28/9/12

ΑΠΑΝΤΗΣΗ MΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

altΟ αγαπητός κ. Ναΐμ Ελγαντούρ, επικεφαλής της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδος σε συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε στην Αθήνα στις 21 Σεπτεμβρίου με αφορμή την προσβλητική ταινία του διαδικτύου για το Ισλάμ και στην οποία συμμετείχαν ο θεολόγος κ. Α. Καρυώτογλου, η λογοτέχνης κ. Πέρσα Κουμούτση, η Κοινωνιολόγος κ. Τατιάνα Παπαναστασίου με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Νασίμ Αλάτρα δήλωσε μεταξύ άλλων «Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας Μητροπολίτης που κατηγορεί συνεχώς την θρησκεία μας, ο Μητροπολίτης Πειραιώς ... Όπως εμείς δεν φορτώνουμε στην Εκκλησία της Ελλάδος ότι λέει ο Μητροπολίτης Πειραιώς, έτσι δεν είναι σωστό ακραίοι να χαρακτηρίζουν μια ολόκληρη θρησκεία».   αυτοχρόνως στην συνέντευξη ειπώθηκε ότι «ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα σχολικά βιβλία την ιστορία της Μέσης Ανατολής είναι μονόπλευρος, βασίζεται σε μύθους και σε παραμύθια της Βίβλου» !!!
Επ’ αυτών με πολύ σεβασμό και αγάπη προς τον κ. Ελγαντούρ και τους ομοπίστους του θα θέλαμε να διευκρινήσωμε τα εξής:

1. Ασφαλώς καταδικάζομε μετά πολλής βδελυγμίας κάθε κακόβουλη και ύποπτη βλασφημία και εξύβριση των θρησκευτικών πιστευμάτων οιουδήποτε συνανθρώπου μας διότι αναποδράστως η εξύβρισις και η βλασφημία αναφέρεται και στο πρόσωπό του.

2. Η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε την δημοκρατία και την ελευθερία της συνειδήσεως και διϊστορικά οι αξίες αυτές καθορίζουν τον πολιτισμό και την ιδιοπροσωπεία του Ελληνισμού.

3. Ουδέποτε ως Επίσκοπος της Εκκλησίας και διάκονος του σώματος του Χριστού εξύβρισα η εβλασφήμισα την θρησκευτική πίστη οιουδήποτε και ασφαλώς και του κ. Ελγαντούρ, έχω όμως το αναφαίρετο δικαίωμα, σεβόμενος τους συνανθρώπους μου, να εκφράζω την πεποίθησή μου και να καταθέτω την κρίση μου χωρίς αυτό να αποτελεί προσβολή και εξύβριση. Μελετώντας συγκρητικά τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ έχω δημοσιοποιήσει αυτή μου την μελέτη στο διαδίκτυο χωρίς αυτό να αποτελεί κακόβουλη βλασφημία η κατηγορία.
Εκεί λοιπόν αποδεικνύεται ότι και το Κοράνιο, ιερό βιβλίο του Μουσουλμανισμού, που θεωρείται ως η «αληθινή αποκάλυψις του αληθινού Θεού και η έκδοσις του αιωνίου αρχετύπου» πλήρως και σαφώς διακηρύσσει και αποδέχεται ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο επί χιλιάδες έτη προφητευθείς στην Παλαιά Διαθήκη αναμενόμενος Μεσσίας, ότι εγεννήθη κατά υπερφυσικό τρόπο εκ Θεού και όχι κατά την ανθρωπίνη οδό, ότι ευηγγελίσθη η Υπεραγία Θεοτόκος και αειπάρθενος Μαρία την γέννηση του Σωτήρος Ιησού Χριστού και ότι ο Ιησούς είναι ο Λόγος του Θεού, ο Προφήτης και Απόστολος, ο νέος Αδάμ.
Συγκεκριμένως στο Κοράνιον περιγράφεται και αναγγέλεται ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και η υπερφυής γέννησις του Λυτρωτού και Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού με την σούρα: (Η Μαριάμ 19:16-29) «Ω Μωάμεθ πραγματεύθητι εν τω Κορανίω περί της Μαριάμ. Πως αύτη απεσύρθη του οίκου της, προς το ανατολικόν μέρος. Εκαλύφθη δια πέπλου, όστις απέκρυψεν αυτήν εκ των οφθαλμών των. Καταπέμψαμεν αυτή το Πνεύμα ημών, όπερ ενώπιόν της έλαβεν ανθρωπίνην μορφήν.
Αύτη δε είπεν: Ζητώ καταφύγιον παρά του Οικτίρμονος εναντίον σου εάν φοβείσαι αυτόν. Ούτος δε απεκρίθη. Εγώ ειμί απόστολος του Κυρίου σου πεμφθείς προς σε όπως σοι δώσω υιόν άγιον. Πως τούτο προσέθηκεν αύτη ενώ άνδρα ου γινώσκω και ενώ ουκ ειμί ακόλαστος. Ο δε απεκρίθη ούτω γεννήσεται ο Κύριος σου είπεν τούτο δι’ εμέ είναι εύκολον.
Έστε δε σημείον τοις ανθρώποις και τεκμήριον της ημετέρας μακροθυμίας. Το θέσπισμα απηγγέλθη ήδη. Συνέλαβεν υιόν και απεσύρθη εις μεμακρυσμένον μέρος κατέλαβον δε αυτήν αι οδύναι του τοκετού πλησίον δένδρου φοινίκων... Και επορεύθη εις τον οίκον αυτής φέρουσα εις τους βραχίονας το υιόν της.
Μαριάμ παράδοξον έργον έπραξας». Σε άλλη σούρα (Η Τράπεζα 5:116-117) του Κορανίου γίνεται δεκτόν το κατ’ εξοχήν προφητικόν αξίωμα του Ιησού Χριστού και απονέμονται σε Αυτόν τίτλοι, που δεν αποδίδονται από το Κοράνιον στον ίδιον τον Μωάμεθ: «Απεκρίθη ο Ιησούς: Πως ηδυνάμην να είπω ... Συ έγνως τα εν τω μυχώ της καρδίας μου... εγώ δεν εδίδαξα αυτοίς η τας εντολάς σου. Λατρεύετε τον Θεόν τον Κύριον εμού τε και ημών. Εν όσω διέμενον επί της γης ηδυνάμην να μαρτυρήσω περί αυτών, νυν όμως ανεκλίθην παρά σου. Συ αυτός εώρας τα πάντα και ει μάρτυς πάντων».
Στην σούρα (Η Βους 2:81) αναφέρεται το Κοράνιον στον Ιησούν Χριστόν με τους λόγους «Παρέσχομεν τω Ιησού Υιώ της Μαριάμ σημεία προφανή της αποστολής αυτού ενισχύσαντες αυτόν δια του Αγίου Πνεύματος».
Δεν αποκαλείται στο Κοράνιον ο Ιησούς Χριστός μόνον «Προφήτης και Απόστολος», αλλά ακόμη «Μεσσίας», «Λόγος Θεού», θεωρείται «Νεός Αδάμ» διότι εγεννήθη κατά ιδιαίτερον υπερφυσικόν τρόπον και όχι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Στην σούρα του Κορανίου (Αι γυναίκες 4:169) διακηρύσσεται «Ο Μεσσίας Ιησούς Υιός της Μαριάμ, Απόστολος του Θεού και ο Λόγος Αυτού».
Το ανακαινιστικόν έργον του Ιησού Χριστού περιγράφεται στο Κοράνιον με τρόπον διθυραμβικόν στην σούρα (Ο οίκος Εμράν 3:40-42,43) όπου αναφέρεται «Ο Μεσσίας θα κληθή Ιησούς υιός της Μαριάμ ένδοξος εν τω κόσμω τούτω και εν τω μέλλοντι και εις εκ του οίκου του Κυρίου. Θα διδάξει τους ανθρώπους από της βρεφικής αυτού ηλικίας και είτα γενόμενος ανήρ. Έσεται δε εκ των εναρέτων... και θα διδάξη την βίβλιον, την σοφίαν, την Πεντάτευχον και το Ευαγγέλιον. Ο Ιησούς έσται ο απόστολος του Θεού προς τους υιούς Ισραήλ και θα είπη προς αυτούς. Έρχομαι προς υμάς δια των σημείων του Κυρίου ημών.
Θα σχηματίσω από χουν πτηνόν, θα εμφυσήσω εις αυτό δια της δυνάμεως του Θεού, θα λάβη ζωήν. Θα θεραπεύσω τον εκ γενετής τυφλόν και τον λεπρόν, θα αναστήσω νεκρούς δια της δυνάμεως του Θεού και θα είπω υμίν ότι εφάγετε και ο,τι κρατείτε κρυπτόν εν τη οικία ημών. Ταύτα πάντα έσονται θαύματα δι’ υμάς εάν είσθε πιστοί».
Τα ίδια επαναλαμβάνονται και στην σούραν (Η Τράπεζα 5:109-111). Σε πολλά σημεία του Κορανίου τονίζεται ότι ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη κατά τρόπον υπερφυσικόν εκ της Παρθένου Μαριάμ και του Πνεύματος του Θεού. Ουδαμού αναφέρεται σαν υιός ανδρός τινός, όπως συνήθιζαν οι Άραβες αλλά πάντοτε ως ο Ιησούς ο Υιός της Μαριάμ, ο οποίος από του βρεφικού ήδη λίκνου κατέχει σοφίαν, ομιλεί, αναγγέλει το έργον Του, βεβαιώνει την αγνότητα της Μητρός Του. Στη σούρα (Η Μαριάμ 19:30-32) αναφέρονται «Η Μαριάμ ένευσε προς αυτούς ίνα ερωτήσωσι το βρέφος.
Πως ηρώτησαν δύνατια να λαλήςη προς ημάς το βρέφος κείμενον έτι εν τω λίκνω; Ειμί δούλος του Θεού είπεν το βρέφος, ο Κύριος μοι εδώρησεν την βίβλον ποιήσας με προφήτην». Στο Κοράνιον ο Μωάμεθ γνωρίζει και σέβεται την υπέροχον θαυματουργικήν δύναμιν του Μεσσίου. Αναφέρει θεραπείες ασθενών, καθαρισμόν λεπρών, ανάστασιν νεκρών και ακόμη θαύματα τα οποία μνημονεύονται από τα απόκρυφα Ευαγγέλια. Ιδιαιτέρα έμφασις δίδεται στο θαύμα του Ιησού Χριστού δια του οποίου διέθερεψε τους πεντάκις χιλίους άνδρας στην έρημον.
Στη σούρα (Η Τράπεζα 5:112-115) αναφέρεται: «Είπον οι μαθηταί προς τον Ιησούν Υιέ της Μαριάμ δύναται ο Κύριός Σου να καταβιβάση ημίν εξ ουρανού Τράπεζα πλήρη εδεσμάτων; και ο Ιησούς απεκρίθη φοβήθητε τον Θεόν εάν είσθε ευσεβείς. Επιθυμούμεν είπον οι μαθηταί παρακαθήσαντες να ευωχηθώμεν επ’ αυτής και τότε στερεωθήσεται η καρδία ημών, θα γνωρίσωμεν ότι εδίδαξας ημίν την αλήθειαν και εσόμεθα ομολογηταί σου. Και ο Ιησούς Υιός της Μαριάμ δεηθείς προς τον Θεόν είπε: Κύριε και Θεέ μου καταβίβασον εξ ουρανού Τράπεζα προς ευωχίαν του πρώτου και του τελευταίου ημών και αύτη έστω ως τεκμήριον της σης παντοδυναμίας. Διάθρεψον ημάς Συ ο άριστος των διατροφέων. Είπεν ο Θεός: Θα καταβιβάσω αυτήν προς υμάς πλην ουαί εις τον μη πιστεύοντα εις το θαύμα τούτο».
Σε δέκα τρία κεφάλαια αναφέρεται η Υπεραγία Θεοτόκος Μαρία με εξόχως τιμητικόν τρόπον σαν άσπιλος παρθένος στην σούραν (Οι Προφήται 21:91), «εις δε την Άσπιλον Παρθένον ενεφυσήσαμεν το Πνεύμα ημών», σαν ενάρετος μήτηρ του Ιησού στην σούραν (Η Τράπεζα 5:79) «η δε μήτηρ αυτού (Μεσσίου) ήτο ενάρετος» σαν Αγνή πάσης κηλίδος μεταξύ όλων των γυναικών, στην σούρα (Ο οίκος Εμράν 3:37) «Και είπεν ο άγγελος Μαριάμ ο Κύριος σου εξέλεξέ σε και ετήρησέ σε αγνήν πάσης κηλίδος μεταξύ όλων των γυναικών».
Απέναντι σε όλα αυτά έχομεν τον κατά το Ισλάμ Προφήτη Μωάμεθ, ο οποίος εγεννήθη το έτος 570 μ.Χ. στη Μέκκα της Αραβικής χερσονήσου, υιός του Αμπνταλάχ και της Άμινα Μπιντ Ουαχάμπ από την φυλή των Κουραϊσιτών που ανήκε στην οικογένεια των Χασιμιτών και που ορφανός ανετράφη από τον πάππον του Αμπντούλμουτταλίμπ και τον θείον του Αμπού Ταλίμπ και 25ετης ων συνεζεύχθη την 40χρονη χήρα Χαντίτζα και άλλας οκτώ (8) επισήμους γυναίκας, μετά τον θάνατόν της και που άρχισε να κηρύττει το 610 μΧ σε ηλικία 40 ετών έχων πολλάς αμφιβολίας δια το έργον αυτό όπως στο Κοράνιο αναφέρεται.
Δηλ. έχομε έναν κοινόν άνθρωπο που από κανένα δεν προφητεύτηκε και που γεννήθηκε όπως όλοι οι άνθρωποι και ο οποίος σε ηλικία 40 ετών θεώρησε ότι έλαβε μήνυμα από τον Θεό να γίνη Απόστολός Του και να «διορθώση» μετά από 6 αιώνες «πλάνης» όλα όσα ο προφητευθείς επί χιλιάδες χρόνια και αληθινός Μεσσίας κήρυξε και δίδαξε και τα οποία οι μαθηταί και Απόστολοί του ευηγγελίσθησαν σε όλο τον γνωστό κόσμο θυσιάζοντες για την αλήθεια της διδασκαλίας του Μεσσία την ζωή τους!!! και με το αίμα τους υπέγραψαν την διδασκαλία που ευαγγελίσθησαν.
Ουδείς όμως πεθαίνει υπερασπιζόμενος ένα ψέμμα η μια παραχάραξη. Ερωτάται λοιπόν ο ευφυής κ. Ναΐμ Ελγαντούρ, αντέχει στην κριτική της λογικής όλη αυτή η υπόθεσις και μάλιστα με την διάσταση της αιωνιότητος;
Δηλαδή με απλά λόγια ήτο ποτέ δυνατόν ο Θεός με τα 99 εξαίρετα ονόματα που του δίδει το Ισλάμ να αποστείλη μετά από αίώνες προφητείας τον Μεσσία του που γεννιέται με προσωπική παρέμβαση του Ιδίου, να τον αναλαμβάνει στους ουρανούς και να περιμένει 6 ολοκλήρους αιώνες για να «διορθώσει» το «ψευδές» κήρυγμα των Αποστόλων του Μεσσίου αφήνοντας τους ανθρώπους στην πλάνη;
Επομένως το να προβάλει κανείς την αλήθεια που προκύπτιε από τα κείμενα δεν αποτελεί κατηγορία η δυσφήμηση αλλά υποχρέωση και απόλυτη απόδειξη αγάπης και ενδιαφέροντος.
Έτσι θα έπρεπε να το εισπράξη ο κ. Ελγαντούρ και οι ομόπιστοί του διότι εμμένοντες στην θρησκευτική τους παραδοχή και αρνούμενοι τον αποκαλυφθέντα αληθινό Θεό των δύο Διαθηκών, της «Τορρά και του Ιντζίλ» (Πεντατεύχου και Ευαγγελίου) ο Οποίος είναι Ένας κατά την ουσία και την φύση αλλά με τρεις υποστάσεις ομοούσιες και ισότιμες και αρνούμενοι τον ενσαρκωθέντα Λόγο-Υιό του Θεού Πατρός ουσιαστικά αρνούνται την αιώνια προοπτική τους και την αιώνια διάσταση της ζωής.

4. Αγνοεί (;) ο αγαπητός κ. Ελγαντούρ ότι η χώρα αυτή που φιλοξενείται πέρασε 5 αιώνες βάναυσης και αφάνταστης τρομακτικής σκλαβιάς από ομοπίστους του, οι οποίοι προχωρούσαν σε βίαιους εξισλαμισμούς και σε άπειρους απαγχονισμούς και αποκεφαλισμούς εκείνων που δεν πρόδιδαν την πίστη τους στον Σωτήρα και Λυτρωτή Ιησού Χριστό.
Έτσι αναδείχθηκε ο υπέροχος και ένδοξος όμιλος των αγίων Νεομαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, των οποίων τα μαρτυρικά λείψανα ευωδιάζουν και θαυματουργούν.
Ας κάνει τον μικρό κόπο ο κ. Ελγαντούρ να επισκεφθή στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας τα μαρτυρικά λείψανα του αγ. Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου, τα οποία χρυσίζουν και ευωδιάζουν.
Ίσως έτσι αντιληφθή την πλάνη την οποία ευρίσκεται, όσο είναι βέβαια καιρός γιατί στην αιωνιότητα δεν υπάρχει μετάνοια.   

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

3 σχόλια:

 1. Απαντήσεις
  1. Ναι;;;;;;;;
   ...Μαλλον δεν ολοκληρωσες την προταση σου!

   Νικολοπουλος Ανδρεας

   Διαγραφή
 2. Ακούστε τι καταγγέλλει ο Θ. Κατσανέβας για τον Ελγαντούρ στο 2:30 περίπου.

  Πράκτορα της Τουρκίας τον λέει, επωνύμως και χωρίς περιστροφές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.