18/8/13

ΕΡΕΥΝΑ: Εξαντλούνται και οι τελευταίες αντοχές της ελληνικής βιομηχανίας

Η οικονομική και λειτουργική κατάσταση των μεταποιητικών μονάδων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος εξακολουθεί να υποβαθμίζεται, απορροφώντας ευθέως τους έντονους κραδασμούς της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης. Η εικόνα που αποκομίζεται από την ανάλυση των στοιχείων που εμφάνισαν στους ισολογισμούς για την περσινή χρήση (2012) είναι απολύτως συμβατή με τα συμπεράσματα που αναδεικνύουν οι κυλιόμενες έρευνες που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μεταξύ των μελών του, και υπογραμμίζουν τα σοβαρά, πλέον, αδιέξοδα, που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του.
Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος σε δείγμα 236 επιχειρήσεων προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

Κύκλος εργασιών
Η μεγάλη πτώση που εμφάνισαν οι πωλήσεις κατά το 2011 σε σχέση με το 2010 συνεχίστηκε και το 2012, σε ποσοστό γύρω στο 11,62%, επιβεβαιώνοντας τη δραματική πτώση της ζήτησης.
Καταβαλλόμενοι τόκοι
Το μέγεθος αυτό δίνει εξαιρετικά κρίσιμες πληροφορίες για την αύξηση του κόστους του χρήματος και του βάρους που επωμίζονται οι δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις για την εξυπηρέτησή τους. Κατά το 2012 παρατηρείται αρνητική μεταβολή των καταβαλλόμενων τόκων κατά 3,15%, αποτέλεσμα που είναι προϊόν ή της αδυναμίας των επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό ή σημαντικής αδυναμίας τους να εξυπηρετούν τρέχουσες υποχρεώσεις τους έναντι δανειακών συμβάσεων.
Εξαντλούνται και οι τελευταίες αντοχές της ελληνικής βιομηχανίας
Καθαρά κέρδη μετά από τόκους και φόρους
Οι πιέσεις από τη μείωση των πωλήσεων, την αδυναμία ελέγχου εξω-επιχειρη­σιακά κέντρα κόστους και οι αλλοπρόσαλλες τακτικές και έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις, που οδηγούν τα μεικτά κέρδη σε αρνητικό επίπεδο, σπρώχνουν και τα αποτελέσματα μετά από τόκους και φόρους σε ζημιογόνο πεδίο, και μάλιστα σε πολύ υψηλό ποσοστό.
Στον δείκτη αυτόν αποτυπώνεται με τον πλέον σαφή τρόπο η δυσμενής πορεία του βιομηχανικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι η απόδοσή του βαίνει συνεχώς φθίνουσα.
Υποχρεώσεις
Εξαντλούνται και οι τελευταίες αντοχές της ελληνικής βιομηχανίας
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παρουσιάζουν μείωση κατά 12,02%, γεγονός το οποίο αποδίδεται σε δύο κατά βάση παραμέτρους: Η πρώτη παράμετρος έχει σχέση με την αδυναμία των επιχειρήσεων να έχουν εύκολη πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και άρα σε αναγκαία ρευστότητα, που ενισχύει τα παραγωγικά τους προγράμματα.
Αντίθετα με τις βραχυπρόθεσμες, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια ελάχιστη αύξηση κατά 0,01% το 2012, σε σχέση με το 2011.
Ως αποτέλεσμα των δύο επιμέρους παραπάνω μεγεθών οι συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων είναι μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2011 κατά 8,81%.
Εξαντλούνται και οι τελευταίες αντοχές της ελληνικής βιομηχανίας
Οι αιτίες
Γενικά, η περιορισμένη έκταση του μεγέθους αυτού δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την καλύτερη διαχείριση των υποχρεώσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων.
Έχει άμεση και καίρια σχέση με ένα άθροισμα αδιεξόδων, που έχουν να κάνουν με τη δραστική μείωση της ζήτησης, λόγω του περιορισμού της κατανάλωσης, την ασφυξία ρευστότητας, που προκαλείται από την αρνητική πιστωτική επέκταση και την επενδυτική άπνοια, που είναι προϊόν των δύο παραπάνω παραμέτρων αλλά και της έντονης οικονομικής αβεβαιότητας.
Τα αποθέματα αποτελούν μέγεθος που προσδιορίζει την ευχέρεια της επιχείρησης να διατηρεί σε ικανοποιητικό βαθμό αναγκαίους υλικούς πόρους για την απρόσκοπτη παραγωγική της λειτουργία. Εν προκειμένω, από την εικόνα που δείχνουν τα στοιχεία του Διαγράμματος 8, φαίνεται ότι ο δείκτης των αποθεμάτων, μετά από την ανάκαμψη που παρουσίασε το 2011 σε σχέση με το 2010, το 2012 υποχωρεί κατά ποσοστό 5,51%.
Η αδυναμία των επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τα αποθέματά τους και άρα να εφαρμόσουν μία λειτουργική πολιτική αποθεμάτων, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, όποτε αυτή υπάρχει και η περιορισμένη ρευστότητα, λόγω περιορισμένης ζήτησης αναγκάζουν τις επιχειρήσεις σε επιλογές μηδενικών αποθηκών.
Ιδια κεφάλαια
Για τρίτη συνεχή διετία καταγράφονται απώλειες στα ίδια κεφάλαια ως αποτέλεσμα της σώρευσης των ζημιογόνων αποτελεσμάτων κατά τα προηγούμενα έτη. Η εξέλιξη αυτή έχει ως συνέπεια, κατά την εξεταζόμενη διετία, τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων κατά 8,57%.
Α' εξάμηνο 2013
Η έλλειψη ρευστότητας γονατίζει την αγορά
Ανάλογη είναι η εικόνα και στο πρώτο εξάμηνο του 2013. Σύμφωνα με την έρευνα καταγραφής συγκυρίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, που πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο, προκύπτει ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις εξαντλούν συνεχώς τις όποιες εναπομείνασες δυνάμεις τους, ώστε να καταφέρουν να αποφύγουν το απόλυτο περιθώριο.
Η κόπωση, που είναι διάχυτη πλέον σε ολόκληρο τον εγχώριο παραγωγικό κορμό, οφείλεται σε δύο βασικές παραμέτρους: Η πρώτη έχει να κάνει με την παντελή απουσία του πιστωτικού συστήματος στη χρηματοδότηση του προγραμματισμού της παραγωγικής λειτουργίας.
Η δεύτερη αφορά στη συνέχιση της πτώσης της ζήτησης. Οι δύο αυτές παράμετροι, ενισχυόμενες από τον κύκλο της αβεβαιότητας, οδηγούν στον συνεχή περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, δοκιμάζοντας όσες αντοχές έχουν απομείνει.
Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.