταν εφικτή τόσο λόγω υλικοτεχνικών, όσο και χρονικών περιορισμών.

Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω σκέψεις και προτάσεις αποτελούν μια βάση για συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων το συντομότερο δυνατό. Αποφάσεις, βεβαίως, με βάση τις ανάγκες της εθνικής άμυνας και όχι το πολιτικό κόστος.


Ο Θάνος Ντόκος, είναι Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)


ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr

10 σχόλια:

 1. Μάλλον τα hot spots χρειάζονται περισσότερα υπηρετικά χέρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. A)Αναβλητικότητα

  1)Μήδ’ αναβάλλεσθαι ες τ’ αύριον ες τ’ έννηφιν.
  - Μην αναβάλλετε για αύριο και μεθαύριο [ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα].
  Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

  2)Το αεί μέλλειν ατελέας ποιέει τας πρήξιας.
  - Η διαρκής αναβολή δεν ολοκληρώνει τις πράξεις.
  Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

  3)Ες αύριον τα σπουδαία.
  Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
  (φράση του Αρχία, άρχοντα της Θήβας, ενδεικτικό της αναβλητικότητάς που του στοίχισε, το ίδιο βράδυ, τη ζωή του. Από τον «Πελοπίδα»)

  4)Μη εις αύριον αναβάλλου, η γαρ αύριον ουδέ ποτε λαμβάνει τέλος.
  Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, 347-407 μ.Χ., Πατέρας της εκκλησίας

  B)Αναβλητικότητα

  Κάνουν ατέλειωτες "μελέτες", εδώ και χρόνια, για την αύξηση της διάρκειας της στρατιωτικής στρατιωτικής θητείας. Κάνουν πολυάριθμες 'ἐρευνες αγοράς' για προμήθειες νέων όπλων. Και στο τέλος δεν κάνουν τίποτα.
  Προφανώς οι προθέσεις για έργα είναι προσχηματικές. Χρεοκοπημένο το κράτος, εκφυλισμένος ο λαός και αδύναμες οι κυβερνήσεις.

  Οι Γαλλικές φρεγάτες για να ναυπηγηθούν και να ενταχθούν στο πολεμικό ναυτικό μας χρειάζονται 10 χρόνια. Οι Τούρκοι όμως μας απειλούν τώρα.
  Η Ελλάδα χρειάζεται τώρα, άμεσα, αύξηση της στρατιωτικής θητείας.
  Η Ελλάδα χρειάζεται τώρα, άμεσα, ανταλλακτικά, νέα πυρομαχικά, καύσιμα, μοντέρνα οπλικά συστήματα.

  "Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Thanks for the great references. The cost of doing npthing or being late os always greater than the cost of acting.

   Διαγραφή
  2. Φωτη τι να πω ?? Περιττευω...800 λεξεις ειπαν ..800 τιποτε ...αλλα και 5.000 ευρω το καθε 800....Ο Πλουταρχος ταπε ολα με 4 λεξεις...η Γκαγκαδες ειναι...η παραδες !!! Η και ...παριες...!! Ουτε για να γυαλιζουν τα παπουτσια των φιλοσοφων...
   Οι πονηρες αλωπηκες τρωνε το κοτετσι και μετα κανουν τις πεθαμενες για να φανε και τα κορακια...

   Διαγραφή
 3. Δε θίγει κάνεις το θέμα των ελληνοποιήσεων χιλιάδων αλλοδαπών είτε γεννημένων εδώ είτε σε άλλη χώρα, που εχει διαβρώσει την ελληνική κοινωνία και κατεπεκταση τις ένοπλες δυνάμεις .Δεν μπορεί να κάνει ο ελληνικός στρατός τίποτα εφόσον έχει στη δύναμη του ελληνοποιημένους.Για να μην αναφέρω και τον Έλληνα που ιδεολογικά είναι εναντίον της πατρίδας και θα τη σαμποταρει με την πρώτη ευκαιρία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ἀσχολήθηκε καὶ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, μᾶλλον πόλεμος πλησιάζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Aπλά να παραθέσω μιά ενδεικτική σύγκριση του Ελληνικού στρατού σε σχέση με άλλους στρατούς, σε απλά καθημερινά πράγματα που δείχνει το πως αντιμετωπίζουμε οι νεοέλληνες τις σημαντικές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής:
  https://youtu.be/7_3YXD2wPk8
  https://youtu.be/kEV4At138lw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. 1) Αύξηση θητείας στους 12 μήνες.

  2) Δικαίωμα αναβολής για λόγους σπουδών μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους(εκτός των φοιτητών ιατρικής να δικαιούνται μέχρι το 25ο έτος).Αναβολή για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό να καταργηθεί. Το αργότερο μέχρι 25 χρονών να έχουν πάει στρατό.

  3) Αύξηση μηνιαίας αποζημίωσης στρατιώτη στα 30-50 ευρώ το μήνα τουλάχιστον.

  4) Πλήρη, 50% ή 25% φοροαπαλλαγή(τρεις βαθμίδες, ανάλογα το οικογενειακό εισόδημα και τα μέλη της οικογένειας) ενός έτους στις οικογένειες που έχουν παιδί που υπηρετεί απλός στρατιώτης.

  5) Κατάργηση βυσμάτων. Ειδική νομοθετική ρύθμιση ότι οποιαδήποτε βυσματική μετάθεση (δηλ χωρίς τήρηση κριτηρίων) να τιμωρείται με κάθειρξη 2 ετών (χωρίς δικαίωμα εξαγοράς της ποινής) ή εναλλακτικά με στρατιωτική θητεία 24 μηνών.
  Ο αξιωματικός που τυχόν εμπλέκεται σε βυσματική μετάθεση στρατιώτη να τιμωρείται με στρατιωτική καθαίρεση και φυλάκιση 2 ετών (χωρίς δικαίωμα εξαγοράς ποινής).

  6) Η ανυποταξία να είναι κακούργημα(άρα άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση ένταλμα σύλληψης από στρατιωτικό εισαγγελέα, να τελειώνει η πλάκα) και να τιμωρείται με συνδυασμό φυλάκισης(με δικαίωμα εξαγοράς όμως) και σε δεύτερο στάδιο με κοινωνική εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες(ανάλογα το μορφωτικό επίπεδο και τις γνώσεις του ανυπότακτου). Θα συλληφθεί άμεσα με ένταλμα(με συνεργασία αστυνομίας και στρατονομίας) και θα κληθεί να υπηρετήσει εκτάκτως άμεσα(όχι να τον αφήσεις αν σου υποσχεθεί με μια υπεύθυνη δήλωση ότι στην επόμενη ΕΣΣΟ θα πάει φαντάρος κι άντε ξαναβρές τον μετά αν δεν πάει και απλά να μαζεύεις χαρτούρα...όχι αυτά...εδώ και τώρα ή πας ή αύριο δικάζεσαι...τελευταία προσφορά φίλε...take it or leave it). Αν δεν θέλει να υπηρετήσει τον στρατό πολύ ωραία θα δικαστεί κανονικά την επόμενη μέρα και θα πληρώσει ένα ποσό(είτε άμεσα αν μπορεί είτε σε δόσεις μέσω εφορίας αν δεν μπορεί). Αν συνεχίζει να το παίζει σκληρό αγόρι και δεν δέχεται ούτε πληρωμή με δόσεις μέσω εφορίας, θα πηγαίνει φυλακή. Αυτό που δεν θα γλιτώσει θα είναι η κοινωνική εργασία 12μηνών ως ποινή. Θα υπηρετήσει την πατρίδα. Αν πχ είναι ανυπότακτος και γιατρός, πολύ ωραία δεν θες χακί στολή και υγειονομικό Ελληνικού στρατού, θα πας σε νησί κοινωνική εργασία να φροντίζεις πρόσφυγες ή λαθρομετανάστες(ανάλογα τη χώρα προέλευσης). Αν είσαι ανυπότακτος και έχεις πχ οικολογικές ευαισθησίες πολύ ωραία θα πας δασοπυροσβέστης και σε καθαρισμούς ακτών. Και θα πληρώσεις και μετά θα υπηρετήσεις κι από άλλο πόστο την πατρίδα. Αλλιώς φυλακή.

  7) Στράτευση γυναικών με θητεία 12 μηνών. Ενίσχυση κυρίως του Υγειονομικού σώματος και υπηρεσιών γραφείου για να υπάρχει ακόμα καλύτερη επάνδρωση πιο μάχιμων θέσεων από τους άντρες.

  8) Οι Ι1 και Ι2 πιο εντατική εκπαίδευση.

  9) Οι Ι4 να μην πιέζονται (πχ λόγω έλλειψης προσωπικού).Απαράδεκτο αξιωματικοί για τις ανάγκες της υπηρεσίας να πιέζουν άτομα που έχουν πρόβλημα. Καλά τους "Ψ" δεν τους πιέζουν(δεν τολμάνε γιατί ο άλλος μπορεί να κάνει κάνα ξέσπασμα και να βρουν μπελά...στην καλύτερη περίπτωση) σε άλλα προβλήματα όμως (πχ ορθοπεδικά) ορισμένοι μπροστά στην ανάγκη πιέζουν. Να κάνει πχ αγγαρεία καθαρίσματος τέτοιο άτομο σε μεγάλο ταψί στα μαγειρεία ενώ έχει ορθοπεδικό πρόβλημα. Όχι στο γραφείο θα τον βάλεις κόψε το λαιμό σου καραβανά. Να μην βάλεις το βύσμα (του γνωστού του φίλου) στο γραφείο.Πως να το κάνουμε δηλαδή. Αυτά δεν είναι σωστά. Αν δεν τα αλλάξουμε να το διαλύσουμε το μαγαζί.

  10) Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης σε ορισμένα αντικείμενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. 11) Δυνατότητα μονιμοποίησης(με συγκεκριμένα κριτήρια επίδοσης και οικονομικά) των καλύτερων(με κριτήρια) εφεδρων αξιωματικών αφού περάσουν εξτρά εκπαίδευση 2 ετών σε στρατιωτική ακαδημία μετά τη λήξη της θητείας τους. Αυτοί που θα μονιμοποιούνται να έχουν δυνατότητα εξέλιξης μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη(ανάλογα και τα επιστημονικά προσόντα).

  12) Ίδρυση σχολής εφεδρων υπαξιωματικών. Θα υπηρετούν 18 μήνες εκ των οποίων οι 6 ως απλοί στρατιώτες και 4 μήνες εκπαιδευόμενοι στη σχολή έφεδρων υπαξιωματικών. Με την αποφοίτηση τους θα ονομάζονται δεκανείς και στη συνέχεια κοντά στη λήξη της θητείας λοχίες. Οι καλύτεροι στη συνέχεια αν το θέλουν θα μονιμοποιούνται. Έτσι θα αυξηθεί και το επίπεδο των ΕΠΟΠ.

  13) Δικαίωμα Υποψήφιου Έφεδρου Αξιωματικού να έχει φοιτητής ή απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευση και υποψήφιου έφεδρου υπαξιωματικού απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  14) Οι κοπέλες(αλλά και οι άντρες) που θα υπηρετήσουν στο Υγειονομικό στρατιωτική θητεία, εφόσον το θέλουν να έχουν δυνατότητα μονιμοποίησης(ανάλογα τις ανάγκες του Στρατού κατά διαστήματα) εφόσον έχουν πτυχίο νοσηλευτικής και με κριτήριο τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Έτσι θα ενισχυθεί και το Υγειονομικό με πολύ υψηλού επιπέδου ΕΠΟΠ νοσηλευτικής.

  15) Ίδρυση σχολείου Νοσηλευτών μάχης σε κάθε μεραρχία του ΕΣ. Από κάθε φουρνιά θα επιλέγονται οι καλύτεροι πτυχιούχοι νοσηλευτικής (που θα υπηρετούν στο υγειονομικό) για ειδική εκπαίδευση ως νοσηλευτές ομάδας μάχης πεζικού ή καταδρομών. Έτσι θα έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο νοσηλευτών μάχης στη κάθε απλή ομάδα πεζικού και των ομάδων καταδρομών θητείας. Θα μειωθούν σε σημαντικό βαθμό οι ανθρώπινες απώλειες σε περίοδο επιχειρήσεων. Στόχος τουλάχιστον ένας πολύ καλά εκπαιδευμένος νοσηλευτής μάχης(4 χρόνια για το πτυχίο + εκπαίδευση 6 μηνών νοσηλευτή μάχης στον ΕΣ) ανά 10 στρατιώτες. Οι έφεδροι/στρατεύσιμοι νοσηλευτές μάχης εφόσον δεν μονιμοποιηθούν στο Υγειονομικό του Στρατού(διότι πχ εκείνη τη στιγμή δεν θα χρειάζονται άλλους ΕΠΟΠ Υγειονομικού) θα παίρνουν ειδικά μόρια για διαγωνισμούς του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή είτε έτσι είτε αλλιώς το Ελληνικό κράτος θα απορροφά τους καλύτερους στις δομές του ωστε να μπορεί η κρατική μηχανή να αποδίδει πολύ καλά σε καταστάσεις χάους και να συνεχίζει τον πόλεμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.