24/7/09

Το απόρρητο ημερολόγιο της ΕΛΔΥΚ


Πράγματι, όλη η περιοχή είχε μεταβληθεί σ' ένα απέραντο νεκροταφείο. Επέμεινε και πάλι ο Διμοιρίτης, πιθανόν να είναι κανείς από αυτούς που είναι στο έδαφος ζωντανός, ρίχνετε βλήματα συνέχεια και εγώ θα σας δίνω διορθώσεις για να ανασκάψουμε όλη την περιοχήν. Επηκολούθησε πράγματι το κτένισμα της περιοχής με όλμους και πυροβολικόν επί 30-40 λεπτά της ώρας και ο όλεθρος του αντιπάλου συνετελέσθη.

Το απόρρητοημερολόγιο της ΕΛΔΥΚ

«Εχθρός: Πέντε αεροσκάφη (...) έρριψαν περί την 06.00 ώραν αλεξιπτωτιστάς Δυτικώς χωρίου ΚΙΟΝΕΛΙ». Έτσι ξεκινά το ημερολόγιο της ΕΛΔΥΚ κατά την 20ή Ιουλίου του 1974, ημέρα του «Αττίλα 1». Συναντήσαμε τον επιμελητή του και δημοσιεύουμε για πρώτη φορά αποσπάσματά του.

Η πρώτη βόμβα που έπεσε στην Κύπρο, ξημερώματα της 20ής Ιουλίου 1974, κατέστρεψε την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΕΛΔΥΚ. Η δεύτερη, το Κέντρο Επικοινωνιών της ίδιας μονάδας. Το χρονικό ενός πολέμου, που αναμένεται να αναγνωριστεί επισήμως με νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας, έχει καταγραφεί στις σελίδες του Απόρρητου Πολεμικού Ημερολογίου της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.

Συντάκτης του είναι ο Tαγματάρχης Θεοδόσης Καλλιώρας, τότε διευθυντής του 3ου Γραφείου. Ο ίδιος κρατούσε σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαχών, που δακτυλογραφήθηκαν μετά τη λήξη της δεύτερης φάσης του πολέμου, πριν από 24 χρόνια, από τον Λάμπρο Γώγο της 103 σειράς. Το στρατόπεδο είχε καταστραφεί και, με τη λήξη της δεύτερης φάσης, παραδόθηκε στους Τούρκους στις 16 Αυγούστου. Επισήμως, η τουρκική εισβολή είχε τελειώσει...

«Αποτελεί τις σελίδες μιας ιστορίας που ακόμη δεν έχει αναγνωρίσει το επίσημο κράτος», επισημαίνει ο δακτυλογράφος του ημερολογίου, σήμερα πρόεδρος του Συνδέσμου Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ. «Μπορεί να μην είναι πλήρες το κείμενο, αλλά σίγουρα αναφέρει τα ελάχιστα απ' όσα έγιναν στην Κύπρο», συμπληρώνει ο ίδιος.

«Αν λιγοψυχήσαμε; Πρώτος εγώ το λέω. Κι όποιος πει ότι δε φοβάται στον πόλεμο είναι ψεύτης. Το θέμα είναι τι κάνεις για να επιβιώσεις. Έδειχνα ήρεμος, αλλά έπιανα το χέρι μου και μέτραγα διακόσιους σφυγμούς. Έχανα τον μπούσουλα. Το θέμα είναι ότι δεν την κοπάνησε κανένας», θυμάται ο Λ. Γώγος. «κερδίσαμε τις περισσότερες μάχες αλλά χάσαμε τον πόλεμο. Στο Μουσείο Ιστορίας του Λονδίνου έχει καταγραφεί ως μια από τις πιο άνισες μάχες που δόθηκαν. Και στις Θερμοπύλες χάσαμε, αλλά δεν αποτελούν μια ένδοξη σελίδα στην Ιστορία;».

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
(ΕΛΔΥΚ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974)

1. ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος - Λίαν θερμός (34-36°C).

2. ΕΧΘΡΟΣ: Πέντε αεροσκάφη τύπου ΝΤΑΚΟΤΑ και εν τύπου C130 έρριψαν, περί την 06.00 ώραν, αλεξιπτωτιστάς εις περιοχήν Δυτικώς χωρίου ΚΙΟΝΕΛΙ.

Την 06.05 ω δύο εχθρικά αεροσκάφη εβομβάρδισαν το Στρατόπεδον της ΕΛΔΥΚ αιφνιδιαστικώς διά δύο βομβών 1.000 λιβρών. Η πρώτη βόμβα έπεσεν επί της Αιθούσης Επιχειρήσεων, την κατέστρεψεν ολοσχερώς, ομοίως κατέστρεψεν το Διοικητήριον, τα πέριξ ΤΟΛ (Γραμματείας, ΕΣΑ, Ταμείου, Οδοντιατρείου, Εποπτείου, Καντίνας), τρία τζιπ, το ηλεκτρικόν δίκτυον και δίκτυον επικοινωνιών. Η ετέρα κατέστρεψεν κτίριον ΛΒΟ - Κέντρον Επικοινωνιών και αριθμόν οχημάτων. Προκάλεσαν επίσης απωλείας εις το προσωπικόν (νεκροί - τραυματίαι).

Την 08.30 ω έτερα δύο εχθρικά αεροσκάφη επολυβόλησαν το Στρατόπεδον και έρριψαν ρουκέτας. Επροξενήθησαν ζημίαι και ελαφραί απώλειαι εις προσωπικόν.

3. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Την 05.00 ω ο Δ/κτής της ΕΛΔΥΚ διατάσσει διασποράν Μονάδων εντός του Στρατοπέδου, ήτις επραγματοποιήθη εντός 30΄. Την 05.45 διατάσσεται εφαρμογή του Σταδίου «Δ» Α/Α Αμύνης (όπλα τεταγμένα. Α/Α βολή μόνον εις περίπτωσιν προσβολής). (...)

Την 09.00 ω εγένετο επιθετική αναγνώρισις, κατόπιν προφορικής Διαταγής ΓΕΕΦ, διά δύο Λόχων και ενός ουλαμού αρμάτων προς ΚΙΟΝΕΛΙ, με σκοπόν την εγκατάστασιν στοιχείου ασφαλείας εκείθεν της γραμμής αμύνης του στρατοπέδου και αναγνώρισιν της αμυντικής τοποθεσίας του εχθρού. Η ενέργεια ανεκόπη υπό πυρκαϊάς εκτεταμένης εις θάμνους και χόρτα προ της τοποθεσίας, ην δεν ηδυνήθησαν να διαβούν τα άρματα.

Την 17.00 δι' επιτελούς Τχου (ΠΖ) Μιχαήλ, απεστάλη Δ/γή επιθέσεως, δι' ης καθωρίζετο ότι περί την 18.30 θα εξεδηλούτο γενική επίθεσις διά δυνάμεων της ΙΙΙ ΑΤΔ και ΕΛΔΥΚ προς κατάληψιν ΚΙΟΝΕΛΙ. Ούτω την 18.30 εκτοξεύεται γενική επίθεσις με δύο ΤΟ εν α΄ κλιμακίω (με δύο Λόχους έκαστον) τη συνεργασία «ΙΛΗΣ» αρμάτων και τη υποστηρίξει Πυ/κού (Μοίρα). Η επίθεσις εξελίχθη επιτυχώς αρχικώς και τα τμήματα υπερέβησαν την πρώτην σειράν πολυβολείων της τοποθεσίας, ανεκόπη δε προ Α/Τ τάφρου και δευτέρας σειράς πολυβολείων, εις ην επαγιδεύθησαν δύο άρματα και δύο έτερα κατεστράφησαν. Ουδέν εκ των αρμάτων ηδυνήθη να διαβή την τάφρον. Το Πεζικόν προχωρήσαν και πέραν της τάφρου εδέχθη καταιγιστικά πυρά παρά πολ/λων και η περαιτέρω κίνησις κατέστη αδύνατος. Η επίθεσις διήρκεσε μέχρι της 02.00 ω της 21.7.74 και τα τμήματα έσχον μεγάλας απωλείας, δεδομένου ότι αι λοιπαί κατευθύνσεις δεν ευοδώθησαν, άμα τη εκδηλώσει και λόγω επικειμένης επελεύσεως του φωτός της ημέρας, καθ' ην η εχθρική αεροπορία θα προεκάλει σοβαράς απωλείας, απεφασίσθη η σύμπτυξις των τμημάτων, ήτις επερατώθη με το Π.Φ. κατόπιν διαταγής του ΓΕΕΦ.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ:

α. Διετάχθη τηλεφωνικώς η διανομή του εις χώρον της ΕΛΔΥΚ, φυλασσομένου οπλισμού του ΓΕΕΦ εις διάφορα τμήματα (επιστρατευομένους, εφέδρους, οργανώσεις κτλ.) με σειράν προτεραιότητος ΠΑΟ 106 χιλ., όλμοι 4,2΄΄ και ελαφρός οπλισμός.

β. Εκ των ως άνω βομβαρδισμών της πρώτης ημέρας η ΕΛΔΥΚ έσχεν τας κάτωθι απωλείας: Αξκοί τραυματίαι 2, Μόν. Υπξκοί τραυματίαι 3, Οπλίται νεκροί 3, τραυματίαι 10.

γ. Ομοίως κατά την νυκτερινήν επίθεσιν 20/21 προς ΚΙΟΝΕΛΙ εσημειώθησαν αι κάτωθι απώλειαι:

Αξκοί τραυματίαι 5, Μόν. Υπξκοί νεκροί 1, Οπλίται νεκροί 7, τραυματίαι 12, αγνοούμενοι 11.

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

1. (...) 2. ΕΧΘΡΟΣ: Περί την 04.50 ω και μέχρι 10.00 ω προσβολή Στρατοπέδου ΕΛΔΥΚ υπό αεροσκαφών διά ρουκετών και πολυβολισμών. Ομοίως προσέβαλον και το κατεχόμενον υπό της ΕΛΔΥΚ στρατόπεδον της ΤΟΥΡΔΥΚ (...)

3. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Ημέτερο πυροβολικόν, καθ' όλην την διάρκειαν της ημέρας, προσέβαλεν εχθρόν και συγκεντρώσεις επιβιβαζομένων δι' ελικοπτέρων εχθρικών δυνάμεων, προκαλέσαν σοβαράς απωλείας. Η ΕΛΔΥΚ ησχολείτο με διευθέτησιν θέσεων βορείως του Στρατοπέδου της και ετήρει ετοιμότητα επεμβάσεως διά ΤΠ και Αρμάτων τη Δ/τη του ΓΕΕΦ (...)

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

1. (...) 2. ΕΧΘΡΟΣ: Περί την 09.45 ω η εχθρική αεροπορία προσέβαλεν επανειλημμένως το Στρατόπεδον της ΕΛΔΥΚ διά πολυβολισμών και ρουκετών. Ομοίως το Στρατόπεδον εβλήθη δι' όλμων 4,2΄΄.

Οι βομβαρδισμοί ενετάθησαν κατά τας απογευματινάς ώρας (13.45), καθ' ας το Στρατόπεδον εβομβαρδίσθη διά βομβών μεγάλης ισχύος (1.000 λιβρών) ως και διά 3 (τριών) εμπρηστικών βομβών, εξ ων δύο έπεσαν εκτός Στρατοπέδου. Εκ των βομβαρδισμών της ημέρας προεκλήθησαν σημαντικαί ζημίαι εις υλικά και απώλειαι εις προσωπικόν.

Την 20.00 ω ισχυρά εχθρική δύναμις υποστηριζομένη υπό όλμων 4,2΄΄ και 81 χιλ. επετέθη κατά του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ. Η μάχη υπήρξε σφοδροτάτη και διήρκεσε μέχρι την 03.30 της 23.7.74. Ο εχθρός εγκατέλειψε επί του πεδίου της μάχης δύο νεκρούς και ικανόν αριθμόν οπλισμού, υλικού επικοινωνιών κτλ. Περί την 15.30 ο εχθρός εξεδήλωσεν επιθετικήν ενέργειαν προς ΜΠΑΣ ΠΑΪ. Προς αντιμετώπισιν της ως άνω απειλής η ΕΛΔΥΚ διέταξε τον εφεδρικόν Λόχον και ουλαμόν αρμάτων να κινηθή προς την κατεύθυνσιν ταύτην. Ο Λόχος, συνεργαζόμενος μετά των αρμάτων, εκινήθη και πέραν της πρασίνης γραμμής και ακολούθως διετάχθη να επανέλθη εις τας θέσεις του. Κατά την εν λόγω επιχείρησιν εγκατελείφθησαν δύο άρματα εντός της ΤΟΥΡΔΥΚ. Το εν λόγω μηχανικής βλάβης, το έτερον λόγω πτώσεων εντός τάφρου. Εχθρική αεροπορία προσέβαλε διά πολυβολισμών τον ουλαμόν αρμάτων.

3. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Συνεχίσθη η αμυντική εγκατάστασις της ΕΛΔΥΚ εις τα βορείως του Στρατοπέδου και εντός αυτού υψώματα.

Την 15.55 ω ελήφθη Σήμα περί καταπαύσεως πυρός. Η ΕΛΔΥΚ διέταξε άπαντα τμήματά της όπως συμμορφωθούν απόλυτα, πλην μετά παρέλευσιν ώρας εδέχθη βομβαρδισμόν υπό πυκνών πυρών όλμων 4,2΄΄ και πολυβολισμών υπό Α/Φ.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: Εκ των προσβολών του Στρατοπέδου υπό της αεροπορίας και όλμων 4,2΄΄ εσημειώθησαν αι κάτωθι απώλειαι:

Μόν. Υπξκοί νεκροί 1, Οπλίται τραυματίαι 23.

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

1. (...) 2. ΕΧΘΡΟΣ: Εχθρικά τμήματα κινούμενα από χωρίον ΚΙΟΝΕΛΙ προς χωρίον ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ αντήλλαξαν πυροβολισμούς με τα ανατολικώς χωρίου ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ τμήματα εθνοφρουράς και ήχθησαν μέχρι της οδού ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΥ εις το ύψος Δυτικώς του Στρατοπέδου του 11ου ΤΣ. Ακολούθως ενίσχυσαν τον ως άνω θύλακα διά προσωπικού του Τ/Θ. Ομοίως συνεχίσθη η ενίσχυσις του θύλακος ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΑΓΥΡΤΑΣ.

3. (...)

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: Όχημα Διοικητικής Μερίμνης κινηθέν από ΕΛΔΥΚ προς Κοκκινοτριμιθιά προς παραλαβήν άρτου, απωλέσθη συλληφθέν προφανώς υπό των Τούρκων κατά την επιστροφήν. Επί του οχήματος επέβαινον ο οδηγός Στρ/της Καρανδρέας και ο συνοδηγός Στρ/της Κλάψης.

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

1. (...) 2. ΕΧΘΡΟΣ: Εχθρός, παρά την υπογραφείσαν συμφωνίαν περί καταπαύσεως του πυρός, προωθήθη από 10.00 ω περί τα 800 μ. πέραν των προτέρων κατεχομένων θέσεων καθ' όλον το μήκος από ΝΑ ΤΟΥΡΔΥΚ και μέχρι δρόμου ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ. Εις την γραμμήν ταύτην ανώρυξεν όρυγμα το οποίον επήνδρωσεν. Γενομένη διαμαρτυρία προς ΕΔ είχεν ως αποτέλεσμα να αφιχθή εις ΕΛΔΥΚ Αξκός της ΕΔ όστις διεπίστωσεν την παράβασιν και ακολούθως επεσκέφθη τον Τούρκον Σχην Δ/τήν των εν λόγω τμημάτων. Ο ανωτέρω υπεσχέθη ότι δεν θα συνέχιζεν την προσχώρησιν και ότι η εν λόγω περιοχή ηλέγχετο υπ' αυτών διά περιπόλων κατά το τελευταίον τριήμερον. Τούτο δεν ήτο αληθές. Την 16.30 ω Δ/ρία του εχθρού ενισχυμένη δι' ομάδας πολ/λων εξεδήλωσε κίνησιν προς προωθημένον παρατηρητήριον του 2ου ΤΟ επί υψώματος ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ, το οποίον προσήγγισεν περί τα 150-200 μ. κυκλωτικώς. Το παρατηρητήριον διετάχθη να συμπτυχθή, πλην λόγω επελεύσεως του σκότους και αναστολής της κινήσεως του εχθρού, το παρατηρητήριον παρέμεινεν εις την θέσιν του. Γενομένη διαμαρτυρία προς ΕΔ μέσω ΓΕΕΦ είχεν ως αποτέλεσμα την άφιξιν ενός Λγού της ΕΔ, όστις λόγω του σκότους ουδέν έπραξεν, υποσχεθείς να περιέλθη την γραμμήν την πρωίαν της επομένης ιπτάμενος δι' ελικοπτέρου. (...)

3. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Ουδεμία αλλαγή.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: Συνεχίσθη κανονικώς.
lok71 Σωτήρης Γουρνοπάνος
466 μέρες πριν 12.04.2008 22:17:29
image Σχόλια: 0 Ομάδα: Εθνικό θέμα - ... Εμφανίσεις: 277

* 0
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5

0.00 (0)
Καταχώριση Η Μάχη του Κιόνελι. Δημοσιεύτηκε από:

Η Μάχη του Κιόνελι

20 Ιουλίου 1974. Ώρα 18.30, πρώτη ημέρα της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Οι γενναίοι της ΕΛΔΥΚ, άλλοι πεζοί και άλλοι εποχούμενοι τεθωρακισμένων οχημάτων, υποστηριζόμενοι από ελάχιστα άρματα παλαιού τύπου, εξορμούν με πίστη εις τον Θεόν και τα ιδανικά των να καταλάβουν το ζωτικώτερον σημείον του Τουρκικού θυλακίου «Λευκωσίας-Αγύρτας», το χωρίον Κιόνελι, κείμενον εις απόστασιν τριών περίπου χιλιομέτρων βορείων του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ.

Η διαταγή επιθέσεως του Δκτού της ΕΛΔΥΚ προς τους Δκτάς των δύο Ταγμάτων ήτο σαφής και σύντομος. «Κύριοι, να επιτεθείτε την 18.30ω προς κατάληψιν του χωρίου Κιόνελι. Το 1ον Τάγμα να καταλάβει διά δυνάμεως δύο Λόχων το δεξιόν ήμισυ του χωρίου, το δε 2ον το αριστερόν ήμισυ. Εξ ανατολών και εκ δυσμών δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς θα επιτεθούν ταυτοχρόνως διά να καλύψουν τα πλευρά της ΕΛΔΥΚ. Καλή τύχη».

Το λυκόφως σβήνει σιγά-σιγά και η νύκτα καλύπτει με το πένθιμο πέπλο της το πολύπαθο νησί της Αφροδίτης, εξαφανίζουσα εις τα σκότη της τους καπνούς των ερειπίων τα οποία εδημιούργησαν αι ορδαί του Αττίλα σφυροκοπώντας από αέρος και εδάφους καθ' όλην την διάρκεια της ημέρας τους χώρους της ημετέρας διατάξεως, τις πόλεις και τα χωριά, εις την προσπάθειάν των να δημιουργήσουν φθοράς, να κάμψουν το ηθικόν και την θέλησιν των γενναίων υπερασπιστών της Ελληνικής Μεγαλονήσου και να διευκολύνουν ούτω την κατακτητικήν οδόν εις τας χιλιάδας των βαρβάρων της Ασίας, οι οποίοι ποτισμένοι από το υγρόν της υπνοφόρου παπαρούνας εξόρμησαν όλως απροκλήτως διά να βεβηλώσουν τ' άγια μαρτυρικά χώματα της Κύπρου μας.

Οι επίλεκτοι της ΕΛΔΥΚ, της μοναδικής εν τη Κύπρω αντιπροσωπευτικής στρατιωτικής δυνάμεως της μητρός Πατρίδος, είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν τα μέγιστα εις τον απελευθερωτικόν αγώνα των Κυπρίων αδελφών των και ούτω μετ' ολίγον αναδεικνύονται άξια τέκνα της γενεάς του '40.

Παρά το συνεχές σφυροκόπημα του εχθρικού πυρός, το οποίον εδέχθησαν καθ' όλην την ημέραν αμυνόμενοι του Στρατοπέδου των, παρά την κούρασιν, την πείναν και την δίψαν, παρά την θλίψιν για τον απροσδόκητον θάνατον συναδέλφων των, παρά τα ελάχιστα πολεμικά μέσα τα οποία διαθέτουν, εξορμούν ως λέοντες δια να αποδείξουν διά μίαν εισέτι φοράν ότι «η μεγαλοσύνη των εθνών δεν μετριέται με το στρέμμα, αλλά με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με αίμα».

Η προέλασις εντός της εχθρικής τοποθεσίας είναι δύσκολος και από στιγμή εις στιγμήν αναμένεται να εκδηλωθεί το εχθρικόν πυρ. Η θωράκισις των αρμάτων τα οποία μεταφέρουν τους επιτιθεμένους, ως και τα πυρά υποστηρίξεως των φιλίων όπλων, παρέχουν κατ' αρχήν άνεσιν κινήσεως εις τους γενναίους μας, μετ' ολίγον όμως το σκότος εκμηδενίζει την ορατότητα, τ' άρματα κινούνται μετά μεγάλης δυσκολίας και τα φίλια πυρά υποστηρίξεως παύουν. Οι επιτιθέμενοι όμως δεν πτοούνται, απόλυτος σιγή επικρατεί μεταξύ των και ο μόνος θόρυβος, ο οποίος ακούγεται είναι ο βόμβος των αρμάτων ή το κροτάλισμα κάποιου με μακρυσμένου πολυβόλου. Ώρα 19.30.

Οι επιτιθέμενοι ευρισκόμενοι εις απόστασιν χιλίων μέτρων, δέχονται τα πρώτα καταιγιστικά πυρά των εχθρικών πολυβολείων, τα οποία εκτείνονται κατά μήκος του χωρίου Κιόνελι εις δύο παραλλήλους σειράς και εις απόστασιν πεντακοσίων μέτρων από της νοτίας παρυφής τούτου.

Οι Γενναίοι αποβιβάζονται των αρμάτων, ακροβολίζονται και διά πυρός και κινήσεως προσπαθούν να πλησιάσουν την εχθρικήν τοποθεσίαν.

Καθ' ον χρόνον ούτοι εκμηδενίζουν την απόστασιν από τα εχθρικά πολυβολεία, το εχθρικόν πυρ καθίσταται εντονώτερον και διασταυρούμεναι τροχιαί εχθρικών πολυβόλων δυσχεραίνουν κατά πολύ την κίνησίν των.

Είχε προηγηθεί κανονισμός βολής και σ' αυτό οφείλεται καταπληκτική ταχύτης δράσεως των όπλων και η μεγάλη ακρίβειά τους. Με τον ασύρματο τύπου «ΡΑΚΑΛ» διεβιβάσθη στο πυροβολικό η ακόλουθος αίτησις πυρών: «Εδώ 67 αποστολή Βολής διάθημα... συντεταγμέναι... όγκος εχθρικού Πεζικού και αρμάτων κανονισμός». Δεν χρειάσθησαν περισσότερα από δύο βλήματα του πυροβολικού μας διά να κτυπήσουν ακριβώς στο κέντρον της εχθρικής διατάξεως και τότε το παράγγελμα βολής, που διεβιβάσθη μέσω ασυρμάτου στη Μοίρα Πυροβολικού περιέλαβε μόνον τρεις λέξεις: «Στόχος - Δραστική βολή». Συνεχείς ομοβροντίαι εσκόρπισαν τον όλεθρον στο Πεζικόν και τα άρματα του επιδρομέως. Με συνεχείς διορθώσεις των πυρών αριστερά-δεξιά, εγγύτερον-μακρότερον θερίστηκε όλη η περιοχή. Οι Τούρκοι, που είχαν ήδη φθάσει στα 100 μέτρα από τις τελευταίες μας προς τα αριστερά θέσεις, πλήρωσαν ακριβά, πολύ ακριβά, εις αίμα την προσπάθειάν των να πατήσουν την τοποθεσίαν μας.

Περί τους 30 άνδρες του εχθρού εισήλθον εντός του 11ου Τακτικού Συγκροτήματος, πετάξαντες τα όπλα των, τα κράνη των και τα πυρομαχικά των, ελάχιστοι ετράπησαν εις φυγήν προς τα οπίσω και το μεγαλύτερον μέρος τούτων έκειτο χαμαί ως νεκροί ή τραυματίαι. Επέμενε ο Διμοιρίτης όμως: «Στο 11ον ρίξτε δύο-τρεις ομοβροντίες, δεν θα μείνει κανείς...». «Με μίαν μόνον διόρθωσιν αριστερά 100 μακρότερον 100». Τα βλήματά μας μετέβαλον εις καπνίζοντα ερείπια τις εγκαταστάσεις του 11ου Τακτικού Συγκροτήματος και έθαψαν τους 25 από τους τριάκοντα στρατιώτας του εχθρού.

Οι τελευταίοι πέντε ασκεπείς, άνευ οπλισμού και πυρομαχικών, εξήλθον του Στρατοπέδου και έτρεχον αλλόφρονες να σωθούν. Δεν πρόλαβαν όμως, τα ΓΕΝ και τα Μ1 τους θέρισαν.

Έξαλλοι από χαρά εξήλθον των χαρακωμάτων οι Στρατιώται μας και ανέκραξαν «δεν έμεινε κανείς».

Πράγματι, όλη η περιοχή είχε μεταβληθεί σ' ένα απέραντο νεκροταφείο. Επέμεινε και πάλι ο Διμοιρίτης, πιθανόν να είναι κανείς από αυτούς που είναι στο έδαφος ζωντανός, ρίχνετε βλήματα συνέχεια και εγώ θα σας δίνω διορθώσεις για να ανασκάψουμε όλη την περιοχήν. Επηκολούθησε πράγματι το κτένισμα της περιοχής με όλμους και πυροβολικόν επί 30-40 λεπτά της ώρας και ο όλεθρος του αντιπάλου συνετελέσθη.

Ώρα 23.00

Τα επιτιθέμενα τμήματα της ΕΛΔΥΚ έχουν αχθεί προ της αντιαρματικής τάφρου ήτις κείται εις απόστασιν εξακοσίων περίπου μέτρων από της νοτίας παρυφής του χωρίου. Εις το σημείον τούτο τα άρματα αδυνατούν να προχωρήσουν πλέον, τα πυρομαχικά των είναι ελάχιστα, δύο δε άρματα λόγω μηχανικής βλάβης τίθενται εκτός μάχης. Οι γενναίοι μας, καίτοι περιέρχονται εις δυσκολωτάτην θέσιν, δεν λιποψυχούν, διέρχονται την αντιαρματικήν τάφρον υπό το καταιγιστικόν πυρ των εχθρικών πολυβόλων και εις πολλά σημεία κατορθώνουν ν' αχθούν εγγύς των εχθρικών πολυβολείων.

Ο Λοχίας Ζάρκος Χρίστος του 2ου Λόχου, εις την προσπάθειάν του να πλησιάσει και να εξουδετερώσει εχθρικόν πολυβολείον, πίπτει νεκρός καθιστάμενος ούτω διά του ηρωικού του θανάτου είς εκ των μυρίων του Ελληνικού γένους.

Η ώρα περνά. Πέρασε το μεσονύκτιον και πλησιάζει η 1η πρωινή. Από τας θυρίδας των εχθρικών πολυβολείων συνεχώς εξαπολύονται εναντίον των τμημάτων μας χιλιάδες βλημάτων, τα οποία καθιστούν πλέον αδύνατον την περαιτέρω συνέχισιν της επιθετικής των δράσεως. Καθηλωμένα επί του εδάφους τα ημέτερα τμήματα ανταποδίδουν το πυρ, πλην όμως άνευ σοβαρού αποτελέσματος, δεδομένου ότι ο αντίπαλος ευρίσκεται καλώς οχυρωμένος εντός αμυντικών έργων μονίμου οχυρώσεως. Το πυκνόν σκότος, ο αναδυόμενος εκ της φλεγομένης χόρτου καπνός και η αναμενομένη με το πρώτο φως άφιξις της εχθρικής αεροπορίας, καθιστούν έτι δυσκολωτέραν την θέσιν των επιτιθεμένων τμημάτων της ΕΛΔΥΚ. Επί πλέον αι αναμενόμεναι επιθέσεις της Εθνικής Φρουράς διά να καλύψουν τα πλευρά της ΕΛΔΥΚ δεν εξελίσσονται ευνοϊκώς και ουδεμίαν προσφέρουν βοήθειαν εις την ΕΛΔΥΚ Η Διοίκησις του Συντάγματος προ της τοιαύτης δυσχερεστάτης καταστάσεως και υπό την απειλήν του επερχομένου Π.Φ., το οποίον θα εύρισκε τα ημέτερα τμήματα ακάλυπτα τελείως εις την διάθεσιν της κυριάρχου του αέρος εχθρικής αεροπορίας, αποφασίζει να συμπτύξει τα επιτιθέμενα τμήματα και ούτω την 02.00 ώραν ενδίδει την διαταγήν συμπτύξεως, ήτις μεταφέρεται αστραπιαία από Διμοιρία εις Διμοιρίαν και οι γενναίοι μας μεταφέροντες μεθ' εαυτόν νεκρούς και τραυματίας, αρχίζουν να συμπτύσσονται με τάξιν και πειθαρχίαν εις το Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ. Εις το αριστερόν της ημετέρας διατάξεως ο Υπλγός Τσώνος Σωτήριος, εις την προσπάθειάν του να καλύψει την σύμπτυξιν των ανδρών της Διμοιρίας του δέχεται πυρά πολυβόλου, τραυματίζεται βαρέως και μετ' ολίγας ημέρας η Ηρωική του ψυχή ανέρχεται με τον φωτοστέφανον του Μάρτυρος εις τα Ουράνια. Το λυκαυγές της νέας ημέρας συναντά τα συμπτυχθέντα τμήματα εντός των χαρακωμάτων του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ, πανέτοιμα να συνεχίσουν τον αγώνα των προς ματαίωσιν των αλόγων κατακτητικών σχεδίων των απογόνων του Αττίλα, οι οποίοι πολλάκις κατά το παρελθόν αλλά και επί των ημερών μας αποδεικνύουν κατ' εξακολούθησιν μετά παντός είδους βαρβαρότητος, ωμότητος και αισχρότητος, ότι είναι ανάξιοι να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των πεπολιτισμένων λαών της Ευρώπης.

(Υπό Λγού Κατσικά Χρυσάνθου)
lok71.livepage.gr

1 σχόλιο:

  1. Τι να πεί κανείς όταν διαβάζει τετοια άρθρα...
    Μεγάλη προδοσία...αφήσαμε την Κύπρο αβοήθητη! Όμως κάποιοι άνθρωποι Εκεί,στο νησί, Πολέμησαν και πάλεψαν...
    Εγώ δεν ξεχνάω...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.