31/8/10

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΠΤΩΧΕΥΣΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ


1. Ὁ ἀνεπανάληπτος θρυλικὸς γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ἀπὸ τὴν πρωίαν τῆς 28ης Αὐγούστου 2010 ἀνήκει εἰς τὴν θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν.
2. Ἐν συντομίᾳ κατωτέρω ἀναφέρομεν, ὑπὸ μορφὴν τηλεγραφημάτων, μερικὲς πτυχὲς τῆς προσωπικότητος καὶ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ μεγίστου ἐθνικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ Ἑλληνος τῆς τελευταίας ἑκατονταετίας.
3. Παραθεωρὼν τὰ ὠργανωμένα συμφέροντα, τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, τὶς παραταξιακὲς ὀργανώσεις «ἀετονύχηδων», «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀνωμάλων, ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος ἐφήρμοζε μὲ ἀκρίβειαν τὸ τοῦ Θεανθρώπου: «...ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν» (Ἰωάν. 18, 20).
4. Μὴ φοβούμενος οὔτε βασιλεῖες, οὔτε δικτατορίες, οὔτε τοὺς λίαν ἐπικινδύνους εἰς τὰ παρασκήνια δρῶντας «κοινοβουλευτικῶν καθεστώτων», οὔτε καὶ αὐτοὺς τοὺς Βουλγάρους ἤ Γερμανοὺς κατακτητές, γνωρίζων ὅτι διατρέχει μέγιστον κίνδυνον ὄχι μόνον ἡ φήμη του ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδία ἡ ζωή του, δὲν ἐπτοεῖτο. Δὲν ἐχρησιμοποίει τὴν ξυλίνην γλῶσσαν τῆς διπλωματίας καὶ τῆς πολιτικῆς, ἀλλά, μιμούμενος τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον, τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον καὶ ἄλλους θαρραλέους μάρτυρες καὶ ἁγίους τῆς Πίστεως μας, ἐχρησιμοποίει πάντοτε τὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας, ἔλεγε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των καὶ ποτὲ δὲν εἶπε ψέμματα εἰς τὰ πνευματικά του παιδιὰ καὶ τὸν ἀπὸ τοὺς πάντας καταπροδομένον ἑλληνικὸν λαὸν.
5. Εἰς τὸν ἀνεπανάληπτον θρυλικὸν γέροντα Αὐγουστῖνον εἶχε ἐφαρμογὴν τὸ Παύλειον: «...κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι· χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπισύστασις μου ἡ καθ’ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι (θλίβομαι, καίομαι);» (Β΄Κορ. 11, 26-29). Εἰς τὸν Αὐγουστῖνον εὕρισκεν ἐπίσης ἐφαρμογὴν τό: «...μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἤ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν...» (Ἑβρ 11, 25).
6. Ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος δὲν ἦτο «καλοπερασάκιας», ὅπως, δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι τῶν σημερινῶν Ἐπισκόπων, ἀλλὰ ἠγωνίζετο νὰ διδάσκῃ διὰ τοῦ παραδείγματος τῆς ζωῆς του. Ἐζησε τὰ περισσότερα ἔτη τῆς ζωῆς του, πρὶν γίνῃ Μητροπολίτης Φλωρίνης, ἀσκητικώτατα εἰς τὸ γεμᾶτον ὑγρασία, ἀνήλιον, ἄνευ παραθύρων ὑπόγειον τῆς ὁδοῦ Χριστοκοπίδου 12 εἰς τὴν συνοικία τοῦ Ψυρῆ τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἀλλαχοῦ. Ἐνήστευεν αὐστηρότατα καὶ ἠργάζετο ἀπὸ 5ης πρωινῆς μέχρι καὶ τὰς μεταμεσονυκτίους ὥρας ἀκαμάτως, σκεπτόμενος διὰ τὴν καλυτέραν λειτουργίαν τῶν πολλῶν ὑπ’αὐτοῦ δημιουργηθέντων φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων, ὡς π.χ. Ὀρφανοτροφείων, Γηροκομείων, Οἰκοτροφείων, καθὼς καὶ διὰ τὴν παροχὴν βοηθείας εἰς πολυτέκνους οἰκογενείας καὶ ἐν γένει δεινοπαθοῦντας συναθρώπους μας.
7. Ἐκπολίτισε μέχρι καὶ ἀθιγγάνους καὶ τοὺς μετέτρεψεν εἰς πρότυπα τάξεως, πειθαρχίας καὶ καθαριότητος.
Διέθετε τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ τὸν μισθόν του πρὸς τοῦτο.
8. Ἐμελέτα συνεχῶς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Πατέρας διὰ νὰ συντάσσῃ δεκάδες χιλιάδες συγκλονιστικῶν ὁμιλιῶν καὶ ἄρθρων καὶ νὰ γράψῃ 100 περίπου σπουδαῖα βιβλία.
9. Δὲν παρεσύρετο εἰς σατανικὲς ψευδαισθήσεις, ὅτι μὲ χαϊδευτικὰ κηρύγματα, ἄρθρα καὶ σαγηνευτικὲς φλογέρες θὰ ἐξευμένιζε τοὺς αἱμοδιψεῖς λύκους, ἀλλὰ πάντοτε ἥρπαζε τὶς σφενδόνες καὶ ἠγωνίζετο παντοιοτρόπως, διὰ νὰ κατατροπώνῃ τοὺς βαρεῖς λύκους...
10. Θὰ ἠμποροῦσε κανεὶς νὰ ἰσχυρισθῆ, χωρὶς ὑπερβολήν, ὅτι κανεὶς ἄλλος κληρικὸς δὲν ὑπέστη τόσον ἄδικον ἐξευτελισμὸν καὶ διασυρμὸν καὶ τόσους κατατρεγμούς. Τὸ «Τάγμα Φωστίνη», ἡ μεγάλη αὐτὴ πληγὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νὰ διασύρῃ τὸν πατέρα Αὐγουστῖνον μὲ τὴν συκοφαντίαν, ὅτι οἱ γονεῖς του ἦσαν συφιλιδικοί ! ...
11. Ὅμως ὁ Θεὸς διέψευσεν ὅλους τοὺς ἐπαισχύντους διῶκτες καὶ διαβολεῖς τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου, ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τὴν πολιτικήν, γενικώτερα τὴν κοσμικήν, ἀλλὰ καὶ τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν. Ὅλοι οἱ διῶκτες τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου ἀπέρχονται ἀπ’αὐτὸν τὸν κόσμον κακοὶ κακῶς, ἐνῷ τὸν ἀσκητήν, γεναῖον στρατιώτην καὶ ἀνιδιοτελῆ ἀγωνιστὴν τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας, τὸν θρυλικὸν Αὐγουστῖνον τὸν ἠξίωσεν ὁ δίκαιος Θεὸς νὰ γίνῃ ὑπεραιωνόβιος καὶ νὰ ἀπέλθῃ πλήρης ἡμερῶν ἐν ἡρεμία τὴν 28ην Αὐγούστου 2010.
12. Πολλοὶ οἱ σατανικοὶ καὶ ἀπερίγραπτοι κατατρεγμοὶ τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου ἀπὸ τὶς διάφορες πολιτικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἡγεσίες. Καὶ ὅλους αὐτοὺς τοὺς κατατρεγμοὺς ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος ἀντιμετώπισε μὲ ἀκακία μικροῦ παιδιοῦ-ἦτο πλήρως ἀμνησίκακος. Εἰς αὐτὸν βρῆκε ἐφαρμογὴ καὶ τοῦτο τὸ Παύλειον: «δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγεννήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύωμεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι τοῖς ἰδίοις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγεννήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Α΄Κορ. 4, 9-13).
13. Ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος συνεχῶς ἀγωνιζόταν διὰ τὴν ἠθικὴν κάθαρσιν τῆς κοινωνίας, ἰδίως τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Οἱ δὲ συνεχεῖς καὶ συστηματικοὶ ἀγῶνες του συνένωναν ἐναντίον του ὅλους τοὺς πονηροὺς καὶ γόητες, «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖοι ἀδιακόπτως ἐμηχανεύοντο τρόπους ἐξοντώσεως του. Ἀλλὰ ὁ δίκαιος Θεὸς ἐρρύετο (ἔσωζε) τὸν ἅγιον αὐτὸν κληρικὸν ἀπὸ τὰ βέλη τοῦ Πονηροῦ.
14. Ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος ἐπίστευεν ἀπολύτως εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι εἰς τὸν χρυσόν. Καὶ ἔζη διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν.
15. Ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος οὐδέποτε ἀγάπησεν κοσμικὴν δόξαν καὶ κοσμικὲς τιμές, ἀλλ’ ἐπεδίωκε τὸ οὐράνιον στεφάνι, συμφώνως πάλιν πρὸς τὸ Παύλειον: «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀνταποδώσει μοὶ ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» (Β΄Τιμ. 4, 7-8).
16. Παρ’ ὅλον ποὺ ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος δὲν ἐπεδίωκε δόξες καὶ τιμὲς εἰς αὐτὸν τὸν κόσμον, ἡμεῖς ἐθεωρήσαμε καθῆκον μας νὰ τὸν τιμήσωμε τὴν 23ην Ἰανουαρίου 2008 κατὰ μίαν πολιτιστικήν μας ἐκδήλωσιν. Ἀναλυτικῶς περὶ τούτου ἀναφέρομεν εἰς τοὺς σχετικοὺς λόγους βραβεύσεων ἠρώων καρτερίας, ἀρετῆς, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας, διὰ νὰ δημιουργῶνται πρότυπα διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς καὶ νὰ μὴ βασιλεύουν καὶ ἐπιπλέουν μόνον οἱ φαῦλοι καὶ ἀνάξιοι καθὼς καὶ εἰς τοὺς εἰδικοὺς λόγους βραβεύσεως του. Σχετικῶς ἐδημοσιεύσαμεν εἰς τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή», τεῦχος 37, Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009, σελ. 118-126 καὶ ἀναρτἠθηκαν καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr ὑπὸ τὸν τίτλον Πνευματικές Δραστηριότητες - Τιμητικές Διακρίσεις.
17. Ἡ σχετικὴ ἀναμνηστικὴ πλακέτα ἀναφέρει:
Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΚΑΙ ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»
ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ
ΜΕΤΑ ΒΑΘΥΤΑΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΗΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΝ ΔΕΙΝΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΔΙΩΚΕΤΟ, ΔΙΕΣΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΤΡΕΧΕΤΟ ΩΣ ΕΤΕΡΟΣ ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 23Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008.

18. Ὅπως ἀναφέρομε καὶ εἰς τὴν σελίδα 124 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», τεῦχος 37, ἀφελεῖς ὄντες, εἴχαμε προτείνει ἐπίσης (χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζει ἐκεῖνος) πρὸ 20ετίας καὶ εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν νὰ βραβεύσῃ τὸ κολοσσιαῖον κοινωνικὸν καὶ ἐθνικὸν ἔργον τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἐργάτου τῆς Ἐκκλησίας. Διαθέσαμε δὲ τότε 10.000.000 δραχμὰς γιὰ τὸ κοινωνικόν του ἔργον. Ἀλλὰ ἡ ἐν λόγῳ πρότασίς μας πρὸς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν δὲν ἐκαρποφόρησε διὰ εὐνοήτους λόγους ...
19. Ἤδη ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀσάλευτον ἐν οὐρανοῖς βασιλείαν τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους καὶ θὰ πρεσβεύῃ ὑπὲρ ὅλων, φίλων καὶ ἐχθρῶν του.
20. Ἄς τὸν παρακαλέσωμε ὅλοι θερμῶς νὰ μεσιτεύσῃ ὑπὲρ σωτηρίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς δόξης τῆς Ἐκκλησίας.
21. Ἄς παρακαλέσωμε ἐπίσης νὰ μεσιτεύῃ γιὰ τὸν καθένα μας, ὥστε νὰ ἔχωμε πνευματικὴν ἀνάνηψιν, μετάνοιαν καὶ πρόοδον πρὸς τὸ καλὸν, διὰ νὰ τύχωμεν ἐλέους καὶ σωτηρίας.
Γένοιτο!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

84 σχόλια:

 1. Προς skal η αναρτηση ειναι δικη σου ή καποιου αλλου δεν βλεπω την πηγη της αναρτησης.Ευχαριστω
  Αιρετικος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει ο "χομεινί" του εβραιοχριστιανισμού με θέματα για την Ελλάδα και δη πολιτικά.

  Αυτοί οι τύποι δεν νοιάζονται για πατρίδες και ιερά των προγόνων χώματα αλλά για την θρησκεία τους (όπως έλεγα και ο άλλος ανεκδιήγητος "Χρυσόστομος, πρώτα η ορθοδοξία μας και μετά η πατρίδα).

  Μου αρέσει που το κείμενο τελειώνει με το «Γένοιτο», ντρέπονται να γράψουν το ελληνικοχριστιανικότατο... «Αμήν»;

  Η Ελλάδα θα δει προκοπή και πάρει τη θέση της, πάλι, στο παγκόσμιο γίγνεσθαι όταν τελειώσει αυτό που άρχισε με την εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση του '21, τότε διώξαμε μόνο τους οθωμανούς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Αυγουστίνος Καντιώτης επιτέλεσε επί δεκαετίες πνευματικό, ανθρωπιστικό και εθνικό έργο, σε μια περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες.
  Όσοι αγαπούμε αυτήν την πατρίδα, οφείλουμε τιμή σε εκείνους που έχουν προσφέρει εθνικό έργο.
  Το να τίθενται ζητήματα που εκ των πραγμάτων διχάζουν το Έθνος, δεν με βρίσκει σύμφωνο.
  Για τα εθνικά μας θέματα χρειαζόμαστε και τους Χριστιανούς και τους Δωδεκαθεϊστές και τους Ελληνιστές και τους αναρχικούς.
  Μόνο τους προβοκάτορες δεν τους χρειαζόμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΘΕΡΜΩΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΙΝΦΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΙΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ. ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΕΕΣ
  Ε Γ Κ Α Ι Ρ Ω Σ ΚΑΙ Ε Γ Κ Υ Ρ Ω Σ.
  ΕΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΟ Η ΠΗΓΗ, ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΦΙΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΘΕΡΜΩΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΙΝΦΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΙΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΣ ΕΣΤΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ. ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΟΙ ΙΔΕΕΣ Ε Γ Κ Α Ι Ρ Ω Σ ΚΑΙ
  Ε Γ Κ Υ Ρ Ω Σ.
  ΕΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΟ Η ΠΗΓΗ, ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΦΙΛΟΥ «ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ».
  ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΝ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΔΥΣΝΟΗΤΟΣ. ΕΜΕΙΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΑΜΕ ΤΟΝ «ΧΟΜΕΪΝΙ», ΔΙΟΤΙ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΥΣΕ ΣΑΝ «ΧΟΜΕΪΝΙ». ΟΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ ΨΕΥΔΟΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΔΙΕΣΥΡΟΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΧΥΔΑΙΕΣ ΑΚΡΩΣ ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ. ΗΤΟ ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΕΛΛΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ.
  Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΟΤΑΤΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΟΦΕΡΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ.
  ΤΟ Γ Ε Ν Ο Ι Τ Ο ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΤΑΤΟ. ΤΟ ΑΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΪΚΟΝ. ΑΣ ΜΗ ΓΙΝΩΜΕΘΑ ΑΣΩΤΟΙ ΣΠΑΤΑΛΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΤΑΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΙΑΥΤΑΣ ΣΑΤΑΝΙΚΑΣ ΤΡΙΧΟΤΟΜΙΑΣ.
  ΠΗΓΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ www.fotgrammi.gr
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Βαυκαλιζονται οι μουλαδες και εχθροι του Ελληνισμου για την Ελληνικοτητα τους και την φιλοπατριαν τους,καθ'οτι υπευθυνοι στο επακρο για τα δεινα που εχουν επιφερει στους Ελληνες.Βλεπετε οι απογονοι της σαρας θελουν να λεγονται Ελληνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο Ελληνικός πολιτισμός με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό είναι αλληλένδετος εδώ και 1700 χρόνια, από την εποχή του Μ.Κωνσταντίνου.
  Ανοησίες περί "εβραιοχριστιανισμού" των νεοειδωλολατρών είναι για γέλια.
  Η χώρα μας έχει φθάσει σε αυτό το χάλι λόγω της απομάκρυνσης της από τον Θεό, τον αληθινό Θεό.
  Ο π.Αυγουστίνος Καντιώτης ήταν ένας σπουδαίος κληρικός και πατριώτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αγαπητέ skal, δεν τίθεται θέμα περί... διχασμού, διότι δυστυχώς η ιστορία σε διαψεύδει στο περί εθνικού έργου της αντεθνικής και ανθελληνικής "εκκλησίας".

  Από την σύσταση (είναι γνωστοί τοις πάσι πλέον οι διωγμοί των Ελλήνων) μέχρι την κατάρρευση του Βυζαντίου και δώθε η στάση της "εκκλησίας" ήταν ΠΑΝΤΑ ανθελληνική.
  Ποιος έκανε τη συμφωνία με τον Πορθητή και τι ανταλλάγματα πήρε και άνοιξε την κερκόπορτα σε αντίθεση με την ύστατη προσπάθεια των Παλαιολόγων;
  Ποιος εναντιώθηκε στην επανάσταση του ’21;
  Ποιος δεν ήθελε την ονομασία ΕΛΛΑΣ για το νεοσύστατο κράτος και πρότεινε το Ρωμανία;
  Ποιος έδωσε γη και ύδωρ στον Χίτλερ;
  Ποιος δια-χώρισε το Ελληνικό έθνος βάσει θρησκεύματος και παραδώσαμε στους Οθωμανούς τους Πομάκους (όπως και άλλα παλιά φύλα) και τους εξισλαμισμένους Έλληνες;
  Ποιος συνεχώς υποβαθμίζει την Πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος και αντί να προσπαθούμε να γίνουμε σαν τους Ηρωες αυθεντικούς απροσκύνητους Έλληνες Προγόνους μας έχουμε καταντήσει θεοφοβούμενα ανθρωπάκια;
  Ποιος τολμά να βάζει πάνω από την ΠΑΤΡΙΔΑ την όποια ιδεολογική και θρησκευτική πεποίθησή του;

  --------------------------
  Η Πατρίδα χρειάζεται αυτούς που νοιάζονται γι αυτήν, αυτούς που βάζουν την «Πόλι πάνω από την ιδιωτεία τους».
  --------------------------

  Και δεν είμαι «δωδεκαθειστής», είμαι Έλλην στο ήθος και στο έθος!

  Αγαπητέ «1:11 μ.μ.», ο χριστιανισμός ήταν και είναι Ιουδαϊκή αίρεση, ξεκίνησε από Ιουδαίους για Ιουδαίους κι επειδή δεν τους δέχτηκαν στην συναγωγή λόγω του ότι δεν ήθελαν να κάνουν περιτομή καθώς επίσης δεν δέχονταν την Τορά τότε και μόνο τότε προσανατολίστηκαν στην αναζήτηση «ποιμνίου» στα έθνη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

  Η παρακμή τους Ελληνικού έθνους, πολιτισμού και παράδοσης έχει να κάνει με την επιβολή του χριστιανισμού όπου με την φωτιά και το σπαθί μας απέκοψε από την προγονική μας συνέχεια, τη ρίζα μας.

  Η σημερινή κατάντια έχει να κάνει με τη ρωμαίικη αντίληψη περί της σωτηρίας της ψυχούλας μας και μόνο…
  Το ότι υπήρξαν πράγματι άνθρωποι του ράσου που βοήθησαν δεν το αμφισβητώ, αλλά η εξαίρεση δεν κάνει τον κανόνα, κι ο κανόνας είναι ότι ο χριστιανισμός πολέμησε και πολεμά τον Ελληνισμό με μανία!

  Ο «ελληνοχριστιανισμός» είναι το ίδιο με το «φωτοσκόταδο», είναι άτοπο.

  Έγραψες «Η χώρα μας έχει φθάσει σε αυτό το χάλι λόγω της απομάκρυνσης της από τον Θεό, τον αληθινό Θεό.» να γελάσω ή να κλάψω,

  να γιατί η Ελλάδα είναι αυτό που είναι…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αγαπητέ skal, δεν τίθεται θέμα περί... διχασμού, διότι δυστυχώς η ιστορία σε διαψεύδει στο περί εθνικού έργου της αντεθνικής και ανθελληνικής "εκκλησίας".

  Από την σύσταση (είναι γνωστοί τοις πάσι πλέον οι διωγμοί των Ελλήνων) μέχρι την κατάρρευση του Βυζαντίου και δώθε η στάση της "εκκλησίας" ήταν ΠΑΝΤΑ ανθελληνική.
  Ποιος έκανε τη συμφωνία με τον Πορθητή και τι ανταλλάγματα πήρε και άνοιξε την κερκόπορτα σε αντίθεση με την ύστατη προσπάθεια των Παλαιολόγων;
  Ποιος εναντιώθηκε στην επανάσταση του ’21;
  Ποιος δεν ήθελε την ονομασία ΕΛΛΑΣ για το νεοσύστατο κράτος και πρότεινε το Ρωμανία;
  Ποιος έδωσε γη και ύδωρ στον Χίτλερ;
  Ποιος δια-χώρισε το Ελληνικό έθνος βάσει θρησκεύματος και παραδώσαμε στους Οθωμανούς τους Πομάκους (όπως και άλλα παλιά φύλα) και τους εξισλαμισμένους Έλληνες;
  Ποιος συνεχώς υποβαθμίζει την Πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος και αντί να προσπαθούμε να γίνουμε σαν τους Ηρωες αυθεντικούς απροσκύνητους Έλληνες Προγόνους μας έχουμε καταντήσει θεοφοβούμενα ανθρωπάκια;
  Ποιος τολμά να βάζει πάνω από την ΠΑΤΡΙΔΑ την όποια ιδεολογική και θρησκευτική πεποίθησή του;

  Η Πατρίδα χρειάζεται αυτούς που νοιάζονται γι αυτήν, αυτούς που βάζουν την «Πόλι πάνω από την ιδιωτεία τους».

  Και δεν είμαι «δωδεκαθειστής», είμαι Έλλην στο ήθος και στο έθος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητέ «1:11 μ.μ.», ο χριστιανισμός ήταν και είναι Ιουδαϊκή αίρεση, ξεκίνησε από Ιουδαίους για Ιουδαίους κι επειδή δεν τους δέχτηκαν στην συναγωγή λόγω του ότι δεν ήθελαν να κάνουν περιτομή καθώς επίσης δεν δέχονταν την Τορά τότε και μόνο τότε προσανατολίστηκαν στην αναζήτηση «ποιμνίου» στα έθνη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

  Η σημερινή κατάντια έχει να κάνει με τη ρωμαίικη αντίληψη περί της σωτηρίας της ψυχούλας μας και μόνο…

  Ο «ελληνοχριστιανισμός» είναι το ίδιο με το «φωτοσκόταδο», είναι άτοπο.

  Έγραψες «Η χώρα μας έχει φθάσει σε αυτό το χάλι λόγω της απομάκρυνσης της από τον Θεό, τον αληθινό Θεό.» να γελάσω ή να κλάψω,

  να γιατί η Ελλάδα είναι αυτό που είναι…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @ Προς τον ανιστόρητο "ελληναρά" 31 Αυγούστου 2010 11:17 π.μ.

  Γράφεις:... όταν τελειώσει αυτό που άρχισε με την εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση του '21, τότε διώξαμε μόνο τους οθωμανούς...

  Ποιός βρε ταλαίπωρε συκοφάντη έδιωξε τους Οθωμανούς; και τι σχέση έχετε εσείς με αυτούς που τότε απελευθέρωσαν την πατρίδα μας με το σύνθημα "Για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Εδώ η χώρα καταρρέει, το έθνος αργοσβήνει, το μέλλον μας διαγράφεται ζοφερό εάν δεν ανακτήσουμε και πάλι την εθνική μας ταυτότητα και κυριαρχία...και οι νεοέλληνες ασχολούνται με θρησκευτικές διαμάχες...και αυτοί οι άνθρωποι τρέφουν μάλιστα και την αυταπάτη ό,τι είναι αφυπνισμένοι Έλληνες...

  Πώς, άραγε, μπορεί να είναι κάποιος αφυπνισμένος Έλληνας, όταν το μεγαλύτερο ελάττωμα της φυλής μας, την διχόνοια, το υποθάλπει με τα λόγια και τις πράξεις του;

  Πάσχουμε, δυστυχώς, από έλλειψη κοινής λογικής, όχι οξυδέρκειας, απλώς κοινής λογικής.

  Αγαπητέ Σάββα, ειλικρινή συγχαρητήρια γι' αυτήν την τόσο υπεύθυνη στάση σου σ' ακόμα ένα κρίσιμο εθνικό ζήτημα.

  Δημήτριος Κουλουμπής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @31 Αυγούστου 2010 2:53 μ.μ.

  Γράφεις: «Η χώρα μας έχει φθάσει σε αυτό το χάλι λόγω της απομάκρυνσης της από τον Θεό, τον αληθινό Θεό.» να γελάσω ή να κλάψω.

  Μάλλον κλάψε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κάποιοι εδώ μέσα βλέπουν τα βράδια εφιάλτες, κι όταν ξυπνούν το πρωί δεν ανοίγουν τα μάτια τους.

  Αν δεν ήταν το ματωμένο ράσο τώρα θα ήταν γιουσουφάκια.

  Διότι οι μυρμηγκολέοντες στα δύσκολα ξεπουλάν τα πάντα.

  Στο ιστορικό προσκήνιο των 2000 τελευταίων ετών ο μόνος άξιος υπερασπιτής του γένους είναι ο Χριστιανός.

  Οι άλλοι, οι πουλημένοι, όπως τότε έτσι και τώρα το μόνο που ξέρουν είνα να πουλάν εκδουλεύσεις.

  Ο αγωνιστής ιεράρχης μακαριστός Αυγουστίνος, επιβεβαίωσε και σε καιρό ειρήνης ότι το μαχητικό φρόνημα της Εκκλησίας παραμένει υψηλό.

  Αυτοί που τώρα σκούζουν είναι όσοι τους χάλασε τα σχέδια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. τεράστιο το ανάστημα του γέροντος Αυγουστίνου. πολλά χρόνια πριν την εποχή του, έδωσε την ζωή του αφειδώς για αυτόν τον ταλαίπωρο λαό, και δεν δίσταζε να θυσιαστή και για τους εχθρούς του ακόμα.
  άμποτε να βρει μιμητές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Εμείς πού είμαστε Ορθόδοξοι Χριστανοί πιστεύουμε στον Ενα Τριαδικό Θεό, τον μόνο αληθινό.
  Εσείς οι νεοειδωλολάτρες έχετε ένα μένος κατά του Χριστιανισμού, που λίγοι το έχουν.
  Μετά από 1700 χρόνια, εμφανισθήκατε από το πουθενά, με ένα δήθεν πατριωτικό λόγο και με το μανδύα του αρχαίου Ελληνα και τολμάτε να κατηγορείτε από πάνω.
  Τα 1000 χρόνια του Βυζαντίου τα διαγράφετε.
  Οι θέσεις σας και οι ιδέες σας είναι γελοίες.
  Είσαστε άλλη μία αντιχριστιανική ομάδα, στις εκατοντάδες της ¨Νέας Εποχής¨.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Επτωχευσαμε απο χριστιοναταλιμπαν. Καλο του ταξιδι αλλα δε θα μας λειψει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Θαυμαστε τους σεσημασμενους ανθελληνες εχθρους του Χριστιανισμου και της Ορθοδοξης Εκκλησιας, εν δρασει!!!

  Ανωνυμα βεβαια τωρα, γιατι επωνυμα δεν τους παιρνει.
  Σας εχουμε σταμπαρισμενους ομως ποιοι ειστε ελεεινοι εξομωτες, εχθροι του γενους. Περιμενετε πως και πως να ξαναμπη ο Τουρκος στην Ελλαδα για να παρετε τα χαμενα αξιωματα και γροσια των Ισπανοφωνων προ-παππουδων σας!  Όμαδεον
  Ανατολικη Ιερουσαλημ
  σκλαβωμενη απο εβραιους
  γενοκτονους, Παλιστινη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. O γέρων Αυγουστίνος Καντιώτης ήταν ένας αγνός ιερέας και πατριώτης, ποτέ δεν κοίταξε το βόλεμα του αλλά πάντα βοηθούσε τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους.Είναι μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα μας.Οσοι δεν γνωρίζουν το έργο του καλό είναι να μην κρίνουν ανθρώπους

  ΠΕΡΣΕΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Στα δύσκολα του Γένους είδε κανείς κανέναν απο αυτούς του αρχαιοέλληνες πουθενά;

  Ακόμη και νεκρός ενοχλεί πολύ βλέπετε,αλλά όση λάσπη και να ρίξετε δεν θα πάψει ποτέ να λάμπει το έργο του ανθρώπου αυτού,όπως επιχειρήσατε και με πολούς άλλους έτσι και τώρα για άλλη μια φορά αυτοί θα βγούν Αληθινοί ενώ εσείς για μια ακόμη φορά ανίκανοι να σταθείτε απέναντι στο ΕΡΓΟ τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. "Για τα εθνικά μας θέματα χρειαζόμαστε και τους Χριστιανούς και τους Δωδεκαθεϊστές"

  Σαββα, τους μονους που δεν χρειαζομαστε για τα εθνικα μας θεματα ειναι οι δωδεκαθεϊστες, η νεοπαγανιστες, η αρχαιοπληκτοι,η οπαδοι της πατρωας λατρειας, η, η, η,η.Και αυτο οχι για κανεναν αλλο λογο, αλλα επειδη δεν εχουμε μ'αυτους τα ιδια εθνικα ιδεωδη.Για παραδειγμα, ρωτα τους να σου πουν την αποψη τους για τους αρχαιους Μακεδονες και για τους Ελληνες της Μικρας Ασιας.Η μαλλον ασε θα το κανω εγω.

  ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 1922.

  Αν δεν απαντησετε τωρα δεν πειραζει.Το ερωτημα αυτο, μαζι με μερικα ακομα, θα το/τα τρωτε στη μαπα σε οποια post του παροντος ιστολογιου εμφανιζεστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Δεν τους χρειαζόμαστε και για έναν άλλο λόγο. Διότι η ιδεολογία τους είναι ξενόφερτη και το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα του γένους.

  Αυτοί το μόνο που κάνουν είναι να διχάζουν τους Έλλνες.
  Κατά τ'αλλά εκπομπές με ασυναρτησίες, λαρυγγισμούς και προσφορές βιβλίων.

  Τον μακαριστό Αυγουστίνο στους αγώνες του δεν μπορούν να του μοιάσουν ούτε στο μικρό του δακτυλάκι.

  Ο μακαριστός ήταν μαζί με τον λαό και ασχολούνταν με τα προβλήματα της περιφέρειάς του για να βρει λύσεις. Αυτοί είναι μόνο σαλονάτοι και θεωρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΜΥΘΟΠΛΑΣΤΙΑ
  ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
  ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
  Κυριάκος Σιμόπουλος, έκδ. Στάχυ

  Οι θρησκείες συμπορεύονταν με τις εξουσίες. Αυτοκράτορες, μονάρχες, τύραννοι εμφανίζονταν ως υιοί θεών και συχνά αποθεώνονταν. Η πίστη των λαών σε θεότητες δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για ψυχολογική προσαρμογή στις πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές αχρειότητες. Οι «άρχοντες» αποτελούσαν το ενδιάμεσο μεταξύ θεών και ανθρώπων. Οι μυθοπλασίες των θρησκειών καλλιεργούσαν την εξάρτηση μεταξύ «θεών» καί λαών. Οί πιστοί προσδοκούσαν την εύνοια των «θεών», οι «θεοί» τις θυσίες και τις προσφορές των ανθρώπων!  Η εγκόσμια εξουσία ταυτιζόταν, κατά την αρχαιότητα, με τη θεϊκή. Οι δυνάστες εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι ή ομοιώματα των θεών. Κατά τους Ρωμαίους αυτοκράτορες η θρησκεία ανήκει στην επίγεια κυριαρχία βασιλέων και άλλων εξουσιαστών - cuius regio, eius religio! H πολιτική εξουσία ευθυγραμμίζεται με τη θρησκευτική.  Θρησκεία και εξουσία ήταν αλληλένδετες, σύμμαχοι και συνεργάτες με αμοιβαίες προσφορές, συμβιβασμούς και διασαλπίσεις κοινών επιδιώξεων. Η πολιτική εξουσία -αυτοκράτορες καί μονάρχες- θεωρείται στον χριστιανικό κόσμο θεϊκή προσφορά! «Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω· ου γαρ εστίν εξουσία ει μη υπό θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό θεού τεταγμέναι εισίν. Ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη τού θεού διαταγή ανθέστηκεν.» (Επιστολή Παύλου προς Ρωμαίους, ιγ΄, 1-2). «Τον θεόν φοβείσθε, τον βασιλέα τιμάτε.» (Επιστολή Πέτρου Α΄, β΄, 17). Οι διασυνδέσεις πολιτικής και θρησκείας οδηγούσαν στον έλεγχο των μαζών από την εξουσία. Ο κλήρος εξαγίαζε τους μονάρχες και οι κυβερνώντες επιδίωκαν την θρησκοληψία των λαών για ψυχολογικό και εν συνεχεία πολιτικό έλεγχο και εκμετάλλευση, για εκφοβισμό και εξαπάτηση των μαζών. Οι κατακτητικές εξουσίες χρησιμοποίησαν τη θρησκεία ως μέσο υποταγής των λαών ταυτίζοντάς την με τη δική τους κυριαρχία!  Εξουσίες και θρησκείες συμπορεύονται. Για τις μοναρχίες η θρησκεία αποτελεί παράγοντα ισχύος. Στις μουσουλμανικές χώρες, ακόμη και σήμερα, οι εξουσίες χρησιμοποιούν τη θρησκεία ως πολιτικό σύμμαχο και υποκινητή τού φανατισμού και τής βίας. Οι πάπες φιλοδοξούσαν την πολιτικοκοινωνική εξουσία τού δυτικού κόσμου. Ήταν ο μεταχριστιανικός «καισαροπαπισμός». Οι πάπες ευθυγραμμίζονταν με τις αυθαιρεσίες των αυτοκρατόρων. Στη Γαλλία αναπτύχθηκε ένας διπλός προτεσταντισμός. Ο αστικός προτεσταντισμός, που περιλάμβανε τούς μεγιστάνες τού πλούτου -βιομηχάνους, τραπεζίτες κ.λπ.- και ο λαϊκός προτεσταντισμός. Ο πρώτος υπήρξε σύμμαχος των οικονομικών εξουσιών και τής μοναρχίας. Στις πρωτόγονες κοινωνίες κυριαρχούσε η θρησκευτική μυθολογία χωρίς καμμιά ιστορική θεμελίωση. Υπάρχει και η σύγχρονη θρησκευτική μυθολογία, ευτελισμός τής ιστορικής αλήθειας και τής επιστήμης.

  Αιρετικος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. @ Λύκος

  Η Ελληνική συνείδηση στηριζόταν ανέκαθεν επάνω στην κοινή καταγωγή [Διογενείς τους λέγει ο Όμηρος], στην κοινή γλώσσα, στην κοινή θρησκεία, στην απονομή δικαιοσύνης και στα κοινά έθιμα που τα λέμε “κοινά Ελλήνων νόμιμα“.
  Μάλιστα όταν ο Μαρδόνιος έστειλε αγγελιοφόρο στους Αθηναίους τον Έλληνα Μακεδόνα Αλέξανδρο του Αμύντα, επειδή οι Πέρσες είχαν συγγενέψει μαζί του, με πρόταση για συνθηκολόγηση, και οι Λακεδαιμόνιοι συνιστούσαν στους Αθηναίους να τις απορρίψουν για να μην κάνουν τίποτε που θα στρεφόταν κατά της Ελλάδος, οι Αθηναίοι, κατά πως μας λέει ο Ηρόδοτος, απάντησαν με εθνική υπερηφάνεια πως δεν θα συμβιβαστούν ποτέ με τους βαρβάρους : “Διότι είναι πολλά και σπουδαία εκείνα που μας εμποδίζουν να συνθηκολογήσουμε, κι αν ακόμα το θέλαμε. Πρώτο και κυριότερο τα αγάλματα και οι ναοί των θεών που έχουν καεί και γκρεμιστεί, προς χάριν των οποίων είναι υποχρέωση, η μεγαλύτερη που υπάρχει για μας, να λάβουμε εκδίκηση μάλλον παρά να συμβιβασθούμε με εκείνον που έκαμε αυτά. Επίσης το Ελληνικό έθνος, που έχει το ίδιο αίμα και την ίδια γλώσσα με μας, καθώς και τα κοινά ιερά, κοινές θυσίες και όμοια ήθη“.

  Από τις ιδιότητες «ὅμαιμόν» και «ὁμόγλωσσον» προέρχεται αφενός η έννοια Γένος, δηλ. η γενεαλογική συνέχεια, αφετέρου η “υλομορφική” υπόσταση των Ελλήνων : δηλ. οι Έλληνες είναι Γένος!!
  Από τα κοινά «θεῶν ἱδρύματά», τις κοινές «θυσίαις», αυτό που αλλιώς θα λέγαμε ενθεαστική υπόσταση των Ελλήνων, όσο και εκ των εθών/ηθών – όμοια «ἤθεά» τα λέγει ο Ηρόδοτος - ως φυσική απόρροια των προηγούμενων, προέρχεται αφενός αυτό που σήμερα ονομάζουμε κοσμοείδωλο των Ελλήνων (θεολογικά/ φιλοσοφικά) και αφετέρου η πολιτισμική παράδοση που χαρακτηρίζει έναν λαό – δηλ. τα εκ των γονέων μεταδιδόμενα ήθη, έθιμα, πατρογονικές αξίες, καθημερινές βιοτικές συνήθειες, κοινωνικές συμπεριφορές και φρονήματα, προέρχεται η έννοια του Έθνους : οι Έλληνες είναι Έθνος – έχουν και κατέχουν η ενσυνείδητη συλλογική πολιτισμική ταυτότητα!! Ο Έλλην είναι εθνικός, δηλ. φορέας των εθών, ήτοι των κοσμογονικών, οντογονικών, θρησκευτικών, ιστορικών & πολιτισμικών αρχών, αξιών, ιδανικών & παραδόσεων που δομούν και αποτελούν ένα έθνος συγκροτημένο από φυσικά πρόσωπα (όχι άτομα) που πρωτίστως ανήκουν στην Εκκλησία του Δήμου τους.

  Θα ήθελα να μου πουν λοιπόν οι χριστιανοί, με αποδείξεις, ποια κοινά «θεῶν ἱδρύματά», ποιες κοινές «θυσίαις», αυτό που αλλιώς θα λέγαμε ενθεαστική υπόσταση των Ελλήνων, αλλά και ποια όμοια «ἤθεά» έχουν με τους Έλληνες!!

  Όχι τίποτα άλλο αλλά γιατί είστε φαιδροί και εμπαθείς με τους ίδιους σας τους προγόνους! Με ανθρώπους όπως ο Λεωνίδας, ο Αχιλλέας, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και χιλιάδες άλλοι μαχητές, φιλόσοφοι, ρήτορες, καλλιτέχνες!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. @ Λύκος

  Είναι απίστευτα γελοίο άνθρωποι που δεν έχουν καμία γνώση περί του αρχαίου Ελληνικού ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ να λοιδορούν τους έλληνες που ζούσαν εκείνα τα χρόνια ως ειδωλολάτρες, όταν οι ίδιοι δεν γνωρίζουν (από αυτά που γράφουν) καλά - καλά την διαφορά του έθνους από του γένος : πολύ θα ήθελα να ήξερα πόσα κείμενα της αρχαίας γραμματείας και επί πόσα έτη τα μελετήσατε ?? (ρητιρικά)
  Επίσης είναι εντελώς γελοίο να ταυτίζει κάποιος την έννοια του κράτους, ιδικά την σημερινή εποχή, με την έννοια της θρησκείας. Αυτό μόνο οι ταλιμπάν το κάνουν.

  Κάποιος (31 Αυγούστου 2010 1:11 μ.μ. ) γράφει ότι «Ο Ελληνικός πολιτισμός με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό είναι αλληλένδετος εδώ και 1700 χρόνια, από την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου».

  Και εγώ θα ρωτήσω : πριν 2000 έτη οι τότες ζώντες έλληνες τι ήτο, κανίβαλοι ? Μήπως αγνοείς πως «ήρθε» ο χριστιανισμός στην Ελλάδα ? Ο Παύλος πάντως δεν έγραψε «Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, έθνεσι δε μωρίαν». Ο Παύλος έγραψε «Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, Έλλησι δε μωρίαν» (Α΄ Κορινθίους, Α:23), λέγοντας με άλλα λόγια μια πασιφανή αλήθεια: ότι οι Έλληνες τα θεωρούσαν τα χριστιανικά διδάγματα απλώς αρλούμπες (μωρία). Αλήθεια, τι συνέβη απ’ τη στιγμή που τα έγραφε αυτά ώστε οι Έλληνες να ξεμωραθούν τόσο που να φτάσουν στο σημείο να καταπίνουν αμάσητα αυτά που πρόγονοί τους επί εποχής Παύλου θεωρούσαν μωρίες (αρλούμπες);

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. @ Λύκος

  Κάποιος άλλος (31 Αυγούστου 2010 3:25 μ.μ. ) γράφει «Ποιός βρε ταλαίπωρε συκοφάντη έδιωξε τους Οθωμανούς; και τι σχέση έχετε εσείς με αυτούς που τότε απελευθέρωσαν την πατρίδα μας με το σύνθημα "Για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία";»
  Να ρωτήσω και εγώ (?) : Ποιος βρε ταλαίπωρε έδιωξε του Πέρσες και τι σχέση έχετε εσείς με αυτούς τους Έλληνες ?? Να σου θυμίσω ότι ο Λεωνίδας δεν πολέμησε για του «Χριστού την πίστη την Αγία» ?? ή μήπως πρέπει να το κάνω??
  Κάποιος άλλος γράφει «Στο ιστορικό προσκήνιο των 2000 τελευταίων ετών ο μόνος άξιος υπερασπιστής του γένους είναι ο Χριστιανός»
  Και μετά φταίω εγώ που λέω ότι δεν γνωρίζεται την διαφορά του γένους από το έθνος ?? καλά πάντως τα λες, για ανιστόρητος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. @ Λύκος

  Κάποιος άλλος (31 Αυγούστου 2010 4:28 μ.μ. ) λέει «Εμείς πού είμαστε Ορθόδοξοι Χριστανοί πιστεύουμε στον Ενα Τριαδικό Θεό, τον μόνο αληθινό. Εσείς οι νεοειδωλολάτρες έχετε ένα μένος κατά του Χριστιανισμού, που λίγοι το έχουν.
  Μετά από 1700 χρόνια, εμφανισθήκατε από το πουθενά, με ένα δήθεν πατριωτικό λόγο και με το μανδύα του αρχαίου Ελληνα και τολμάτε να κατηγορείτε από πάνω. Τα 1000 χρόνια του Βυζαντίου τα διαγράφετε. Οι θέσεις σας και οι ιδέες σας είναι γελοίες. Είσαστε άλλη μία αντιχριστιανική ομάδα, στις εκατοντάδες της ¨Νέας Εποχής»
  Τώρα σοβαρά πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος που θα σε πάρει στα σοβαρά ??
  Φίλε μου ο τρόπος που εκφράζεσαι σε κάνει να μοιάζεις με ταλιμπάν!!!
  Αλλά κάτσε να σου πω : πόθεν προκύπτει ότι οι έλληνες ήτο ειδωλολάτρες, μήπως μελέτησες κάποιο θεολογικό κείμενο των Ορφικό, του Πυθαγόρα, του Πλάτων ή έστω του Πρόκλου ?? Δεν νομίζω, απλά παπαγαλίζεις ότι έχεις ακούσει από τον παπά της ενορία σου! Άλλο τώρα : οι ειδωλολάτρες κύριε είναι οι πρόγονοί σου που θα έπρεπε να τους σέβεσαι! Δεν εμφανίστηκαν αυτοί από κάπου, πόσο μάλλον από το πουθενά, αλλά εσύ!! Και στο ίδιο μοτίβο με εσάς : είσαστε μια θρησκευτική ιουδαϊκή σέχτα που μισεί το οτιδήποτε ελληνικό, όπως και τους προγόνους τους. Απαντήστε μου : προπάτορά σας είναι ο Έλλην Δευκαλίων (πατήρ του Έλληνος και ειδωλολάτρης κατά εσάς) ή η Σάρα και ο Αβραάμ ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. @ Λύκος

  Κάποιος άλλος (31 Αυγούστου 2010 6:06 μ.μ.) έγραψε «Στα δύσκολα του Γένους είδε κανείς κανέναν από αυτούς του αρχαιοέλληνες πουθενά;»
  Όταν μάθεις να εκφράζεσαι ώστε να καταλαβαίνουμε τι θέλεις να πεις ,τότες θα πάρεις και απάντηση! Καλού κακού όμως, για να μην ρεζιλεύεσαι, άντε ψάξε περί του Ο Πλήθωνα-Γεμιστόυ και γιατί ο Πατριάρχηςς Γενέαδιος του έκαψε όλα τα βιβλία, έτσι για να δεις….
  Αλλά ψάξε να βρεις σε μια «Μεγαλογράματα» αναφέρεται ο Κολοκοτρώνης (στα απομνημονεύματα του )όταν λέει ότι φοβάτε μην τα κλέψουν οι Άγγλοι από το σπήλαιο της Πεντέλης !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. @ Λύκος

  Κάποιος άλλος (31 Αυγούστου 2010 6:35 μ.μ.) ρωτά «ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 1922»

  Αν μου πεις εσύ, κουτοπόνηρε, ποίος ήτο ο γενάρχης των Μακεδόνων, ποιο το γενεαλογικό τους δέντρο των Αρχαίων Ελλήνων , αν έπαιρναν μέρος Μακεδόνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες (στους οποίους έπαιρναν μέρος μόνον Έλληνες) και αν μας πεις και αν ήτο ειδωλολάτρες ή χριστιανοί οι Αρχαίοι Μακεδόνες. Να μας πεις μόνο σε ποιο νησί γεννήθηκε ο Αλέξανδρος του Φιλίππου και κάτω από ποιες συνθήκες ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. @ Λύκος

  Και σαφώς υπήρχαν παπάδες που πολέμησαν και πέθαναν για την Ελλάδα : υπήρχαν όμως και αυτοί που μόνο αυτό δεν έκαναν :
  Ποιός είναι ο Γρηγόριος ο Ε΄; Είναι εκείνος που σύνταξε το κείμενο του αφορισμού στα 1799. Κι η εκκλησία το βρόντηξε αργότερα στην ανθρωπιά του Καϊρη, όπως η κατάρα τον κεραυνό στο μέτωπο του Κάϊν. Του φωτισμένου σοφού, και του ήρωα στους ιερούς αγώνες Καϊρη. Γιατί άρχισε να ξεμπροστιάζει τους παπάδες, και να φωτίζει τον κοσμάκη.
  Ποιός είναι ο Γρηγόριος ο Ε΄; Είναι ο ίδιος που αφόρισε τον Υψηλάντη και τους Φιλικούς. Το μεγαλείο και το μηστήριο της Εταιρείας.
  Θα μου ειπείς πως τον εκρέμασε ο σουλτάνος. Θα σου ειπώ, μα πώς αλλιώς λοιπόν; Επρόδωσε την καταχθόνια συμφωνία τους. Εκοιμήθηκε. Και χωρίς να το νιώσει άφηκε να ξεσφίξει η θηλειά στο λαιμό του ραγιά. Εφούσκωσε στο σκαφίδι το προζύμι του εθνικού άρτου, και πια δεν ημπορούσε να το κρατήσει με τίποτα.
  Ποιός είναι ο Γρηγόριος ο Ε΄; Είναι ο πατριάρχης που έσκασε από το κακό του, γιατί τον εμποδίσαν και δεν επρόφταξε να αφορίσει το Ρήγα. Το μεγαλομάρτυρα Ρήγα.
  Ποιός είναι ο Γρηγόριος ο Ε΄; Είναι ο πατριάρχης που βλέπουμε τον ανδριάντα του μπροστά στο εθνικό πανεπιστήμιο. Δίπλα στο Ρήγα. Πού ξανακούστηκε τέτοιο κυλώνειο άγος! Ο Λεωνίδας κι ο Εφιάλτης αγκαλιά. Η ελληνική σχιζοφρένεια αγαλματοποιημένη μπροστά στα πόδια της ελληνικής παιδείας. Μπροστά στο αγνό βάθρο του μέλλοντος των παιδιών μας.
  Αυτή η συμβολική στιγμή και εικόνα, ο Γρηγόριος Ε΄ δίπλα στο Ρήγα μπροστά στο πανεπιστήμιο, είναι το σύμβολο παλλάδιο της μουλαροσποράς μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. @ Λύκος

  Η Ελληνική συνείδηση στηριζόταν ανέκαθεν επάνω στην κοινή καταγωγή [Διογενείς τους λέγει ο Όμηρος], στην κοινή γλώσσα, στην κοινή θρησκεία, στην απονομή δικαιοσύνης και στα κοινά έθιμα που τα λέμε “κοινά Ελλήνων νόμιμα“.
  Μάλιστα όταν ο Μαρδόνιος έστειλε αγγελιοφόρο στους Αθηναίους τον Έλληνα Μακεδόνα Αλέξανδρο του Αμύντα, επειδή οι Πέρσες είχαν συγγενέψει μαζί του, με πρόταση για συνθηκολόγηση, και οι Λακεδαιμόνιοι συνιστούσαν στους Αθηναίους να τις απορρίψουν για να μην κάνουν τίποτε που θα στρεφόταν κατά της Ελλάδος, οι Αθηναίοι, κατά πως μας λέει ο Ηρόδοτος, απάντησαν με εθνική υπερηφάνεια πως δεν θα συμβιβαστούν ποτέ με τους βαρβάρους : “Διότι είναι πολλά και σπουδαία εκείνα που μας εμποδίζουν να συνθηκολογήσουμε, κι αν ακόμα το θέλαμε. Πρώτο και κυριότερο τα αγάλματα και οι ναοί των θεών που έχουν καεί και γκρεμιστεί, προς χάριν των οποίων είναι υποχρέωση, η μεγαλύτερη που υπάρχει για μας, να λάβουμε εκδίκηση μάλλον παρά να συμβιβασθούμε με εκείνον που έκαμε αυτά. Επίσης το Ελληνικό έθνος, που έχει το ίδιο αίμα και την ίδια γλώσσα με μας, καθώς και τα κοινά ιερά, κοινές θυσίες και όμοια ήθη“.

  Θα ήθελα να μου πουν λοιπόν οι χριστιανοί, με αποδείξεις, ποια κοινά «θεῶν ἱδρύματά», ποιες κοινές «θυσίαις» αλλά και ποια όμοια «ἤθεά» έχουν με τους Έλληνες!!

  Όχι τίποτα άλλο αλλά γιατί είστε φαιδροί, άσχετοι και κυρίως εμπαθείς με τους ίδιους σας τους προγόνους! Με ανθρώπους όπως ο Λεωνίδας, ο Αχιλλέας, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και χιλιάδες άλλοι μαχητές, φιλόσοφοι, ρήτορες, καλλιτέχνες κτλ.!! Με τους ανθρώπους που έφτασαν τον πολιτισμό στην κορυφαία στιγμή για το ανθρώπινο είδους!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Έτσι, με αυτά που γράφετε επιβεβαιώνετε αυτά που έγραψα αλλά κυρίως αυτά που ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ!

  Είναι τραγελαφικό,

  είμαστε ξενοκίνητοι εμείς που είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΟΣ, δηλ. οι πραγματικοί Έλληνες πριν η λέξη Έλλην γίνει απλά ένας στεγνός παγκοσμιοποιημένος εθνολογικός προσδιορισμός,

  και δεν είστε εσείς ξενόφερτοι που έχετε στη ψυχή σας την ΞΕΝΗ θρησκεία της ερήμου, εβραιοχριστιανική χωρίςε εθνισμό, χωρίς πατρίδα, χωρίς ΑΡΕΤΗ.

  Εμείς που ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΕΡΑ ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΛΕΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ (σε Μαραθώνα, Θερμοπύλες και Σαλαμίνα κάθε χρόνο) και ιεροπρατούμε στα Ελληνικά είμαστε ξενόφερτοι ενώ εσείς που τιμάτε ως άγια χώματά σας την Ιερουσαλήμ, τον Ιουδαιογενή θεό σας, και υμνείτε τις... ελληνικότατες ευχές σας με Αμήν, Αληλούια κτλ είστε γηγενείς!!!!!!!

  Το ξαναγράφω γιατί μάλλον ο φανατισμός σας (ίσως και η άγνοιά σας ή η αμορφωσιά σας) δεν σας αφήνει να δείτε ότι,

  ο εβραιοχριστιανισμός όπως και ο εβραιοισλαμισμός ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΘΝΟΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΡΙΔΑ! Είναι οι πρώτοι παγκοσμιοποιητές ισοπεδωτές των Εθνών και των φυσικών Παραδόσεων των Έθνών.

  Ναι, και οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες, και οι Μολοσσοί, και οι Ίωνες κτλ κτλ και οι εξ Μ.Ασίας ερχόμενοι, και οι Γραικοί της Σικελίας, και οι κατοικούντες εις περιοχές στη Ν.Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, Ρουμανία, Συρία και Χιλή!

  Δεν έχω ΤΙΠΟΤΕ ενάντια στους χριστιανούς συμπολίτες μου, η πολεμική μου εστιάζεται στην επίσημη γραμμή του χριστιανισμού με όποιο τρόπο εκφράζεται, αυτή που εναντιώνεται μέχρι και σήμερα με τους αναθεματισμούς κατά των Ελλήνων, κατηγορεί Ελληνικές συνήθειες (Μαγιοστέφανο, Συμπόσια, Κλύδωνες, Καρναβάλια, πυροβασίες κα) - αν δεν τα γνωρίζετε (ή κάνετε πως δεν ταγνωρίζετε) μπορώ να σας παραθέσω εκατοντάδες παραπομπές γι αυτά, ακόμη και μέσα από τα "ιερά" σας βιβλία και το πηδάλιο.

  Έλλην στο Ήθος και στο Έθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Για τον Καντιωτη θα μιληση η Ιστορια...Απο την αλλη ομως (οπως εχω ξαναγραψη πολλες φορες)δεν εχουμε την "πολυτελια" να περιφρονουμε ουτε την ΑΡΧΑΙΑ ΗΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ουτε την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ γιατι θα ζημιουσουμε ευατους και πανω απο ολα το ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ.Η αποψη του σκαλ για τους ποιους χρειαζεται αυτη η χωρα και ποιυς οχι με βρισκει συμφωνο...
  Χρηστος Βουλγαρης απο Λονδινο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ ΙΔΟΥ ΠΕΔΙΟΝ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΝ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΣΜΟΘΡΩΡΙΕΣ ΣΟΥ.
  Ο "ΛΥΚΟΣ" ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ναι, τις τελευταίες δεκαετίες η ορθοδοξία έχει προσφέρει στο μέτρο που μπορεί κι αυτή στα τα του Ελληνισμού, μόνο όταν παρακαμφούν εμπόδια, που η ίδια έχει ορθώσει και υπάρξει ομόνοια θα μπορέσει το Ελληνικό Έθνος να ωφεληθεί τα μέγιστα.

  Μέχρι τότε θα αμύνομαι περί Πάτρης σε οποιονδήποτε συκοφαντεί, λοιδωρεί, παραποιεί, οικειοποιείται και προσπαθεί να καταστέρψει την Ιερά φλόγα του πραγματικού Ελληνισμού.

  Έλλην στο Ήθος και στο Έθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Όσα διάβασα μου φέρνουν πραγματικά γέλια. Πως δηλαδή η ημιμάθεια και οι λίγες, επιλεγμένες ιστορικές γνώσεις κάποιων χρησιμοποιούνται σκόπιμα για να συνθέσουν δήθεν αδιάσειστα επιχειρήματα, που όμως είναι σαθρά και γελοία.
  Συμφωνώ με τον Skal και για πρώτη φορά θα συμφωνήσω και με τον χρήστο Βούλγαρη.
  Το θέμα όπως τίθεται δεν έχει σκοπό να αποδείξει-αν είναι δυνατόν να συγκριθούν- πως η αρχαία θρησκεία είναι ανώτερη του Χριστιανισμού ή το αντίθετο, αλλά νομίζω ότι αποσκοπεί στο να διχάσει τους Έλληνες σε μια εποχή που οι δυνάμεις μας θα έπρεπε να είναι ενωμένες.
  Ούτε αποτελεί σοβαρό επιχείρημα ότι όποιος είναι χριστιανός δεν είναι Έλληνας!! Που το βρήκες αυτό γραμμένο; Το ίδιο θα έλεγες και για τους αρχαίους Έλληνες του 2ου π.Χ αιώνα που ήταν οπαδοί άλλων θεών π.χ της Ίσιδος ή του Σέραπι;
  Μεγαλοσχημονείς και δεν είναι σωστό.
  Η εμπειρία μου με τους λεγόμενους Δωδεκαθεϊστές ή νεο παγανιστές μου δείχνει ότι (συμπτωματικά;) έχουν μια ροπή προς τον νεοναζισμό και την φυλετική καθαρότητα, έχοντας ώς προκάλυμμα την δήθεν αγάπη τους και την αφοσιώση τους στα "πατρώα".

  Εγώ αυτό δεν το δέχομαι, γιατί αγαπώ την αρχαία Ελλάδα και τους προγόνους μου (δεν σας εκχωρώ το μονοπώλιο της αγάπης)και γνωρίζω ίσως καλύτερα από εσάς την αρχαία ιστορία. Και όλα αυτά, ενώ δηλώνω ευθαρσώς χριστιανός ορθόδοξος και χωρίς να αντιμετωπίζω πρόβλημα συμβατότητας όπως εσείς. Πράγμα που ίσως υποδηλώνει και κάποιο εσωτερικό σας πρόβλημα να δεχτείτε τα ιστορικώς τετελεσμένα εδώ και δύο χιλιετίες. Πρόβλημα ψυχανάλυσης δηλαδή.
  Γενικώς είστε μπερδεμένοι, επιεικώς ρομαντικοί και ουτοπιστές και σαφώς κολλημένοι.
  Ο μακαριστός Καντιώτης με τις πράξεις του και με τον έντιμο βίο του ωφέλησε ηθικά (Ήθος και Έθος) την Ελλάδα πολλαπλάσια από ότι εσείς με τις υστερικές κραυγές σας.
  Τέλος, ο Χριστιανισμός είναι η πιο ανώτερη, η πιο εξελιγμένη και η πιο ανεπτυγμένη θεολογικά και φιλοσοφικά από τις υπάρχουσες θρησκείες, γεγονός που αποστέρησε τον Ιουδαϊσμό από κάθε δική του προοπτική εξέλιξης-καθότι ο Ιουδαϊσμός ήταν και παρέμεινε καθαρά φυλετικός.
  Η μεγαλύτερη δε επιτυχία του Χριστιανισμού βρίσκεται στις λιγότερες εσωτερικές του αντιφάσεις κυρίως δε στην ουσία του και αυτή δεν είναι άλλη από την ΑΛΗΘΕΙΑ.
  Τιμήστε όλους τους προγόνους σας και μην είστε επιλεκτικοί. Γιατί πρόγονοι σας ήταν και ο Παλαιολόγος και ο Μακρυγιάννης και ο Κολοκοτρώνης.
  Σας εύχομαι θεία φώτιση αν και πολύ αμφιβάλλω αν θέλετε να φωτιστείτε. Μάλλον σπυράκια βγάλατε νεοταξίτες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. @ Λύκος

  προς τον Ο/Η ΑΠΕΛΛΗΣ

  Όποιος είναι χριστιανός δεν μπορεί να είναι έλληνας ως κοσμοείδωλο, διότι πολύ απλά οι κοσμοθεωρία των δύο αυτών είναι παντελώς αντίθετη !! Επίσης μάθε επιτέλους να ξεχωρίζεις την έννοια του γένους από το έθνος!!
  Οι έλληνες του 2ου αιώνα ήτο θρήσκευαν προς τους θεούς τους και σε κανέναν άλλο, διαβάζουμε λίγο και τι λέει ο Ιεράς των Δελφών Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς στο «Περί Ίσοδος και Οσίριδος» πριν ανοίξουμε το στόμα μας : εσείς όχι απλά δεν τους τιμάτε αλλά τους μισείτε (η πλειοψηφία σας έχει ταλιμπανιστεί από την προπαγάνδα της Εκκλησίας)!!
  Λες ότι έχεις εμπειρία από τους … «Δωδεκαθειστές» (προσπερνώ το ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρξε ποτέ, ανοίγουμε και κάποιο αρχαίο κείμενο πχ. του Πρόκλου ή του Πλωτίνου, έτσι για να μην λέμε αρλούμπες), εγώ έχω εμπειρία πολύ πρόσφατη από τον άλλο μακαριστό, τον σημερινό επικεφαλή της Εκκλησίας, θέλεις να σου θυμίσω ποια είναι η άποψή του και ταυτόχρονα η επίσημη γραμμή της εκκλησίας πάνω στο θέμα της αποδόσεως ιθαγένειας δε χιλιάδες παράνομους «μετανάστες»… συμφωνείς με την επίσημη θέση της εκκλησίας ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. @ Λύκος

  Προς ΑΠΕΛΛΗΣ

  Ότι ξέρεις πολύ καλά την προπαγάνδα της εκκλησίας, την οποία ονομάζεις αρχαία ιστορία είμαι απόλυτα σίγουρος!! Μάθε λοιπόν ανιστόρητε ότι έλληνες την περίοδο που αναφέρεσαι θεωρούταν κάτι τελείως διαφορετικό από ότι τον 5ον αιώνα. Στα ευαγγέλια πχ έλληνας ήτο ο θρησκευτικά «εθνικός» αλλά Σύριος το γένος (πχ. λεω). Σήμερα πάλι εσείς είστε έλληνες το γένος αλλά χριστιανοί το θρήσκευμα. Έλα όμως που μόλις το δείτε αυτό μέσα από τον ορισμό που έχουν δώσει οι αρχαίοι έλληνες (ο Ηρόδοτος) τότε αυτόματος καταρρέει όλη σας δημιουργία! Γιατί κύριε ο έλληνας είναι μια συνισταμένη αποτελούμενη από τέσσερεις τον αριθμό ιδιότητες που δεν διαχωρίζονται η μία από την άλλη : την διττή γεωγραφική – γενεαλογική ιδιότητα [το «ὅμαιμόν» και το «ὁμόγλωσσον» κατά τον Ηρόδοτο], την Ενθεαστική (οχι θρησκευτική) και Πολιτισμική ιδιότητα [τα κοινά «θεῶν ἱδρύματά», οι κοινές «θυσίαις» και τα όμοια «ἤθεά» κατά τον Ηρόδοτο], και την φιλοσοφική ιδιότητα [η Διανοητική & Οντολογική προσπάθεια ανυψώσεως προς το όντως ΟΝ και την Αλήθεια, με άμεση προέκταση στην φυσική διαδικασία (=Φυσική) αλλά και στην ανθρώπινη αγωγή (Ηθική)]. Εσείς πάλι πέρα από το γεγονός ότι δεν έχετε καμία σχέση με τις 2 τελευταίες ιδιότητες έχετε κλίσει διαπαντός και αμετακλήτως το ερώτημα περί του Όντος («τὸ πάλαι τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητούμενον καὶ ἀεὶ ἀπορούμενον, τί τὸ ὄν» που λέγει ο Αριστοτέλης στα «Μετά τα φυσικά, 982a.27»)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Ευχαριστω τον Απελλη για τα σχολιο του ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΥΡΑΣΤΩ ΠΟΤΕ ΝΑ ΓΡΑΨΩ οτι το τελευταιο πραγμα που χρειαζεται Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ειναι ενας ακομα αδελφοκτονος διχασμος αναμεσα σε αριστερους/δεξιους Χριστανους Ορθδοξους/ μη-Χριστιανους Ορθοδοξους για το οποιος ειναι περισοτερο πατριωτης απο τον αλλο
  Χρηστος Βοηλγαρης απο Λονδινο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. @ Λύκος

  Ότι ξέρεις πολύ καλά την προπαγάνδα της εκκλησίας, την οποία ονομάζεις αρχαία ιστορία είμαι απόλυτα σίγουρος!! Μάθε λοιπόν ανιστόρητε ότι έλληνες την περίοδο που αναφέρεσαι θεωρούταν κάτι τελείως διαφορετικό από ότι τον 5ον αιώνα. Στα ευαγγέλια πχ έλληνας ήτο ο θρησκευτικά «εθνικός» αλλά Σύριος το γένος (πχ. λεω). Σήμερα πάλι εσείς είστε έλληνες το γένος αλλά χριστιανοί το θρήσκευμα. Έλα όμως που μόλις το δείτε αυτό μέσα από τον ορισμό που έχουν δώσει οι αρχαίοι έλληνες (ο Ηρόδοτος) τότε αυτόματος καταρρέει όλη σας δημιουργία! Γιατί κύριε ο έλληνας είναι μια συνισταμένη αποτελούμενη από τέσσερεις τον αριθμό ιδιότητες που δεν διαχωρίζονται η μία από την άλλη : την διττή γεωγραφική – γενεαλογική ιδιότητα [το «ὅμαιμόν» και το «ὁμόγλωσσον» κατά τον Ηρόδοτο], την Ενθεαστική και Πολιτισμική ιδιότητα [τα κοινά «θεῶν ἱδρύματά», οι κοινές «θυσίαις» και τα όμοια «ἤθεά» κατά τον Ηρόδοτο], και την φιλοσοφική ιδιότητα [η Διανοητική & Οντολογική προσπάθεια ανυψώσεως προς το όντως ΟΝ και την Αλήθεια]. Εσείς πάλι πέρα από το γεγονός ότι δεν έχετε καμία σχέση με τις 2 τελευταίες ιδιότητες έχετε κλίσει διαπαντός και αμετακλήτως το ερώτημα περί του Όντος («τὸ πάλαι τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητούμενον καὶ ἀεὶ ἀπορούμενον, τί τὸ ὄν» του Αριστοτέληςστα «Μετά τα φυσικά, 982a.27»)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. @ Λύκος

  Το ιστορικά τετελεσμένο στο οποίο αναφέρεσαι είναι το γεγονός ότι ΣΕ ΚΑΜΙΑ περίπτωση η έλληνες ΔΕΝ ξύπνησαν ένα ωραίο πρωί και είπαν να καταργήσουν τα πάντα (φιλοσοφία, θεολογία, μυθολογική γενεαλογία κτλ.) και ασπάστηκαν μία ιουδαϊκή αίρεση του τετραγράμματου Γιεχωβά (αυτόν λατρεύεται ως Πατήρ) και αποδέχτηκαν για προγόνους τους το γένος Δαβίδ!!!
  Καλά για την κρίση σου περί ανώτερης θρησκείας, … τι να πει κανείς!! Βρε αν είχατε καταλάβει περί τίνος πράγματος μιλάνε τα ευαγγέλια δεν θα υπήρχε χριστιανισμός!! Αυτό το κατασκεύασμα που έχει κατακλέψει όλες τις έννοιες της ελληνικής φιλοσοφίας και τις έχει παραχαράξει τόσο που δεν περιγράφεται!
  Εσείς, στο 99.99999%, όχι τον Μπόρις Μουράβιφ δεν ξέρεται αλλά ούτε καλά - καλά τα ευαγγέλια, θέλετε να έχετε και άποψη ?!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. @ Λύκος
  Α μιλήσουμε λίγο για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ….
  Για τους Έλληνες αγάπη είναι η υποταγή του ανθρώπου στην Φύση. Αυτό που διαφορετικά το περιγράψανε με τη μεγαλώνυμη λέξη της «Δίκης». Να επιδικάζεις στον άνθρωπο την τιμή του. Να μη γίνεσαι υπέρογκος και υβριστής απέναντι στους νόμους της Φύσης και στους νόμους των ανθρώπων. Να κατέχεις και να δείχνεις την νόστιμη και την μέτρια ανθρωπιά. Αυτό που οι ευρωπαίοι ερμηνευτικά το λένε ουμανισμό. Και όλα αυτά χωρίς γλυκασμούς και χωρίς ηχηρότητα. Με γνώση, με πίκρα και με βούληση. Για τους Έλληνες, δηλαδή, αγάπη δεν σημαίνει να δίνεις τον ένα από τους δύο χιτώνες σου, κατά τον χριστιανικό στοχασμό. Αλλά να μην επιτρέπεις στον εαυτό σου να έχει τρείς χιτώνες, όταν ο διπλανός δεν έχει κανέναν. Η θέση μάλιστα των χριστιανών να δίνεις από τα δύο το ένα σε εκείνον που δεν έχει κανέναν, είναι η νοσηρή αντίδραση απέναντι στους νοσηρούς όρους. Η ελεημοσύνη δεν ταιριάζει στον αξιοπρεπή και τον περήφανο άνθρωπο. Γιατί ζητεί να λύσει το πρόβλημα προσωρινά, και εκ των ενόντων να «κουκουλώσει» μια κοινωνική αταξία. Η θέση από την άλλη των Ελλήνων να μην αποχτήσεις τρία, όταν ο δίπλα σου δεν έχει ούτε ένα, είναι η υγεία. Σου υποδείχνει να προλαβαίνεις στοχαστικά, να μην χρειάζεσαι ύστερα να γιατροπορεύεις ατελέσφορα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. @ Λύκος
  Άλλωστε η θέση αυτή είναι, αλλιώτικα, η βάση εκείνης της υπέροχης σύλληψης στο κοινωνικό πρόβλημα, που οι Έλληνες την είπανε Δημοκρατία. Αυτή την πρωταρχική συμπεριφορά των Ελλήνων, που προφταίνει να σε φυλάγει από τη διολίσθηση στο ηθικό χάος, ο Αριστοτέλης τη χάραξε σε μια πρόταση μαρμάρινη. Μοιάζει τις εξισώσεις που διατυπώνουν οι μεγάλοι φυσικοί: «ο αλτρουισμός», λέει ο Αριστοτέλης, «είναι στον ίδιο βαθμό λανθασμένη προκατάληψη με τον εγωισμό». Ο αλτρουισμός, όμως, των χριστιανών δεν είναι τέτοιο δώρο. Αλλά η πρόφαση για να διαιωνίζεται ο εγωισμός τους. Σκέφτηκες ποτέ πόσο ατιμωτική είναι για εσένα η στιγμή που ελεείς τον διακονιάρη ;; Πως επιτρέπεις, και πως ανέχεσαι, την υπεροχή σου απέναντί του ;; Η ελεημοσύνη σου τον φτύνει καταπρόσωπο. Οι χριστιανοί ποτέ δεν θα μπορούσαν να ξεστομίσουν αυτό τον λόγο του Αριστοτέλη. Γιατί έρχονται να διακονήσουν την αρρώστια. Δεν έρχονται να στεφανώσουν την υγεία. Η πρόταση του Αριστοτέλη είναι ο λόγος ο φυσικός και ο ολόκληρος. Αντίθετα, το «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» των χριστιανών είναι η θέση η μισή και η αφύσικη. Γιατί ο άνθρωπος δεν αγαπά μόνο, αλλά και εξίσου μισεί. Πράμα που είναι και το φυσικό και το καθημερινά συμβαίνων. Άλλωστε άνθρωπος που δεν ημπορεί να μισήσει ποτέ μοιάζει τη σκύλα που δεν μάχεται το λύκο, σαν έρχεται στο μαντρί, αλλά ζευγαρώνει μαζί του. Έτσι όμως ποιος θα φυλάξει τα πρόβατα ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. @ Λύκος
  Από την άλλη, οι Έλληνες στην ηθική του ανθρώπου διαβάζουν αναγραμματισμένη τη δικαιοσύνη της Φύσης. Εάν ο Ηράκλειτος περισυλλέγει την έννοια της Δίκης από τη φυσική τάξη, ο Αισχύλος την αντλεί από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Επάνω στο έδαφος αυτής της ηθικής αναβλάστησε η Σολώνεια Δημοκρατία, στη διάρκεια της οποίας οι άνθρωποι έζησαν μέσα στην κοινότητα με τη φυσικότητα και τη διάκριση, με την αφέλεια και την πλησμονή και την ευκοσμία, με τη χάρη και με το νόημα, που ζει τη ζωή του ένα περιβόλι στις ώρες τού Μάη ή ένα σμήνος αστεριών στον ουρανό.
  Ακέραιη τη φυσική της κράση η Σολώνεια δημοκρατία την φανέρωσε στα Μηδικά, γιατί τότε αποδείχθηκε και πειραματικά ότι το ήθος τού ανθρώπου είχε ταυτισθεί με το νόμο της Φύσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. @ Λύκος
  Σολώνεια Δημοκρατία : ένα πολίτευμα στη διάρκεια του οποίου κύριο χαρακτηριστικό της πολιτείας ήταν η απλή κατανόηση ότι εγώ οφείλω να στέκομαι απέναντι στη Φύση και απέναντι στην πόλη, όπως οφείλεις και εσύ να στέκεσαι απέναντι στην Φύση και στην πόλη. Μιας και εκείνο που ορίζει τη σχέση του ενός πλάσματος προς το άλλο μέσα στην Φύση είναι το ίδιο που ορίζει τη στάση του ενός πολίτη προς τον άλλο μέσα στην πόλη, προσαρμοσμένο όμως στην ιδιαιτερότητα του είδους άνθρωπος, που είναι η νόησή του. Και γιατί εκείνο που ορίζει τη θέση του ενός πλάσματος προς το άλλο μέσα στην Φύση με όλες τις αντιθέσεις, τις ανισότητες, τις διαφορές και τις ετερότητες τους που υπάρχουν και πάντα θα σώζονται, είναι η δύναμη που γεννά την ισορροπία ανάμεσά τους, ώστε να εμφανίζεται και να κρατεί την τάξη. Αυτή την δύναμη, που γεννά και τρέφει την τάξη μέσα στη Φύση, οι Έλληνες την ονόμασαν Δίκη και που η μελέτη τη Φύσης τους οδήγησε στο να κατανοήσουν ότι για να υπάρχει στην πόλη η τέλεια και η αχάλαστη τάξη που υπάρχει στη Φύση, η Δίκη της Φύσης πρέπει να μεταφερθεί στην πόλη. Μιας και όταν η Δίκη της Φύσης, προσαρμοσμένη στο είδος άνθρωπος, μεταφερθεί στην πόλη, τότε έρχεται στη πόλη η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Άλλωστε όπως η Δίκη είναι η κυβερνήτης της Φύσεως, όμοια και η δικαιοσύνη, το ανθρώπινο δηλ. αντίκρισμα της Δίκης, είναι η κυβερνήτης της πόλης που έκαμε ο Σόλων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. @ Λύκος
  Για τον λόγο μάλιστα ότι η δικαιοσύνη της πόλης του Σόλωνα τεχνουργεί την ομοιότητα των πολιτών σε βάση φυσική, δεν υπάρχει ισοκατανομή των αγαθών, ούτε βέβαια εξομοίωση των ποιοτήτων, ούτε αταξική κοινωνία. Έτσι, η ισότητα της Δημοκρατίας του Σόλωνα εδράζεται επάνω στην φυσική ανισότητα των πολιτών, που παρότι ανισότητα κατά το όμοιο [όλοι λόγου χάρη δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες], ωστόσο είναι ισότητα κατά το διάφορο [όλοι ανεξάρτητα του τι είναι και ποιοι είναι, είναι ίσοι απέναντι στην πόλη και στους νόμους της]. Αυτή την ισότητα κατά το διάφορο μέσα στην πόλη την θεσπίζει η ίδια ισότητα των όντων κατά το διάφορο μέσα στην Φύση. Και το ίδιο δίκαιο ορίζει την ισότητα κατά το διάφορο στα πλάσματα της Φύσης [ο βάτραχος συνυπάρχει με τον φρύνο και τον πελαργό]. Τέτοιας λογής και τόσο βαθύς ήταν ο φυσικός λόγος που οργανώνει την ηθική τάξη στην δημοκρατία του Σόλων. Δημιουργώντας μια ισότητα κατά το διάφορο που έκανε τους πολίτες όμοιους και ίσους τους πεντακοσιομέδιμνους και τους θήτες, τους διάκριους και τους πεδιακούς, το στρατηγό και τον στρατιώτη μπροστά στους Μήδους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. @ Λύκος
  Με ένα λόγο, η Δημοκρατία του Σόλωνα είναι το πιο τίμιο πολίτευμα που δημιούργησε ο άνθρωπος, γιατί ο κάθε πολίτης της Αθήνας είχε τάξει στην πρώτη γραμμή τη σχέση του με τον εαυτό του σα μερίδιο της Φύσης, όπως λέμε δηλ. Μοίρα. Με λόγια απλά θέλω να πω πως, όσο ο άνθρωπος θα ζει σε τούτο το γαλαζοπράσινο πλανήτη, και όσο η πολιτική του συνείδηση θα αναζητεί το τέλειο πολίτευμα για να συμβιώσει ειρηνικά και δίκαια στις κοινωνίες του, πάντα θα σημαδεύει σα στόχο τη Δημοκρατία του Σόλωνα.
  Σολώνεια Δημοκρατία, ένα πολίτευμα που εδώ και 20+ αιώνες οι άνθρωποι κυνηγούν να κατακτήσουν αλλά αποτυγχάνουν παταγωδώς !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. @ Λύκος

  Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι : η διακριτική μεταχείριση των ανθρώπων από την Φύση είναι ένας νόμος που τον έκαμε παρανομία η επέμβαση του ανθρώπου με την εισαγωγή του αιτήματος της άκριτης ισότητας μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι. Αιτία αυτής της επέμβασης ήταν από το ένα μέρος η λαιμαργία και η οίηση των από τη φύση ευνοημένων, και από το άλλο η υστέρηση και ο φθόνος των από την Φύση ανεπίλεκτων. Το αίτημα της άκριτης ισότητας, όντας άγνωστο την Ελλάδα της ακμής, εμφανίζεται στην ιστορία με την διδασκαλία του χριστιανισμού. Στην Π. Διαθήκη ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τη δύναμη της φυσικής δυσμένειας σεβόμενος τη νομιμότητα και μιμούμενος την τακτική της. Μεταφέρει δηλαδή μέσα του την λειτουργική της οργής, που επικρατεί έξω, διαλέγεται μαζί της και την αναγνωρίζει. Εκεί ο ήρωας που κατέχει τη δύναμη να βυθίζει το σπαθί του στο στήθος του, καταργεί το δήμιο και ντροπιάζει το δικαστή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. @ Λύκος
  Ενώ στην Κ. Διαθήκη ο άνθρωπος αρνιέται εξ υπαρχής την ανάγκη να συγκρούεται με την φυσική δυσμένεια και προσποιούμενος φιλία μαζί της καταφεύγει και κλείνεται στα τείχη της ομαδικής αλληλεγγύης, που φυλάγει τον άνθρωπο από τη σκληρότητα του Κόσμου, όπως ο ύπνος φυλάγει τον κοιμισμένο από το φίδι. Η ιδέα της Καινής Διαθήκης να σώζεται ο άνθρωπος καταφεύγοντας στην ανωνυμία του συνόλου αφενός οδήγησε από την λιτότητα της ανατολής στον σοσιαλισμό της δύσης και αφετέρου δημιούργησε μια ομαδική διακριτικότητα που κατάντησε μαζική αοριστία, με ένα τρόπο που φτάνει να ξεχνάει κανείς την πυρκαγιά στο σπίτι του, μιας και προσέχει τα κλάματα του γείτονα για το δικό του κάψιμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. @ Λύκος

  Αντίθετα οι Έλληνες με το επί της προμετωπίδας του Απολλώνιου Δελφικού ναού ευρισκόμενο απόφθεγμα «Μηδέν Άγαν», που αποδίδεται στον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο – ένας από τους επτά Σοφούς, δηλώνουν έναν μεγάλο «οντολογικής» υφής νόμο της ζωής : ο άνθρωπος οφείλει να εξαρτά την ευδαιμονία του από τον εαυτό του. «Πράγματι το απόφθεγμα Μηδέν Άγαν λεγόμενο επί τόσους αιώνες θεωρείται λόγος ορθός. Και αλήθεια εκφράζει μια λαμπρή σκέψη. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει εξαρτήσει από τον εαυτό του όλους τους συντελεστές, που οδηγούν εις την ευδαιμονία ή κοντά εις την ευδαιμονία, και δεν αφήνει να ταλαντεύονται εις άλλους ανθρώπους, των οποίων η ατυχία ή η δυστυχία κατ’ ανάγκη επηρεάζει και την ιδικήν του διάθεση, αυτός είναι έτοιμος να ζήσει πολύ καλά, αυτός είναι ο σώφρον και αυτός είναι ο ανδρείος και ο φρόνιμος» λέγει ο Πλάτων στον «Μενέξενο, 247.e.7 – 248.a.5».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. @ Λύκος
  Εν ολίγοις η Χριστιανική θρησκεία και η Σολώνεια Δημοκρατία είναι πράγματα αντίθετα, καθώς η μεν Σολώνεια Δημοκρατία ως πολίτευμα στηρίζεται στους φυσικούς νόμους που διέπουν τον Κόσμο ενώ η θρησκεία του Χριστιανισμού, όσο αφορά το ηθικό της μέρος και την ηθική που προάγει , είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα που στηρίζεται σε ανθρώπινα ηθικά τεχνάσματα που κατά κόρων καταπατούν ή δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους τον τρόπο λειτουργίας και τους νόμους – που καθορίζουν την αυτή λειτουργία – τόσο του Κόσμου όσο και του ίδιου του ανθρώπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. @ Αιρετικός 31 Αυγ. 11:05
  Από ότι βλέπω σηκώθηκες από καναπέδες, ντιβάνια, καρέκλες...
  και παρήγγειλες την προσφορά.

  Άντε καλοδιάβαστα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Προς Λύκο 1 Σεπτ. 11:35 & 12:26

  γι' αυτό λέμε ότι η ιδεολογία σας είναι ξενόφερτη. Διότι επαναλαμβάνεται την βοναπαρτική προπαγάνδα που έστρεψε την Ευρώπη του 19ου αι. στην αυτοκαταστροφή χρησιμοποιώντας φτηνά στρατιωτάκια ποτισμένα με το όπιο της εθνοφυλετικής υπεροχής

  τα οποία και ποιο φτηνά ήταν, σε αντίθεση με τους μισθοφορικούς στρατούς
  και πιο πρόθυμα πεθαίναν για τους ηγεμόνες τους.

  Την μετεξελιγμένη μορφή της εθνοφυλετικής καθαρότητας του Ναζισμού την γνωρίζεις, δεν χρειαζεται να στην θυμήσω.

  Εκείνοι βέβαια μετέφρασαν το όμαιμον κτλ. σε ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια.

  Τσομπανόσκυλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Αυτη η εθνοφυλετική προπαγάνδα, εφαρμοσμένη στην στην καθ'ημάς πραγματικότητα κατάφερε, αυτό που δεν κατάφεραν Οθωμανοί σουλτάνοι.

  Να διαιρέσει το "βασιλικό γένος" των Ρωμηών που εκτείνονταν από Ανατολή σε Δύση.

  Όπως βλέπεις Λύκε καταλαβαίνουμε την διαφορά έθνους και γένους καλύτερα από σας.

  Τσομπανόσκυλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. προς Λύκος 1 Σεπτ. 12:26

  και ποιοι ήταν οι "Έλλησι" της εποχής του Αποστόλου Παύλου; Κάτι ψωμοζήτουλες (κοινώς γραικύλοι) που έτρεφαν γενειάδες για να ζουν από τον μισθό που παρείχε το Ρωμαϊκό Κράτος στους ντεμέκ φιλοσόφους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. προς Λύκο

  είπες
  "Καλού κακού όμως, για να μην ρεζιλεύεσαι, άντε ψάξε περί του Ο Πλήθωνα-Γεμιστόυ και γιατί ο Πατριάρχηςς Γενέαδιος του έκαψε όλα τα βιβλία, έτσι για να δεις…."

  Το έψαξα. Του τα καψε διότι επαναλάμβανε τις @#$%%&#@ του πυρομανή Εβραίου διδασκάλου του Ελισαίου. Και μας τον φέρνεις για παράδειγμα.

  Άντε τώρα και σύ διάβασε την απάντηση του Γεννάδιου Σολάριου στο Κατά των Πλήθωνος Αποριών επ'Αριστοτέλει και θα δεις ότι έπαιζε την ελληνική φιλοσοφία στα δάκτυλα, καλύτερα κι από σένα κι από μένα κι απ' όλους τους δήθεν αρχαιομαθείς.

  Τσομπανόσκυλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. προς Λύκο 1 Σεπτ. 12:43

  και πάλι αποφεύγεις ν'απαντήσεις.
  κι αυτό γιατί δεν θες να φανεί ότι ο ινστρούχτοράς σου Αδ. Κοραής και το τσιράκι του ο Θεόφιλος Καϊρης δεν θεωρούσαν Έλληνες, κανέναν από την Λάρισσα και πάνω.

  Τον δε Μ. Αλέξανδρο και τον Φίλιππο τους λέγαν βάρβαρους.

  Βλέπεις τα σχέδια του Βοναπάρτη δεν θέλαν την Ελλάδα Μεγάλη, κι έτσι οι "φωταδιστές" πράκτορές του αρχίσαν την γνωστή προβοκάτσια.

  Τσομπανόσκυλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Και γι'αυτόν τον ανεκδιήγητο Θεόφιλο Καϊρη τι να πει κανείς.

  Τι σημαντικό έκανε δηλαδή, που έφτιαξε δικό του ημερολόγιο κι ονόμασε τους μήνες με αρχαία ονόματα;

  Ε, και; Όλοι οι μασώνοι το κάναν. Ήδη από την εποχή της γαλλικής επανάστασης.

  Τζάμπα μάγκας. Δηλαδή το ράσο τι το φορούσε. Για να ξεγελάει; Αυτά είναι θεατρινισμοί τίποτα παραπάνω. Τίποτα σημαντικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. προς Λύκο 12:44

  Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε'λοιπόν, για να καταλάβεις, ήταν εθνομάρτυρας, είτε σ'αρέσει, είτε όχι.

  Και τον έχουν μαζί με τον πρωτομάρτυρα της Επανάστασης Ρήγα Φεραίο, τον Ρωμηό οραματιστή, που κάτι φωταδιστές καταδότες παρέδωσαν στις τουρκικές αρχές για να μην χαλάσει τα σχέδια του αφεντικού τους με τα αυτοκρατορικά οράματά του.

  Άντε διάβασε και κανένα κείμενο του Φεραίου να ξελαμπικάρεις, και μην πιστεύεις αυτά που λεν στις σχολικές γιορτές.

  Οι ίδιοι μειοδότες εκφωνούν και σήμερα τους λόγους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. @ Λύκος

  Και για να εξηγούμαστε : το ότι κάποιοι ασπαζόμαστε την φιλοσοφία ή και την θεολογία, τα ήθη και έθιμα, των αρχαίων Ελλήνων (την/τα πραγματική/τα, όπως αυτή/τα περιγράφεται/περιγράφονται στο σύνολο της ελληνικής γραμματείας) δεν σημαίνει ότι μισούμε τους συμπολίτες μας! Ή ότι δεν τιμούμε τους σημερινούς ή παλαιότερους νεκρούς μας που πολέμησαν για τον τόπο μας, επειδή ήτο χριστιανοί. Αλλοίμονο εάν δεν τιμούσαμε πχ τους πιλότους μας που χάθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα!!!
  Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξεχνούμε τι έχει κάνει και κάνει, ποια ήτο η στάση της, της (επίσημης) εκκλησία στο ρου της ιστορίας (φωτεινές εξαιρέσεις που έδρασαν υπερ της ελλαδικής κρατικής υποστάσεως, και μόνον για αυτην, υπήρχαν και θα υπάρχουν)!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. προς Ανώνυμο 1 Σεπτ. 2:13

  σου ξεφεύγει ένα απλό ιστορικό γεγονός.

  Οι πρώτοι και σκληρότεροι διώκτες των Χριστιανών ήταν οι Εβραίοι.
  Αυτοί μετά ξεσήκωσαν και τους ειδωλολάτρες και στράφηκαν εναντίον των Χριστιανών.

  Εβραίοι-ειδωλολάτρες
  η πρώτη ανίερη συμμαχία.

  Τσομπανόσκυλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. @ Λύκος

  Όσο όμως η εκκλησία ή και οι πιστοί της (οι 2-οι με τον αέρα της πλειοψηφίας) θα συνεχίζει /συνεχίζουν να λοιδορούν τον οποιοδήποτε μιλάει για αρχαία Ελλάδα ως παγανιστή, ειδωλολάτρη, νέο-ταξήτη κτλ.. Όσο θα συνεχίζουν να θεωρούν εαυτούς κοινωνούς και κατέχοντες της ΑΛΗΘΕΙΑΣ (παρότι ο Χριστός μπροστά στην ερώτηση του Πιλάτου περί Αλήθειας σιώπησε) θα υπάρχει πρόβλημα. Όσο θα συνεχίζεται η συκοφαντία, και ταυτόχρονα η απαξίωση της αρχαίας Ελλάδας και ταυτόχρονα το πνευματικό της κατά- κλέψιμο, θα υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στους δύο «κόσμους»!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. @ Λύκος

  Αν δεν αλλάξει στάση, τόσο η εκκλησία όσο και οι πιστοί της (όσοι ταλιμπανίζουν), και συνεχίζει να μην αντιλαμβάνεται/αντιλαμβάνονται ότι ο χριστιανισμός δεν έφτασε ποτέ στην εντελέχεια που έμελλε να τον οδηγήσει το ελληνικό τοπίο και για αυτό δεν έδωσε νέο ελληνικό καρπό (όπως η αττική τραγωδία) αλλά έγινε μια αίρεση (που ομολογουμένως δεικνύει ότι στην Ελλάδα ίσως υπάρχει ελπίδα η κάπου να ζει ακόμη ο μέγας Παν), και ταυτόχρονα η εκλλησία δεν αναλάβει την ευθύνη της που έκοψε για πάντα στους νεοέλληνες το δρόμο που τράβηξαν οι αρχαίοι, τόσο θα υπάρχει πρόβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Ο λύκος με την αρχαιοελληνική προβιά προσποιείται τον Έλληνα, και εμάς μας καλεί υποτιμητικά εβραιοχριστιανική αίρεση!
  Θυμίζεις τους Σκοπιανούς πού προσποιούνται τους Μακεδόνες.
  Εσύ και όμοιοι σου με την εγκυκλοπαιδική παπαγαλίστικη μόρφωση περί αρχαίας Ελλάδος, (αμφιβάλλω ότι είσθε πραγματικοί Ελληνες), στοχεύεται και εσείς στον αποχριστιανισμό της Ελλάδας.
  Θα φάτε τα μούτρα σας όπως ο Ιουλιανός ο Παραβάτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Προς Λύκο 1 Σεπτ. 12:42

  Επειδή κάθεσαι και βλέπεις ταινίες δεν σημαίνει ότι έμαθες και ιστορία.


  Να σου θυμίσω και γω πόσους βαρβάρους δείρανε οι Χριστιανοί λεγεωνάριοι

  Φράγκους
  Αλαμανούς
  Βησιγότθους
  Οστρογότθους
  Ούνους
  Βανδάλους
  Πέρσες
  Αβάρους
  Αλανούς
  Λογγοβάρδους
  Βουλγάρους
  Μαγυάρους
  Ρως
  Άραβες
  Σελτζούκους
  Νορμανδούς
  Καταλανούς

  και στο τέλος κλωτσηδόν και τους Οθωμανούς.

  Κρατάς σκορ;
  Και όχι έναν-έναν
  αλλά τρεις-τρεις
  γιατί πολεμούσαν και σε πολλά μέτωπα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. @ Λύκος

  Προς Τσομπανόσκυλο. (1 Σεπτεμβρίου 2010 9:02 μ.μ. )

  Επαναλαμβάνουμε όσα πίστευαν οι Έλληνες. Δεν συμφωνείτε ??
  Πρόβλημά σας!!! Είστε απλά πολύ απλά εκτός ελληνικής κοσμοαντίληψης!
  Με την λογική σου επειδή οι γερμανοί αντέγραψαν και χρησιμοποίησαν τις αριστερόστροφες και δεξιόστροφες σπείρες που κοσμούν όλους τους ναούς και πάμπολλα αγγεία, οι έλληνες των αρχαίων χρόνων είναι χιτλερικοί ναζιστές ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. @ Λύκος

  Προς Ανώνυμος (προς Λύκος 1 Σεπτ. 12:26)

  Καταπληκτική απάντηση, να γράψεις βιβλίο για τους ψωμοζήτουλες προγόνου σου! Αυτά όμως που λες μάθε πως θα πρέπει να τα αποδεικνύεις με αποδείξεις. Όχι πετάμε μία ακόμη συκοφαντία και τελειώσαμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. @ Λύκος

  Προς Ανώνυμος (1 Σεπτεμβρίου 2010 9:09 μ.μ. )

  Καταπληκτική απάντηση, να γράψεις βιβλίο για τους ψωμοζήτουλες προγόνου σου! Αυτά όμως που λες μάθε πως θα πρέπει να τα αποδεικνύεις με αποδείξεις. Όχι πετάμε μία ακόμη συκοφαντία και τελειώσαμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. @ Λύκος

  Προς Ανώνυμος (1 Σεπτεμβρίου 2010 9:24 μ.μ. )

  Η γνωστή ανιστόρητη ισοπεδωτική λασπολογία έναντι σε ότι είναι αντίθετο με την θρησκεία σας
  Τα βιβλία του Πλήθωνα Γεμιστού, ο οποίος μαθήτευσε κοντά στον κατά τα άλλα άγνωστο Πέρση δερβίση, και όχι εβραίο, ενδεχομένως μευλεβίτη ο οποίος του έκανε γνωστά, εκτός από τους περσοάραβες σχολιαστές του Αριστοτέλη, τα δόγματα του Σοχραβαρδή και του Ρουμή καθώς και άλλων Περσών, κάηκαν από τον Γεννάδιο διότι ο πρώτος ήτο ένθερμος υπερασπιστής της φυσικής και πολιτισμικής συνέχειας του Ελληνισμού («εσμέν Έλληνες το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί»), και γιατί συγκρούστηκα διότι ο πρώτος ως βαθύς γνώστης του Πλατωνισμού, συνέθεσε πολλούς ύμνους προς τους Έλληνες Θεούς και συγκρότησε τον φιλοσοφικο-λατρευτικό «Κύκλο» του Μυστρά, και συνέγραψε τα «Περί ων Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται» και «Περί Νόμων». Επί του τελευταίου έργου άνοιξε και η διαμάχη με τον Πατριάρχη (πλέον) Γεννάδιο Σχολάριο, ο οποίος του τα έκαψε!!
  Και γιατί αυτός ο φιλελεύθερες Γενάδιος, αφού κατατρόπωσε φιλοσοφικά τον Πλήθωνα, του έκαψε τα βιβλία του?? Μα πολύ απλά διότι εκτός των άλλων ήτο Αριστοτελιστής και δεν συμπαθούσε καθόλου της Πλατωνικές θεωρίσεις του Πλήθωνα που φυσικά παρέκλιναν από τα χριστιανικά πίστη του Γενάδιου. Πάντα το ίδιο βιολί, παλιότερα έκαιγαν τους ναούς, στην προκείμενη τα βιβλία… και μετά λέτε πυρομανή τον Ελισαίο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. @ Λύκος

  Προς Τσομπανόσκυλο. (1 Σεπτεμβρίου 2010 9:29 μ.μ. )

  Ωραία και καλά όλα αυτά,αλλά κάποια πηγή ιστορική υπάρχει που να διακρίνεται αυτή η θέση του Αδαμάντιου Κοραή ??
  Που και έτσι να ήτο όπως το λες, σε τι διαφέρετε εσείς οι σημερινοί που θεωρείτε τους αρχαίους έλληνες, και όσους σημερινούς που ασπάζονται τα φιλοσοφικά/θεολογικά πιστεύω των τότε ελλήνων, το λιγότερο μη Έλληνες???!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. @ Λύκος
  Προς Ανώνυμος είπε... (1 Σεπτεμβρίου 2010 9:38 μ.μ. )

  Τα σημαντικότερα κατορθώματα του "μαρτυρά σας" :

  1ο Σύνταξε το κείμενο του αφορισμού το 1799. Αργότερα η εκκλησία το βρόντηξε στην ανθρωπιά του Καϊρη, του φωτισμένου σοφού, γιατί άρχισε να ξεμπροστιάζει τους παπάδες και να φωτίζει τον κόσμο.
  2ο Αφόρισε τον Υψηλάντη και τους Φιλικούς, το μεγαλείο και το μυστήριο της Εταιρείας.
  3ο Το 1819 με πατριαρχικό φιρμάνι απαγόρεψε στους παπάδες να βαπτίζουν τα παιδιά τους με ονόματα Ελληνικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. @ Λύκος
  Προς Ανώνυμος είπε... (1 Σεπτεμβρίου 2010 9:38 μ.μ. )
  Ο καημένος ο Κολοκοτρώνης. Είπε κάποτε πως μια μέρα το πανεπιστήμιο θα γκρεμίσει το παλάτι. Λάθος, σοφέ μου γέρο. Γιατί αφόντας εστήσανε μπροστά στο πανεπιστήμιο τον πατριάρχη, η νεότερη Ελλάδα είχε παίξει πια τη ζαριά της στο Ρουβίκωνα. Είχε πάρει το δρόμο της. Τη στράτα του κακού και της ανεμοζάλης. Η Ελλαδοελλάδα αποσύρθηκε, άκρα πικραμένη και περήφανη. Και άφηκε την Εβραιοελλάδα να ξερογλείφεται σα μαϊμού απάνου στη σκηνή του Καραγκιόζη:
  «Γειά σου, μάνα μου Ελλάς, είμαι κλεφτοφουκαράς».
  Η σμαρδή και φαναριώτικη πολιτική στον Αγώνα, με Μαυροκορδάτο και Κωλέττη και παπάδες, θα περάσει ύστερα, και θα δώσει το ρυθμό και τον τόνο της στην πολιτική ιστορία της «νεότερης Ελλάς». Φατρίες, κομματισμός, αρριβισμός, βουλευτοτσιφλικάδικα. Εθνική αφασία, ξενοκίνητα νήματα της μαριονέττας, το αγγλόφιλο, το γαλλόφιλο, το ρωσόφιλο. Πολιτική του ρουσφετιού και της ασυδοσίας, δουλοφροσύνη, λεονταρισμοί, απαξία, ιδιοτέλεια. Ό,τι ανθίζει πια, κι ό,τι καρπίζει σήμερα στη χώρα. Νούλες και κουλούρηδες, χάχηδες και σάκηδες, ντόρες και ντορήδες. Περάστε κόσμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. @ Λύκος
  Προς Ανώνυμος είπε... 1 Σεπτεμβρίου 2010 9:46 μ.μ.

  Εύγε ξέρει Ιστορία! Δηλαδή έμ κάψατε τα πάντα (Θεοδόσιος και Βαλεντιανός, ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α΄ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ( 379-457 ), Διωγμοί επί Αρκαδίου ( 395-408), Διωγμοί επί Θεοδοσίου Β του Μικρού ( 408 – 450 ), Μαρκιανός ( 450-457 ) – Πουλχερία ) τα πάντα θέλεται και τα ρέστα τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. @ Λύκος

  Προς Ανώνυμος είπε... 1 Σεπτεμβρίου 2010 9:46 μ.μ.

  Πχ. το 528 Αυτοκράτορας είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους ανθέλληνες της ιστορίας ο Γιουτπράδα (ελληνιστί Ιουστινιανός) επί των ημερών του καταργούνται οι ολυμπιακοί αγώνες και εκδηλώνεται η περίφημη “στάση του Νίκα” (19). Παρόλες τις αρχικές επιτυχίες των επαναστατών ο αυτοκρατορικός στρατός ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΒΑΡΙΚΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΕΡΟΥΛΩΝ (χριστιανών ασφαλώς) πνίγει την εξέγερση των Ελλήνων στο αίμα. 40.000 νεκροί αρχικά και εν συνεχεία γκρέμισμα ελληνικών ναών και κλείσιμο φιλοσοφικών σχολών. Η τελευταία ελπίδα του ελληνισμού είχε πια χαθεί. Μέσα στα αντίποινα της ιουδαιοχριστιανικής ηγεσίας είναι η αφαίρεση κτημάτων των Ελλήνων προς όφελος ασφαλώς της χριστιανικής εκκλησιάς και του δημόσιου ταμείου. Ο Γιουτπράδα συνεχίζοντας το θεάρεστο έργο του επιβάλλει ποινές θανάτου δια σταύρωσης πυρός και βασανιστηρίων για όσους “εκ των ανοσιών και μυσαρών Ελλήνων κατεχόμενοι πλάνη”. Συντάσσει επίσης και τον περίφημο “Ιουστινιάνειο κώδικα” μνημείο ανθελληνικού παροξυσμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. @ Λύκος
  Προς Ανώνυμος είπε... 1 Σεπτεμβρίου 2010 9:46 μ.μ.

  Πχ 457-491 Σποραδικές εκτελέσεις εθνικών σε όλη την αυτοκρατορία. Σε μια τελευταία προσπάθεια να υπερασπιστούν την λατρεία τους και την τιμή τους από τους από τους οπαδούς του εξ’ανατολάς “φωτός” οι Έλληνες της Μικρας Ασίας εξεγείρονται. Η εξέγερση καταστέλλεται και οι έλληνες σφάζονται από τον αυτοκρατορικό στρατό. Μεγάλες μορφές της αυτοκρατορίας με την κατηγορία πως είναι Έλληνες εκτελούνται. Ο Ζώσιμος, ο Ισίδωρος, ο Σεβεριανός, και άλλοι ενώ λαμβάνει χώρα η περίφημη δίκη του φιλόσοφου Ισοκάσιου. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου χριστιανοί αξιωματούχοι εκτελούν βασανίζουν και διαπομπεύουν πολλούς κρυφούς εθνικούς ιερείς. Το 474μ.α.χ.χ. αυτοκράτορας αναλαμβάνει ο Ζήνων επι της βασιλείας του το 484μ.α.χ.χ. εκδηλώνεται νέα εξέγερση των Ελλήνων κατά του εβραιοχριστιανικού κατεστημένου με ηγέτες τον Λεόντιο, τον Ίλλο και τον αθηναίο φιλόσοφό Παμπρέπιο επιδιώκουν την ανατροπή του χριστιανισμού και την επιστροφή των πατρώων αντιλήψεων. Παρά τον γενναίο αγώνα των Ελλήνων εξεγερθέντων 4 χρόνια μετά και οι τελευταίοι επαναστάτες θανατώνονται. Στην Ίμβρο ο προσηλυτιστής Κόνων ακολουθούμενος από το σύνηθες πλήθος των ειδωλοφάγων μονάχων εκτελεί όλους τους Έλληνες του νησιού. Ακόμα μια δωδεκαθειστική λατρεία αυτή του Λαβρανίου Δια βρίσκει το τέλος της όπως και οι λάτρεις της από τους οπαδούς της “αγάπης”.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. @ Λύκος
  Προς Ανώνυμος 1 Σεπτεμβρίου 2010 11:44 μ.μ.

  Φίλε μου λατρεύεται τον Χριστό, τον υιό του Γιαχβέ, που ως ανθρώπινη παρουσία είναι το γένος Δαβίδ! Χορεύεται όταν υπαντρέβεστε τον Ησαΐα κτλ. Τα άλλα περιττεύουν!

  Σας έχει μένει το κουσούρι του καταδιωκόμενου εβραίου ? γιατί αλλιώς αυτή η εμμονή ότι όλοι θέλουν το κακό σας έχει παραγίνει!!!
  Δεν προσπαθούμε κανείς κύριε να σας αλλάξει γνώμη πόσο μάλλον πίστη!!
  Αλλά και αν το κάναμε, σίγουρα θα αποτυγχάνεμε, έχεις δίκιο! Διότι θα έπρεπε να κρατάμε ρόπαλα και είτε σας αρέσει είτε όχι δεν είναι όλοι ταλυμπάν σαν και εσάς!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. @ Λύκος

  Προς Τσομπανόσκυλο. 1 Σεπτεμβρίου 2010 9:02 μ.μ. και 1 Σεπτεμβρίου 2010 9:04 μ.μ.

  Τι λες ? που ακριβώς είδες όλα αυτά να τα λέω ?? (γνωστή η τακτική σας!)
  Δεν κατάλαβες απολύτως τίποτα από αυτά που έγραψα, ή κάνεις πως δεν κατάλαβες!!
  Είτε σου αρέσει είτε όχι οι Έλληνες κατά τους ίδιους τους Έλληνες ήτο οι άνθρωποι που κατοικούσαν σε συγκεκριμένο χώρο και τόπο και είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά/ ιδιότητες που δεν διαχωρίζονταν το ένα από το άλλο και που τους χαρακτήριζαν : είχαν κοινούς προγόνους, μιλούσαν την ίδια γλώσσα, και είχαν κοινό κοσμοείδωλο (φιλοσοφίκοθεολογικό, ήθη και έθιμα)!
  Και κάτι ακόμη, δεν κατηγορείς εμένα με αυτά που λες, τους αρχαίους αποκαλείς φασίστες και ρατσιστές!
  Επίσης με το να διαφωνείς με ότι έλεγαν, όχι με ότι φαντάζεσαι ότι έλεγαν γιατί έτσι σε βολεύει να λες, απομακρύνεσαι ακόμη περισσότερο από το ορισμό τους και τον αυτό-χαρακτηρισμό τους!
  Να στο θέσω αλλιώς, αν ζούσες την εποχή του Αχιλλέα, του Λεωνίδα ή του Σωκράτη, θα σε θεωρούσαν Έλληνα (πραγματικό ?? όπως λέτε και εσείς)!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. @ Λύκος

  Και για να τελειώνει αυτή η ιστορία : οι σημερινοί κάτοικοι του κρατιδίου είναι έλληνες το γένος, δεν έχει ουδείς, νομίζω, από τους συζητούντες αντίθετη άποψη!
  Αυτό που λέμε είναι ότι όσο αφορά το κοσμοείδωλο των σημερινών ελλήνων, και ότι εμπεριέχει και απορρέει από αυτό (είτε ως ηθική είτε ως μεταφυσική κτλ.), δεν έχει καμία μα καμία σχέση με των αρχαίων προγόνων μας! Αυτό από μόνο του αποτελεί αρκετό για να υπάρχουν δύο κόσμοι…και προβλήματα!
  Αυτό που επίσης λέμε είναι ότι αυτό το γεγονός δεν έγινε έτσι ξαφνικά και κυρίως ειρηνικά!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Λύκε, θαυμάζω την υπομονή σου!!!!

  έχουμε καταντήσει πλέον να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες.

  Τι σατανιστές, τι φασίστες, τι διεθνιστές, τι πεμπτοφαλαγγίτες, τι μασόνους, τι ηλιθίους, τι ξενόφερτους, τι ειδωλολάτρες, κτλ κτλ

  μας ονομάζουν, αλλά το αστείο της υπόθεσης είναι ότι στην ουσία αυτά χαρακτηρίζουν αυτούς!

  Ευτυχώς ολοένα και περισσότεροι νεοέλληνες, χρόνο με το χρόνο, αφυπνίζονται και γίνονται Έλληνες κι η Ελλάδα έχει ελπίδα...

  Έλλην στο ήθος και στο έθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Προς ΛΥΚΟ:

  Γράφεις για να χτυπήσεις τους Χριστιανούς ώς σκοταδιστές:

  "Πάντα το ίδιο βιολί, παλιότερα έκαιγαν τους ναούς, στην προκείμενη τα βιβλία… "

  Δε μου λες, για τους Αθηναίους που έκαψαν τα βιβλία του Πρωταγόρα και του Αναξαγόρα και που τους εξόρισαν επί ασεβεία από την πόλη, δεν έχεις να πεις κάτι; Ή κάπου εδώ τελείωσαν οι ιστορικές σου γνώσεις;

  Επίσης αυτό το:

  "Και κάτι ακόμη, δεν κατηγορείς εμένα με αυτά που λες, τους αρχαίους αποκαλείς φασίστες και ρατσιστές"

  Τι λες ρε μεγάλε, ποιος θαρρείς ότι είσαι για να ταυτίζεσαι μόνο εσύ με το ελληνικό γένος; Και με ποιο δικαίωμα λοιδωρείς τους υπόλοιπους Έλληνες με την αυθεντία της δοκησισοφίας σου; Ποίος σε διαβεβαίωσε ξερόλα μου ότι εσύ κατέχεις την πλήρη γνώση ενώ όλοι οι άλλοι είναι άσχετοι;
  Λύκε, από τον καταιγισμό των αναρτήσεων σου και τον παθιασμένο τρόπο που γράφεις, διαβλέπω φίλε μου μεγάλο πρόβλημα, μόνο που εγώ δεν έχω ειδικότητα ψυχιατρικής για να σε βοηθήσω.
  Ξέρω όμως κάποιον...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. @ Λύκος

  Κανείς δεν είπε ότι οι χριστιανοί δεν είναι έλληνες το γένος και στην γλώσσα. Αλλά ότι δε έχετε ουδεμία σχέση ως κοσμοαντίληψη των αρχαίων ελλήνων και ότι απορρέει από αυτή σε όλα τα επίπεδα!!!
  Άνθρωπέ μου στην Ελλάδα από την εποχή των προπατόρων Πελασγών οι άνθρωποι σε τούτο τον τόπο αντιμάχονται για χίλιους διαφορετικούς λόγους. Ουδείς όμως από τους αντιμαχόμενους κατηγόρησε τον άλλο ως μη έλληνα, αυτό το προνόμιο το έχετε μόνον εσείς : ταυτίζεται τον ελληνισμό με το γένος και αδιαφορείτε για τις άλλες δυο ιδιότητες που αναφέρει ο Ηρόδοτος – που αποτελούν και συνιστούν το έθνος! Τις αντικαταστατέ με τον χριστιανισμό και ονομάζεται έλληνα και δη πατριώτη όποιον είναι χριστιανός, όλοι οι άλλοι είναι νεοταξίτες κτλ.!!!
  Περί καψίματος του Πρωταγόρα : θα μου πεις ποιοι το έκαναν και γιατί ? (μιας και εγώ δεν ξέρω!!)
  Όχι, τίποτε άλλο, αλλά γιατί εγώ μίλησα για συγκεκριμένο πρόσωπο, όχι κάποιοι έκαναν κάτι, και αναφέρθηκα και γιατί το έκανε!!
  Όχι άλλη αερολογία και λασπολογία για εντυπωσιασμό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Εκτός των άλλων λοιπόν, είσαι και υποκριτής ή (πώς αλλιώς να το πει κανείς) τελείς εν συγχύσει...

  Προφανώς, εάν δεχθούμε τους όρους που θέτει ο ηρόδοτος, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολλούς αιώνες δεν υπάρχουν Έλληνες, οπότε πρέπει να μας εξηγήσετε από πού προήλθατε εσύ και οι όμοιοί σου. Ναι λοιπόν, είστε παιδιά της νέας τάξης, αφού αγνοείτε προκλητικά αιώνες ελληνικής ιστορίας και ελληνικού μεγαλείου, αγώνες, θυσίες, αίματα και προσπαθείτε να κάνετε κριτήριο ελληνικότητας τη θρησκεία των ειδώλων... Πρόβλημά σας. Αλλά, να το ξέρετε, δε σας χαρίζουμε τον πολιτισμό των αρχαίων προγόνων μας, που βρήκε την ολοκλήρωση και την κορύφωσή του, από την ευλογημένη εκείνη ώρα του 52 μ.Χ. που ο Παύλος φώτισε το Έθνος μας. Με το Χριστό πορευθήκαμε, με το Χριστό περάσαμε τα δύσκολα, με το Χριστό θα μεγαλουργήσει και πάλι η Ελλάς, κι ας κράζετε όσο θέλετε.

  Γράψε κι άλλα. Έχει κέφι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. "Τις αντικαταστατέ με τον χριστιανισμό και ονομάζεται έλληνα και δη πατριώτη όποιον είναι χριστιανός"

  Οχι ο,τι κι ο,τι Χριστιανος, αλλα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.Διοτι υπαρχουν και καποιοι αλλοι που ειναι μεν Χριστιανοι αλλα μονο Ελληνες δεν μπορω να τους χαρακτηρισω.Και αναφερομαι στους καθολικους και την συμπεριφορα που επεδειξαν καθ'ολη την διαρκεια της Γερμανο-Ιταλο-Βουλγαρικης κατοχης 1941-1944.Και αν δεν πιστευεις εμενα, ρωτα τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ των Κυκλαδων να σου πουν πως τους συμπεριφερθηκαν οι "Ελληνες" καθολικοι εκεινη την περιοδο.Η μηπως θελεις να αναφερθω και στις σεχτες των Χριστιανων προτεσταντων και πως λειτουργουν;Για παραδειγμα, γνωριζεις οτι κατα την διαρκεια των κηρυγματων οι Πεντηκοστιανοι ιεροκηρυκες εδιναν γραμμη στους πιστους τους να ψηφιζουν μονοκουκι τον Σημιτη;Και αν εχουν κ@@λο ας βγουν να με διαψευσουν.Το ιδιο κανουν και σημερα.Μονο που σημερα αντικατεστησαν τον Σημιτη με το Yorgo.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Προς Λύκο:

  Φουκαρά Μισοπώγωνα. Δεν ξέρω, αν είναι μεγαλύτερη η έκπληξη ή η απογοήτευση που μου προκάλεσες με την απορία σου σχετικά με τον Αναξαγόρα και τον Πρωταγόρα.
  Επιβεβαιώθηκε αυτό που εξ αρχής φαντάστηκα για σένα και για την επίδειξη των γνώσεων που δήθεν έχεις. Πως η λίγη ιστορία που γνωρίζεις, είναι αποσπάσματα άλλων, επιλεγμένες συρραφές που μοναδικό σκοπό έχουν όχι την αλήθεια, αλλά την χάλκευση επιχειρημάτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού, που δεν είναι άλλος από το χτύπημα του Χριστιανισμού. Το αντιχριστιανικό μένος, όμως, πολύ συχνά τυφλώνει και μωραίνει και πολλάκις, όπως τώρα σε εσένα, προκαλεί και ιστορική αμνησία ή άγνοια όταν κάτι δε συμφέρει το σκοπό του.
  Ε, λοιπόν, ο σκοταδισμός και το κάψιμο των βιβλίων και το κυνήγημα των νέων ιδεών, υπήρχε και στην-κακώς εξιδανικευμένη και ωραιοπημένη από εσένα- αρχαία Ελλάδα. Δεν αλλάζουν εύκολα οι άνθρωποι φίλε. Εγώ την αρχαία Ελλάδα την αγαπώ με τα καλά της και με τα κακά της. Εσύ απλά ζεις σε ένα παραμύθι.
  Διάβασε λοιπόν και ξεστραβώσου:

  "Η θεϊκότητα των παραδοσιακών φυσικών πρότυπων, που αποτελούσαν για χιλιετίες αντικείμενα λατρείας, αμφισβητήθηκε και στη θέση τους εμφανίστηκε ένα νέο φυσικό πρότυπο, ο άνθρωπος. Από πολλές απόψεις το όλο ζήτημα ισοδυναμούσε με «ύβρι» απέναντι στην κατεστημένη τάξη. Επαναστατικές ιδέες, όπως αυτή του Αναξαγόρα, που ισχυριζόταν πως ο ήλιος και η σελήνη ήταν πύρινα σώματα που ακολουθούσαν μια ουράνια τροχιά και όχι οι γνωστοί θεοί, ήταν άκρως επικίνδυνες, ιδιαίτερα στις κρίσιμες εποχές. Έπρεπε να απαλλαγούν από τον ενοχλητικό αυτό άνθρωπο, έτσι τον εξοστράκισαν. Ο Πρωταγόρας πάλι, που έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο του κόσμου και τον έκανε μέτρο όλων των πραγμάτων, ασέβησε και περιφρόνησε τους θεούς. Έτσι έκαψαν τα βιβλία του και τον κατηγόρησαν για αθεϊα και ασέβεια και το 415 π.Χ τον ανάγκασαν να φύγει από την Αθήνα."

  Ο σκοταδισμός του χριστιανισμού σε μάρανε.
  Στην εποχή μας δεν είναι δύσκολο πια, ούτε απαιτεί κόπο να ψάξεις για να μάθεις. Πάτα σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης τα ονόματα των δύο αρχαίων σοφών για να διαβάσεις με στοιχεία και πηγές. Μη τα θέλεις όλα στο στόμα...κουράσου και λίγο τεμπελάκο...

  Και που είσαι, αν δεν υπάρξει ταχεία βελτίωση της κατάστασης σου, γνωρίζω ένα καλό πνευματικό για να σου διαβάσει τους εξορκισμούς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.