18/6/16

Σοβαρές καταγγελίες του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου και της Ιεράς Συνόδου εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος απέστειλε Μήνυμα προς τους Προκαθημένους και τους εκπροσώπους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, τους συνελθόντας στη νήσο Κρήτη. Ακολουθεί το πλήρες Μήνυμα.
Πρὸς τὸν Παναγιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην
κ.κ. Βαρθολομαῖον,
Πρὸς τοὺς Ἁγιωτάτους καὶ Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν,
Πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μονάζοντας καὶ Λαϊκοὺς, τοὺς συνελθόντας ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ
Παναγιώτατε Πατριάρχα Βαρθολομαῖε,
Ἁγιώτατοι καὶ Μακαριώτατοι,
Πεφιλημένοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,
Σεβάσμιοι ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
Ἀπευθύνω πρὸς Ὑμᾶς ἐγκάρδιον χαιρετισμὸν ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καὶ ἐξ ὀνόματος τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανών τῆς Ρωσσίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Λευκορωσσίας, τῆς Μολδαβίας καὶ τῶν λοιπῶν κρατῶν, τῶν συναποτελούντων τὸ πολυπληθὲς ποιμνίον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.
 Πάντες ἡμεῖς, ἀδελφοὶ, εἴμεθα ἕν Σῶμα Χριστοῦ (Α’ Κορ. 12.27). Ἐκ τοῦ Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρελάβομεν τὸ ἀνεκτίμητον δῶρον τῆς ἑνότητος. Διατήρησις τοῦ δώρου τούτου εἶναι ἐκ τῶν ἡμετέρων βασικῶν καθηκόντων καὶ ἄμεσος ἐντολὴ τοῦ Σωτῆρος (Ἰω. 17. 21).
Μὴν προκαλῇ σύγχυσιν εἰς ἡμᾶς τὸ γεγονὸς ὅτι διίστανται αἱ ἀπόψεις τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν ὡς πρὸς τὴν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Κατὰ τὸ λόγιον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα καὶ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν» (Α’ Κορ. 11.19). Κατὰ τὰς ἡμέρας προπαρασκευῆς τῆς Συνόδου αἱ διχογνωμίαι αὗται διεπιστώθησαν σαφῶς, ἐν τούτοις δέν πρέπει νά ἀφήνωμεν ταύτας νά ἀποδυναμώνουν τὴν θεοκέλευστον ἑνότητα, προκειμένου νά καταλήξουν εἰς διεκκλησιαστικὴν διαφορὰν, νά διασπείρουν διχασμὸν καὶ νά προκαλοῦν ἀναστάτωσιν εἰς τοὺς κόλπους ἡμῶν. Παραμένομεν μία Ὀρθόδοξος οἰκογένεια καὶ πάντες ἔχομεν κοινὴν εὐθύνην διὰ τὴν Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν.
Ἡ βαθεῖα πεποίθησις μου εἶναι ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι, καὶ ὅσαι ἀπεφάσισαν νά μεταβοῦν εἰς τὴν Κρήτην, καὶ ὅσαι ἀπέσχον, εἰς τὰς σχετικὰς ἀποφάσεις αὐτῶν ὡς κριτήριον ἔσχον τὴν συνείδησιν αὐτῶν, καὶ ὡς ἐκ τούτου, σεβασμόν ὀφείλομεν ἔναντι τῆς θέσεως ἑκάστης αὐτῶν.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας πάντοτε εἶχεν ὡς γνώμονα τὴν ἀρχὴν τῆς μή περιφρονήσεως τῆς φωνῆς οἱασδήποτε τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀδιακρίτως, μικρᾶς ἤ μεγάλης, παλαιφάτου ἤ νεοπαγοῦς. Ἡ μή ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τῆς κατά Ἀντιόχειαν Ἐκκλησίας τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου σημαίνει ὅτι δέν ἔχομεν ἐξασφαλίσει τὴν πανορθόδοξον ὁμοφωνίαν.Ἐπίσης ἀδυνατοῦμεν νά παραθεωροῦμεν καὶ τὰς φωνὰς τῶν Ἐκκλησιῶν Γεωργίας, Σερβίας καὶ Βουλγαρίας, τῶν ταξαμένων ὑπὲρ ἀναβολῆς τῆς Συνόδου.
Πιστεύω ὅτι μὲ καλὴν διάθεσιν ἡ ἐν Κρήτῃ συνάντησις δύναται νά ἀναδειχθῇ σπουδαῖον βήμαπρὸς ἄρσιν τῶν προκυψασῶν διαφωνιῶν. Ὡσαύτως δύναται νά συμβάλῃ εἰς τὴν προετοιμασίαν ἐκείνης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἥτις θά ἑνώσῃ πάσας τὰς κατὰ τόπους Ἀυτοκεφάλους Ἐκκλησίας ἀνεξαιρέτως, ἀποτελοῦσα ὁρατὴν ἀντανάκλασιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπερ ἦτο ἄντικείμενον τῶν δεήσεων καὶ προσδοκιῶν πάντων τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν.
Διαβεβαιοῦμεν Ὑμᾶς ὅτι αἱ προσευχαὶ ἡμῶν θά συνοδεύουν Ὑμᾶς κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ ἐπικειμένου Ὑμῖν ἔργου.

Μετὰ πολλῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, διατελῶ.

† Ο ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ


Δήλωση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας

Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρωσίας επί δεκαετίες μετείχε και εξακολουθεί να μετέχει ενεργώς στην προπαρασκευή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αρχής γενομένης από την Α’ Πανορθόδοξη Διάσκεψη στην Ρόδο το έτος 1961 οι διακεκριμένοι Ιεράρχες και οι κορυφαίοι θεολόγοι της καθ’ημάς Εκκλησίας συνέβαλαν στην επεξεργασία των συνοδικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων, τα οποία τελικά δεν εντάχθηκαν στην Ημερήσια Διάταξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Προς επιτάχυνση της συγκλήσεως της Συνόδου η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρωσίας κατ΄επανάληψιν επιβεβαίωνε την προθυμία της δια την λήψη των δι΄ολους τους μετέχοντες της προσυνοδικής διαδικασίας αμοιβαίως αποδεκτών αποφάσεων, ακόμα και σε περίπτωση αποκλίσεως τέτοιων αποφάσεων των προσυμφωνημένων από τις Εκκλησίες αρχών προπαρασκευής της Συνόδου.

Και όμως η αρχή της Πανορθοδόξου ομοφωνίας παραμένει αδιασάλευτο θεμέλιο της προσυνοδικής διαδικασίας, αρχής γενομένης από τη Διάσκεψη της Ρόδου το έτος 1961, η οποία, κατόπιν πρωτοβουλίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, όρισε: «Ἀποφάσεις τῶν κοινών συνελεύσεων λαμβάνονται μέ πλήρη ὁμοφωνίαν ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἐκκλησιῶν» (Κανονισμὸς τῆς λειτουργίας καὶ τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐν Ρόδῳ Πανορθοδόξου Διασκέψεως, αρθ. 14). Ἐν συνεχείᾳ αυτή η αρχή κατοχυρώθηκε στον Κανονισμό των Πανορθοδόξων Προσυνοδικών Διασκέδεων του έτους 1986: «Ἡ ὑπό τῶν Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων ἀποδοχή τῶν κειμένων ἐπί τῶν καθ’ ἕκαστον θεμάτων τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως γίνεται καθ’ ὁμοφωνίαν» (ἄρθ. 16). Η Σύναξη των Ορθοδόξων Προκαθημένων το έτος 2014 επιβεβαίωσε: «Ἅπασαι αἱ ἀποφάσεις, κατά τε τήν Σύνοδον καί κατά τό προπαρασκευαστικόν αὐτῆς στάδιον, λαμβάνονται καθ᾿ ὁμοφωνίαν» (Ἀποφάσεις τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων, ἄρθ. 2а). Η ίδια αρχή κατοχυρώθηκε στον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον οποίο εκπόνησε η από 21 έως 28 Ιανουαρίου 2016 στο Σαμπεζύ Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ο ἐν λόγῳ Κανονισμός μεταξύ άλλων προβλέπει ότι η Σύνοδος «συγκαλεῖται ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, συμφρονούντων καί τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων πασῶν τῶν ὑπό πάντων  ἀνεγνωρισμένων κατά τόπους αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν» (ἄρθ.1).

Η πλειοψηφία των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησών στην ίδια Συναξη ενέκρινε την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου από 18 έως 27 Ιουνίου 2016 στην Κρήτη. Όμως η αντιπροσωπεία της κατά Αντιόχειαν Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υπέγραψε ούτε την απόφαση αυτή, ούτε τον Κανονισμό της Συνόδου, αλλά ούτε και το σχέδιο του συνοδικού κειμένου «Το μυστήριον του Γάμου και τα κωλύματα αυτού». Το τελευταίο κείμενο επίσης δεν υπέγραψε η αντιπροσωπεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Γεωργίας. Οι δύο ως άνω Εκκλησίες επικαλέσθησαν σοβαρούς λόγους προς τεκμηρίωση της αποφάσεως αυτών.

Εν τούτοις, η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρωσίας διά χάριν της επιτυχούς προόδου της συγκλήσεως της Συνόδου έκρινε έφικτο να υπογράψει τα ως άνω κείμενα, ταυτοχρόνως, τόσο κατά την ίδια την Σύναξη, όσο και κατά την επακολουθήσασα αλληλογραφία με τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο, εκφράζοντας πεποίθηση διά την ανάγκη, κατά τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη Σύνοδο, καταβολής δυναμικών προσπαθειών (ακόμα και στα πλαίσια της συγκροτηθείσης από τη Σύναξη Πανορθοδόξου Γαμματείας) προς εξασφάλιση της συμφώνου γνώμης όλων των Ορθοδόξων επί κειμένων, τα οποία δεν έχουν υπογραφεί από μια ή δύο κατά τόπους Εκκλησίες, κάτι το οποίο θα επέτρεπε τη σύκληση της Συνόδου. Διά λόγους ανεξάρτητους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας δεν εξησφαλίσθη η περαιτέρω συζήτηση πανορθοδόξως της διαμορφωθείσης καταστάσως.

Η γενομένη από 2 έως 3 Φεβρουαρίου 2016 Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ενέκρινε τη θέση της αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στη Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Σαμπεζύ και στα λοιπά προσυνοδικά όργανα, εκφράζοντας ικανοποίηση διά την ενσωμάτωση στα σχέδια κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των απαραιτήτων τροπολογιών και συμπληρώσεων και προκαταρκτικώς τις ενέκρινε εν γένει. Επίσης ανέθεσε στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο τον ορισμό της αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προς συμμετοχή στην Πανορθόδοξο Σύνοδο, κάτι το οποίο και εφήρμοσε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος τον Απρίλιο 2016. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας κάλεσε το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας «να δέεται ενθέρμως προκειμένου να αποκαλύψει ο Κύριος το θέλημα Αυτού στα μέλη к της επικειμένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώστε η σύγκληση αυτής να ενισχύει την ενότητα της Ορθοδοξίας προς συμφέρον της Εκκλησίας του Χριστού, προς δόξαν Θεού και προς διαφύλαξη της αμωμήτου Ορθοδόξου πίστεως».

Συγχρόνως η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας εξέφρασε «την πεποίθηση ότι η ελευθέρα συμμετοχή σε αυτή των αντιπροσωπειών πασῶν των κοινώς ανεγνωρισμένων αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών αποτελεί το ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ της διεξαγωγής της Πανορθοδόξου Συνόδου» και τόνισε ότι «ως εκ τούτου ιδιαίτερη σπουδαιότητα προσλαβάνει η προσυνοδική λύση του προβλήματος, του ανακύψαντος στις σχέσεις μεταξύ των Πατριαρχείων Αντιοχείας και Ιεροσολύμων» (Αποφάσεις, αρθ. 6).

Με ελπίδα εξασφαλίσεως της συμφώνου γνώμης όλων των Ορθοδόξων, χωρίς την οποία κωλύεται η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ρωσίας άνευ αναβολής προχώρησε στον εξονομασμό των εκπροσώπων της στα όργανα της περαιτέρω προπαρασκευής αυτής και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω προσωπικών επαφών και αλληλογραφίας, διά να συμμετάσχει ενεργώς στην προπαρασκευαστική διαδικασία.

Τα παραπάνω συνοδευόταν από τη μελέτη των επί σχεδίων των συνοδικών κειμένων κριτικών παρατηρήσεων, τις οποίες απέστειλαν Ιεράρχες, κληρικοί και λαϊκοί μετά την, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας δημοσιεύσεως αυτών, ληξάσης της ἐν Σαμπεζύ Συνάξεως των Προκαθημένων. Παρόμοιες παρατηρήσεις μαζί με όχι σπάνια και κριτική κατά της διαδικασίας προπαρασκευής της Συνόδου, σημειώθηκαν επίσης και στους κόλπους πολλών άλλων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Προχωρώντας σε διάκριση μεταξύ των εποικοδομητικών παρατηρήσεων και των ανεδαφικών κριτικών της μελλούσης να συνέλθει Συνόδου και των κειμένων αυτής, το Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων προέβη σε σχετική διευκρίνιση και σχολιασμό προς ανταπόκριση σε συγχύσεις, οι οποίες δημιουργούνται στους κόλπους του ποιμνίου. Στις 3 Ιουνίου 2016 η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας αφού μελέτησε επισταμένως τις υποβληθείσες προτάσεις των Ιεραρχών, των κληρικών, των μοναχών και των λαϊκών, ενέκρινε τις τροπολογίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στα σχέδια κειμένων της Πανορθοδόξου Συνόδου «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» και «Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν τῳ συγχρόνῳ κόσμῳ».

Στην ίδια συνεδρία η Ιερά Σύνοδος υπογράμμισε ότι ουσιαστικές τροπολογίες στα σχέδια των συνοδικών κειμένων, οι οποίες ἐν πολλοῖς συγκλίνουν με τις προτάσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, υποβάλλονται και από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες Γεωργίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Ελλάδος καθώς και από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Και αυτές οι τροπολογίες χρήζουν επιμελούς αξιολογήσεως επί τῳ σκοπῳ της αναζητήσεως της πανορθοδόξου συναινέσεως, της απαραίτητης διά τις συνοδικές αποφάσεις.

Ἐν ταυτῳ ελήφθη υπόψη η από 1ης Ιουνίου 2016 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας περί αναβολής της προγραμματισθείσης από 18 έως 27 Ιουνίου Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της μη συμμετοχής σε αυτή της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, εάν δεν ἀνεβάλλετο η Σύνοδος. Ως εκ τούτου η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας σημείωσε ότι η αποχή έστω και μίας εκ των κοινώς ανεγνωρισμένων αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών από τη Σύνοδο «αποτελεί απόλυτο κώλυμα διά τη σύκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου».

Τα ως άνω καθώς και το την ώρα της συνεδριάσεως «αβέβαιον της συμμετοχής του Πατριαρχείου Αντιοχείας στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, όπως και η έλλειψη της προκαταρκτικής ομοφωνίας επί του σχεδίου του Κανονισμού της Συνόδου και του κειμένου ‘Το μυστήριο του Γάμου και τα κωλύματα αυτού’» κίνησαν την Ιερά Σύνοδο να δεχθεί την ανάγκη των άνευ αναβολής πανορθοδόξων ενεργειών και να υποβάλει πρόταση στον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο μέχρι τις 10 Ιουνίου,το αργότερον, να συγκαλέσει έκτακτη Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη προς αξιολόγηση και αντιμετώπιση της εκτάκτου καταστάσεως, προκειμένου κατόπιν τοιαύτης συνεδριάσεως οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να αποφανθούν περί της συγκλήσεως της Πανορθοδόξου Συνόδου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου η ἐν λόγῳ πρόταση αμέσως κοινοποιήθηκε προς τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο και όλους τους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Στην απάντησή του (Γράμμα υπ’αριθμ. Πρωτ. 676 και ημερομ. 9η Ιουνίου 2016 ) ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρει ότι υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως «νέα ἔκτακτος Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις δέν ἐκρίθη δυνατή ἅτε μή ὑπάρχοντος θεσμικοῦ πλαισίου διὰ τήν σύκλησιν αὐτῆς καὶ μάλιστα ἐλάχιστας ἡμέρας πρὸ τῆς…ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου». «Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὰς ἐπιφυλάξεις ἀδελφῶν τινων Ἐκκλησιῶν καὶ τὸ ἀβέβαιον τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τὴν Σύνοδον» ο Προκαθήμενος της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας είναι πεπεισμένος ότι «θέλουσιν εὐοδωθῇ αἱ καταβαλλόμεναι προσπάθειαι ὅπως ἀρθῶσι τὰ παρεμβαλλόμενα ἐμπόδια καὶ  συμμετάσχωσιν ἅπασαι αἱ Ἐκκλησίαι εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον, ἡ ἀναβολὴ ἤ ματαίωσις τῆς ὁποίας τὴν δωδεκάτην ὥραν, μετὰ προετοιμασίαν δεκαετιῶν ὁλοκλήρων, ἤθελεν ἐκθέσει διεκκλησιαστικῶς καὶ διεθνῶς τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Ἐκκλησίν καὶ τρώσει ἀνεπανορθώτως τὸ κῦρος αύτῆς».

Ἐπισυναπτομένως ελάβαμε και το ανακοινωθέν περί γενομένης στις 6 Ιουνίου εκτάκτου συνεδρίας της Ιεράς Ενδημούσης Συνόδου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο ενημερώνει ότι «ἡ Ἱερὰ Ἐνδημοῦσα Σύνοδος, μετ’ἐκπλήξεως καὶ ἀπορίας ἐπληροφορήθη τὰς ἐσχάτως ἐκφρασθείσα θέσεις καὶ ἀπόψεις ἐνίων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ, αξιολογήσασα αὐτὰς, διεπίστωσεν ὅτι οὐδὲν θεσμικὸν πλαίδιον ὑφίσταται πρὸς ἀναθεώρησιν τῆς ἤδη δρομολογηθείση συνοδικῆς διαδικασίας». Παράλληλα η ημερομηνία συγκλήσεως της Συνόδου χαρακτηρίζεται ως αποφασισθείσα πανορθοδόξως, ἐν τούτοις, ὅπως εσημειώθη ανωτέρω, η Εκκλησία της Αντιοχείας δεν υπέγραψε την απόφαση αυτή.

Εν τω μεταξύ η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αντιοχείας στη συνεδρία αυτής στις 6 Ιουνίου 2016, κατόπιν παραθέσεως των εξαντλητικών τεκμηρίων υπέρ αναβολής της συγκλήσεως της Συνόδου, ομοφώνως αποφάσισε:

«1. Να καλέσει την Αυτού Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη να καταβάλει περισσότερο κόπο προς την κατεύθυνση της ομοφωνίας σε όλες τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και που αφορούν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, κατά τη χρονική περίοδο που μας χωρίζει από την ημερομηνία συγκλίσεως της Συνόδου αυτής. Αν οι προσπάθειες για την επίτευξη ομοφωνίας φτάσουν σε αδιέξοδο, τότε η Εκκλησία της Αντιοχείας θα καλέσει να αναβληθεί η σύγκλιση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου για μεταγενέστερη ημερομηνία, όταν θα επικρατήσουν ειρηνικές σχέσεις μεταξύ όλων των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και θα εξασφαλιστεί η Ορθόδοξη ομοφωνία περί των θεμάτων της Συνόδου και του Κανονισμού της, αλλά και της διαδικασίας οργανώσεως αυτής,

Να μη συμμετάσχει το Πατριαρχείο Αντιοχείας στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο μέχρι να διαλυθούν όλοι οι λόγοι που εμποδίζουν τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όταν βρεθεί μια οριστική λύση σχετικά με την εισπήδηση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στα όρια του Πατριαρχείου Αντιοχείας, η οποία οδήγησε σε διακοπή κοινωνίας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων,

Να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά τη σημασία της συμμετοχής όλων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησίων στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και τη λήψη των αποφάσεων της με την παρουσία και την ομοφωνία πάντων, σύμφωνα με την αρχή της ομοφωνίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ενότητα της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας,

Να απευθυνθεί σε όλες τις Ορθόδοξες εκκλησίες ενημερώνοντάς αυτές για το περιεχόμενο των θέσεων της Αντιοχείας και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτές,
Να καλέσει τους πιστούς να συμμετάσχουν με την προσευχή τους, μαζί με τους ποιμένες τους, για να εμπνέει το Άγιο Πνεύμα την Εκκλησία, κατά την πορεία της προς την ενότητα, για χάρη της ενωμένης μαρτυρίας για τον Χριστό στον κόσμο».
Αυθημερόν, στις 6 Ιουνίου, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος απέστειλε Γράμμα προς τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο και προς πάντας τους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, στο οποίο αφού απαρίθμησε τα υφιστάμενα προβλήματα, τόνισε ότι διά τους παραπάνω λόγους η Ορθόδοξος Εκκλησία της Σερβίας «δυσκολεύεται νὰ συμμετάσχῃ ἐν τῇ συγκληθείσῃ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Συνόδῳ καὶ προτείνει τὴν ἐπὶ τινα χρόνον ἀναβολὴν αὐτῆς».

Στις 10 Ιουνίου 2016 σε συνεδρίασή της συνηλθε η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Γεωργίας, η οποία κατόπιν παραθέσεως των υφισταμένων προβλημάτων, σημείωσε ότι αυτά επιλύονται μέσα από σύντονο εργασία, παράλληλα δέχθηκε ότι « σήμερον εὑρισκόμεθα ἐνώπιον τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ὁμόνοια δέν ἔχει εἰσέτι ἐπιτευχθῆ», ενώ «ὁ στόχος τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου ἦτο καί εἶναι ἡ προβολή τῆς ὁμοψυχίας τῶν Ὀρθοδόξων». Όθεν η Εκκλησία της Γεωργίας «ὡς καί ἄλλαι Ἐκ¬κλησίαι, ζητοῦμεν νά ἀνα¬βληθῇ ἡ Σύνοδος, ἕως ὅτου ἐπιτευχθῇ πλήρης ὁμόνοια». Ως εκ τουτου η Ιερά Σύνοδος απεφάνθη: «Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας νά μή συμμετάσχῃ εἰς τήν προγραμματισθεῖσαν εἰς τάς 17-26 Ἰουνίου ἐ.ἔ. εἰς τήν Κρήτην Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον».

Επομένως, οι τέσσερις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, εκείνες της Αντιοχείας, Γεωργίας, Σερβίας και Βουλγαράς εξέφρασαν τη γνώμη ύπερ αναβολής της Συνόδου, με τις τρεις εξ αυτών, δηλαδή, της Αντιοχείας, της Γεωργίας και της Βουλγαρίας να έχουν δηλώσει την αποχή τους από την προγραμματισθείσα από 18 έως 27 Ιουνίου Σύνοδο. Ενώ δεν αποδέχθηκε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως την πρόταση της Ορθοδόξου Εκκλησία της Ρωσίας περί συγκλήσεως της εκτάκτου Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Δασκέψεως. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, προφανώς δεν εφαρμόζεται ο απαραίτητος όρος δια την σύγκλησιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ο οποίος θέλει «συμφρονούντων καί τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων πασῶν τῶν ὑπό πάντων  ἀνεγνωρισμένων κατά τόπους αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν» (Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αρθ. 1).

Η μόνη εφικτή λύση σε αυτή την περίπτωση είναι η συνέχιση της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου με την εξασφάλιση της ομοφώνου γνώμης όλων των Ορθοδόξων περί της συγκλήσεως αυτής σε μία άλλη χρονική στιγμή.

Ως εκ των άνω προς εφαρμογή της αποφάσεως της από 2 έως 3 Φεβρουαρίου 2016 γενομένης Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας (Αποφάσεις, αρθ.6), η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφασίζει:

Να υποστηρίξει τις προτάσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών Αντιοχείας, Γεωργίας, Σερβίας και Βουλγαρίας περί αναβολής της Πανορθοδόξου Συνόδου και συγκλήσεως αυτής τη χρονική στιγμή, η οποία θα πρέπει να καθορισθεί ἐν τῳ περαιτέρω κατόπιν πανορθοδόξου συζητήσεως  και με απαραίτητο όρο την εξασφάλιση της συμφώνο γνώμης  των Προκαθημένων των όλων κοινώς ανεγνωρισμένων κατά τόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών˙
Η σχετική πρόταση να αποσταλεί αμέσως προς τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο και προς πάντας τους Προκαθημένου των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών˙
Σε περίπτωση κατά την οποία η Αγιωτάτη Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ούτε και αυτή την πρόταση θα δεχθεί, ενώ η Σύνοδος στην Κρήτη θα συγκληθεί, παρά την αντίθετη γνώμη ενίων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, μετά βαθείας λύπης να ανακοινώσει την αδυναμία της συμμετοχής σε αυτή της αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας˙

Να συνεχίσει παντοιοτρόπως να καταβάλλει προσπάθειες προς ενίσχυση της πανορθοδόξου συνεργασίας διά την προετοιμασία της μελλούσης να συνέλθει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία καλείται να αποτελέσει αληθινή μαρτυρία της ενότητας της Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας˙
Να επαναδιατυπώσει τη γνώμη ότι προς την επιτυχή έκβαση της προσυνοδικής προετοιμασίας θα εδύνατο να συμβάλει η εντατικοποίηση του πραγματικού έργου της Πανορθοδόξου Γραμματείας, στα πλαίσια της οποίας κρίνεται εφικτή η μελέτη προτάσεων λύσεως των προβληματικών θεμάτων, διευθετήσεως των υφισταμένων διαφωνιών, επεξεργασίας των απαραιτήτων κειμένων και άρσεως κάθε εμποδίου προς σύγκληση και θεάρεστον έκβαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας˙

Να δεχθεί, ως λίαν ευκταίον, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις στους κόλπους πολλών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, στην μέλλουσα να συνέλθει Σύνοδο να μετάσχουν όλες οι Αρχιερείς των Αγίων του Θεού Εκκλησιών απεριορίστως, επειδή τούτο, ασφαλῶς, θα προσδώσει μεγαλύτερο κύρος πανορθοδόξως στις λαμβανόμενες συνοδικές αποφάσεις.

«Τὸ γὰρ τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλὰ ἑνώσεώς ἐστι καὶ συμφωνίας ὄνομα», διδάσκει ο Ιερός Χρυστόστομος (Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ἑρμηνεία εἰς τήν πρός Κορινθίους ἐπιστολήν Α΄. Ομιλία 1,1, Υπόθεσις τῆς πρὸς Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς). Διά χάριν συμφωνίας και ομοφροσύνης, ἐν πνεύματι συγκαταβάσεως και αδελφικής αγάπης, άνευ της προς αλλήλους μομφής και χωρίς να προκαλέσουμε νέα τραύματα στο Θεανθρώπινο Σώμα της Εκκλησίας, προσέχοντας ο ένας τον άλλο και ακόμα περισσότερα την Θεία Αποκάλυψη, η οποία σφραγίσθηκε στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, πρόκειται να ακούσουμε «τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις» (Αποκ. 2.7) και να πάρουμε τα απαραίτητα διδάγματα από τα σφάλματα, τα οποία, εξαιατίας της ανθρωπίνης αδυναμίας, διαπράχθησαν κατά την τρέχουσα πορεία προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ούτως ώστε, του Θεού συνεργούντος, να φθάσουμε στην άνευ εμποδίων πραγμάτωση αυτού του μεγάλου εγχειρήματος προς δόξαν Θεού και μεγαλύτερο συμφέρον της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Ιερά Σύνοδος και πάλι καλεί τους Αρχιερείς, τους κληρικούς, τους μοναχούς και τους λαϊκούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας να προσεύχονται θερμώς προκειμένου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ἐν τῃ ὑποθέσει ταύτῃ να αναδείξει την πανίσχυρον βοήθεια και το άγιον θέλημα Αυτού.

22 σχόλια:

 1. Μπορει καποιος να παραθεσει αριθμητικα τους λογους απουσιας των Πατριαρχειων που απεχουν; Αδυνατω (λογω περιορισμενων γνωσεων στο θεμα) να κατανοησω απο το παραπανω κειμενο τους λογους εκτος του οτι η Αντιοχεια εχει προβλημα με τα Ιεροσολυμα η οτι οι υπολοιποι απεστειλαν λιστα αντιρρρησεων , οργανωτικων θεματων κλπ. Θεωρω οτι αυτα τα κειμενα και οι λογοι ειναι κατανοητα μονο απο θεολογους , ανωτατους ιερεις και ιστορικους της Εκκλησιας. Παρακαλω καποιος να εξηγησει απλα , εαν μπορει τι γινεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ναι ειναι απλα τα πραγματα. η ρωσια παντα ηθελε δικο της το Ελληνικο οικ πατριαρχειο και εφευρισκει οτιδηποτε να το κανει δικο της. ειναι αυτο που λενε για το ξανθο γενος καποιοι ανοητοι.

   Διαγραφή
  2. Μάθετε τί ἀκριβῶς εἶναι τό "Συνοδικό σύστημα" τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί θά ξεχωρίσετε τί ἀπό τά παραπάνω εἶναι γνήσιο καί τί ἐνδεχομἐνως ἔχει καί ἐθνικισμό κλπ.
   Μᾶλλον ἀντίθετα εἶναι τά πράγματα, καί πολύ δυσκολο νά τά ξεχωρίσῃς: Διότι, ὑπάρχει καί ὁ ἐθνικισμός τοῦ τύπου, νά μήν εἶναι πλειοψηφία οἱ "ἄλλοι" (τῆς ἄλλης ἐθνότητας).
   Τό μόνο σίγουρο ἀπό πλευρᾶς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὅτι χρειάζεται πολύ αὐστηρή καί πραγματικά εὐλαβική τήρηση τῶν προϋποθέσεων συγκλήσεως Συνόδων ὅπως διαμορφώθηκαν αὐτές οἱ προϋποθέσεις ἀνά τούς αἰῶνες, καί τοπικῶν καί οἰκουμενικῶν Συνόδων.
   "_Μεγάλες συνόδους" μέ "ἀντιπροσώπους" πού λαμβάνουν ἀποφάσεις δογματικῶς καί ἱεροκανονικῶς "δεσμευτικές" γιά τούς ἀπόντες ἱεράρχες καί γιά τό πλήρωμα τῶν πιστῶν, δέν γνωρίζει μέχρι σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
   _ Μεγάλη Σύνοδο μέ ἐκπροσώπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πού ἀποφάσίζουν ὅμως, μονο ὡς πρός τό νά ὑποβάλουν προτάσεις πρός τίς κατά τόπους ἱεραρχίες χωρίς καμία μορφή πιέσεων γιά τό τί καί πότε καί ἄν τελικά αὐτές θά συμφωνήσουν, μπορεῖ νά ἀποκτήσῃ ἴσως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
   Ἀρκεῖ ὅμως, νά μήν γίνονται τέτοιες "Μεγάλες Σύνοδοι" καί τέτοιες προτάσεις συχνά, διότι καί αὐτό συνιστᾶ πίεση, ἐξ ὁρισμοῦ πίεση καί ἀθέμιτη πίεση (ὄχι ἁπλᾶ "παράνομη" ἤ "ἀντικανοντική" πίεση) πρός τίς κατά τόπους Ἱερές Συνόδους τῶν Ἱεραρχῶν.
   Δέν ὑπάρχει , ἐκκλησιολογικῶς, κανείς ἀπολύτως λόγος νά ἀσκοῦνται πιέσεις σέ τοπικές συνόδους γιά τό ἄν καί γιά τό πῶς θά ἀποφασίζουν.
   _ Τό δέ Πολιτικό καί σχεδόν ἐθνικιστικό ἐπιχείρημα ὅτι θά εἶναι πλειοψηφία οἱ Ρῶσοι ἱεράρχες ἄν γίνῃ κανονικά Οἰκουμενική Σύνοδος, εἶναι ἁπλό σόφισμα καί ἔχει ἁπλῆ τήν ἀπάντηση:
   Ἔ καί;
   Ἀφοῦ θά πρέπῃ τόσον οἱ τοπικές σύνοδοι ὅσον καί τό πλήρωμα τῆς κάθε Ἐκκλησίας νά συμφωνήσουν στήν συνέχεια, ὥστε νά καταστῆ , καί νά θεωρῆται ἐφ'ἑξῆς, ἡ Σύνοδος ὡς πραγματικά δεσμευτική, καί ὡς Οἰκουμενική.
   Τί εἶναι οϊ Σύνοδοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀποφάσεις "ἀρμοδίων" μόνον τους; Δέν ὑπάρχει τό "λογικό ποίμνιο", οἱ ἄγιοι καί τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας;
   Στούς "ἁρμοδίους" τῆς (τότε) "ἐπισήμου Ἐκκλησίας", ὁ ἴδιος ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τούς εἶπε τήν ἀλήθεια, ὅτι εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐκεῖνοι, ἐπειδή εἶχαν μόνο πολιτικές σκοπιμότητες στόν νοῦ τους καί καθόλου πραγματικήν εὐσέβεια, οὔτε ἀληθινό φόβο Θεοῦ (πράγματα πού παρέχει, ὅπως τώρα γνωρίζουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα), ἐξεμάνησαν καί Τόν ἐσταύρωσαν!
   Ἄν πιστεύῃ κάποιος λοιπόν, ὅτι τίς ἀποφάσεις στόν χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τίς ἐλάμβαναν καί τίς λαμβάνουν, καί δή δεσμευτικῶς γιά ὅλους, μόνοι τους οἱ ἑκάστοτε "ἁρμόδιοι", τότε θά πρέπῃ νά δεχθῆ, ὅτι ὄχι μόνον "νομοτύπως" ἀλλά καί νομίμως ἀπεφασίσθη ἡ Σταύρωσις τοῦ Κυρίου ἀπό τό "παράνομον συνέδριον" τῶν τότε ἐκκλησιαστικῶς ἀκόμη "ἁρμοδίων"! Ἄπαγε τῆς βλασφημίας!
   Θά σήμαινε ακόμη , ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα "δέδεται" ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶς ἁρμοδίων! καί, ὅτι δέν φωτίζει καθόλου τό λογικόν ποίμνιον, παρά μόνον γιά νά τό θέτῃ δουλικῶς εἰς ὑποταγήν!
   [ Προσευχῶν χρεία ἀλλά προσευχῶν τίνων; Καί ὅλων μας, ἱερέων-ποιμένων καί λαϊκῶν, ἀλλά κυρίως τῶν ἁγίων ].
   Φτάνουν τά προβλήματα, μήν δημιουργοῦμε καί σχίσματα, οὔτε ὅμως καί νά έκμεταλλευόμαστε τόν φόβο δημιουργίας σχισμάτων, πρός ἀπόκτηση ἤ διατήρηση "πνευματικῆς ἰσχύος", μέ σκανδαλισμό τῶν ἁπλουστέρων ἐκ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί μέ βλάβη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τούς ἀλλοδόξους καί τούς ἀλλοθρήσκους. Πού φυσικά δέν εἶναι Ἐκκλησίες.

   Διαγραφή
 2. Δύο είναι οι πηγές των δεινών στην περίπτωση αυτή.
  Η πρώτη είναι η διαφορά χαρακτήρων. Τον Δημήτριο τον αγαπούσαν άπαντες σε Ανατολή και Δύση διότι ήταν απλούστατος. Ο σημερινός δεν είναι.

  Η δεύτερη πηγή είναι οι εντολές από τα αφεντικά του Πατριαρχείου. Όπως πήρε εντολή η επιτροπή για τον ντοπάρισμα, για να γίνει αποκλεισμός της Ρωσίας από τα σπορ, έτσι δόθηκε και εντολή να φάει πόρτα η Ρωσική Εκκλησία. Τους κάνουν πόλεμο από παντού, αντί να ενωθούν όλοι οι Χριστιανοί μεταξύ τους.

  Ο Διχασμός όλων των Εκκλησιών είναι έργο μόνο του Σατανά και του Διαβόλου. Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να ενωθούν, όπως και όλοι οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι πρέπει να πάψουν να μισούν ο ενας τον άλλο. Διαφορετικά, θα πάρουν οι λαοί αυτές τις θρησκείες με τις πέτρες, και δεν θα μείνει παπάς, μουλάς και ραβίνος ζωντανός.

  Αρκετά με τις φαρσοκωμωδίες των δήθεν φωτισμένων θρησκευτικών ηγετών. Όσο δεν φέρνουν την ειρήνη τόσο δείχνουν ότι υπηρετούν τον Βεελζεβούλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα πράγματα είναι απλά:
  Κάποιοι θέλουν την ένωση των Εκκλησιών υπό την σκέπη και το πρωτείο του Πάπα.Ση συνέχεια ένωση του Ισλαμισμού-Ινδουισμού -Βουδισμού και Ιουδαϊσμού.
  Αυτό σημαίνει τελικά μια θρησκεία -Πανθρησκεοα για όλους.
  Δυστυχώς ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προωθεί Διαθρησκεοακα συμποσια και σωστά απάντησε ο Πατριάρχης Μόσχας.Συμπαραστατες του Βαρθολομαίου είναι ο Αντιοχειας και ο Ιερωνυμος.
  Σκοπός όλων των παραπάνω είναι να καταργηθεί η Μία και Μοναδική Αλήθεια της Ορθοδοξιας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται η Τράπεζα του Βατικανού (Ροτσιλντ),
  ο Πάπας και ο Σιωνισμός. Όλοι αυτοί αποφάσισαν το 1992 να ξαναβγάλουν το Ναζισμό μέσω Ουνιας (βλ. Ουκρανια).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι είναι Σιωνισμός και ποια η σχέση του με τον Πάπα; Και γιατί ο Σιωνισμός θέλει να ξαναβγάλει τον Ναζισμό; Για εξήγησέ μου.

   Διαγραφή
 5. Δεξίμισο, ο Βεελζεβούλ κρατά τους Χριστιανούς διχασμένους. Η Ορθοδοξία, αν φοβάται την ένωση είναι υπό την επίδραση του Βεελζεβούλ. Μπορεί να γίνει η ένωση και αρχηγός όλων των Χριστιανών να είναι εναλάξ ένας Καθολικός, ένας Προτεστάντης και ένας Ορθόδοξος. Όταν θέτεις θέμα ηγεσίας θέτεις θέμα εκ του πονηρού και του Διαβόλου που έχει καβαλήσει άγρια και με ανήθικο τρόπο πολλούς ηγέτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σοδηρουντιος αν θέλουν ένωση του Χριστιανισμού μπορεί να γίνει ισότιμα χωρίς να αναλαμβάνει τα πρωτεια κανένας.Αλλιώς θα αναλάβει ο Αντίχριστος που είναι και ο σκοπός της ένωσης.Από το γένος του ΔΑΝ κάπου εκεί στο CITY
  του Λονδινου και πίσω απο το Βατικανό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Βρε ποιος τούς χέζει όλους δαύτους, τούς αληταράδες. Καλά έλεγε ο Ροΐδης, ότι όταν ο Χιρστός έκανε την Εκκλησία Του, ο διάβολος στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και σκέφτηκε ότι πρέπει να βρει τρόπο να Τού την χαλάσει. Κι έφτιαξε τούς παπάδες! Γι αυτό, συνεχίζει ο Ροδης, σωστά προέβλεψε ο Χριστός (αλίμονο, πώς θα μπορούσε να ήταν κι αλλιώς;) ότι "πύλαι Άδού ου κατισχύσουσιν αυτής", Και όντως, αφού δεν κατάφεραν να την διαλύσουν επί 1500 χρόνια οι παπάδες, ουδείς θα μπορέσει να το καταφέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Όταν μιλάς σοβαρά θα σου απαντάω σοβαρά:
  1. Η οκτωβριανή επανάσταση έγινε απο Εβραίους. Βιβλιογραφία αν θες σου δινω.
  2.Την εποχή Στάλιν,λόγω πείνας ο μοναδικός ξένος παραγωγός στην Σοβιετική Ένωση
  ήταν το Βατικανό.Το 1969 παρήγαγε το fiat128 ως Lada.
  Το αντάλλαγμα για αυτές τις υπηρεσίες ήταν η Ουνια.
  3.Για τις σχέσεις Σιωνισμού- Βατικανού περίμενε να γυρίσω από τη θάλασσα να ανεβάσω βιβλίο.
  4.Για τις σχέσεις Βατικανού-Ναζισμού δες τον θάνατο 800.000 Ορθοδοξων Σερβων στον Β.Παγκομιο από τους Κροάτες Οστασι και τους επικεφαλής του Βατικανού.Πως εξευτελιστηκαν οι Ιερείς απο τους Οστασι και γιατί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υποθέτω ότι απευθύνεσαι σε μένα και στο σχόλιό μου 11:31 π.μ.

   Ρώτησα αν ξέρεις τι είναι Σιωνισμός και δεν απάντησες. Αυτό είναι το βασικό, άλλως δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις.

   Μήπως δεν απευθύνεσαι σε μένα; Διότι και το σχόλιό σου δεν θα έπρεπε να είναι εδώ.

   Διαγραφή
 9. Ο Σιωνισμός όπως καταγράφεται στην σύγχρονη βιβλιογραφία είναι πολιτικό κίνημα για επιστροφή των Εβραίων της διασποράς στην Παλαιστίνη.Αυτό το πέτυχαν το 1948 έπειτα από το Β παγκόσμιο πόλεμο.Δηλαδή ο Β παγκόσμιος πόλεμος είχε αυτό το σκοπό

  Μέχρι εδώ καλα;
  Η θέλεις να προχωρήσουμε στο ποιος έθεσε το ζήτημα του ζωτικού χώρου στον Χίτλερ,στο 4 Κεφάλαιο του "Αγων" μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστός ο ορισμός.

   "Δηλαδή ο Β παγκόσμιος πόλεμος είχε αυτό το σκοπό". Αυτό είναι αυθαίρετο και άνευ λογικής βάσεως.

   Τι σχέση έχει το ανωτέρω πολιτικό κίνημα των Εβραίων τής διασποράς με τον Πάπα και γιατί να θέλει να ξαναβγάλει τον Ναζισμό;

   Τα υπόλοιπα, που έγραψες πιο πάνω, είναι άσχετα με το ερώτημά μου.

   Μην απαντάς ανοίγοντας νέο σχόλιο. Βάζε τις απαντήσεις σου στις απαντήσεις, αλλιώς δημιουργείται σύγχυση.

   Διαγραφή
 10. Zσυ είπες να τα πάρουμε με τη σειρά μη τα μπερδεύεις...
  Καταρχήν ο Σιωνισμός εμφανίστηκε το 530 π.x όταν οι Εβραίοι υπόδουλοι του Ναβουχοδονόσωρ καθίσαν μπροστά στο όρος Σιων
  και άρχισαν να αναπολούν.Ως πολιτικό κίνημα τον 19 αι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Γράφω απο κινητό, συγνώμη για τα λάθη.Πάμε στο πρώτο ερώτημα.Ειναι ο Σιωνισμός μόνο πολιτικό κίνημα;Απάντηση: Μπορώ εγώ να γίνω Εβραίος; Όχι πρέπει να είναι η μαναμου Εβραία.Δηλαδη δεν είναι μόνο πολιτικό κινημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορείς να βάζεις τις απαντήσεις στις απαντήσεις, χωρίς να ανοίγεις καινούριο σχόλιο;

   Ο Σιωνισμός είναι πολιτικό κίνημα των Εβραίων τής Διασποράς τού 19ου αιώνος και ιδρυτής αυτού ο Theodor Herzl. Τι σχέση έχει με το αν μπορείς εσύ να γίνεις Εβραίος;

   Απάντησε και στα δύο άλλα να τελειώνουμε.

   Διαγραφή
 12. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα: Γιατί ο Παπας θέλει να ξαναβγάλει το Ναζισμό; Η σύνδεση Ναζισμού και Σιωνισμού είναι ο "άνθρωπος της Νέας Εποχής" όπου δεν χρειάζεται ο Θεός.Ο άνθρωπος είναι Θεός απο μόνος του.Σε αυτό αναφέρονταν ο υπεράνθρωπος του Νίτσε καλό άνθρωπος της Νέας Τάξης του Χίτλερ.Συμφωνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άρες μάρες... Τώτα πιάσαμε και Νίτσε και τον κάναμε ρόιδο. Κατάλαβα. Ας το καλύτερα. Καλό μπάνιο.

   Διαγραφή
 13. Τι άστο καλύτερα, εγώ γράφω απέξω και εσύ μπορείς να έχεις πρόσβαση σε βιβλι στο σπίτι σου.
  Ο Χαουσχοφερ καθηγητής Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Μοναχού, με γυναίκα Ιουδαία, είχε μαθητή τον Ες που έκλεισαν στο οδιο κελί με τον Χίτλερ έπειτα απο τον Α παγκόσμιο πολεμο. Ο Χαουσχοφερ έθεσε το ζήτημα του "ζωτικού χωρου" στον Χίτλερ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πάμε να δούμε κάτι άλλο.Ο Χαμπαρντ που προερχόταν απο το τάγμα της Χρυσής Αυγής μύησε στην Εταιρία της Θουλης τον Χίτλερ.Ο Χίτλερ ήταν Αυστριακός και δεν μπορούσε να γίνει Καγκελάριος στη Γερμανια.Μέσω Θεοσοφίας έγινε.
  Ο Χαρμπστντ αργοτερα οδρυσε τη Σαηεντολογια που βλέπουμε να κυβερνά την Ουκρανία σήμερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Οι Κουκορούκιανς είναι οι πραγματικοί αφέντες του πλανήτη. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος αντιμετώπισής τους. Θα κυριαρχούν πάντα με την βοήθεια των ιπτάμενων Καβαλοκαλάμιανς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.