29/10/13

"Οὐκ ἄν λάβοις παρά τοῦ μή ἔχοντος"

τοῦ Νέστορα Νικηφορίδη
Ἀπό μία οἰκονομία πού διαθέτει εἰς ρευστό ἐντός τῆς χώρας , π.χ. μόνο το 45% τῆς ἀξίας τοῦ Α.Ε.Π. αὐτῆς , δέν εἶναι δυνατόν νά λάβῃς εἰς φόρους π.χ. τό 30% τοῦ Α.Ε.Π. (οἱ εἰδικοί ἄς διορθώσουν τά νούμερα αὐτά, ἀλλά μέ μετρήσεις, διότι ἀμφιβάλλω πρῶτα ἀπό ὅλα, ἐάν οἱ φορολογοῦντες ἔχουν ὑπ' ὄψη τους πόσα πραγματικά εὐρώ , ὄχι εἰκονικά καί ἠλεκτρονικά,  κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα).
Ἀλλά δέν εἶναι μόνον τοῦτο.  Οὐκ ἄν λάβοις παρά τοῦ μή ἔχοντος:
Ἀπό αὐτόν πού ἀπεργάζεται ἐπανάσταση, ἤ κατάργηση τῆς δημοκρατίας, ἤ θεμελίωση τῆς δημοκρατίας στήν φίμωση τοῦ λαοῦ, ἤ βίαια σχέδια σέ βάρος σου, δέν εἶναι δυνατόν νά περιμένῃς ἀληθινό διάλογο.
Ἀπό αὐτόν πού δέν ἔχει τσίπα, δέν εἶναι δυνατόν νά λάβῃς φιλότιμες προσπάθειες.
Ἀπό ψευδόμενους πολιτικούς, μήν περιμένῃς νά λάβῃς κοινωνία ἕτοιμη γιά θυσίες.
Ἀπό ψευδόμενα ΜΜΕ μήν περιμένῃς νά λάβῃς πολιτική νομιμοποίηση (οἱ περισσότεροι δέν εἶναι τόσο χαζοί ὅσο ὁρισμένοι νομίζουν).
Ἀπό αὐτόν πού δέν ἀγαπᾶ τήν πατρίδα του, δέν εἶναι δυνατόν νά λάβῃς φιλοπατρία, ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων,  διακονία τοῦ λαοῦ.
Ἀπό αὐτόν πού ἐσπούδασε εἰς τήν ἐσπερίαν μόνον, δέν εἶναι δυνατόν νά λάβῃς  ἔμπειρον πολιτικόν διά τά ἐν Ἑλλάδι  πρόσωπα καί πράγματα.
 Ἀπό αὐτόν πού εἶναι ἡμιμαθής, λαόν ἤ πολιτικόν ἤ κομματικόν σχηματισμόν,  δέν εἶναι δυνατόν νά λάβῃς ἱκανούς ἠγέτες.
Ἀπό  ὑπουργούς μέ κύρια προσόντα, τίς δάφνες τῆς κομματικῆς συνέπειεας, ἤ τήν καταγωγή ἀπό πολιτικούς γονείς ἤ παπούδες ἤ θείους, ἤ τήν εὐχέρεια σέ πολιτικές τούμπες, ἤ τήν ὑπέρ ἀλλοτρίων  συμφερόντων ἀμετροέπεια ἤ ἰσχυρογνωμοσύνη ἤ πολυπραγμωσύνη, μήν περιμένῃς πολιτική διορατικότητα, ἰσχυρές προσωπικές ἀντιστάσεις, ούτε κάν σχέδιο.
Ἀπό ἐκλογές μέ λίστες μεταξύ κομμάτων που ἔχουν σοβαρές ἰδεολογικές  διαφορές και αὐστηρή ἐσωτερική πειθαρχία,  δέν εἶναι δυνατόν νά λάβῃς διακυβέρνηση μέ πραγματικά  ἐθνική καί ὑπερκομματική πολιτική.
Ἀπό κυβερνήσεις δύο καί τριῶν κομμάτων καί μέ βουλευτές ἐκλεγόμενους μέ λίστες, δέν εἶναι δυνατόν νά προκύψῃ ἑνιαία κυβερνητική πολιτική, μόνο προσωρινή διακυβέρνηση.
Ἀπό ἐκλογές τῶν ὁποίων τό ἀποτέλεσμα εἶναι 30-35% ὑπέρ τῆς κάθε μιᾶς τῶν παρατάξεων, ἤ τῶν θεμελιωδῶν τάσεων, ΔΕΝ εἶναι δυνατόν νά λάβῃς Κυβέρνηση πού να κυβερνᾶ τήν  χώρα σέ ἐξαιρετικές κρίσιμες περιστάσεις, χρειάζεσαι ἰσχυρό Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας (μή ἀνήκοντα σέ καμία παρα- συναγωγή), μέ  ἔκτακτες μέν πολιτικές ἐξουσίες ἀλλά στά ὅρια τῶν δυνατῶν ἑρμηνειῶν τοῦ Συντάγματος καί ἀποδεκτές ἀπό ὅλους ἀνεξαιρέτως - και τούς πολίτες καί τα κόμματα καί τόν στρατό.
Ἀπό καταστάσεις κρίσεως δέν μπορεῖς νά ἐμπνευσθῆς  μόνιμες ἀποφάσεις – ἄν τό πράξῃς, θά εἶναι μέγα λάθος.
 Ἀπό  καταστάσεις κρίσεως, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀντλήσῃς  ὤριμες ἐμπειρίες γιά σωστές προτάσεις ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος καί δή σύντομα.
Ἀπό ξένους ἐπικυρίαρχους καί σέ καιρούς χαλεπούς μήν περιμένῃς νά λάβῃς καλές λύσεις σέ θεμελιακά - δομικά, ὀργανωτικά καί λειτουργικά - ζητήματα τοῦ κράτους ἤ τῆς κοινωνίας.
Ἀπό αὐτούς πού ἀπεργάζονται σέ βάρος σου ἐπανάσταση ἤ σενάρια πραξικοπημάτων (εἴτε  ὡς ἐχθροί σου, εἴτε ὡς φίλοι σου καί τάχα γιά τό καλό σου), δέν εἶναι δυνατόν νά λαμβάνῃς ὁδηγίες καί νά τίς ἀκολουθῆς, διότι ἔχεις τήν δική σου προσωπικἠ εὐθύνη γιά ὅ,τι κακό ἐπακολουθήσει.  
Ἀπό αἱρετούς κομματικούς ἐγκαθέτους δέν εἶναι δυνατόν νά θέλῃς χρηστή καί ὑγιῆ τήν τοπική αὐτοδιοίκηση, εὐλόγως νά ἀναμένῃς ἀτασθαλίες καί χρέη.
Ἀπό ὑπαλλήλους πού δέν τούς ἀφίνεται δυνατότητα προσωπικῆς ἐκτιμήσεως καί πρωτοβουλίας καί ὅλα τούς τά ρυθμίζουν ἐγκύκλιοι καί νόμοι ἀλληλοαναιρούμενοι καί ἀλληλοσυγκρουόμενοι –και  χωρίς ἄμεση, εὔκολη καί ἀδάπανη τήν δυνατότητα δικαστικοῦ ἐλέγχου -  δέν εἶναι δυνατόν νά λάβῃς ἀληθινή Διοίκηση τῆς χώρας, λαμβάνεις μία ἀπίθανα δυσκίνητη γραφειοκρατία.
Ἀπό Δοίκηση τῆς ὁποίας οἱ ὑπάλληλοι κρέμανται ἐπί ξύλου, ἀναμένοντες διαθεσιμότητες καί ἄλλα τέτοια ἀντισυνταγματικά καί  ἐμποιοῦντα τρόμον, τίποτα δέν εἶναι δυνατόν νά διοικήσῃς καλῶς.
Ἀπό ἀνθρώπους πού θέλουν νά φορολογοῦν τόν ἀέρα τῶν χωριῶν, τούς θάμνους τῶν βουνῶν, τά χορτάρια τοῦ κάμπου, τά ξενοίκιαστα δωμάτια τῶν πόλεων, μέχρι καί τήν ἀναγκαία  στέγαση τῶν ἀνθρώπων, μήν ἀναμένῃς δημόσια ἔσοδα, μᾶλλον ἐπανάσταση ἤ πραξικόπημα ἀπεργάζονται σέ βάρος σου...
Ἔτσι εἶναι: Οὐκ ἄν λάβῃς παρά τοῦ μή ἔχοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.