27/11/19

Χαλαρώνει η καταστολή των οικονομικών εγκλημάτων μετά την νέα τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα

Ελληνική Κυβέρνηση και οικονομικά εγκλήματα

 Ο Σταύρος Καλεντερίδης επιχειρηματολογεί επί της νέας τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα, με την οποία χαλαρώνει η καταστολή οικονομικών εγκλημάτων.
Η κυβέρνηση αντί να αντιμετωπίσει την κακονομία και την πολυνομία του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και την αδικαιολόγητη αδυναμία του συστήματος για απονομή δικαιοσύνης σε εύλογο χρονικό διάστημα, επέλεξε, με ύποπτο τρόπο, να χαλαρώσει την καταστολή των σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων, δημιουργώντας μείζονα πολιτικά, νομικά αλλά και ηθικά ζητήματα.

9 σχόλια:

 1. Νεώτερος Νόμος δέν καταργεῖ πάντα τόν παλαιότερο, οὔτε στό ποινικό δίκαιο, οὔτε πουθενά.

  Κατά τό ἄρ. 7 παρ. 1 ἐδ. β τοῦ Συντάγματος, ἡ ποινή πού ἐπιβάλλεται πρέπει νά προβλέπεται σέ νόμο πού ἔχει θεσπισθεί πρίν ἀπό τήν διάπραξη τοῦ ἐγκλήματος.
  Κατά τό ἄρ. 7 παρ. 1 ἐδ. β τοῦ Συντάγματος, "Οὐδέποτε ἐπιβάλλεται ποινή βαρυτέρα τῆς προβλεπομένης κατά τήν τέλεση τῆς πράξεως". Τό ἐδάφιο β σημαίνει μόνο τοῦτο: Δέν ἐπιτρέπεται, μετά ἀπό τήν τέλεση τῆς πράξεως, νά θεσπισθῆ νόμος πού νά τιμωρεῖ βαρύτερα τήν ἴδια πράξη καί ὁ ὁποῖος νά ἰσχύσῃ (ἀναδρομικά) καί γιά τήν ἤδη τελεσθεῖσα, ὑπό τό προηγούμενο νομικό καθεστώς, παράβαση.

  Αὐτά δέν σημαίνουν ὅμως, προσοχή, ὅτι ὁ νεώτερος καί ἠπιώτερος ποινικός νόμος,
  καταργεῖ τόν παλαιότερο.
  Ἡ κατάργηση τοῦ προηγουμένου νόμου, γενικώτερα, εἶναι ἕνα ἰδιαίτερο ζήτημα, πού τά δικαστήρια ὀφείλουν νά ἐπανεξετάσουν καί νά μή τό θεωροῦν αὐτονόητο. Θά ἐξηγήοσυμε γιατί:

  Μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ὅτι ὁ νεώτερος νόμος καταργεῖ τόν παλαιότερο, εἴτε ἄν τό πῆ ρητῶς, εἴτε καί σιωπηρῶς, μέ τό περιεχόμενο τῆς νέας ρυθμίσεως, τό ὁποῖο π.χ.
  Α) Ἐπιβάλλει (ὁ νεώτερος νόμος) μικρότερες ποινές, ἤ
  Β) Ἀπαιτεῖ (ὁ νεώτερος νόμος) κάτι πρόσθετο γιά τήν ἀντικειμενική ἤ ὑποκειμενική ὑπόσταση τοῦ ἐγκλήματος, τό ὁποῖο ὁ προηγούμενος νόμος δέν τό ἀπαιτοῦσε,

  Κατά τήν μέχρι σήμερα πρακτική, καί ἐρμηνεία, αὐτά ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα, κατά κανόνα,
  α) ὅτι θά ἀθωώνονται ἄνθρωποι πού προηγουμένως θά καταδικάζονταν, καί μάλιστα ἀκόμη καί ἄν διέπραξαν τό ἔγκλημα προτοῦ τεθῆ σέ ἰσχύ ὁ νεώτερος νόμος(!), ἀρκεῖ νά ὑπάχει στάδιο οὐσιαστικῆς δίκης τους ἀκόμη.
  β) Ἄν ἔχει κάποιος καταδικασθῆ ἤδη ἀμετάκλητα, συνήθως κάτι εὐνοϊκότερο προβλέπει ρητῶς ὁ νεώτερος νόμος, ἤ αἰτήσεις ἀποφυλακίσεως γίνονται πάρα πολύ εὐκολώτερα δεκτές (ἀκόμη καί μέ τυπικές βεβαιώσεις βαρειᾶς ἀσθενείας).

  Ἡ κατάργηση ὅμως τοῦ παλαιοτέρου νόμου καί ἡ ἰσχύς τοῦ νεωτέρου, εἴτε ἀναδρομικῶς ἀκόμη καί γιά τά ἐγκλήματα πού ἔχουν τελεσθῆ πρό τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος του, εἴτε γιά τό μέλλον, δέν πρέπει νά θεωρεῖται κάτι τό δεδομένο αὐτονοήτως καί ἀπροϋποθέτως, ἀπό τά δικαστήρια, ποινικῶν περιλαμβανομένων, διότι:
  1ον) Στό ἄρθρο 7 τοῦ Συντάγματος, δέν προβλέπεται ρητῶς ὅτι ὁ νεώτερος καί ἠπιώτερος ποινικός νόμος, καταργεῖ τόν παλαιότερο (οὔτε στήν ΕΣΔΑ, ρητῶς τουλάχιστον), ἁπλῶς τοῦτο "συνάγεται" μόνον κατ' ἀρχήν, ἀπό τό ἄρ. 7 τοῦ Συντάγματος.
  2ον) Ἡ γενική κατάργηση τοῦ παλαιοτέρου νόμου, ἐξαρτᾶται,κατά τόν λεγόμενο νομικό μας πολιτισμό, ἀπό τό ἐάν ὁ νεώτερος εἶναι καλλίτερος νόμος, δηλ. προσφορώτερος γιά νά ἐπιφέρῃ τό τυχόν κατοχυρωμένο ἀπό διάταξη τοῦ Σντάγματος ἀποτἐλεσμα πού ἐπιδιώκεται. Ἀλλιῶς θά εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ κατάργηση, ἀκόμη καί προκειμένου περί ποινικοῦ νόμου.
  3ον) Ἡ συγκεκριμένη ἀξιολόγηση τῆς ἀπαξίας τοῦ διαπραχθέντος ἐγκλήματος κατά τόν χρόνο διαπράξεώς του, ἀνήκει ἀπό τήν φύση της στόν δικαστή καί ὄχι στόν νομοθέτη. Στόν νομοθέτη ἀνήκει μόνο ἡ γενική ἀξιολόγηση τῶν ἐγκλημάτων. Ἀλλά αὐτός, δεσμεύεται ἀπό τήν ὡς ἄνω 2α περίπτωση.
  Συνεπῶς, νεώτερος νόμος καταργεῖ παλαιότερο, καί νεώτερος καί ἠπιώτερος ποινικός νόμος καταργεῖ παλαιότερο, μόνο ἐάν ὁ νεώτερος εἶναι καλλίτερος νόμος, δηλαδή προσφορώτερος γιά νά ἐπιφέρῃ τό τυχόν κατοχυρούμενο ἀπό διάταξη τοῦ Συντάγματος [διάταξη ἑρμηνευόμενη κατά τόν σκοπό της καί σέ συνδυασμό πρός τίς λοιπές συνταγματικές διατάξεις καί τούς σκοπούς τῶν συνταγματικῶν διατάξεων αὐτῶν] ἀποτἐλεσμα πού ἐπιδιώκεται σέ γενικό ἐπιπεδο.

  Καί τό τελευταῖο ὅμως τοῦτο, παρά τά εὐρέα κατ' ἀρχήν περιθώρια ἐκτιμήσεων τοῦ Νομοθέτη, τελεῖ ὑπό τόν ἔλεγχο συνταγματικότητας τῶν νόμων ὑπό τῶν δικαστηρίων.
  Τα δικαστήρια θά κρίνουν δηλαδή, καί ἐάν ἡ ἀπαξία τοῦ διαπραχθέντος συγκεκριμένου ἐγκλήματος κατά τόν χρόνο διαπράξεώς του, ἔχει κατά συνταγματικῶς ἀνεκτό τρόπο ληφθῆ ὑπ'όψιν, ἤτοι ἔχει συσταθμισθῆ ἀπό τόν νομοθέτη ἱκανοποιητικῶς μέ τήν αἰτιολογικη ἔκθεση (συζητήσεις στην Βουλή κλπ) ἐπί τοῦ νεωτέρου νόμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κ. Καβάσιλα,
   υποθέτω πως είστε νομικός ή έχετε διατελέσει δικαστικός λειτουργός αν κρίνω από τον τρόπο που απαντήσατε.

   Ένα από τα προβλήματα στην χώρα μας είναι η πολυνομία και οι αλληλοεπικαλυπτόμενοι νόμοι, όπου με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην αρτιμωρισία ή στην καλύτερη περίπτωση σε ποινές που παροτρύνουν στην παρανομία.
   Ο Σταύρος αναφέρει επίσης πέραν των άλλων ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να ελεγχθούν μόνον κατ' έγκλιση.

   Ερώτημα: πως μπορεί να δράσει η δικαιοσύνη ιδίως στην περίπτωση των τραπεζών όταν έχουν τελεστεί οικονομικά εγκλήματα, από τη στιγμή που δεν ισχύει το αυτεπάγγελτο; Και γιατί στο Ελλαδιστάν θα πρέπει να πρωτοτυπούμε σε σχέση με τη διεθνή πρακτική;

   Το παραπάνω ερώτημα το παραθέτω, υποθέτοντας ότι λάβατε υπ' όψην σας το σχετικό βίντεο και όχι μόνο τα γραφόμενα της ανάρτησης.

   Διαγραφή
  2. " ....πως μπορεί να δράσει η δικαιοσύνη ιδίως στην περίπτωση των τραπεζών όταν έχουν τελεστεί οικονομικά εγκλήματα, από τη στιγμή που δεν ισχύει το αυτεπάγγελτο;"
   (Θέλει μελέτη, ἀπό εἰδικό, ὄχι ἀπό ἐμένα. Μιά πρώτη ἀπάντηση:)

   Μπορεί να δράσει η δικαιοσύνη καί στην περίπτωση των τραπεζών όταν έχουν τελεστεί οικονομικά εγκλήματα, από τη στιγμή που δεν ισχύει το αυτεπάγγελτο,
   μέ δίωξη κατά τῶν μελῶν τῆς Διοικήσεως,
   κατόπιν μηνύσεως ἀπό ὁποιονδήποτε μέτοχο ἤ ἀπό ὁμάδα μετόχων, ἤ ἀπό πρόσωπα φυσικά ἤ νομικά, καί ΝΠΔΔ καί Δημόσιο, στά ὁποῖα ἡ Τραπεζα ὀφείλει γιά ὁποιοδήποτε λόγο ποσά, τά ὁποῖα ἕνεκα τοῦ ἐγκλήματος ὑπάρχει κίνδυνος νά μήν καταστῆ δυνατόν νά ἐξοφληθοῦν ἀπό τήν Τράπεζα.
   Δίωξη δέ, γιά τά ἐγκλήματα (ἐνδεικτικῶς):
   α) ὑπόθαλψη ἐγκληματία, β)συνέργεια σέ ὑπεξαίρεση ἀπό τούς δράστες, γ) σύσταση συμμορίας μέ αὐτούς γιά τέλεση ἐγκλημάτων ἀπιστίας, ὑπεξαιρέσεων κλπ.
   Παράλληλα ὑπάρχει καί ἡ εὐθεία καί, κατ' ἀρχήν, ἡ πλαγιαστική ἀγωγή (ἀπό κάποιον ὅπως τά ἀνωτέρω πρόσωπα, εἴτε εὐθέως, εἴτε ἀντί τῆς Τραπέζης, κατά τῶν μελῶν του Δ.Σ. αὐτῆς) , ἀφοῦ τά μέλη τῶν διοικήσεων τῶν Τραπεζῶν εἶναι ἰδιῶτες καί κάθε ἀπαλλαγή τους ἀπό ἀστικές εὐθύνες ἔναντι τρίτων, ἄμεση ἤ ἔμμεση, εἶναι κατ' ἀρχήν ἀντισυνταγματική, ἀλλά αὐτά χρειάζονται σοβαρή μελέτη κάθε ὑποθέσεως ἀπό δικηγόρους.

   ΥΓ. Νά ἀκοῦτε, ἄν εἶσθε νομικοί, τόν καθηγητή κ. Γεώργιο Κασιμάτη, διότι ἔχει αἴσθηση δικαίου καί ἀντίληψη, ἔστω καί ἄν γιά θέματα ὅπως τά ἀνωτέρω δέν ἔχῃ ἐκφρασθῆ. Παρά ταῦτα, κάθε σοβαρός νομικός ἐμπνέεται ἀπό αὐτόν, καί μπορεῖ νά καλλιεργεῖ εὔκολα δικές του καλές νομικές ἰδέες, ἑρμηνεῖες, νομικο-πολιτικές διεξόδους, καί σέ ἄλλα θέματα, ὅπως καλή ὥρα τό ἀνωτέρω.

   Διαγραφή
  3. Τον κ. Κασιμάτη τον παρακολουθώ, αλλά μπορεί να δώσει απαντήσεις μόνον ερίζοντας στο παρόν Σύνταγμα. Μπορεί να δώσει απαντήσεις όσων αφορά στην καταστρατήγησή του, όπως στην περίπτωση των μνημονίων που έγινε μεταγωγή τους στο Αγγλικό Δίκαιο. Κι εκεί όμως είναι στην διακριτική ευχέρεια τους υπάρχοντος πολιτικού προσωπικού να κινηθεί ώστε να βρει λύση... που δεν θέλει.
   Όμως στην περίπτωση των Τραπεζών, μετά τις πέντε ανακεφαλαιοποιήσεις με υποθήκη το σύνολο της Ελλάδος δεν νομίζω ότι έχει να προτείνει κάτι διότι ΑΥΤΟ το Σύνταγμα δεν έχει μέριμνα. Ούτε μπορεί να καταφερθεί εναντίων των Golden Boys.
   Διότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει (κατά τον σοφό λαό μας) ούτε μπορεί να κινηθεί δικαστική διαδικασία, εκτός κι αν θέλουν τα Golden Boys να βγάλουν κάποιον (COW-BOY) παρείσακτο από τη μέση.
   Γι'αυτό το δ μιλά για ένα διαφορετικό νομικό πολιτισμό.

   Διαγραφή
  4. Βλέπετε ὅτι ὁ νομικός πολιτισμός τῆς Εὐρώπης δέν ἀρκεῖ,
   διότι α) ἀγνοεῖται ἀφοῦ στό θέμα πού θίγετε ἀνωτέρω ἀγνοοῦνται οἱ λύσεις σέ ὅλλες τίς ἄλλες σοβαρές χῶρες, καί
   β) μπάζει εὔκολα νερά ( Π.χ., Μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἰδρύματος Σόρος, ἤ ὅπως ἄλλιῶς ὀνομάζεται τό Νομικό Προσωπεῖο τοῦ Σόρος, εἶναι θεωρητικῶς ἀπό τούς καλλίτερους ὑποστηρικτές τοῦ "νομικοῦ πολιτισμοῦ" μας, καί εἶναι συγχρόνως πιθανῶς προεδροποιήσιμος στήν θέση τοῦ Παυλόπουλου...).
   Φρόνημα Ἑλληνικό καί Ρωμαίϊκο μαζί, χρειάζεται.

   Διαγραφή
  5. Νικολάκη, μπερδευτήκαμε με τις δικολαβίστικες θολούρες σου (κυριολεκτικά "τοπίο στην βαριά πυκνή ομίχλη και στο βαθύ πηχτό σκότος") και την … νομοθετημένη κρυπτοαμνηστία, από εκεί "μπάζει" το πράγμα

   Διαγραφή
 2. Πάνω ἀπὸ 18 μῆνες δέσμευση κεφαλαίων εἶναι μαχητή. Δὲν κατάλαβα, θὰ δεσμεύονται τὰ χρήματα τῶν ἀνθρώπων ἐς ἀεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να κλεπτομεν με αυτοσυγκρατησιν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Περι ονου σκιας...στην μονιμα σκιερη πλευρα της Σεληνης..Η θα την φερουμε στον Ηλιο...εκ του οποιου πηγαζει το φως..η θα μιλαμε για σκιες στον αιωνα..
  Θα ζυμωσουμε η θα κοσκινιζουμε ?? Διαλλεγουμε.. Και σκοτος επλανατο υπερανω των υδατων..κι εγινε ξαφνου φως...Φωναξε κανεις ..." σβηστο "(?) να μιλαμε στα σκοταδια για ποιοτητες σκοτους ??? Μην τρελαθουμε δηλ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.