30/5/12

ΥΨΙΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

το "Νίκωνος Μετανοετε"
γαπητέ Σάββα, τό στοιχεο το παραλόγου συνήθως ξοβελίζεται πό τίς λογικές καί ντικειμενικές πολιτικές ναλύσεις, τό πολύ-πολύ άναφέρεται στίς προσωπικές μπάθειες καί ντιπαραθέσεις κάποιων πρωταγωνιστν στήν γενική νοοτροπία κάποιου λαο.  λλά τόν ναζισμό κάποιων Γερμανν, ποια ντικειμενική νάλυση, πό τήν φύση της, τόν ποβαθμίζει.
Χρειάζεται μία διεισδυτικότητα βιώματος, να συμπάσχειν μέ τό μέρος τς φύσεώς μας τό πλέον πηρεασμένο πό τήν ωσφορική παρση, προκειμένου νά κατανοήσουμε ργιζόμενοι, μέ ψυχραιμία, τόν κίνδυνο πού μς πειλε ς λάο, ς θνος, νεκα το τι ναζισμός ζ στίς ψυχές κομπλεξικν νθρωπίσκων πού ερέθησαν σέ θέσεις σχύος. 
Ἀπό τό κείμενο τῆςἰστοσελίδοςdefencent.gr, καθώς καί ἀπό τό ἴδιο τό γερμανικό κείμενο τῆς ἰστοσελίδος german-foreign-policy (http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58332) σχηματίζεται ἡ ἐντύπωση ότι :
Στήν Γερμανία, ὅταν λένε ὅτι, ἐάν ἡ Ἑλλάδα δέν δεχθῆ ὑποδούλωση ἐπί τριάντα χρόνια τουλάχιστον μέ τά μνημόνια λιτότητας καί φτώχειας, οὕτως ὥστε να καταστῆ στό διηνεκές μία χώρα μέ "εὐρωπαϊκή " Διοίκηση καί μέ νομική μορφή "εὐρωπαϊκοῦ προτεκτοράτου", τότε αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά μείνῃ ἔξω ἀπό τό εὐρώ, δέν παρερμηνεύουν "κατά λάθος καί ἐξ ἐπίτηδες" τό νομικό καθεστώς τοῦ εὐρώ. Προφανῶς, ἠθελημένα εὐθύς ἐξ  ἀρχῆς, κατασκεύασαν τό εὐρώ προκειμένου νά συμβοῦν αὐτά πού συμβαίνουν σήμερα καί ὅσα ἕπονται, γιά τήν ἀνασύσταση τοῦ Δ΄Ράϊχ.
Εἰδικώτερα, γιά νά δεχθοῦν ὅλα τά ἔθνη τῆς Εὐρώπης τήν αὐστηρή λιτότητα ὑπό τήν Γερμανική (εἰκονικῶς πλέον γαλλο-γερμανική) κυριαρχία, καί πρός μόνιμη ὠφέλεια καί ἐπικράτηση τῆς Γερμανίας ἐπί τῶν ὑπολοίπων, μέ μία Γερμανία συγκοσμοκράτειρα μέ τίς Η.Π.Α. ἀκόμη καί γιά θέματα Κίνας καί μέ γερμανικό στρατό ἀμέσου ἐπεμβάσεως παντοῦ στον πλανήτη γιά προληπτικούς πολέμους (πραγματα πού ἤδη σχεδιάζονται σύμφωνα μέ τό αὐτό ὡς ἄνω γερμανικό think tank, ἄλλως ἰστοσελίδα german-foreign-policy), τί χρειαζόταν;
 1) Χρειαζόταν ἕνα ὑπόδειγμα τιμωρούμενου κράτους ἐπειδή δέν ἐφαρμόζει τήν αὐστηρότητα τήν ὁποία ἀπαιτεῖ, ὁσονδήποτε παράλογα καί ἐσφαλμένα ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως, ἡ Γερμανία.  Αὐτό ἄλλωστε σημαίνει ὑποταγή, νά ὑπακοῦς σέ παράλογες ἐντολές χωρίς πράγματι αὐτές νά ἀποσκοπῦν στό δικό σου συμφέρον, ἀλλά στό συμφέρον ἤ στήν θέληση τοῦ ὑποτάσσοντος. Πρᾶγμα τό ὁποῖο ἔπρεπε νά ἀφομοιώσουν πέραν τοῦ Γ.Α.Π. καί οἱ αὐτόχθονες μνημονιακοί πολιτικοί "μας", ὅπερ καί ἐγένετο. Ἀλλά γιά νά πεισθοῦν καί οἱ λοιποί λαοί ὅτι δέν ἀστειεύεται ἡ Γερμανία, καί τιμωρεῖ καί λαό καί πολιτικούς, ὅταν ὅ,τι διατάζει εκείνη δέν τό ἐφαρμόζουν, χρειάζεται καί κάτι ἄλλο. 
2) Χρειάζεται αὐτό τό τιμωρούμενο κράτος νά ὑποστῆ τήν ἔσχατη ταπείνωση, νά ἐκχωρήσει ἐκούσια καί ἀπό ἔνδεια τήν ἐθνική του κυριαρχία, νά παραιτηθῆ καί ἀπό τήν δημοκρατία του ἄν ὁ λαός δέν ὑπακούῃ. Ἑπομένως, πρέπει το τιμωρούμενο κράτος νά ἔχῃ στρατιωτική ἡγεσία γενικῶς πειθήνια καί μέ μειωμένη τήν αἴσθηση τῆς φιλοπατρίας, ἑτοιμοπαράδοτη στήν Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἕτοιμη νά κάνῃ καί πραξικόπημα προκειμένου νά ἐγκαταστήσῃ ἀνδρείκοιλα στήν ἐξουσία γιά χάρη τῆς Γερμανίας καί τοῦ ΝΑΤΟ. Γιατί ΝΑΤΟ καί γιατί Νέα Τάξη Πραγμάτων; Διότι ταυτίζεται μαζί τους , γιά τήν ὥρα, ἡ Γερμανία. Ὅπως φαίνεται, τῆς ἔχει παραδοθῆ ἀπό αὐτά τά κέντρα έξουσίας  ἡ περιοχή μας στήν Ευρώπη (Βαλκάνια), γιά διαχείριση τόσο οἰκονομική σέ ὁρισμένους τομεῖς (ἐνέργεια, μεταφορές,...), ὅσο καί σέ σοβαρά θέματα ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας τοῦ πολιτικοῦ καί οἰκονομικοῦ καθεστῶτος. Ἕκαστος εἰς τό εἶδος του καί ἡ Γερμανία στήν Ἀστυνόμευση λαῶν -ὅπως , ἡ Γαλλία στήν γενική πολιτισμική-ἰδεολογική χειραγώγηση, ἡ Ἀγγλία στήν συλλογή πληροφοριῶν οίκονομικοῦ χαρακτῆρος μέ πρόσχημα την καλλίτερη ὀργάνωση ἤ τήν ἀντιμετώπιση ὁρισμένων ἐγκλημάτων, οἱ Η.Π.Α. λίγο ἀπό ὅλα, τήν γενική ἐποπτεία, τήν "προεδρική-πρωθυπουργοκεντρική" δομή τοῦ πολιτεύματος, καί τήν πολιτική κατεύθυνση τῆς χώρας, καί τό Βατικανό τήν διάβρωση τῆς Ὀρθοδοξίας μέ διαλόγους καί συμπροσευχές ὥστε νά μήν ὑπάρχουν ἀντισώματα στήν κοινωνία, νά βιώνεται μία καθολική διάλυση, νά ἐκλείψῃ κάθε δυνατότητα συγκροτημένης ἀντίστασης ἐκτός τοῦ ποικιλοτρόπως ποδηγετούμενου χώρου τῆς "ἀριστερᾶς".
3) Κίνητρο τῆς στάσεως αὐτῆς τῆς Γερμανίας, δέν εἶναι μόνο ἡ ἀνασύσταση τοῦ Ράϊχ ἐλέῳ Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ἀλλά καί ἡ βαθειά ἐκδικητικότητα τῶν πρώην ναζί ἀπέναντι σέ ὅσους τούς ἀντιστάθηκαν μέ σθένος: Σέρβων, Ρώσων, Ἑλλήνων. Γιά τήν μανία κατά τῶν Σέρβων τῶν πρώην ναζί καί τῶν ἐπιγόνων τους στήν Γερμανία, πού ὀργάνωσαν την τραγωδία στήν Βοσνία  καί στο Κοσσυφοπέδιο κατά τήν δεκαετία τοῦ 1990, μέσα σέ ἄδικη προπαγάνδα Γκαιμπελικοῦ χαρακτῆρος στά δυτικά ΜΜΕ κατά τῶν Σέρβων, ἔχει μιλήσει ἐπαρκέστατα ὁ πολύ σοβαρός Γάλλος στρατηγός  Pierre Marie Gaulois (βλ. Truth about NATO Bombing of Yugoslavia 1999 (in French with Serbian subtitles), by French General Pierre Marie Gallois (29 June 1911 - 24 August 2010), a French Air Force Brigadier General and geopolitician in: http://www.youtube.com/watch?v=76p-YWG6rGE&feature=related, καθώς καί περί Γερμανοῦ Ὑπουργοῦ ψευδομένου γιά νά πείσῃ τούς πολιτικούς καί τά ΜΜΕ γιά τό ὅτι οἱ Σέρβοι εἶναι σφαγεῖς: http://www.youtube.com/watch?v=JTOJn1fbM2U&feature=relmfu) .
Χρειάζονται λοιπόν γιά δικούς τους ψυχολογικούς λόγους, οἱ Γερμανοί συνεχιστές τῶν ναζί καί τοῦ "Deutshland ueber alles" ,  νά πάρουν τήν ρεβάνς, καί ἐναντίον μας. Πολλῶ μᾶλλον, πού ἀρχίσαμε νά θέτουμε ζήτημα γερμανικῶν αποζημιώσεων γιά τόν δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, καί δή τώρα, πού ἐκεῖνοι αὐτο-ἐπαιρόμενοι εἶχαν ἀρχίσει νά καβαλᾶνε τό καλάμι μέ τήν ἰδέα ὅτι ἐπιστρέφουν καί πάλι ὡς ὑποψήφιοι παγκόσμιοι κοσμοκράτορες!
4) Ἐδῶ πλέον περνᾶμε στόν χώρο τοῦ παραλογισμοῦ λόγω τῆς ἐμπάθειας αὐτῶν τῶν Γερμανῶν. Χωρίς νά χρειάζεται, ἐναντίον πάσης σκοπιμότητος καί τοῦ δικοῦ τους ἀκόμη συμφέροντος,  ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ. Ὅπως φαίνεται, στό ὄνομα τοῦ Πανγερμανισμοῦ τους ἔχουν τήν συμπαράσταση ὅλου σχεδόν τοῦ φάσματος τῶν γερμανικῶν πολιτικῶν κομμάτων. Τό ὅτι ἡ νέα ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ-Γερμανική  Κατοχή ἄρχισε μέ Ευρωπαϊκό προσωπεῖο καί μέ τήν ὑποστήριξη τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων δέν σημαίνει ὅτι εἶναι λιγώτερο Γερμανική καί δή Ναζιστική ἀπό τήν  προηγούμενη. Ὁ ναζισμός ἔγκειται, πέραν τῶν ριζῶν του στην Γερμανική πολιτική καί οἰκονομική ἡγεσία, στήν ταυτότητα στόχων, μεθόδων καί νοοτροπίας: Σχεδιάζουν πως λέγει τό νωτέρω γερμανικό κείμενο, νά φέρουν στρατιωτική κατοχή στήν λλάδα, μέσ ε δυνατόν καί πραξικοπήματος. Χαίρονται δε νά πεθάνουν οἱ Ἕλληνες ἀκόμη καί τά Ἑλληνόπουλα ἀπό τήν πεῖνα, ὡς ἀντισταθείς καί ὡς ἀντιστεκόμενος στήν ὠμή βία λαός, ὡς "τέως ἀνώτερος λαός" πού τώρα ὅμως, ὅπως τούς δίδασκε ὁ χιτλερικός ναζισμός, συνθλίβεται κάτω ἀπό τήν δική τους δύναμη, τοῦ νέου λαοῦ πού ἄγει τήν ἱστορία! 
Φαίνεται λοιπόν, ὅτι ἡ ἰδέα τῆς κυρίας Λαγκάρντ, νά προβάλλει ἐπιχείρημα δημοσίως, γιά νά ἀποδεχθῆ ὅλος ὁ κόσμος διά τῶν ΜΜΕ, νά μην λυπᾶται γιά τά παιδιά τῆς Ἑλλάδας που οἱ Γερμανοί τῆς κυρίας Μέρκελ καί τοῦ κυρίου Σόϊμπλε προγραμματίζουν γιά ἐξόντωση ἀπό τήν πεῖνα, τούς ἑπόμενους μῆνες καί χρόνια, προέρχεται μᾶλλον ἀπό τήν κυρία Μέρκελ, ὕστερα ἀπό τήν τελευταία συνάντησή τους. Γιατί μόνη της ἡ κυρία Λαγκάρντ δέν εἶναι δυνατόν νά λυπήθηκε τά παιδιά τῆς Ἀφρικῆς πού πεθαίνουν ἐξ αἰτίας της ἤδη, πιό πολύ ἀπό τά παιδιά τῆς Ἑλλάδας πού θά πεθάνουν σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυμίες τῆς νέας ναζιστικῆς Γερμανικῆς ἡγεσίας. Ἄν ἐπικρατήσουν στήν πατρίδα μας οἱ ὑποτελεῖς της....  
Στήν κατοχή, σέ κάποιους τοίχους γράφανε οἱ Ἕλληνες μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους: ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ! , ἀφοῦ πρῶτα τό εἶχαν γράψει στίς καρδιές τους. Ἔτσι καί τώρα, τό γράφουμε στό Ιντερνέτ, γιατί εἶναι γραμμένο στίς καρδιές μας, μαζί μέ τό "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ" .
 --------    ----------    --------------------------
ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το νωτέρω ρθρου
Α) λληνικό κείμενο
Επιμένουν στο σενάριο του πραξικοπήματος στην Ελλάδα οι Γερμανοί29-05-2012 13:10:46

ImageΜε τον τίτλο «περί του σχετικού της δημοκρατίας», η ιστοσελίδα germanforeignpolicy.com κάνει λόγο ακόμη και για πραξικόπημα προκειμένου να επιβληθεί ο έλεγχος στην Ελλάδα.
Ήδη από τις 21 Μαΐου, μόλις 15 μέρες μετά τις εκλογές, η ιστοσελίδα γράφει «η γερμανική ελίτ συζητά πολλαπλά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της άσκησης επιβολής προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος στην Αθήνα, με την εγκαθίδρυση προτεκτοράτου ή την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε αυτή τη χώρα του ευρωπαϊκού νότου».
Όπως αναφέρεται, ίσως το Βερολίνο χρειαστεί να προβεί σε πιο... σκληρά μέσα καθώς οι απειλές για εκδίωξη από το ευρώ φαίνεται να μην σωφρονίζουν την Ελλάδα.
Η ανάλυση κάνει λόγο ακόμη και για πραξικόπημα στην Αθήνα. «Υπάρχει η απειλή η Ελλάδα να βυθιστεί ολοκληρωτικά στο χάος» αναφέρεται ενώ γίνεται αναφορά και σε σχετικές προειδοποιήσεις του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Joseph Fischer. «Το σενάριο γίνεται όλο και πιο πιθανό όσο κατάσταση αποσταθεροποιείται» αναφέρεται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ιστοσελίδα ανήκει «σε μια ομάδα ανεξάρτητων δημοσιογράφων και κοινωνικών επιστημόνων που παρακολουθούν διαρκώς τις προσπάθειες της Γερμανίας να ανακτήσει το ισχυρό στάτους της στην οικονομική, στρατιωτική και πολιτική αρένα», όπως αυτοπροσδιορίζονται οι ίδιοι.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.g

Β) Γερμανικό ρθρο
Vom Stellenwert der Demokratie

21.05.2012
http://www.german-foreign-policy.com/maps/3_europa/23_griechenland.gifATHEN/BERLIN

(Eigener Bericht) - Vor der Neuwahl in Griechenland debattieren die deutschen Eliten unterschiedliche Gewaltszenarien zur Sicherung der Kontrolle über Athen. Diskutiert werden neben der Errichtung eines Protektorats auch ein Putsch sowie die Entsendung von "Schutztruppen" in den südeuropäischen Staat. Das deutsche Spardiktat, das Griechenland in die Verelendung treibt, entfacht einen immer stärkeren Widerstand in der Bevölkerung, der sich auf demokratischem Wege nicht länger niederhalten zu lassen scheint. Die Bemühungen Berlins, die Unterordnung Athens mit der Drohung zu erzwingen, Griechenland den Euro zu nehmen, scheitern ebenso wie die Forderung der Bundesregierung, die griechische Parlamentswahl mit einem Referendum über den Verbleib des Landes in der Eurozone zu verbinden. Die Option, das Spardiktat zurückzunehmen und statt seiner neue Wachstumsprogramme aufzulegen, wie es führende Ökonomen weltweit fordern, weist Berlin kategorisch zurück - obwohl der Ausschluss Griechenlands aus der Eurozone die gesamte Währung in den Abgrund zu reißen droht.
Die letzte Chance
Vor der Neuwahl in Griechenland, die nach dem Scheitern aller Versuche zur Regierungsbildung in der letzten Woche für den 17. Juni anberaumt worden ist, zeichnet sich eine Mehrheit für diejenigen Kräfte ab, die das deutsche Spardiktat dezidiert ablehnen. Selbst mit einer knappen Überzahl unter den Abgeordneten ist es den drei Parteien, die zur Umsetzung der Austeritätsprogramme bereit sind, nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Umfragen sagen jetzt ihre Niederlage voraus. Berlin und Brüssel sehen ihre letzte Chance, einen Meinungsumschwung zu erreichen, darin, die Tatsache zu nutzen, dass eine Mehrheit der griechischen Bevölkerung den Euro behalten will. Bereits vor der Ankündigung der Neuwahl erklärte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, die Eurozone könne den Austritt Griechenlands problemlos verkraften. Jetzt bestätigt EU-Handelskommissar Karel De Gucht, EU-Kommission und EZB bereiteten sich bereits auf den Austritt vor. Zudem lässt sich der Chef der Eurogruppe, Jean-Claude-Juncker, mit den Worten zitieren: "Wenn wir jetzt eine geheime Abstimmung über den Verbleib Griechenlands in der Euro-Zone machen würden, dann gäbe es eine überwältigende Mehrheit dagegen". Die Neuwahl sei Athens "letzte Chance"; ermögliche sie keine Mehrheit für die Spardiktate, "dann ist es aus".[1]
Kein Recht auf Respekt
Zusätzlich hat Berlin offenbar Druck auf Athen ausgeübt, die Neuwahl mit einem Referendum über den Verbleib Griechenlands in der Eurozone zu verbinden, um die Aussichten der Austeritätsgegner zu mindern. Berichten zufolge hat Finanzminister Schäuble dies bereits am letzten Montag auf dem Treffen der Euro-Finanzminister seinem Amtskollegen aus Athen nahegelegt.[2] Unterstützt werde der Vorschlag, heißt es, auch vom Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder ("Jetzt wird in Europa Deutsch gesprochen" [3]). Wie ein Athener Regierungssprecher bestätigt, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag den griechischen Staatspräsidenten Karolos Papoulias gedrängt, den deutschen Referendumsplan umzusetzen. Noch im November 2011 hatte Berlin den damaligen Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou schroff zurückgewiesen, als er mit demselben Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen war; das führte zu seinem Sturz. Die offene Einmischung der Bundesregierung stößt in Athen auf empörten Protest. Die griechische Bevölkerung habe ein "Recht auf Respekt", wird der Vorsitzende der konservativen Nea Dimokratia, Antonis Samaras, zitiert. Berlin handele, als ob es sich bei Griechenland "um ein Land unter Protektorat handele", urteilt der Vorsitzende der Oppositionspartei Syriza, Alexis Tsipras.[4]
Eurodämmerung
Jegliches Abweichen von dem brutalen Austeritätskurs, der Griechenland immer weiter in den Ruin treibt (german-foreign-policy.com berichtete [5]), wird von Berlin schroff zurückgewiesen - obwohl damit ein Zusammenbruch der gesamten Eurozone näher rückt. Vor wenigen Tagen hat, keineswegs als erster, der Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman ein solches Szenario beschrieben. Bald, "sehr wahrscheinlich im nächsten Monat", werde Griechenland den Euro-Austritt vollziehen, urteilt Krugman. Unmittelbar danach sei zumindest in Spanien und Italien - aus Furcht, die beiden Länder könnten ebenfalls ökonomisch kollabieren - mit einer umfassenden Kapitalflucht nach Deutschland zu rechnen. Drastische Maßnahmen müssten folgen - Einschränkungen des Geldtransfers oder neue Stützungsmaßnahmen für spanische und italienische Banken, eventuell auch beides. Perspektivisch komme man jedoch nicht umhin, vor allem der spanischen Wirtschaft mit Wachstumsprogrammen auf die Beine zu helfen. Dies laufe auf den Strategiewechsel bei der Krisenbekämpfung hinaus, den Berlin von Beginn an mit seiner ganzen Macht verhindert habe. "Deutschland hat die Wahl", erklärt Krugman: Entweder akzeptiere die Bundesregierung den Kurswechsel, oder es stehe "das Ende des Euro" bevor. Über die Zeitperspektiven der "Eurodämmerung" äußert Krugman: "Wir sprechen von Monaten, nicht Jahren".[6]
Protektorat
Die deutschen Eliten, die den von Krugman und von zahllosen weiteren Experten außerhalb Deutschlands geforderten Kurswechsel weiterhin nicht in Betracht ziehen [7], gehen nun dazu über, in aller Öffentlichkeit Gewaltszenarien zu debattieren. Bereits zu Monatsbeginn hat der Direktor des prominenten Hamburger WeltWirtschaftsInstituts, Thomas Straubhaar, in einem Zeitungsbeitrag gefordert, ein Protektorat über Griechenland zu errichten - "unabhängig vom Wahlergebnis".[8] Bei dem Land handele es sich um einen "failed state", einen "gescheiterte(n) Staat", der sich "nicht aus eigener Kraft (...) zu einem Neuanfang zwingen" könne.[8] Athen benötige "Unterstützung bei der Schaffung funktionsfähiger staatlicher Strukturen". Man müsse es deshalb "zu einem europäischen Protektorat" machen. "In diesem Punkt ist die EU gefordert", behauptet Straubhaar: "Sie müsste Griechenland bei einer institutionellen Modernisierung auf jeder Ebene, vor allem aber mit Verwaltungsangehörigen, Steuerfachkräften und Finanzbeamten unterstützen." Allerdings sei dabei "Fingerspitzengefühl" nötig, "um nationalen Stolz, Eitelkeiten und den Widerstand von Interessengruppen bei der Neugründung Griechenlands zu überwinden." Die Äußerungen beziehen sich auf eine souveräne, mit Deutschland in EU und NATO verbündete Demokratie.
Putsch
Debattiert wird inzwischen auch über einen Staatsstreich in Athen. Griechenland drohe vollständig im Chaos zu versinken, warnt ein langjähriger Weggefährte des einstigen Berliner Außenministers Joseph Fischer, Daniel Cohn-Bendit, der für Les Verts - das französische Pendant zu den deutschen Grünen - im Europaparlament tätig ist. Cohn-Bendit erklärt umfangreiche auswärtige Einmischung für unumgänglich: "Wenn man die Griechen alleine sich durchwursteln lässt, riskiert man einen Militärputsch."[9] Deutsche Kommentatoren ziehen Parallelen zur Lage in der späten Weimarer Republik. "Der Worst Case wäre im Falle Griechenlands der Rückfall in eine Diktatur", warnt etwa ein einflussreicher Kommentator: "Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios wächst mit dem Grad politischer Instabilität." Über den Zusammenhang einer möglichen Diktatur mit dem Spardiktat aus Berlin heißt es in dem Kommentar: "Schon heute wirkt es so, als ließe sich Merkels Sparpolitik auf den Straßen von Athen allenfalls noch mit Waffengewalt durchsetzen."[10]
Schutztruppen
Die Entsendung von Militär nach Griechenland hat letzte Woche erstmals eine führende deutsche Tageszeitung thematisiert. Sollte das Land in den Staatsbankrott treiben, dann wäre es als "'failing state' (...) weniger denn je in der Lage", seine Außengrenzen gegen Flüchtlinge abzuschotten, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Erst vor kurzem habe die EU-Kommission mitgeteilt, sie sehe sich ohnehin gezwungen, die EU-Grenztruppen, die an der türkisch-griechischen Grenze die Abschottung der EU durchsetzen und perfektionieren sollen, dort stationiert zu lassen. Sollte Athen "seine Beamten nicht mehr oder nur noch in Drachmen bezahlen" können, dann drohten "chaotische Zeiten".[11] Das Land werde in diesem Fall "womöglich von Unruhen erschüttert". "Die Griechenlandhilfe müsste dann nicht mehr aus Krediten, sondern aus einer Art humanitärer Nothilfe bestehen", urteilte die Zeitung im Leitkommentar auf ihrer Titelseite: "An internationale Schutztruppen, wie sie weiter nördlich zur Stabilisierung taumelnder Staaten stationiert sind, wird man hoffentlich nicht denken müssen."[12]
Weitere Informationen und Hintergründe zur deutschen Griechenland-Politik und ihren Folgen finden Sie hier: Die Folgen des Spardiktats, Ausgehöhlte Demokratie,Wie im Protektorat, Europa: Am Rande des Abgrunds, aber deutsch (II), Nach dem Modell der Treuhand, Verelendung made in Germany und Das Antlitz der Krise.
[1], [2] Euro-Zone droht Griechen mit Rausschmiss; www.spiegel.de 19.05.2012
[3] s. dazu
 Jetzt wird Deutsch gesprochen
[4] Griechische Empörung über Merkels angeblichen Referendums-Vorschlag; www.faz.net 19.05.2012
[5] s. dazu
 Das Antlitz der Krise
[6] Eurodämmerung; krugman.blogs.nytimes.com 13.05.2012
[7] s. dazu
 Die deutsche Transferunion, Berlins europäische Rezession, Verelendung made in Germany und Tarnen und täuschen
[8] Thomas Straubhaar: "Wir brauchen ein Protektorat"; www.tagesspiegel.de 06.05.2012
[9] Daniel Cohn-Bendit: "Si on laisse les Grecs se débrouiller seuls, on risque un coup d'Etat militaire"; www.lemonde.fr 10.05.2012
[10] Wolfgang Münchau: Willkommen in Weimar; www.spiegel.de 09.05.2012
[11] IWF friert Beziehungen zu Athen ein - Wahlkampf beginnt; Frankfurter Allgemeine Zeitung 18.05.2012
[12] Griechenlands Schicksalswahl; Frankfurter Allgemeine Zeitung 18.05.2012
top print
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.