10/9/11

Οι Έλληνες του Πόντου ζητούν το 1920 από τον Βενιζέλο να βοηθήσουν στο Μικρασιατικό Μέτωπο κι εκείνος τους αγνοεί!

Αρχηγείο Ελλήνων Ανταρτών του Πόντου: “Έχουμε στρατό 20.000 ανδρών για να κτυπήσουμε τον Κεμάλ”
Του  Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη
 Τέτοιες μέρες του ‘22, ολοκληρωνόταν η καταστροφή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Ο Στρατός επέστρεφε στη βάση του, οι Τούρκοι κυνηγούσαν και σκότωναν τους Έλληνες και οι φωτιές έζωναν τα σπίτια τους στη Σμύρνη (…κάποιοι ιστορικοί αναθεωρητές τους θέλουν να συνωστίζονται στα πλοία για να έρθουν στην Ελλάδα…  Προφανώς για διακοπές!).
Σήμερα, σχεδόν 90 χρόνια μετά,  θα αποκαλύψουμε ένα ξεχασμένο υπόμνημα, που έστειλε στον πρωθυπουργό Ελ. Βενιζέλο τον Ιανουάριο του 1920  η Επιτροπεία των Ποντίων. Ζητούσε την άδεια του να επιτεθεί στον Κεμάλ δημιουργώντας δεύτερο μέτωπο, για να δέχεται μικρότερη αντίσταση ο ελληνικός στρατός στην κεντρική Μικρά Ασία. Αλλά δυστυχώς ο Βενιζέλος ή αδιαφόρησε ή το αγνόησε σκοπίμως(;). Αν τότε η πρότασή τους γινόταν αποδεκτή, ίσως η έκβαση της μικρασιατικής εκστρατείας να ήταν τελείως διαφορετική και ο Ελληνισμός να μήν υφίστατο τον ξεριζωμό, την ήττα και την ταπείνωση…
Το υπόμνημα είναι αποκαλυπτικό. Παραδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1920 στον ίδιο τον Βενιζέλο όταν βρισκόταν εις Παρισίους, με το οποίο οι Πόντιοι έθεταν  εις την διάθεση του μαχόμενου Ελληνικού Στρατού μία ισχυρή δύναμη 20.000 στρατιωτών , περίπου δύο μεραρχιών για να χτυπήσουν τα στρατεύματα του Κεμάλ στην Σεβάστεια. Με τον τρόπο αυτό τα ελληνικά στρατεύματα στο νότο δεν θα είχαν  τόση μεγάλη πίεση, όταν οι  τουρκικές δυνάμεις θα ήταν απασχολημένες σε δύο μέτωπα. Η προέλαση του Στρατού μας θα γινόταν με λιγότερα προβλήματα και με ελάχιστες απώλειες. Αλλά ας δούμε το κείμενο του ιστορικού αυτού υπομνήματος.

          “Προς τον Εξοχώτατον Πρόεδρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ, Εις Παρισίους.
          Εξοχώτατε, Καθ΄ ήν στιγμήν ο Ελληνικός Στρατός προελαύνει ενδόξως προς το εσωτερικόν της Μικράς Ασίας, εκπληρών όχι μόνον εντολήν των Συμμάχων προ καθυπόταξιν του Κεμάλ αλλά κυρίως ιδίαν εθνικήν αποστολήν, της απελευθερώσεως της Ανατολης, προβάλλει η σκέψις εις τον νούν ου μόνον παντός Ποντίου αλλά και παντός Ελληνος : Τι θα ηδύνατο να γίνη δια τον Πόντον και ποία κατα την στιγμήν ταύτην θα ήτο δυνατόν να προέλθη εκείθεν συνδρομή;
          Η σκέψις αύτη μας ήγαγεν εις συμπεράσματα, τα οποία εχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν εις την Υμετέραν κρίσιν. Εν πλήρει συνειδήσει των αποστάσεων και των διοαφόρων δυσχερειών και με μετρίους υπολογισμούς δυνάμεων τολμώμεν να διατυπώσωμεν Υμίν τας γνώμας αυτάς πεποιθότες, οτι εκ τούτου δύναται να προέλθη μέγιστον εθνικόν κέρδος. Το ζήτημα παρουσιάζεται υπο τρείς απόψεις. Πρώτον την καθαρώς τυπικήν άποψιν της  απελευθερώσεως του Ελληνικού Πόντου, Δεύτερον την της συνδρομής, ‘ην και μεμακρυσμένη εστω στρατιωτική εκείθεν δράσις θα λήτο δυνατόν να προσφέρεη εις τον εκ δυσμών δρώντα Ελληνικόν Στρατόν και τρίτον την γενικήν, την εθνικήν άποψιν της μελλούσης εν Ανατολή ελληνικής πολιτικής.
          Και ως προ μεν την καθαρώς Ποντιακήν αποψιν γνωρίζετε καλύτερον παντός άλλου, Κύριε πρόεδρε, εις ποίον σημείον ευρίσκεται το ζήτημα αυτό. Η παρουσιαζόμενη  σήμερον ευκαιρία είναι μοναδική, διότι δια κινήματος των Ποντίων κατά του Μουσταφά Κεμάλ, ενώ εξυπηρετείται η συμμαχική υπόθεσις, γεννώνται συγχρόνως βάσιμοι ελπίδες ευνοϊκής λύσεως του ζητήματος του Πόντου, τιθεμένου εκ νέου επί τάπητος.
          Έρχεται κατόπιν η άποψις της ενισχύσεως, την οποίαν δύναται να προσφέρη εις την εκ δυσμών Ελληνικήν Στρατιωτικήν  Δύναμιν πολεμική εκ του Πόντου ενέργεια και μικράς, εστω, κατ΄αρχάς εκτάσεως. Το ζήτημα είναι στρατιωτικόν και αντί να μακρολογήσωμεν ενταύθα εθεωρήσαμεν σκόπιμον να υποβάλωμεν  Υμίν  συνημμένως υπόμνημα, όπερ η Επιτροπεία των εν Ελλάδι Ποντίων απέστειλεν εις το Γενικόν Επιτελείον. Προέλασις δυνάμεως είκοσι χιλιάδων ανδρών ως εκείνης, την οποίαν κατά μετρίους υπολογισμούς, είναι εις θέσιν καλώς εφοδιαζόμενος και εξοπλιζόμενος να παρατάξη εις πρώτην στιγμήν ο Πόντος, δύναται να απασχολήση σοβαρώς τον εις Σεβάστειαν συγκεντρούμενον στρατόν του Κεμάλ. Είναι γνωστόν, ότι η Σεβάστεια αποτελεί σπουδαίαν δράσιν του κεμαλισμού. Η απο Αμισόν εις Σεβάστειαν αμαξιτή οδός είναι εις την διάθεσιν ημών, δεδομένου, οτι ο Κεμάλ απέσυρε τελευταίως πάσας τας δυνάμεις αυτού εκ της περιφερείας ταύτης. Επιτυχής προέλασις προς την διεύθυνσιν ταύτην αποκόπτει την υποχώρησιν του πρός  δυσμάς δρώντος στρατού. Πάντα ταύτα θα επέφερον ευθύς αμέσως σοβαρόν αντιπερισπασμόν εις τας δυνάμεις του Κεμάλ, εξ ού προφανές, ότι θα επωφεληθή ο ημέτερος στρατός.
          Πλήν όμως των ως άνω απόψεων υπάρχει και άλλη, η ουσιωδεστάτη ίσως πασών, και ήν βεβαίως δεν είναι ανάγκη να αναπτύξωμεν Υμίν δια μακρών ενταύθα. Γνωρίζομεν πώς απεβλέψατε ανέκαθεν προς την Ανατολήν και πώς προδιεγράψατε εις διαφόρους ευκαιρίας την εν αυτή εκπολιτιστικήν αποστολήν του Ελληνισμού. Τα πράγματα χάρις εις την υμετέραν μεγαλοφυά πολιτικήν προτρέχουν πάσης προσδοκίας. Η επελθούσα απροσδόκητος νέα τροπή των πραγμάτων ευνοεί ευρυτέραν δράσιν του Ελληνισμού σήμερον. Κίνημα εκ του Πόντου δεν θα είναι απλώς ποντιακόν κίνημα, θα αποτελέση την αφετηρίαν γενικωτέρων ανατροπών και διασπάσεως της μουσουλμανικής ενότητος εις την κεντρικήν και απωτέρω Μικράν Ασίαν, εκεί όπου δεν δύναται να φθάση η αμεσος του Ελευθερωτικού Στρατού ενέργεια.
          Προ Ποντίων βαδιζόντων κατά του Κεμάλ δεν θα μείνουν απλοί θεαταί οι Αρμένιοι. Η μετ’ αυτών απο κοινού δράσις δύναται να στερεώση την εκατέρωθεν εν τω μέλλοντι συνεργασίαν. Αλλά κυρίως δεν θέλουν μείνει αδρανείς προ μιας Ποντιακής εξεγέρσεως οι Κιρκάσιοι και οι Κηζηλμπάσηδες της Σεβαστείας ούτε Χριστιανοί Λαζοί, ούτε οι Σταυριώται και διάφοροι αλλαι μουσουλμανικαί αλλά μη τουρκικαί φυλαί. Αι φυλαί αύται ίδίως οι Κηζηλμπάσηδες και οι Κιρκάσιοι καταπιεσθέντες εσχάτως υπό του Κεμάλ και αποκαμόντες απο τας κακουχίας των μακρών τελευταίων ετών αναμένουν την πρώτην ευκαιρίαν, ινα επιτεθώσι κατ΄ αυτού. Τα προς τους Έλληνας αισθήματά των πολλάκις και εμπράκτως εξεδήλωσαν.
          Εις την πλέον δημιουργικήν στιγμήν του εθνικού ημών βίου παρουσιάζεται ευκαιρία οπως, ελληνική πρωτοβουλία, εξεγερθούν οι υπο το πέλμα του Τούρκου  βιούντες διάφοροι λαοί της Μ.Ασίας και συντελέσουν εις την διευκόλυνσιν του εις τον Ελληνικόν Στρατόν ανατεθέντος εργου. Τοιαύτη ευκαιρία κοινής εν πολέμω  δράσεως θέλει χαλκεύσει δεσμούς φιλίας και ευγνωμοσύνης των λαών τούτων προς τους Ελληνας και θέλει επισπάσει την εν τω μέλλοντι εμπιστοσύνην αυτών προς ημάς, θα ανατρέψη δε συγχρόνως το εκ του παμμουσουλμανισμού επιχείρημα των Τουρκοφίλων.
          Το υπόμνημα τούτο αποστέλλομεν Υμίν δια του κ. Ι. Θιάκη, εντεταλμένου να υποβάλη Υμίν και προφορικώς τας επι τούτω ιδέας ημών.
          Αθήναι 24η Ιανουαρίου 1920.
          Ο Πρόεδρος Χ. Καλαντίδης, Ο Γραμματεύς Κ. Κανσήζ»

          Ουδείς γνωρίζει, τι θα συνέβαινε αν εδέχετο ο Βενιζέλος την πρόταση αυτή των Ποντίων. Πάντως σίγουρα τα πράγματα για την Ελλάδα θα έβαιναν προς την θετικήν κατεύθυνση. Όμως δεν υπήρχε μόνο αυτό το υπόμνημα προς τον Βενιζέλο.

Το δεύτερο υπόμνημα
Υπήρχε και  ένα άλλο υπόμνημα, προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού με το οποίο εδίδοντο λεπτομερέστατα στοιχεία για την συγκρότηση Ποντιακού Στρατού για να χτυπήσει τα κεμαλικά στρατεύματα. Στο υπόμνημα εκείνο  ανεφέρετο ότι :  “ο Πόντος διαθέτει σήμερον τας κάτωθι δυνάμεις:
1)    Εις την περιφέρειαν Αμασείας 4.000 άνδρες έχουν τα όπλα των και είναι οργανωμένοι εις τα Ελληνικά χωρία, τη ανοχή των Τούρκων.
2)    Έτεροι 4-5.000 άνδρες γυμνασμένοι πολεμήσαντες επί πέντε συνεχή έτη εναντίον του Τουρκικού στρατού μετά την ανακωχήν, επώλησαν τα όπλα των.
3)    Ο στρατηγός Ανανίας του Ρωσικού Στρατού, Πόντιος την καταγωγήν, μετασχών του μεγάλου πολέμου επι κεφαλής Ρωσικών δυνάμεων, τελευταίως δε διοικήσας την Ελληνικήν Μεραρχίαν, αποτελουμένην εκ Ποντίων, διαλυθείσαν μετά την επικράτησιν του Μπολσεβικισμού, δύναται να ανασυντάξη, ως ο ίδιος εδήλωσεν εις την καθ΄ ημάς Επιτροπείαν, εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος την Μεραρχίαν ταύτην με δύναμιν 10.000 ανδρών.
4)    Οι Κιρκάσιοι υπεσχέθησαν εις ημέτερα ανταρτικά σώματα εν περιπτώσει επιθέσεως εκ μέρους των Τούρκων, 3.000 ιππείς.
          Ποτέ δεν  θα μάθουμε γιατί ο Βενιζέλος και η κυβέρνησή του αρνήθηκαν αυτήν την εθνική προσφορά των Ποντίων που πολύ πιθανό θα μετέβαλε το αποτέλεσμα της μικρασιατικής εκστρατείας. 
Tο άρθρο δημοσιεύτηκε στη Real News

20 σχόλια:

 1. Ότι δηλαδή ήταν έτοιμοι 20.000 πόντιοι στρατιώτες και μερικές χιλιάδες σύμμαχοι άλλων φυλών αλλά δεν μπήκαν στον πόλεμο γιατί....δεν τους απάντησε ο Βενιζέλος.
  Η καταπίεση και η σφαγές μερικών αιώνων δεν ήταν αρκετά για να αναλάβουν δράση παρά είχαν ανάγκη την έγκριση του Βενιζέλου! Συγνώμη αλλά δεν στέκουν αυτά τα δημοσιεύματα.
  Η αλήθεια είναι πάντα αρκετά ενδιαφέρουσα από μόνη της δεν έχει ανάγκη από "σαλτσούλες".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Κου Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη ΠΟΥ δημοσιεύτηκε στη Real News.
  ΑΠΟΡΩ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΥΤΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΥΚΝΑ ΣΥΧΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΘΗ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ Η ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΠΙΣΩ !!!
  ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΑΝΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ !
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΟΝΑΝΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΕΝΑ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. >Αλλά δυστυχώς ο Βενιζέλος ή αδιαφόρησε ή το αγνόησε σκοπίμως(;).<

  Δεν ρωτήθηκε ποτέ ο Βενιζέλος γι αυτό; Δεν έδωσε ποτέ απάντηση; Δεν εξήγησε την άρνησή του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΟΝΑΝΕ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΣΑΛΤΣΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟΝΕΜΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΒΑΖΕΙΣ.ΟΙ [ΕΘΝΑΡΧΕΣ]2 ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κυριε Σαββα,

  Δεν απαντησε ο Βενιζελος διοτι υπηρχε ορος των "συμμαχων", που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ την στρατολογηση των Ελληνων της Μ. Ασιας (αρα και των Ποντιων)! Αυτός ηταν ενα λογος που ο Ι. Μεταξας αντεταχθη (ορθως) στον τυχοδιωκτισμό της Μ. εκστρατείας με τα γνωστα ολεθρια αποτελεσματα. Ο Βενιζελος λοιπον ηξερε κατι που πολλοι δεν ηξεραν και βεβαια την εκανε με ελαφρά πηδηματακια δια των εκλογων του 1920.

  ΑΖ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Adonios

  Φυσικά,μια ζωή απο τους ''όρους'' των συμμάχων καταστρεφόμαστε,δεν βλέπεις και στις ημέρες μας τι γίνεται;

  Ώρες ώρες αναρωτιέμαι,τι διάολο με κλειστά μάτια υπογράφουν οι ''δικοί μας'';

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Στρατολόγηση Ελλήνων της Μικράς Ασίας έγινε σε εθελοντική βάση,στη ζώνη Σμύρνης παρουσιάστηκαν μόνο 14000 που υπηρέτησαν βέβαια σε γραφεία μέσα στην Σμύρνη...(ενώ οι "πανκάκιστοι" Ελλαδίτες όπως λέτε εδώ μέσα πάρα πολλοί πολεμούσαν γι'αυτούς στην έρημο του Σαγγάριου υπό άθλιες συνθήκες,είχαν να δουν τα σπίτια τους δέκα χρόνια και κόντεψαν να τρελαθούν,για να τους βρίζουν κάποιοι εξυπνάκηδες)

  Ο Βενιζέλος είχε πολλές επιφυλάξεις για το θέμα του Πόντου πράγματι,και δεν είναι το μόνο που απέρριψε σε σχέση με το Ποντιακό ζήτημα της εποχής εκείνης.Από την άλλη όντως,αφού ήταν οργανωμένοι γιατί περίμεναν τον Βενιζέλο;είναι δυνατόν να υπάκουσαν στον Βενιζέλο ενώ ήταν οργανωμένοι αντάρτες;τι τους κράτησε;ή από που κι ως που οι αντάρτες θέλαν άδεια του Βενιζέλου;...δεν ξέρω,λίγο περίεργο μου φαίνεται το ζήτημα αυτό.Χρήζει μεγαλύτερης έρευνας.

  Πμ,είναι γεγονός ότι για πολλούς λόγους που σχετίζονται με τα μικροπολιτικά της κάθε εποχής επιβλήθηκε στην Ελλάδα μια βενιζελολατρεία,έτσι η οποιαδήποτε έρευνα για τον Βενιζέλο που δεν είχε σκοπό την αποθέωσή του ήταν πάντα ταμπού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. o sapphire είπε για βενιζελολατρεία. μά τί δεν είναι αγαπητέ μου στην Ελλάδα λατρεία ή τί δεν λατρεύεται. Αυτή μας φέρνει κάθε λίγο και λιγάκι στο χείλος του γκρεμού. Είμαστε λίγο ανατολίτες, μας αρέσει η ανθρωπολατρεία - ειδωλολατρεία. Προσκυνάμε όποιον μας ρίχνει λίγα ψίχουλα και δίνουμε κόνειο σε όποιον έχει καθαρό λόγο και ιδέες. Εμείς μόνον θεοποιήσαμε τα πάθη μας από όλη τη γή.
  Ι.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Νίκος21
  Καλά για τον συνταγματάρχη Καθενιώτη ο συγγραφέας δεν έχει ακούσει τίποτα;
  Ούτε για την συνεννόηση Βενιζέλου-Λόυδ Τζώρτζ για πλευροκόπηση του Κεμάλ από τον Πόντο, ενέργεια που ματαιώθηκε λόγω του αποτελέσματος των εκλογών του Νοεμβρίου 1920;
  Ετσι για την αποκατάσταση της αλήθειας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΑΝ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ???ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΕΔΕΣ ΠΑΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΣΕΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κότζεν ο Βενιζέλος έχει ευθύνες για πολλά,είναι γελοίο να μην μιλάμε ιστορικά αλλά θρησκευτικά...

  Jean πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η βενιζελολατρεία της περιόδου Σημίτη,όπου πλέον ο Βενιζέλος λατρευόταν ως θεός-προπάτορας του ΠΑΣΟΚ και ως εκ τούτου νομιμοποιείται το καθεστώς ΠΑΣΟΚ.

  Νίκο ο Βενιζέλος στο ποντιακό ζήτημα κατηγορείται γενικά ότι δεν έδωσε καν σημασία στο θέμα σχηματισμού ανεξάρτητου ποντιακού κράτους.Εν τέλει δε τις εκλογές του '20 ο ίδιος τις έκανε και είναι να απορεί κανείς πως σε έναν ουσιαστικά δικτάτορα τον μάραναν οι εκλογές εν μέσω τέτοιου πολέμου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. (Paris Peace Conference)
  March 8, 1919
  Three of the strangest looking men wandered into my office yesterday
  morning. Their dark mysterious faces and their stealthy tread excited
  the suspicions of our guardian sailors, but soon they produced a letter
  from Venizelos which authenticated their mission. The Greek Premier
  said they were the properly accredited representatives of the Overseas
  Greeks, as yet "unredeemed," of the Euxine Pontus (better known in
  the western world as the Black Sea). But on closer inspection of the letter
  from the Cretan mountaineer and guerilla fighter, who in the last ten
  years has developed into the smoothest of diplomats, it appeared that it
  was couched in more reserved terms than was usual in his writings....

  A few hours later Venizelos came back and thanked us warmly for
  bridging over the gap between Hoover and the Euxine Pontus.
  "But I have told them that I cannot claim the south shore of the Black
  Sea, as my hands are quite full with Thrace and Anatolia. I told them to
  'go home, make all the money you can, and send it back to the mother
  country. If you do that, we shall always cherish you'-and they went
  away well pleased." Then, as an afterthought, the Greek Premier said:
  "Often it seems to me wiser, and certainly more helpful, to have
  commercial marts rather than political colonies beyond the seas. But for the
  contributions that came from them in a steady stream we never could
  have faced the financial strain of this cruel and most costly war. It was
  our merchants in Cairo and Constantinople, in Liverpool and in Norfolk, Virginia,
  who kept us afloat."

  Suitors and Suppliants
  The Little Nations at
  Versailles
  by Stephen Bonsal
  p.216-219

  http://www.hungarianhistory.com/lib/bonsal/bonsal.pdf


  Georgios Gialtouridis
  Dover, MA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Νίκος21
  Ο Βενιζέλος έβλεπε τη λύση του Ποντιακού μέσα στα πλαίσια της συνολικής λύσης του Ανατολικού ζητήματος από τις συμμαχικές δυνάμεις της ΑΝΤΑΝΤ και την Ελλάδα σαν σύμμαχό τους.
  Η ευθύνη για την διεξαγωγή των εκλογών ανήκει κυρίως στην Κωνσταντινική αντιπολίτευση,που με το επαίσχυντο προσχηματικό σύνθημα "ΟΙΚΑΔΕ", να γυρίσουν δήθεν πίσω τα παιδιά μας και αφού έτσι (και με τις ψήφους 100.000 Τούρκων) κέρδισε τις εκλογές, έστειλε άλλους 110.000 στρατιώτες στο μέτωπο!!!
  Ο Βενιζέλος αποδέχθηκε την πρόκληση, πιστεύοντας ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ότι θα κέρδιζε τις εκλογές. Επιπλέον ο Βενιζέλος είχε πολεμήσει τους Τούρκους με το όπλο στο χέρι, ήξερε τις στρατηγικές και τακτικές τους και επειδή μέχρι την 1.1.1920 οι Ελληνες είχαν συντρίψει τους Τούρκους όπου τους συνάντησαν στρατιωτικά,πολιτικά,διπλωματικά κ.λ.π (χαριτολογώντας δεν είχαμε χάσει ούτε στο τάβλι) πιθανολογείται με βεβαιότητα η συντριβή του Κεμαλ αν παρέμενε στην εξουσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αγαπητέ saphire, σίγουρα ο Βενιζέλος έκανε λάθη, αλλά στο τελευταίο θα διαφωνήσω. Από που κι ως που ήταν δικτάτορας; Αν πρόκειται για προσωπική σου άποψη, ελεύθερα, αλλά είναι γεγονός ότι έκανε τις εκλογές το 1920 προκειμένου να μην τον χαρακτηρίζουν δικτάτορα οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Κάτι το οποίο, κατ' εμέ, αποτέλεσε ένα από τα ολέθρια σφάλματα, καθώς δε νοείται εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων να επιδιώξεις αλλαγή της ηγεσίας. Ο λαός και το στράτευμα σίγουρα θα προσπαθήσουν να ακολουθήσουν, αλλά δε συμβαίνει το ίδιο και με "συμμάχους"...

  Θα 'θελα να μάθω από το Νίκο21 περισσότερα για το θέμα της συννενόησης, γιατί αν ισχύει ότι έγινε συμφωνία για αξιοποίηση του Πόντου, τότε ακυρώνεται η έννοια του άρθρου.

  Επίσης δε θεωρώ ότι υπάρχει βενιζελολατρεία (σήμερα τουλάχιστον, παλαιότερα ίσως). Όπως κάθε πολιτικός, έτσι και ο Βενιζέλος υπέπεσε σε διάφορα σφάλματα, αλλά μη συγχέετε την ειδική θέση που κατέχει στην πολιτική ζωή της σύγχρονης Ελλάδος λόγω συμβολής του στην αύξηση του κράτους με άκρατη ινδαλματοποίηση. Αναφέρομαι, φυσικά, στον απλό λαό, οι τακτικές του Πασοκ για οικειοποίηση εντάσονται στο πλαίσιο δημιουργίας εντυπώσεων μέσω καπήλευσης, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. To 22, kathreftizei tin megali "rixia" ton xenon dinamenon eis varos tis Elladas.
  Mallon opoios kai an itan sta pragmata, tin idia tixi tha eixame. Issos kai xeiroteri, an krinoume vassei ton simerinon dedomenon..(O noon noeito!!)
  Elina

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. @ Νίκος

  >Από που κι ως που ήταν δικτάτορας;<

  Όχι μόνο δικτάτορας, αλλά και στηριζόμενος από τις γαλλικές λόγχες. Δηλαδή, συνεργάτης των κατακτητών, ακριβώς όπως ο Τσολάκογλου και οι δύο άλλοι.

  Οι Γάλλοι στήριξαν την "Επανάσταση" της Θ/νίκης (1916) και αυτοί τον έφεραν δια των όπλων στην Αθήνα, σκοτώνοντας ΕΛΛΗΝΕΣ στρατιώτες, οι οποίοι αμύνονταν της πόλεως. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α', φερόμενος υπεύθυνα και για να μην χυθεί άλλο αίμα, παραιτήθηκε από τον θρόνο του.

  Ο Νίκος Καζαντζάκης, ο οποίος γνώριζε τον Βενιζέλο από την καλή και την ανάποδη, παρετήρησε ότι είναι τουλάχιστον περίεργο, μετά από πέντε χρόνια δικτατορικής εξουσίας, να θυμηθεί εν μέσω πολέμου τις συνταγματικές του ευαισθησίες!

  Δεν ήξερε ότι θα χάσει; Αν ναι, τότε γιατί έκανε τις εκλογές, αν όχι ακριβώς για να τις χάσει και να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια;

  Αν όχι, θα πει ότι ήταν πολύ βλάκας και ο Βενιζέλος μόνο βλάκας που δεν ήταν.

  ΥΓ: Οι σύνδεσμοι που παραθέτω ανωτέρω, είναι από το βιβλίο Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, το οποίο σου συνιστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Υποχρεωση μας ειναι να ολοκληρωσουμε το εργο των προγονων μας - την απελευθερωση των πατροπαραδοτων εδαφων απο την ισλαμοφασιστικη κατοχη και τον γενοκτονο Τουρκο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Δημοκριτος

  Νά'σαι καλά φίλε μου,έβαλες τα πράγματα στη θέση τους με λίγα αλλά ουσιαστικά λόγια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Επίσης θα πρόσθετα ακόμα ότι ο Βενιζέλος όχι μία αλλά πάρα πολλές φορές συμμετείχε σε πραξικοπήματα όπως του '35 για παράδειγμα,βέβαια επειδή είχαν την ευχή του Βενιζέλου τα ονόμασαν κάποιοι κινήματα,ευτυχώς βλέπω ότι αρχίζουν σημερινοί ιστορικοί να λένε κάπως πιο αποστασιωποιημένα την ιστορία.

  Ο Σημίτης Jean πέραν της αιτίας που ανέφερα προηγουμένως,ήθελα να αποκόψει το ΠΑΣΟΚ του από τις νεαντερντάλιες ρίζες του ανδρεοπαπανδρεϊσμού οπότε ήθελε να δώσει έναν άλλο πρόγονο στο επιχείρημά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Νίκος21
  Νίκο βλ. ενδεικτικά τηλεγραφήματα και υπομνήματα Βενιζέλου προς Λόυδ Τζώρτζ 22.9.1920 και επιστολή προς στρατάρχη Ουίλσον 12.10.1920 (Η Μικρασιατική Καταστροφή του Κώστα Φωτιάδη σ. 34,35¨). Όμως ο Τ.Κ αναφέρεται σε μιά μόνο φάση του Ποντιακού Ζητήματος, όπου ο Ε.Βενιζέλος ορθἀ είχε άλλη άποψη-ανάλογη με εκείνη στο Κρητικό Ζήτημα.
  Ο Βενιζέλος δεν ήταν "παίκτης" κα Γαληνού ήταν "ο άνθρωπος που έκανε τις χίμαιρες πραγματικότητα" και κατά τον ιστορικό Νίκολσον αν θυμάμαι καλά, ο μεγαλύτερος σύγχρονος πολιτικός μαζί με τον Λένιν.
  Τέλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υφίσταται μετριασμός των σχολίων.

- Παρακαλούμε στα σχόλια σας να χρησιμοποιείτε ένα όνομα ή ψευδώνυμο ( Σχόλια από Unknown θα διαγράφονται ).
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στη σύνταξη των σχολίων σας.