19/5/17

Ο Παντελής Σαββίδης για τη μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας και το στρατηγικό αδιέξοδο του χώρου

Η σημερινή ημέρα καθιερώθηκε απο το ελληνικό κοινοβούλιο ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων Ελλήνων. Ιστορική απόφαση που επιβάλει την προώθηση του θέματος της Γενοκτονίας διεθνώς.
Εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα:

-Μια εθνική υπόθεση επιχειρήθηκε και επιχειρείται να ελεγχθεί απο ομάδες. Όχι μια, αλλά πολλές.
-Γενοκτονία υπέστη το σύνολο των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι μόνον οι Πόντιοι. Άρα, η διεθνής κοινότητα αν θα αναγνωρίσει Γενοκτονία, θα αναγνωρίσει Γενοκτονία όλων των Ελλήνων. Χρειάζεται αναθεώρηση του αρχικού στόχου των οργανωμένων Ποντίων.
-Αν δεν υπάρξει ενότητα, και συμμετοχή στις διαδικασίες ανθρώπων που έχουν το διεθνές εκτόπισμα για να προωθηθεί το αίτημα της Γενοκτονίας, αποτελέσματα σημαντικά δεν θα δούμε. Θα διαιωνίζεται το ζήτημα χωρίς πρόοδο. Απλώς, θα έχουν κάποιοι να ασχολούνται με κάτι.
-Η ενότητα και η κοινή προσπάθεια θα ενεργοποιήσουν τη συμμετοχή στις διαδικασίες και πολλών άλλων Ελλήνων. Αν ένα κίνημα δεν γίνει μαζικό, τα αποτελέσματά του θα είναι περιθωριακά.
Ας τιμήσουμε, λοιπόν, την ημέρα με αναθεωρητικό προβληματισμό μιας πορείας που οδηγεί σε αδιέξοδο.

2 σχόλια:

 1. Κύριε Παντελῆ Σαββίδη,
  πράγματι μέν, "Γενοκτονία υπέστη το σύνολο των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι μόνον οι Πόντιοι". Καί Πράγματι ἄρα, "Χρειάζεται αναθεώρηση του αρχικού στόχου των οργανωμένων Ποντίων".
  Εἶναι ἐσφαλμένο ὅμως, τοῦτο: "...η διεθνής κοινότητα αν θα αναγνωρίσει Γενοκτονία, θα αναγνωρίσει Γενοκτονία όλων των Ελλήνων". Διότι:
  Τό βέβαιον εἶναι, ὅτι ἔχει ἤδη ἀρχίσει νά γίνεται ἀποδεκτό διεθνῶς, ὅτι γενοκτονία ὑπέστη ὁ Ποντιακός Ἑλληνισμός.
  Τοῦτο, εὐλόγως καί εὐχερέτερα, διότι ὁ Πόντος εὑρίσκεται σέ θέση ἄσχετη μέ τά πεδία τῶν μαχῶν 1919-1922,καί οἱ σφαγές τῶν Ποντίων δέν μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν ὡς ἀντίποινα.
  Αὐτή λοιπόν ἡ ἀναγνώριση, πρέπει νά συνεχίσῃ, καί νά ὁλοκληρωθῆ διεθνῶς, καί τότε θά τεθῆ πλέον ἀνάγλυφα διεθνῶς καί πειστικῶς (τότε!), τό ζήτημα τῶν λοιπῶν δεδομένων πού συνθέτουν τήν ὅλη εικόνα τῆς γενοκτονίας τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
  Ὑπάρχει κάποιος λόγος, γιά λόγους λογικῆς ἀρτιότητας, ἤ γιά νά μήν θιγοῦν τά συναισθήματα τῶν λοιπῶν μικρασιατῶν προσφύγων μας, πού ἐπίσης ὑπέστησαν γενοκτονία (καί ὄχι ἁπλῶς ἀντίποινα, οὔτε μόνον ἐθνοκάθαρση), νά ἐγχυθῆ σύγχυσις σέ ὅλη τήν ὑπόθεση τῆς ἀναγνωρίσεως διεθνῶς τῆς γενοκτονίας;
  Πανεύκολα γάρ οἱ Τοῦρκοι, θά χρησιμοποιήσουν τίς φιλοτουρκικές δημοσιεύσεις στήν Εὐρώπη τοῦ τότε (1921-1922) , πού ἐγίνοντο καθ' ὑπόδειξιν τῶν Κυβερνήσεων τῶν χωρῶν αὐτῶν , πρωτίστως λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων τῶν χωρῶν αὐτῶν (πού εἶχαν συμφέρον νά πάρουν μερίδια τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀπό τόν Κεμάλ), καί ἔτσι (παρά τό ὅτι αὐτές οἱ δημοσιεύσεις συνιστοῦν κυρίως προπαγάνδα ὑπέρ τῆς Τουρκίας, ὅπως προκύτπει ἀπό τίς λοιπές πηγές ὅπως ἐγγραφα ἐρευνημένα ἤδη στά Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν τῆς Εὐρώπης, αὐθεντικές μαρτυρίες κλπ), θά καταφέρουν νά θολώσουν τό ὅλο θέμα τῆς γενοκτονίας.
  Ἀφοῦ δηλαδή, κε Σαβίδη, μέ 100 ἐγκλήματα ἤ ὑποτιθέμενα ἐγκλήματα τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν στήν Μικρά Ἀσία δημοσιευμένα στόν δυτικό τύπο διογκωμένα ἤδη τήν ἐποχή ἐκείνη (1921-1922), εἶναι ἀντικειμενικῶς δυνατόν νά καθυστερήσῃ ἐπί πολύ ἡ άναγνώρισις τῆς γενοκτονίας τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων-Ρωμηῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἤ καί νά παρεμποδισθῆ πλήρως μέ τήν σύγχρονη τουρκική προπαγάνδα καί ... παρα-προπαγάνδα, πρός τί νά παρασυρθῆ τό πρῶτο βῆμα, αὐτό τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῶν Ρωμηῶν δηλαδή τοῦ Πόντου, καί νά ἐνταχθῆ στήν καλλιεργούμενη εὐκολώτερα προπαγανδιστικῶς ἀπό τούς Τούρκους, γιά τήν Μικρά Ἀσία ὡς σύνολο, ἀμφιβολία περί τοῦ ἄν ὄντως αὐτό πού ἔγινε ἦταν γενοκτονία ;
  Νομίζω ὅτι πληρώνουν ἀδρά τούς προδότες, γιά νά λένε ὅτι ἔγινε μόνον ἐθνοκάθαρσις. Ἤ καί πρόσθετα καί διογκωμένα (ἀνύπαρκτα) ἐγκλήματα τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν. (Ὅσο καί νά προσπαθοῦν οἱ Τοῦρκοι, νά προχρονολογήσουν τήν ὕπαρξη ἀνταρτῶν τοῦ Πόντου, γιά νά δικαιολογήσουν ὡς ἀντίποινα τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων –Ρωμηῶν καί στόν Πόντο) δέν θά ἐπιτύχουν. Δέν ἔχουν διεθνεῖς πηγές τῆς τότε ἐποχῆς πού νά τούς βηθοῦνε σέ τέτοια προπαγάνδα. Μόνο μεταγενέστερα ἰδεολογικά κατασκευάσματα τοῦ κεμαλικοῦ καθεστῶτος διαθέτουν, γιά νά παραπλανιοῦν τούς τούρκους μαθητές.
  Γιατί λοιπόν ὑποβαθμίζοντας την κεφαλαιώδη σημασία τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὡς πρώτου ἐννοεῖται βήματος, νά δώσουμε στούς Τούρκους τήν δυνατότητα νά θολώνουν τά νερά, προπαγανδίζοντας γιά ὅλην τήν Μικρά Ἀσία, ὅτι "ἦσαν ὅλα ἴσως κάπως ὑπέρμετρα ἀντίποινα" ἤ ὅτι ἔγινε "μιά ἐθνοκάθαρση μέ 300-3000 φόνους καί τά ἄλλα ὅλα εἶναι ἀμφίβολα" ;
  Δέν τελῶ ἐν γνώσει ὁμάδων καί φιλοδοξιῶν. Γνωρίζω ὅμως, ὅτι "κάλλιο πέντε καί στό χέρι παρά δέκα καί καρτέρει", καθώς καί ὅτι: (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Β Μέρος (τελευταῖο).
  Ἀκόμη καί ἄν, στήν καλή λέμε περίπτωση, εἶναι νά πάρῃ μερικές δεκαετίες ἡ διεθνής ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας μας (τοῦ ἡμίσεος περίπου τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ρωμηῶν, δηλ. τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας) ἀπό τούς Τούρκους, ἀκόμη καί γιά μιά τέτοια περίπτωση, εἶναι σημαντικό νά μήν διακινδυνευθῆ τό πρῶτο βῆμα της, αὐτό τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.
  Πάνω του, πρέπει νά οἰκοδομηθῆ ἡ ἀναγνώρισις τῆς ὅλης γενοκτονίας μας στήν Μικρά Ἀσία, μέ περαιτέρω ἱστορικές ἀναφορές καί ἐξειδικεύσεις γεγονότων. Ὄχι τό ἀντίστροφο.
  Ἄν καθυστερήσουμε, μέ τήν ἐλπίδα νά φθάσουμε στό μέλλον στήν διεθνῆ αναγνώριση γιά τό σύνολο τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς ἀσίας, καί στό μεταξύ διαλυθῆ ἡ Τουρκία, θά χάσουμε τόν Πόντο.
  Ἄν πάλι δέν διαλυθῆ, τό θέμα τῆς ἔστω καί γιά λίγο καθυστερήσεως τῆς διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως τῆς γενοκτονίας μας στήν Μικρά Ἀσία, μπορεῖ νά συνεπάγεται, αὐτή καί μόνον ἡ καθυστέρησις, τήν ἐπέκταση τῆς Τουρκίας δυτικῶς χωρίς καμία ἀντίδραση ἀπό μέρους τοῦ λεγομένου πολιτισμένου κόσμου, πού ἄλλως (μέ τήν προώθηση ἐπειγόντως καί ἀρχικῶς δηλαδή, τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου) θά ἐκδηλωθῆ σχεδόν ἐνστικτωδῶς ὡς αὐτονόητον ὡς «ἐδῶ καί μή παρέκει», κατά τῆς Τουρκίας.
  Τί ἐμποδίζει, πράγματι, ὅλα τά προσφυγικά σωματεῖα κλπ. νά ἑνώνονται μαζί μέ μᾶς τούς Ποντίους, κάθε 19η Μαΐου, καί νά ζητοῦν τήν ἀναγνώριση τῆς ὅλης περαιτέρω γενοκτονίας μας στήν Μικρά Ἀσία;
  Τό πλέον δύσκολο, εἶναι νά γίνῃ αποδεκτό διεθνῶς ὅτι ἕνα ὑπαρκτό σύγχρονο ἔθνος ὁλόκληρο, τό Τουρκικό, προέβη σέ γενοκτονία ὄχι στό ἀπώτερο μόνον παρελθόν του, ἀλλά μόλις λίγες δεκαετίες πρίν. Καί δή γενοκτονίας ἀξίας καταδίκης, τό ἴδιο ὅπως ἡ γενοκτονία τῶν Γερμανῶν Ναζί σέ βάρος τῶν Ἑβραίων. Πρᾶγμα πού οἱ σιωνιστές ἐκ τῶν ἑβραίων θά πολεμήσουν πάση θυσία, διότι θέλουν νά ἔχουν τό μονοπώλιο τοῦ Ὁλοκαυτώματος ὡς ἀποδείξεως τοῦ ὅτι εἶναι ὁ λαός-μεσάζων («μεσσίας»), μεταξύ άνθρωπότητος καί Θεοῦ, ὥστε νά συμπήξουν θυσιαστήριο καί τεχνητό ἱερατεῖο (πέριξ τοῦ νέου ναοῦ τοῦ Σολομῶντος) μαζί μέ παγκόσμια ἐξουσία τους. Τρία λοιπόν ἑκατομμυρια χριστιανοί, θύματα τῆς γενοκτονίας τῶν Τούρκων στήν Μικρά Ἀσία, σχετικοποιοῦν τήν σημασία τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 6 ἑκατομμυρίων θυμάτων τοῦ ναζισμοῦ, τόσο, ὥστε νά μήν μποροῦν νά χρησιμεύσουν γιά τίς ἀνωτέρω θεωρίες καί ἐπιδιώξεις τοῦ ἀκραίου σιωνισμοῦ.
  Οἱ σύγχρονοι Τοῦρκοι μοιάζουν γιά ἄνθρωποι, ἀλλά τό ὅτι θά γίνουν ἄνθρωποι μόνον ἀφοῦ ἀναγνωρίσουν τήν γενοκτονία μας (σέ ὅλην τήν Μικρά Ἀσία), μόνον ὅ,τι ἔγινε στόν Πόντο μπορεῖ νά τούς τό διδάξῃ ἀναντίρρητα καί ἐντός τῆς Τουρκίας. Γιά τόν Πόντο τήν περίοδο 1914-1924, τά ψέμματά τους στήν ἱστορία, ἐλέγχονται εὔκολα καί καταρρέουν. Γιατί νά τούς χαρίσουμε τήν διεθνῆ ἀμφιβολία μέ τήν ἠλίθια ἀπό τακτικῆς ἀπόψεως θέση (βλ. καί ἀντιπαλότητα τῶν ὡς ἄνω ἀκραίων τοῦ σιωνισμοῦ) , ὅτι πρέπει νά ὁδεύσουμε σέ ἀγῶνα γιά ἀναγώριση μόνον τῆς ὅλης γενοκτονίας μας ὡς Ἑλλήνων- Ρωμηῶν στήν Μικρά Ἀσία;
  ΥΓ. Ἐπιτρέψτε μου, ὅσο οἱ Τουρκία δέν ἀναγνωρίζει τήν γενοκτονία μας, νά μήν τήν ἀναγνωρίζω ὡς κράτος, ἀλλά μόνον ὡς ὀργανωμένο παρακράτος πού θεμελιώθηκε τότε. Πού θεμελιώθηκε μάλιστα, πάνω στό αἷμα μας, διά τῆς γενοκτονίας 3 ἑκατομμυρίων χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ( 1,6 ἑκατομμυρίου Ἐλλήνων, ἀπό τά ὀποῖα 353.000 Ἕλληνες-Ρωμηοί τοῦ Πόντου), καί ὡς τέτοιο, ὀργανωμένο παρακράτος, ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχῃ ἀπό τότε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.